Müqəddəs Kitabda Bəşər Oğlu nə deməkdir? - Müqəddəs Kitab Lyfe

John Townsend 04-06-2023
John Townsend

Giriş

"İnsan Oğlu" termini Müqəddəs Kitabda təkrarlanan mövzudur və müxtəlif kontekstlərdə müxtəlif mənalarda görünür. Danielin peyğəmbərlik görüntülərindən və Yezekelin xidmətindən tutmuş İsanın həyatı və təlimlərinə qədər, İnsan Oğlu bibliya hekayəsində mühüm yer tutur. Bu hərtərəfli bloq yazısında biz İnsan Oğlunun Müqəddəs Kitabdakı mənasını araşdıraraq, onun müxtəlif kontekstlərdəki əhəmiyyətini, onunla əlaqəli peyğəmbərlikləri və Əhdi-Cədiddəki çoxşaxəli rolunu araşdıracağıq.

Əhdi-Ətiqdə İnsan Oğlu

Danielin Görünüşü (Daniel 7:13-14)

Danielin kitabında "İnsan Oğlu" termini peyğəmbərlik görüntü kontekstində görünür. Daniel peyğəmbərin qəbul etdiyi. Bu görüntü yer üzündəki səltənətləri təmsil edən heyvanlar və Allahı təmsil edən "Günlərin Qədimi" arasında kosmik münaqişəni təsvir edir. Bu görüntüdə Daniel insan padşahlıqlarından fərqli olan və Allahın ilahi hökmranlığı ilə sıx bağlı olan bir fiquru görür. Daniel 7:13-14 ayələrinin tam sitatı belədir:

“Gecə görüntümdə baxdım və qarşımda insan oğluna bənzər, göyün buludları ilə gələn biri var idi. Qədim və Onun hüzuruna aparıldı.Ona səlahiyyət, izzət və hökmranlıq verildi; hər dildə olan bütün millətlər və xalqlar Ona ibadət etdi.Onun hökmranlığı əbədi hökmranlıqdır.bu keçməyəcək və onun Padşahlığı heç vaxt məhv olmayacaqdır."

Danielin görüntüsindəki İnsan Oğlu Qədim tərəfindən səlahiyyət, izzət və hökmranlıq verilmiş səmavi fiqur kimi təsvir edilmişdir. Bu rəqəm heyvanlar tərəfindən təmsil olunan yer padşahlıqlarından fərqlidir və onun padşahlığı əbədi və sarsılmaz kimi təsvir olunur.

Daniel kitabının ədəbi konteksti Oğulun əhəmiyyətini başa düşmək üçün vacibdir. Bu parçada İnsan haqqında.Daniel zalım yadelli hakimiyyəti qarşısında imanlarını qoruyub saxlamaq üçün mübarizə aparan İsrail xalqı üçün böyük təlatümlər və təqiblər dövründə yazılmışdır.Danieldəki görüntülər, o cümlədən Allahın Oğlu ilə bağlı görüntülər. Ey insan, yəhudi xalqı üçün ümid və ruhlandırıcı mənbə kimi xidmət edərək, onları əmin edir ki, Allah tarixə nəzarət edir və nəticədə Öz əbədi Padşahlığını quracaq.

Peyğəmbərlik mənzərəsinə İnsan Oğlunu daxil etməklə, Daniel bəşər tarixinin ortasında baş verəcək ilahi müdaxiləni vurğulayır. Bəşər Oğlu Allahın xalqı adından çıxış edəcək, onların son xilasını və Allahın əbədi Padşahlığının qurulmasını təmin edəcək bir fiqur kimi təqdim olunur. Bu güclü təsvir Danielin orijinal auditoriyası ilə dərindən rezonans doğurardı və biz axtardığımız zaman bu gün də oxucular üçün əhəmiyyət kəsb etməyə davam edir.daha geniş bibliya povestində İnsan Oğlunun rolunu anlayın.

İnsan Oğlu Yerin Heyvanlarına qarşı

Allahın Padşahlığının hökmdarının "Oğlu" kimi təsviri insan” və xalqların hökmdarlarının “heyvan” kimi ifadəsi bibliya hekayəsində dərin əhəmiyyət kəsb edir. Bu təzad Yaradılış 1-3-də tapılan mövzularla səsləşir, burada bəşəriyyət Allahın surətində yaradılır, Allahın hökmranlığına qarşı çıxan ilan isə heyvan kimi təsvir edilir. Bu təsvirlərdən istifadə etməklə bibliya müəllifləri ilahi nizam və yer üzündəki güclərin pozulmuş hökmranlığı arasında aydın fərq qoyurlar.

Yaradılış 1-3-də Adəm və Həvva Allahın surətində yaradılmışdır və bu onların bənzərsizliyini ifadə edir. Allahın yer üzündəki nümayəndələri kimi, yaradılış üzərində hökmranlıq etməyə çağırılır. Yaradılış üzərində Allahla hökmranlıq etmək ideyası, bəşəriyyətin məqsədinin bibliya anlayışının mərkəzi aspektidir. Bununla belə, ilanın hiyləsi vasitəsilə günahın girişi bu ilahi surətin təhrif olunmasına gətirib çıxarır, çünki bəşəriyyət Allahdan və Onun ilkin dizaynından uzaqlaşır.

Danielin görüntüsindəki İnsan Oğlu, bu ilahi obrazın təhrif olunmasına gətirib çıxarır. bu ilahi surət və bəşəriyyətin yaradılış üzərində Allahla birlikdə hökm sürməyə çağırışının yerinə yetirilməsi. Bəşər Oğluna Qədim Günlər tərəfindən səlahiyyət, izzət və hökmranlıq verildiyi üçün o, bəşəriyyət üçün nəzərdə tutulmuş ilahi hökmü təcəssüm etdirən bir şəxsiyyəti təmsil edir.Başlanğıc. Bu, insanların üsyanı və Allahın hökmünün rədd edilməsi nəticəsində yaranan pozğunluğu və xaosu simvolizə edən vəhşi heyvanlar kimi təsvir edilən xalqların hökmdarları ilə kəskin şəkildə ziddiyyət təşkil edir.

İnsan Oğlunu Allahın hökmdarı kimi təqdim etməklə. padşahlıq üçün bibliya müəllifləri Allahın iradəsi və bəşəriyyət üçün məqsədi ilə uyğun yaşamağın vacibliyini vurğulayırlar. Bəşər Oğlu bizi Allahla birlikdə yaradılış üzərində hökmranlıq etmək niyyətinə yönəldir və biz özümüzü Allahın niyyətlərinə uyğunlaşdırdığımız zaman ilahi nizamda iştirak etmək potensialımızı xatırladır. Üstəlik, Bəşər Oğlunun bu təsviri ilahi surətin mükəmməl təcəssümü kimi bəşəriyyətin ilkin çağırışını yerinə yetirən və Allahın hökmranlığının tam həyata keçirildiyi yeni yaradılışın açılışını edən İsanın gəlişini qabaqcadan xəbər verir.

İsanın rolu. Ezekiel

Hizqiyal peyğəmbərə xidməti boyu tez-tez "insan oğlu" kimi istinad edilir. Bu halda bu termin onun insani mahiyyətini və Allahın sözçüsü kimi daşıdığı ilahi hakimiyyəti xatırladır. O, bəşəriyyətin zəifliyi ilə Yezekelin bəyan etdiyi ilahi xəbərin gücü arasındakı ziddiyyəti vurğulayır.

İsa Bəşər Oğlu kimi

İsa dəfələrlə Özünü Bəşər Oğlu adlandırır. İsa bu titula iddia etməklə Özünü Danielin görüntüsindəki peyğəmbərlik fiquru ilə eyniləşdirir və Onun həm insan, həm də ilahi təbiətini vurğulayır.Üstəlik, bu başlıq Onun çoxdan gözlənilən Məsih kimi rolunu vurğulayır və o, Allahın xilas planının həyata keçirilməsini təmin edəcək. Matta 16:13-də İsa şagirdlərindən soruşur: "İnsanlar Bəşər Oğlunun kim olduğunu deyirlər?" Bu sual İsanın Bəşər Oğlu kimi tanınmasının vacibliyini və bu adın mənasını vurğulayır.

İsanı Bəşər Oğlu kimi dəstəkləyən Müqəddəs Kitab ayələri

Matta 20:28

"Bəşər Oğlu xidmət etmək üçün deyil, xidmət etmək və canını çoxları üçün fidyə olaraq vermək üçün gəldi."

Mark 14:62

"İsa dedi: “Mən varam; siz Bəşər Oğlunun Qüdrətin sağında oturduğunu və göyün buludları ilə gəldiyini görəcəksiniz.”

Həmçinin bax: İnancınızı gücləndirmək üçün cəsarət haqqında 21 Müqəddəs Kitab ayələri

Luka 19:10

“Oğul üçün İnsanın Oğlu itmişləri axtarmaq və xilas etmək üçün gəldi."

Yəhya 3:13

"Göydən enən Bəşər Oğlundan başqa heç kim göyə qalxmamışdır."

Əhdi-Cədiddə Bəşər Oğlunun çoxşaxəli rolu

Əzab çəkən Qul

İnsan Oğlu Öz həyatını fidyə kimi verəcək əzab çəkən qul kimi təsvir olunur. çoxlu (Mark 10:45). İsa Yeşaya 53-də peyğəmbərliyi yerinə yetirir, burada əzab çəkən qul bəşəriyyətin günahlarını daşıyır və Onun əzabları və ölümü vasitəsilə şəfa gətirir.

İlahi Hakim

İsa Bəşər Oğlu kimi hərəkət edəcək. salehləri haqsızlardan ayıran və onların əbədi taleyini təyin edən insanlığın son hakimi kimi. Bumühakimə, Qoyunlar və Keçilər Məsəlində (Matta 25:31-46) təsvir olunduğu kimi, onların Müjdəyə reaksiyasına və başqalarına qarşı hərəkətlərinə əsaslanacaq.

Günahları Bağışlamaq Səlahiyyəti Olan

Mark 2:10-da İsa iflic olan insanın günahlarını bağışlayaraq, İnsan Oğlu kimi İlahi səlahiyyətini nümayiş etdirir: “Ancaq biləsiniz ki, Bəşər Oğlunun yer üzündə günahları bağışlamaq səlahiyyəti var... " Bu hadisə İsanın günahları bağışlamaq, imanla Ona müraciət edənlərə ümid və bərpa təklif edən Bəşər Oğlu kimi unikal rolunu vurğulayır.

Səmavi Həqiqətləri Açan

İsa Bəşər Oğlu kimi səmavi həqiqətlərin son açıqlayıcısıdır. Yəhya 3:11-13-də İsa Nikodimə ruhani dirçəlişin zəruriliyini izah edir və Onun ilahi biliyin çatdırılmasında müstəsna rolunu vurğulayır: “Göydən gələn Bəşər Oğlundan başqa heç kim göyə getməmişdir”. Bu titula iddia etməklə, İsa Özünün Allahla bəşəriyyət arasında vasitəçi rolunu vurğulayır, ilahi sirləri Ona iman edənlərin hamısı üçün əlçatan edir.

Əhdi-Ətiq peyğəmbərliklərinin yerinə yetirilməsi

Oğlu İnsan, gələn Məsih haqqında Əhdi-Ətiqin çoxsaylı peyğəmbərliklərinin yerinə yetirilməsidir. Məsələn, Onun Yerusəlimə zəfərlə daxil olması (Zəkəriyyə 9:9) və son hökmdəki rolu (Daniel 7:13-14) hər ikisi İnsan Oğlunun çoxdan gözlənilən olduğunu göstərir.Allahın xalqına xilas və bərpa gətirəcək Xilaskar.

Nəticə

İncildə "İnsan Oğlu" termini çoxşaxəli əhəmiyyət kəsb edir, həm insani, həm də ilahi xüsusiyyətləri özündə cəmləşdirən qüdrətli bir fiquru təmsil edir. . Əhdi-Ətiqin peyğəmbərlik görüntülərindən tutmuş Əhdi-Cədiddəki İsanın həyatı və təlimlərinə qədər, İnsan Oğlu Allahın xilas planında mərkəzi fiqur kimi xidmət edir. İnsan Oğlunun bibliya hekayəsindəki müxtəlif rollarını və əhəmiyyətini dərk etməklə biz Allahın bəşəriyyətə məhəbbətinin mürəkkəb və gözəl hekayəsini və İsanın Ona iman edənlərin hamısına verdiyi əbədi ümidi daha dərindən dərk edə bilərik.

Həmçinin bax: Qorxuya qalib gəlmək - Müqəddəs Kitab

John Townsend

Con Taunsend həyatını Müqəddəs Kitabın xoş xəbərini öyrənməyə və paylaşmağa həsr etmiş ehtiraslı xristian yazıçı və ilahiyyatçıdır. Pastorluq xidmətində 15 ildən çox təcrübəyə malik olan Yəhya məsihçilərin gündəlik həyatlarında qarşılaşdıqları mənəvi ehtiyacları və çətinlikləri dərindən dərk edir. Məşhur Bible Lyfe bloqunun müəllifi kimi Con oxucuları yeni məqsəd və öhdəlik hissi ilə öz imanlarını yaşamağa ruhlandırmağa və təşviq etməyə çalışır. O, cəlbedici yazı tərzi, düşündürücü anlayışları və bibliya prinsiplərini müasir dövrün çağırışlarına necə tətbiq etmək barədə praktiki məsləhətləri ilə tanınır. Yazılarına əlavə olaraq, Con həm də şagirdlik, dua və mənəvi inkişaf kimi mövzularda seminarlar və geri çəkilmələr aparan, axtarılan natiqdir. O, aparıcı ilahiyyat kollecinin İlahiyyat üzrə Magistr dərəcəsinə malikdir və hazırda ailəsi ilə birlikdə ABŞ-da yaşayır.