Beth yw Rhoddion yr Ysbryd? — Beibl Lyfe

John Townsend 06-06-2023
John Townsend

Mae’r rhestr o adnodau’r Beibl ar ddoniau’r Ysbryd isod yn ein helpu ni i ddeall y rôl rydyn ni’n ei chwarae o fewn corff Crist. Mae Duw yn arfogi pob Cristion â doniau yr ysbryd i'w galluogi i ddefosiwn i Dduw ac i adeiladu'r eglwys ar gyfer gwasanaeth Cristnogol.

Gweld hefyd: 31 Adnodau Rhyfeddol o’r Beibl am Gobaith—Beibl Lyfe

Mae'r sôn cyntaf am ddoniau ysbrydol yn llyfr Eseia. Proffwydodd Eseia y byddai Ysbryd yr Arglwydd yn gorffwys ar y meseia, gan ei rymuso â doniau ysbrydol i gyflawni cenhadaeth Duw. Credai'r eglwys foreuol fod yr un rhoddion hyn o'r Ysbryd yn cael eu rhoi i ddilynwyr Iesu adeg y bedydd, gan alluogi ein hymroddiad i Dduw.

Dysgodd yr apostol Paul fod ffrwythau ysbrydol yn cael eu cynhyrchu yn nilynwyr Iesu wrth edifarhau am bechod ac ymostwng eu bywydau i flaenor yr Ysbryd Glan. Mae ffrwyth yr Ysbryd yn rhinweddau Cristnogol sy'n dangos bywyd Crist trwy ddilynwyr ffyddlon Iesu. Maent yn groes i ffrwyth y cnawd sy'n arwain at bobl yn byw i fodloni eu chwantau hunanol eu hunain ar wahân i Dduw.

Yn ei lythyr at yr Effesiaid, dywed Paul fod Iesu wedi rhoi pobl ddawnus i'r eglwys i arfogi'r eglwys. saint at waith y weinidogaeth. Mae rhai yn cyfeirio at yr arweinwyr dawnus hyn fel gweinidogaethau pum-plyg yr eglwys. Mae pobl sy'n gwasanaethu yn y rolau hyn yn arfogi credinwyr eraill i gyflawni cenhadaeth Duw yn y byd trwy hyrwyddo'r efengyl i grwpiau o bobl heb eu cyrraedd (apostolion), galwCristnogion i edifarhau am eu pechodau a byw dros Grist (proffwydi), rhannu newyddion da iachawdwriaeth trwy ffydd yn Iesu (efengylwyr), gofalu am anghenion ysbrydol pobl Dduw (bugeiliaid) a dysgu athrawiaeth Gristnogol (athrawon).<1

Pan nad yw pobl yn gweithredu ym mhob un o'r pum gweinidogaeth strategol mae'r eglwys yn dechrau marweiddio: gan swyno i ddiwylliant seciwlar, mynd yn ynysig trwy gilio o'r byd, colli ei sêl dros arferion ysbrydol a syrthio i heresi.

Mae Pedr yn sôn am ddoniau ysbrydol mewn dau gategori eang – siarad dros Dduw a gwasanaethu Duw sy’n cael eu hystyried yn aml fel prif gyfrifoldebau dwy swydd o fewn yr eglwys – henuriaid sy’n dysgu athrawiaeth Gristnogol i adeiladu’r eglwys, a diaconiaid sy’n gwasanaethu Duw ac eraill.

Anrhegion gras yw’r doniau ysbrydol yn 1 Corinthiaid 12 a Rhufeiniaid 12, a roddir gan Dduw i annog yr eglwys. Mae’r rhoddion hyn yn adlewyrchiadau o ras Duw a fynegir trwy unigolion trwy nerth yr Ysbryd Glân. Mae'r rhoddion hyn yn cael eu rhoi gan Dduw i'r rhai y mae'n eu dewis. Dysgodd Paul yr eglwys yng Nghorinth i weddïo am ddoniau ysbrydol, gan ofyn yn benodol am yr anrhegion “uwch” er mwyn i'r eglwys fod yn effeithiol yn ei thystio i'r byd.

Mae gan bob Cristion ran i’w chwarae o fewn cynllun dwyfol Duw. Mae Duw yn grymuso ei bobl â doniau ysbrydol i'w harfogi yn eu gwasanaeth iddo. Mae'r eglwys yn iachafpan fydd pawb yn defnyddio eu doniau ar gyfer cyd-adeiladu pobl Dduw.

Gobeithiaf y bydd yr adnodau canlynol o’r Beibl am ddoniau’r Ysbryd yn eich helpu i ddod o hyd i’ch lle yn yr eglwys a’ch grymuso i fyw bywyd llawn ymroddedig i Dduw. Ar ôl cymryd amser i ddarllen yr adnodau hyn ar ddoniau ysbrydol, rhowch gynnig ar y rhestr hon o roddion ysbrydol ar-lein.

Anrhegion yr Ysbryd

Eseia 11:1-3

Yna fe ddaw eginyn o fonyn Jesse, a changen o'i wreiddiau yn dwyn ffrwyth. Ac Ysbryd yr Arglwydd a orffwys arno ef, sef Ysbryd doethineb a deall, Ysbryd cyngor a nerth, Ysbryd gwybodaeth ac ofn yr Arglwydd. A'i hyfrydwch fydd yn ofn yr Arglwydd.

 1. Doethineb

 2. Deall

 3. Cwnsler

 4. Defosiwn (Gall)

 5. Gwybodaeth
 6. Duwioldeb (Defosiwn - Ymhyfrydu yn yr Arglwydd )

 7. Ofn yr Arglwydd

Rhufeiniaid 12:4-8

Oherwydd fel mewn un corff yr ydym ni mae gennym lawer o aelodau, ac nid oes gan yr aelodau i gyd yr un swyddogaeth, felly yr ydym ni, er yn llawer, yn un corff yng Nghrist, ac yn unigol yn aelodau i'n gilydd.

Gan fod gennym roddion sy'n amrywio yn ôl y gras a roddwyd i ni, gadewch inni eu defnyddio: os proffwydoliaeth, yn gymesur â'n ffydd; os gwasanaeth, yn ein gwasanaeth ; y neb a ddysg, yn ei ddysgeidiaeth ; yr hwn sydd yn annog, yn ei anogaeth; yr un ayn cyfranu, mewn haelioni ; yr hwn sydd yn arwain, ag zel ; yr hwn sydd yn gwneuthur gweithredoedd o drugaredd, â sirioldeb.

 1. Prophwydoliaeth

 2. Gwasanaethu

 3. Addysg

 4. Anogaeth

 5. Rhoi

 6. Arweinyddiaeth

 7. >Trugaredd
1 Corinthiaid 12:4-11

Yn awr y mae amrywiaeth o roddion, ond yr un Ysbryd; ac y mae amrywiaethau o wasanaeth, ond yr un Arglwydd ; ac y mae yma amrywiaethau o weith- redoedd, ond yr un Duw sydd yn eu nerthu i gyd ym mhawb. I bob un y rhoddir amlygiad o'r Ysbryd er lles cyffredin.

Canys i un trwy yr Ysbryd ymadrodd doethineb, ac i arall ymadrodd gwybodaeth yn ôl yr un Ysbryd, i arall ffydd trwy yr un Ysbryd, i arall ddoniau iachusol trwy un Ysbryd, i arall weithrediad gwyrthiau, i arall broffwydoliaeth, i arall y gallu i wahaniaethu rhwng ysbrydion, i arall amrywiol fathau o dafodau, i arall dehongliad tafodau.

Mae'r rhain i gyd wedi eu nerthu gan yr un Ysbryd, sy'n dosrannu i bob un yn unigol yn ôl ei ewyllys.

 1. Gair doethineb

 2. <7

  Gair gwybodaeth

 3. Ffydd

 4. Anrhegion iachâd

 5. 8>Gwyrthiau<9
 6. Proffwydoliaeth

 7. Gwahaniaethu rhwng gwirodydd

 8. Tafodau

 9. >Dehongli tafodau

1 Corinthiaid 12:27-30

Rydych yn awrcorff Crist ac yn aelodau unigol ohono.

Ac y mae Duw wedi penodi yn yr eglwys yn gyntaf apostolion, yn ail broffwydi, yn drydydd athrawon, yna gwyrthiau, yna doniau iachâd, cynnorthwyo, gweinyddu, ac amryw fathau o dafodau.

Gweld hefyd: 49 Adnodau o’r Beibl am Wasanaethu Eraill—Beibl Lyfe

A yw pawb yn apostolion? Ydy pob proffwyd? Ydy pob athro? Ydy pawb yn gwneud gwyrthiau? A oes gan bawb ddoniau iachâd? Ydy pawb yn siarad â thafodau? Ydy pawb yn dehongli? Ond dymunwch yn daer y rhoddion uwch.

 1. Apostol

 2. Prophwyd

 3. Athro

 4. Gwyrthiau

 5. Anrhegion iachau

 6. Yn Helpu

 7. Gweinyddiaeth

 8. Tafodau

1 Pedr 4:10-11

Gan fod pob un wedi derbyn anrheg, defnyddiwch hi i weini un arall, fel goruchwylwyr da o ras amrywiol Duw: pwy bynnag sy'n siarad, fel un sy'n siarad oraclau Duw; pwy bynnag sy'n gwasanaethu, fel un sy'n gwasanaethu trwy'r nerth y mae Duw yn ei gyflenwi - er mwyn i Dduw gael ei ogoneddu ym mhob peth trwy Iesu Grist. Iddo ef y perthyn gogoniant ac arglwyddiaeth byth bythoedd. Amen

 1. Anrhegion Siarad

 2. Anrhegion Gwasanaethu

Effesiaid 4:11-16

Ac efe a roddodd i’r apostolion, y proffwydi, yr efengylwyr, y bugeiliaid a’r athrawon, i arfogi’r saint ar gyfer gwaith y weinidogaeth, i adeiladu corff Crist, nes inni oll gyrraedd undod y ffydd. ac o wybodaeth Mab Duw, i ddyndod aeddfed, i fesur maint cyflawnderCrist, fel na byddom mwyach yn blant, yn cael ein lluchio yn ol ac ymlaen gan y tonnau, a'n cludo oddi amgylch gan bob gwynt o athrawiaeth, gan gyfrwystra dynol, gan grefftwaith mewn cynlluniau twyllodrus.

Yn hytrach, gan lefaru'r gwirionedd mewn cariad, yr ydym i dyfu i fynu ym mhob modd i'r hwn sy'n ben, i Grist, o'r hwn y mae'r holl gorff, wedi ei gysylltu a'i ddal ynghyd gan bob uniad y mae wedi ei arfogi ag ef. , pan fydd pob rhan yn gweithio'n iawn, yn gwneud i'r corff dyfu fel ei fod yn adeiladu ei hun mewn cariad.

 • Efengylwyr

 • Bugeiliaid

 • Athrawon

 • Y Sanctaidd Ysbryd wedi ei dywallt, yn galluogi doniau ysbrydol

  Joel 2:28

  A bydd wedi hynny, tywalltaf fy ysbryd ar bob cnawd; a’ch meibion ​​a’ch merched a broffwydant, eich hen wŷr a freuddwydiant freuddwydion, a’ch gwŷr ieuainc a welant weledigaethau.

  Act 2:1-4

  Pan gyrhaeddodd dydd y Pentecost, yr oeddent i gyd gyda'i gilydd mewn un lle. Ac yn ddisymwth y daeth o'r nef swn fel gwynt cryf yn rhuthro, ac a lanwodd yr holl dŷ lle yr oeddynt yn eistedd. Ac ymddangosodd iddynt dafodau tân hollt, ac a orffwysodd ar bob un ohonynt. A hwy i gyd a lanwyd â'r Ysbryd Glân, a dechreuasant lefaru â thafodau eraill, fel y rhoddes yr Ysbryd iddynt lefaru.

  Ffrwyth yr Ysbryd

  Galatiaid 5:22-23

  0> Ond ffrwyth yr Ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd,amynedd, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder, hunanreolaeth; yn erbyn pethau o'r fath nid oes cyfraith.
  1. Cariad

  2. Joy

  3. Heddwch
  4. Amynedd

  5. Caredigrwydd

  6. Daioni

  7. 8>Ffyddlondeb
  8. Gweddi am Anrhegion yr Ysbryd 0> Dad nefol,

  Och chwi y daw pob peth da. Ti yw rhoddwr pob rhodd dda a pherffaith. Rydych chi'n gwybod ein hanghenion cyn i ni ofyn, ac rydych chi'n ffyddlon i roi anrhegion da i'ch plant. Yr ydych yn caru eich eglwys ac yn ein paratoi ar gyfer pob gweithred dda yng Nghrist Iesu.

  Yr wyf yn cyfaddef nad wyf bob amser yn stiward da ar eich rhoddion gras. Rwy'n cael fy nhynnu gan ofalon y byd a fy chwantau hunanol fy hun. Os gwelwch yn dda maddau i mi am fy hunan-ganolbwynt, a helpa fi i fyw bywyd llwyr ymroddedig i chi.

  Diolch am y rhoddion gras a roddaist i mi. Yr wyf yn derbyn dy Ysbryd, a'r doniau yr wyt yn eu darparu i adeiladu dy eglwys.

  Rhowch i mi (rhoddion penodol) i'm cynorthwyo i adeiladu'r eglwys ar gyfer gwasanaeth Cristnogol.

  Cymorth fi i wybod eich ewyllys penodol ar gyfer fy mywyd, a'r rhan yr wyf i'w chwarae o fewn eich eglwys. Cynorthwya fi i ddefnyddio'r rhoddion a roddaist i mi eisoes i adeiladu dy eglwys ac i hyrwyddo dy deyrnas ar y ddaear fel y mae yn y nef. Helpa fi i ganolbwyntio ar eich cynlluniau a pheidio â chael fy nigalonni gan y gelyn sy'n ceisio gwneud hynnydwyn yr hyn sy'n perthyn i ti: fy nghariad, fy ymroddiad, fy rhoddion, a'm gwasanaeth.

  Yn enw Iesu gweddïaf. Amen

  John Townsend

  Mae John Townsend yn awdur a diwinydd Cristnogol angerddol sydd wedi cysegru ei fywyd i astudio a rhannu newyddion da’r Beibl. Gyda dros 15 mlynedd o brofiad mewn gweinidogaeth fugeiliol, mae gan John ddealltwriaeth ddofn o’r anghenion ysbrydol a’r heriau y mae Cristnogion yn eu hwynebu yn eu bywydau bob dydd. Fel awdur y blog poblogaidd, Bible Lyfe, mae John yn ceisio ysbrydoli ac annog darllenwyr i fyw eu ffydd gydag ymdeimlad o bwrpas ac ymrwymiad o’r newydd. Mae'n adnabyddus am ei arddull ysgrifennu ddeniadol, ei fewnwelediadau sy'n ysgogi'r meddwl, a chyngor ymarferol ar sut i gymhwyso egwyddorion Beiblaidd i heriau'r oes fodern. Yn ogystal â'i ysgrifennu, mae John hefyd yn siaradwr y mae galw mawr amdano, gan arwain seminarau ac encilion ar bynciau fel disgyblaeth, gweddi, a thwf ysbrydol. Mae ganddo radd Meistr Diwinyddiaeth o goleg diwinyddol blaenllaw ac ar hyn o bryd mae'n byw yn yr Unol Daleithiau gyda'i deulu.