32 آیه ضروری کتاب مقدس برای رهبران - کتاب مقدس لایف

John Townsend 09-06-2023
John Townsend

به عنوان رهبران مسیحی، ضروری است که از کلام خدا راهنمایی و حکمت بجوییم. آیات کتاب مقدس زیر برای رهبران به ما راهنمایی و تشویق می‌کند، زیرا در تلاش برای خدمت و هدایت دیگران به گونه‌ای که خدا را گرامی می‌داریم، ما را تشویق می‌کند. در اینجا چند آیه ضروری کتاب مقدس وجود دارد که می تواند به عنوان ابزار ارزشمندی برای رهبران مسیحی باشد:

همچنین ببینید: محبوب ترین آیات در کتاب مقدس - کتاب مقدس لایف

رهبران رهبری می کنند

مزمور 72:78

او با قلبی راست آنها را شبانی کرد و آنها را راهنمایی کرد. با دست ماهر او.

رهبران مسئولیت را می پذیرند و به آنها محول می کنند

لوقا 12:48

هر کس به او بسیار داده شده، از او بسیار خواسته خواهد شد، و از او به که آنها بسیار به آنها اعتماد کردند، آنها بیشتر مطالبه خواهند کرد.

خروج 18:21

علاوه بر این، از همه مردم به دنبال مردان توانا باشید، مردانی که از خدا می ترسند، امانت دار و از رشوه متنفرند، و چنین مردانی را بر مردم قرار دهید. به عنوان رؤسای هزاران، صدها، پنجاه و دهها.

رهبران به دنبال هدایت خدا هستند

1 تواریخ 16:11

خداوند و نیروی او را بجویید. پیوسته حضور او را جستجو کن!

مزمور 32:8

من تو را تعلیم خواهم داد و راهی را که باید بروی به تو خواهم آموخت. من تو را با چشم به تو مشورت خواهم داد.

مزمور 37:5-6

راه خود را به خداوند بسپارید. به او اعتماد کنید و او عمل خواهد کرد. او عدالت شما را مانند نور و عدالت شما را مانند ظهر بیرون خواهد آورد.

مزمور 37:23-24

خداوند گام‌های کسی را که از او لذت می‌برد استوار می‌سازد. اگرچه اوممکن است لغزش کند، سقوط نخواهد کرد، زیرا خداوند او را با دست خود نگه می دارد.

امثال 3:5-6

با تمام دل خود بر خداوند توکل کن و بر عقل خود تکیه مکن. در تمام راههای خود او را بشناسید و او راههای شما را راست خواهد کرد.

امثال 4:23

قلب خود را با هوشیاری کامل حفظ کنید، زیرا چشمه های حیات از آن جاری است.

متی 6:33

اما ابتدا ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید و همه این چیزها به شما اضافه خواهد شد.

یوحنا 15:5

من تاک هستم؛ شما شاخه ها هستید هر که در من بماند و من در او، اوست که ثمره بسیار می دهد، زیرا جز من کاری نمی توانید انجام دهید.

رهبران به هدایای دیگران تکیه می کنند

امثال 11:14

جایی که هدایت نباشد، مردمی سقوط می کنند، اما در فراوانی مشاوران امنیت است. 1>

رومیان 12:4-6

زیرا همانطور که در یک بدن ما اعضای زیادی داریم و اعضاء همه یکسان عمل نمی کنند، بنابراین ما نیز هر چند بسیار هستیم، در مسیح یک بدن هستیم. و به صورت انفرادی عضو یکدیگر می شوند. با داشتن هدایایی که با توجه به فیضی که به ما داده شده متفاوت است، از آنها استفاده کنیم.

رهبران موفق وفادار و مطیع هستند

تثنیه 28:13

و خداوند خواهد ساخت. شما سر و نه دم، و فقط در صورت اطاعت از احکام خداوند، خدای خود، که امروز به شما امر می کنم و مواظب انجام آنها باشید، بالا بروید و پایین نروید.

یوشع 1:8

این کتاب شریعت بایداز دهان خود دور نشوید، بلکه روز و شب در آن فکر کنید تا بر طبق آنچه در آن نوشته شده است مراقب باشید. زیرا در آن صورت راه خود را کامیاب خواهید کرد و آنگاه موفق خواهید شد.

دوم تواریخ 7:14

اگر قوم من که به نام من خوانده می شوند فروتنی کنند و دعا کنند و طلب کنند. صورتم را برمی گردانم و از راه پلیدشان برمی گردم، آنگاه از آسمان خواهم شنید و گناهشان را خواهم بخشید و سرزمینشان را شفا خواهم داد.

امثال 16:3

کار خود را به خداوند بسپارید و نقشه های شما ثابت خواهد شد.

با فروتنی رهبری کنید و به دیگران خدمت کنید

متی 20:25-28

اما عیسی آنها را نزد خود خواند و گفت: "می دانید که حاکمان غیریهودیان بر آن مسلط هستند. بر آنها و بزرگانشان بر آنها حکومت می کنند. در میان شما چنین نخواهد بود. اما هر که از شما بزرگ باشد، باید خادم شما باشد، و هر که از شما اول باشد، باید غلام شما باشد، چنانکه پسر انسان نیامد تا او را خدمت کنند، بلکه خدمت کند و جان خود را به عنوان فدیه برای بسیاری ببخشد.

اول سموئیل 16:7

اما خداوند به سموئیل گفت: "به ظاهر و قد او نگاه نکن، زیرا من او را طرد کرده ام. زیرا خداوند آن گونه که انسان می بیند نمی بیند، انسان به ظاهر می نگرد، اما خداوند به دل می نگرد.»

میکاه 6:8

عدالت را رعایت کنید، مهربانی را دوست بدارید و با خدای خود فروتنانه رفتار کنید.

رومیان 12:3

زیرا به واسطه فیضی که به من داده شده است بههر کس در میان شما نباید بیش از آنچه باید فکر کند، درباره خود فکر کند، بلکه با قضاوتی هشیارانه فکر کند، هر کدام به اندازه ایمانی که خداوند معین کرده است.

همچنین ببینید: 43 آیات کتاب مقدس در مورد قدرت خدا - کتاب مقدس لایف

فیلیپیان 2:3-4

هیچ کاری را از روی جاه طلبی یا خودپسندی انجام ندهید، بلکه در فروتنی دیگران را مهمتر از خود بدانید. اجازه دهید هر یک از شما نه تنها به منافع خود، بلکه به منافع دیگران نیز توجه کند.

رهبران مسیحی برای خداوند کار می کنند

متی 5:16

اجازه دهید نور شما در حضور دیگران بدرخشد تا آنها اعمال نیک شما را ببینند و پدر شما را جلال دهند. بهشت.

اول قرنتیان 10:31

پس، چه بخورید، چه بیاشامید، یا هر کاری که انجام دهید، همه چیز را برای جلال خدا انجام دهید.

کولسیان 3:17

و هر کاری که انجام می دهید، در گفتار یا کردار، همه چیز را به نام خداوند عیسی انجام دهید و به وسیله او خدای پدر را شکر کنید.

کولسیان 3:23-24

هر کاری که انجام می دهید، با دل و جان کار کنید، نه برای خداوند، نه برای مردم، زیرا بدانید که از خداوند میراث را به عنوان پاداش خود خواهید گرفت. شما در حال خدمت به خداوند مسیح هستید.

رهبران با دیگران با احترام رفتار می کنند

لوقا 6:31

و همانطور که دوست دارید دیگران با شما رفتار کنند، با آنها نیز چنین کنید.

کولسیان 3:12

بنابراین، به عنوان قوم برگزیده خدا، مقدس و عزیز، لباس شفقت، مهربانی، فروتنی، نرمی و بردباری بپوشانید.

اول پطرس 5:2-3

گله خدا را که در میان است شبانی کنیدشما که نظارت می کنید، نه از روی اجبار، بلکه از روی میل، همانطور که خدا شما را می خواهد. نه برای سود شرم آور، بلکه مشتاقانه. بر کسانی که مسئولیت خود را بر عهده دارند مسلط نباشید، بلکه برای گله نمونه باشید.

یعقوب 3:17

اما حکمت از بالا ابتدا خالص است، سپس صلح آمیز، ملایم، پذیرای عقل، کامل است. از رحمت و میوه های خوب، بی طرف و مخلص.

رهبران در آزمایش استقامت دارند

غلاطیان 6:9

پس بیایید از انجام کارهای خوب خسته نشویم. در زمان مناسب، اگر تسلیم نشویم، محصولی از برکت درو خواهیم کرد.

رومیان 5:3-5

نه تنها این، بلکه از رنج های خود خوشحال می شویم، زیرا می دانیم. که رنج، استقامت ایجاد می‌کند، و استقامت، شخصیت، و شخصیت، امید ایجاد می‌کند، و امید ما را شرمنده نمی‌سازد، زیرا محبت خدا از طریق روح‌القدسی که به ما عطا شده، در قلب‌های ما ریخته شده است.

دعایی برای رهبران

خدای عزیز،

ما امروز همه رهبران را به سوی شما بلند می کنیم. ما برای کسانی که در مناصب اقتدار هستند دعا می کنیم که با خرد، درستی و قلبی برای پادشاهی شما رهبری کنند. ما دعا می کنیم که آنها در هر تصمیمی از شما راهنمایی بگیرند و توسط کلام شما هدایت شوند.

ما دعا می کنیم که رهبران متواضع، ایثارگر و خدمتگزار باشند. باشد که آنها نیازهای دیگران را بر نیازهای خود ترجیح دهند و از نفوذ و قدرت خود برای خیر استفاده کنند.

ما برای حمایت و قدرت برای رهبران دعا می کنیم.آنها با چالش ها و مخالفت ها روبرو هستند. باشد که آنها به شما اعتماد کنند و قدرت خود را در شما بیابند.

ما دعا می کنیم که رهبران نوری در جهان باشند و عشق و حقیقت شما را به اطرافیانشان بتابانند. باشد که آنها چراغ امید باشند و دیگران را به شما نشان دهند.

ما همه اینها را به نام عیسی دعا می کنیم، آمین.

John Townsend

جان تاونسند یک نویسنده و الهی‌دان مسیحی پرشور است که زندگی خود را وقف مطالعه و به اشتراک گذاشتن اخبار خوب کتاب مقدس کرده است. جان با بیش از 15 سال تجربه در خدمت شبانی، درک عمیقی از نیازها و چالش های روحانی دارد که مسیحیان در زندگی روزمره خود با آن روبرو هستند. جان به عنوان نویسنده وبلاگ محبوب، Bible Lyfe، به دنبال الهام بخشیدن و تشویق خوانندگان است تا ایمان خود را با حسی تازه از هدف و تعهد زندگی کنند. او به خاطر سبک نوشتاری جذاب، بینش‌های فکر برانگیز و توصیه‌های عملی در مورد چگونگی اعمال اصول کتاب مقدس در چالش‌های امروزی شهرت دارد. جان علاوه بر نوشته‌هایش، سخنران مورد علاقه‌ای است، سمینارها و جلساتی را در مورد موضوعاتی مانند شاگردی، دعا و رشد معنوی رهبری می‌کند. او دارای مدرک کارشناسی ارشد الهیات از یک کالج الهیات برجسته است و در حال حاضر به همراه خانواده خود در ایالات متحده اقامت دارد.