23 Bibelferzen oer genede - Bibel Lyfe

John Townsend 11-06-2023
John Townsend

It wurdboek definiearret genede as "de frije en ûnfertsjinne geunst fan God, lykas manifestearre yn it heil fan sûnders en it jaan fan segeningen." Mei oare wurden, genede is Gods ûnfertsjinne goedens. It is syn geskink oan ús, frij jûn en sûnder string.

Gods genede foar ús ûntstiet yn syn karakter. God is "barmhertich en genedich, stadich ta lilkens, en oerfloedich yn fêste leafde" (Exodus 34:6). God wol segeningen jaan oan syn skepping (Psalm 103: 1-5). Hy genietet yn it wolwêzen fan syn tsjinstfeinten (Psalm 35:27).

Gods ultime died fan genede is it heil dat Hy troch Jezus Kristus jout. De Bibel fertelt ús dat wy wurde rêden troch genede troch leauwe yn Jezus (Efeziërs 2:8). Dit betsjut dat ús heil net fertsjinne of fertsjinne is; it is in fergees kado fan God. En hoe krije wy dit kado? Troch ús leauwe yn Jezus Kristus te setten. As wy ús fertrouwen yn Him sette, ferjûn Hy ús sûnden en jout ús it ivige libben (Jehannes 3:16).

Wy ûnderfine ek Gods segeningen troch genedekado's (Efeziërs 4:7). De Grykske wurden foar genede (charis) en geastlike jeften (charismata) binne besibbe. Geastlike kado's binne útdrukkingen fan Gods genede, ûntworpen om it lichem fan Kristus te fersterkjen en op te bouwen. Jezus jout lieders oan 'e tsjerke om syn folgers út te rusten foar ministearje. As elke persoan de geastlike jeften brûkt dy't se krigen hawwe, groeit de tsjerke yn leafde foar God en ienin oar (Efeziërs 4:16).

As wy Gods genede ûntfange, feroaret it alles. Wy binne ferjûn, ús, en jûn it ivige libben. Wy krije ek geastlike kado's dy't ús yn steat meitsje om oaren te tsjinjen en it lichem fan Kristus op te bouwen. As wy groeie yn ús begryp fan Gods genede, meie wy ek groeie yn ús tankberens foar alles wat Hy foar ús dien hat.

God is genedich

2 Kroniken 30:9

Hwent de Heare dyn God is genedich en barmhertich. Hy scil syn oantlit net fan dy ôfkeare astû weromkearst nei him.

Sjoch ek: Bibelferzen oer Harvest - Bibel Lyfe

Nehemia 9:31

Mar yn jins grutte barmhertichheid hawwe jo gjin ein oan har makke en se net ferlitten, want jo binne in genedich en barmhertich God.

Jesaja 30:18

Dochs wol de Heare jo genedich wêze; dêrom sil er opstean om jo meilijen te toanen. Want de Heare is in God fan gerjochtichheid. Lokkich binne allegearre dy't op him wachtsje!

Jehannes 1:16-17

Ut de folsleinens fan syn genede hat er ús allegearre seinge, en ús de iene nei de oare segen jûn. God joech de wet troch Mozes, mar genede en wierheid kamen troch Jezus Kristus.

Rêd troch genede

Romeinen 3:23-25

Want allegearre hawwe sûndige en falle tekoart oan 'e hearlikheid fan God, en wurde rjochtfeardige troch syn genede as in kado, troch de ferlossing dy't yn Kristus Jezus is, dy't God foardroegen hat as in fersoening troch syn bloed, om te ûntfangen troch it leauwen. Dit wie om Gods gerjochtichheid sjen te litten, om't hy yn syn godlike ferdraachsumens oer eardere oergien wiesûnden.

Romeinen 5:1-2

Dêrom, om't wy troch it leauwe rjochtfeardige binne, hawwe wy frede mei God troch ús Hear Jezus Kristus. Troch him hawwe wy troch it leauwe ek tagong krigen ta dizze genede dêr't wy yn steane, en wy binne bliid yn 'e hope op' e hearlikheid fan God.

Romeinen 11:5-6

Sa ek by de tsjintwurdich is der in oerbliuwsel, útkard troch genede. Mar as it troch genede is, is it net mear op basis fan wurken; oars soe de genede gjin genede mear wêze.

Efeziërs 2:8-9

Want út genede binne jim rêden troch it leauwe. En dit is net dyn eigen dwaan; it is in geskink fan God, net in gefolch fan wurken, dat gjinien kin grutsk wêze.

Sjoch ek: 38 Bibelferzen om jo te helpen troch fertriet en ferlies - Bibel Lyfe

2 Timothy 1:8-10

Dêrom skamje jo net foar it tsjûgenis oer ús Hear , noch fan my syn finzene, mar diele yn it lijen foar it evangeelje troch de krêft fan God, dy't ús rêden hat en ús rôp ta in hillige ropping, net om ús wurken, mar om syn eigen doel en genede, dy't er ús joech yn Kristus Jezus foardat de ieuwen begon, en dy't no manifestearre is troch it ferskinen fan ús Ferlosser Kristus Jezus, dy't de dea ôfskafte en troch it evangeelje libben en ûnstjerlikens foar it ljocht brocht.

Titus 3:5-7

Hy hat ús rêden, net om wurken dien troch ús yn gerjochtichheid, mar neffens syn eigen barmhertigens, troch de wask fan wedergeboorte en fernijing fan 'e Hillige Geast, dy't er ryklik oer ús útstutsen hat troch Jezus Kristus, ús Ferlosser, dus dat wêzenrjochtfeardige troch syn genede kinne wy ​​​​erfgenamt wurde neffens de hope op it ivige libben.

Libben troch Gods genede

Romeinen 6:14

Want de sûnde sil gjin hearskippij oer jo hawwe , om't jo net ûnder de wet binne, mar ûnder de genede.

1 Corinthians 15:10

Mar troch de genede fan God bin ik wat ik bin, en syn genede tsjin my wie net om 'e nocht. Krektoarsom, ik wurke hurder as ien fan harren, al wie it net ik, mar de genede fan God dy't mei my is.

2 Corinthians 9:8

En God is by steat om meitsje jimme alle genede oerfloedich, dat jimme yn alle tiden alle genôch hawwe yn alle dingen, jimme meie oerfloedich wêze yn alle goed wurk.

2 Corinthians 12:9

Mar hy sei tsjin my: "Myn genede is genôch foar jo, want myn krêft wurdt perfekt makke yn swakte." Dêrom sil ik des te graech op myn swakkens roppe, dat de krêft fan Kristus op my rêste mei.

2 Timóteüs 2:1-2

Jo dan, myn bern, wurde fersterke troch de genede dy't is yn Kristus Jezus, en wat jo hawwe heard fan my yn it bywêzen fan in protte tsjûgen tafertrouwe oan trouwe minsken, dy't sille wêze kinne om te learen oaren.

Titus 2:11-14

Want de genede fan God is ferskynd, bringe heil foar alle minsken, ús oplieden om goddeleazen en wrâldske hertstochten ôf te jaan, en selsbehearsking, oprjocht te libjen, en godlike libbet yn it hjoeddeiske tiidrek, wachtsjend op ús sillige hope, it ferskinen fan 'e hearlikheid fan ús grutte God en Ferlosser Jezus Kristus,dy't himsels foar ús joech om ús te ferlossen fan alle wetteleazens en om foar himsels in folk te reinigjen ta syn eigen besit, dat iverich is foar goede wurken.

Hebreeërs 4:16

Lit ús dan mei fertrouwen komme tichter by de troan fan 'e genede, dat wy meie ûntfange barmhertigens en fine genede om te helpen yn' e tiid fan need.

Jakobus 4:6

Mar hy jout mear genede. Dêrom stiet der: "God stiet de grutskens tsjin, mar jout genede oan 'e nederige."

Gade fan genede

Romeinen 6:6-8

Haende kado's dy't ferskille neffens de genede dy't ús jûn is, lit ús se brûke: as profesije, yn ferhâlding ta ús leauwen; as tsjinst, yn ús tsjinjen; dejinge dy't leart, yn syn lear; dyjinge dy't formanet, yn syn fermaning; dejinge dy't bydraacht, yn frijmoedigens; dejinge dy't liedt, mei iver; dejinge dy't barmhertichheid docht, mei fleurigens.

1 Corinthians 12:4-11

No binne der in ferskaat oan jeften, mar deselde Geast; en d'r binne ferskaat oan tsjinst, mar deselde Heare; en d'r binne farianten fan aktiviteiten, mar it is deselde God dy't se allegear yn elkenien machtiget.

Oan elk wurdt de manifestaasje fan 'e Geast jûn foar it algemien goed. Hwent oan de iene wurdt troch de Geast it uterjen fan wiisheid jûn, en oan in oar it uterjen fan kennis neffens deselde Geast, oan in oare leauwen troch deselde Geast, oan in oar genêzingsjeften troch de iene Geast, oan in oar it wurkjen fan wûnders , nei in oare profesije,in oar it fermogen om te ûnderskieden tusken geasten, nei in oar ferskate soarten tongen, nei in oar de ynterpretaasje fan tongen.

Dizze allegearre wurde machtige troch ien en deselde Geast, dy't elk yndividueel ferpartet sa't er wol.

Efeziërs 4:11-13

En hy joech de apostels , de profeten, de evangelisten, de hoeders en leararen, om de hilligen ta te rusjen foar it wurk fan it ministearje, foar it opbouwen fan it lichem fan Kristus, oant wy allegearre berikke ta de ienheid fan it leauwe en fan 'e kennis fan' e Soan fan God, ta folwoeksen manlju, nei de mjitte fan 'e stal fan' e folsleinens fan Kristus.

1 Petrus 4:10-11

As elk in kado ûntfongen hat, brûk it dan om inoar te tsjinjen, lykas goede bestjoerders fan Gods ferskaat genede: wa't sprekt, as ien dy't sprekwurden fan God sprekt; wa't tsjinnet, as ien dy't tsjinnet troch de krêft dy't God jout - sadat God yn alles ferhearlike wurde mei troch Jezus Kristus. Oan him hearre gloarje en hearskippij ivich en ivich. Amen.

In segen fan genede

Numeri 6:24-26

De Heare seingje dy en bewarje dy; de Heare lit syn oantlit oer dy skine en dy genedich wêze; de Heare keare syn oantlit nei dy en jou dy frede.

Christian Quotes on Grace

"Genade is de frije en ûnfertsjinne geunst fan God, dy't ús segeningen jout dy't wy net fertsjinje." - John Calvin

"Genade is gjin guod om rantsoenearre te wurden of yn te hanneljen; it is inûnútputlike boarne dy't yn ús opborrelt, ús nij libben jout." - Jonathan Taylor

"Genade is net allinich ferjouwing. Genade is ek de machtiging om te dwaan wat rjocht is." - John Piper

"Minsken kinne falle troch sûnde, mar kinne harsels net opstekke sûnder de help fan genede." - John Bunyan

"Alle beleanningen fan 'e kristenen yn' e himel binne syn troch de soevereine genede fan in leafdefolle Heit." - John Blanchard

In Gebed foar Gods genede

Singich binne jo, o God. Want jo binne my genedich en barmhertich. Utsein jo genede soe ik folslein wêze ferlern. Ik beken dat ik jo genede en jo ferjouwing nedich bin. Ik haw sûndige tsjin dy en myn meiminske. Ik haw egoïstysk west en sels socht, myn behoeften boppe dy fan myn freonen en famylje set. Tankewol dat jo genede is my genôch. Help my om yn jo wegen te kuierjen en elke dei te libjen troch de genede dy't jo jouwe, sadat ik jo ferhearlikje mei yn alles wat ik doch. Amen.

John Townsend

John Townsend is in hertstochtlike kristlike skriuwer en teolooch dy't syn libben hat wijd oan it studearjen en dielen fan it goede nijs fan 'e Bibel. Mei mear as 15 jier ûnderfining yn pastoraal ministearje, hat John in djip begryp fan 'e geastlike behoeften en útdagings dy't kristenen te krijen hawwe yn har deistich libben. As de skriuwer fan it populêre blog, Bible Lyfe, besiket John lêzers te ynspirearjen en oan te moedigjen om har leauwen út te libjen mei in fernijd gefoel fan doel en ynset. Hy is bekend om syn boeiende skriuwstyl, tocht-provokearjende ynsjoggen, en praktysk advys oer hoe't jo bibelske prinsipes kinne tapasse op hjoeddeistige útdagings. Njonken syn skriuwen is John ek in socht sprekker, liedend seminars en retreats oer ûnderwerpen lykas learlingskip, gebed en geastlike groei. Hy hâldt in Master of Divinity-graad fan in liedend teologysk kolleezje en wennet op it stuit yn 'e Feriene Steaten mei syn famylje.