59 Krêftige bibelfersen oer Gods gloarje - Bibel Lyfe

John Townsend 01-06-2023
John Townsend

De Bibel is it ferhaal fan Gods gloarje. Glory is in wurd dat yn 'e Bibel brûkt wurdt om Gods ivige pracht en majesteit te beskriuwen. God wurdt beskreaun as in soevereine kening waans keninkryk oer de hiele ierde útwreidet. God makke minsken nei syn byld om te dielen yn syn gloarje, en hy begiftigde se mei kado's, wêrtroch't se Him mei har libben earje kinnen.

Sûnde komt de wrâld yn as Adam en Eva beslute om foar harsels te libjen ynstee fan har te jaan de wil fan God. In protte fan it Alde Testamint skriuwt it ûnfermogen fan 'e minskheid om neffens Gods standert te libjen fanwegen har sûnde.

Ynstee fan God te ferhearlikjen mei har libben, skamte it minskdom God fanwegen har sûnde. God ferhearliket himsels troch in manier fan heil te jaan, it minskdom te ferlossen en har te bemachtigjen om God nochris te earjen mei har libben. De profeet Ezechiël sketst Gods plan foar de ferlossing fan syn folk.

“It is net om jimme wille, o hûs fan Israel, dat ik bin op it punt om te hanneljen, mar om ’e wille fan myn hillige namme, dy’t jim hawwe ûnder de heidenen ûnthillige ... de heidenen sille witte dat Ik de Heare bin, as ik troch jo myn hilligens foar har eagen rjochtfeardigje ... Ik sil skjin wetter op dy sprinzgje, en dû silst rein wêze fan al jo ûnreinheden en fan al jo ûnreinheden ôfgoaden Ik sil dy reinigje. En ik sil jo in nij hert jaan, en in nije geast sil ik yn jo sette. En ik sil it hert fan stien út jo fleis ferwiderje en jo in hert jaanseinge se, en hy kaem del fan it offerjen fan it sûndoffer en it brânoffer en it tankoffer. En Mozes en Aäron gyngen yn 'e tinte fen 'e gearkomst, en do't hja útkamen seingen hja it folk, en de hearlikheit des Heare kaem oan it hiele folk. En fjûr kaem út foar it oantlit des Heare en fortarde it brânoffer en de stikken fet op it alter, en do't al it folk it seach, rôpen hja en foelen op hjar oantlit.

Deuteronomium 5:24

En jimme seine: Sjuch, de Heare ús God hat ús syn hearlikheid en grutheid sjen litten, en wy hawwe syn stim heard út it midden fan it fjoer. Hjoed hawwe wy sjoen dat God mei de minske sprekt, en de minske libbet noch.

Jesaja 58:8

Dan scil jins ljocht útbrekke as de dage, en scil jins genêzing gau opkomme; dyn gerjuchtichheit scil foar dy útgean; de hearlikheid des Heare scil dyn efterhoede wêze.

Jesaja 60:1

Kom oerein, skine, hwent dyn ljocht is kommen, en de hearlikheit des Heare is oer dy opgien.

Jehannes 11:40

Jezus sei tsjin har: "Ha ik jo net sein dat as jo leauwe, jo de hearlikheid fan God sjen soene?"

Romeinen 5:2

Troch him hawwe wy ek troch it leauwe tagong krigen ta dizze genede dêr't wy yn steane, en wy binne bliid yn hope op 'e hearlikheid fan God.

Romeinen 8:18

Want ik tink dat it lijen fan dizze hjoeddeiske tiid it net wurdich is om te fergelykjen mei de hearlikheid dy't ús iepenbiere wurde moat.

2Corinthians 3:18

En wy allegearre, mei ûntbleate gesicht, sjogge de hearlikheid fan 'e Hear, wurde omfoarme ta itselde byld fan de iene graad fan hearlikheid nei de oare. Want dit komt fan 'e Heare, dy't de Geast is.

Kolossers 1:27

Hjirren hat God útkard om bekend te meitsjen hoe grut ûnder de heidenen de rykdom is fan 'e hearlikheid fan dit mystearje, dat is Kristus yn jo, de hope fan 'e hearlikheid.

1 Petrus 4:13-14

Mar bliid wêze foarsafier't jo it lijen fan Kristus diel hawwe, dat jo ek bliid en bliid wêze kinne as syn hearlikheid is iepenbiere. As jo ​​beledige wurde om 'e namme fan Kristus, binne jo seinge, om't de Geast fan' e hearlikheid en fan God op jo rêst.

Doksology

In doksology is in fers, in liet of in útdrukking priizgje de gloarje fan God. Faak slute liturgyske tsjerketsjinsten mei in doksology dy't de gloarje fan 'e Hear priizget. Dizze tradysje is yn 'e Bibel te folgjen. Mirjam oanbidt In pear foarbylden binne hjirûnder.

Judas 1:24-25

No oan Him dy't by steat is om jo te foarkommen fan stroffeljen en om jo ûnskuldich foar de oanwêzigens fan syn gloarje te stellen mei grutte freugde, oan de iennichste God, ús Ferlosser, troch Jezus Kristus, ús Hear, wêze hearlikheid, majesteit, hearskippij en gesach, foar alle tiden en no en foar altyd. Amen.

Hebreeërs 13:20-21

No de God fan 'e frede, dy't de grutte Hoeder fan'e skiep út 'e deaden opbrocht hat troch it bloed fan it ivige forboun, Jezus ús Hear. ,ruste jo yn alle goede dingen om syn wil te dwaan, yn ús te wurkjen dat wolkom is yn syn eagen, troch Jezus Kristus, oan wa't de hearlikheid ta yn ivichheit. Amen.

Iepenbiering 5:11-13

Doe seach ik, en ik hearde om 'e troan en de libbene wêzens en de âldsten de stim fan in protte ingels, teld myriaden fan myriaden en tûzenen fan tûzenen, sizzende mei in lûde stim: "Waardich is it Lam dat deade is, om macht en rykdom en wiisheid en macht en eare en hearlikheid en seining te ûntfangen!"

En ik hearde alle skepsels yn 'e himel en op ierde en ûnder de ierde en yn 'e see, en alles wat deryn is, sizzende: "Oan Him dy't sit op 'e troan en oan it Lam seinge en eare en hearlikheit en macht yn ivich en ivich!"

Oanfoljende Boarnen

As dizze bibelfersen oer Gods hearlikheid jo geast opheft hawwe, jou se dan troch oan oaren dy't der ek fan profitearje kinne.

Sjoch ek: De frucht fan 'e Geast - Bibel Lyfe

De folgjende boeken binne geweldige boarnen om Gods gloarje better te begripen .

The Pursuit of God troch A.W. Tozer

For the Glory of God troch Daniel Block

Dizze oanrikkemandearre boarnen binne te keap op Amazon. Klikje op de keppeling sil jo nei de Amazon-winkel bringe. As Amazon-meiwurker fertsjinje ik in persintaazje fan 'e ferkeap fan kwalifisearjende oankeapen. De ynkomsten dy't ik fertsjinje fan Amazon helpt om it ûnderhâld fan dizze side te stypjen.

fleis. En Ik scil myn Geast yn jimme binnenbringe, en lit jimme yn myn ynsettingen kuierje en foarsichtich wêze om myn regels te folgjen” (Ezekiel 36:22-27).

Jezus ferfollet Gods plan troch syn dea en opstanning, minsken ferlosse fan har sûnde. Dejingen dy't har leauwe yn Kristus krije, krije in nij hert en binne fol mei de Geast fan God, wêrtroch't se God kinne ferhearlikje troch goede wurken.

"Mar doe't de goedens en leafdefolle goedens fan God, ús Ferlosser, ferskynde, hy hat ús rêden, net om wurken dien troch ús yn gerjochtichheid, mar neffens syn eigen barmhertichheid, troch it wask fan wedergeboorte en fernijing fan 'e Hillige Geast, dy't er ryklik oer ús útstutsen hat troch Jezus Kristus, ús Ferlosser, sadat wy rjochtfeardigje troch syn genede kinne wy ​​​​erfgenamt wurde neffens de hope fan it ivige libben. It sprekwurd is betrouber, en ik wol dat jo op dizze dingen oanstean, sadat dejingen dy't yn God leaud hawwe foarsichtich wêze kinne om harsels te wijen oan goede wurken. Dizze dingen binne treflik en nuttich foar minsken” (Titus 3:4-8).

De Bibel slút ôf mei minsken út elke naasje dy't mei de ingels lof sjonge ta Gods gloarje (Iepenbiering 5 en 7), dielen yn Gods gloarje troch te libjen yn syn oanwêzigens foar alle ivichheid (Iepenbiering 21).

Ik hoopje dat de folgjende bibelfersen oer Gods gloarje jo sille oanmoedigje yn jo leauwenreis.

De gloarje fan God

Exodus 15:11

Wa is lykas Jo ûnder de goaden, oHear? Wa is lykas Jo, majestueus yn hilligens, bjusterbaarlik yn lof, docht wûnders?

1 Kroniken 29:11

Us, o Heare, is de grutheid en de macht en de hearlikheid en de oerwinning en de majesteit, hwent alles hwet yn 'e himel en op 'e ierde is, is jimmes. Jos is it keninkryk, o Heare, en Jo binne ferheven as haad boppe alles.

Psalm 19:1

De himelen ferkundigje de gloarje fan God, en de himel boppe ferkundiget syn hânwurk.

Psalm 24:7-8

Lyf dyn holle op, o poarten! En wês ferheven, o âlde doarren, dat de kening fan 'e hearlikheid deryn kin. Wa is dizze kening fan 'e hearlikheid? De Heare, sterk en machtich, de Heare, machtich yn 'e striid!

Psalm 97:1-6

De Heare regearret, lit de ierde bliid wêze; lit de protte kustlannen bliid wêze! Wolken en dikke tsjuster binne oeral om him hinne; gerjuchtichheit en rjucht binne de grûnslach fen syn troan. Fjoer giet foar him út en baarnt syn tsjinstanners rûnom op. Syn bliksem ferljochtsje de wrâld; de ierde sjocht en trillet. De bergen smelje as waaks foar it oantlit des Heare, foar de Heare fan 'e hiele ierde. De himelen ferkundigje syn gerjochtichheid, en alle folken sjogge syn gloarje.

Psalm 102:15

Naasjes sille de namme fan 'e Heare freze, en alle keningen fan' e ierde sille eangje foar jo gloarje .

Psalm 145:5

Oer de hearlike pracht fan jins majesteit en oer jins wûnderlike wurken, sil ik meditearje.

Psalm 104:31-32

Mei de gloarje fan 'eHear bliuw foar altyd; mei de Heare bliid wêze yn syn wurken, dy't de ierde sjocht en dy't trillet, dy't de bergen oanrekket en se reitsje!

Psalm 115:1

Net oan ús, Heare, net om ús, mar jins namme jow eare, om 'e wille fan jins fêste leafde en jins trou!

Spreuken 25:2

It is de gloarje fan God om dingen te ferbergjen, mar de hearlikheid fan keningen is om dingen út te sykjen.

Jesaja 2:10

Gean de rots yn en ferbergje yn it stof foar de skrik fan de Heare en foar de pracht fan syn majesteit.

Jesaja 6:3

Hil, hillich, hillich is de Heare de Almachtige; de hiele ierde is fol fan syn hearlikheit.

Jesaja 42:8

Ik bin de Heare; dat is myn namme; myn eare jou ik oan gjin oar, noch myn lof oan skildere ôfgoaden.

Sjoch ek: 26 Essensjele Bibelferzen foar it kultivearjen fan eare - Bibel Lyfe

Jesaja 66:1

De himel is myn troan, en de ierde is myn fuotbank. Wêr is it hûs dat jo foar My bouwe sille? En wêr is it plak fan myn rêst?

Habakuk 2:14

Want de ierde sil fol wurde mei de kennis fan 'e hearlikheit fan' e Heare as it wetter de see bedekke.

Romeinen 1:19-20

Want wat der oer God bekend wurde kin, is dúdlik foar harren, om't God it har sjen litten hat. Want syn ûnsichtbere eigenskippen, nammentlik syn ivige krêft en godlike natuer, binne dúdlik waarnommen, sûnt de skepping fan 'e wrâld, yn 'e dingen dy't makke binne.

Romeinen 3:23

Want allegearre hawwe sûndige en ûntbrekke de hearlikheit fan God.

1 Timothy 1:17

Oan deKening fan 'e ieuwen, ûnstjerlik, ûnsichtber, de ienige God, wês eare en gloarje foar altyd en ivich. Amen.

Iepenbiering 4:11

Wadich binne Jo, ús Hear en God, om gloarje en eare en macht te ûntfangen, want Jo hawwe alle dingen skepen, en troch jo wil hawwe se bestien en binne skepen .

Iepenbiering 21:23-26

En de stêd hat gjin ferlet fan sinne of moanne om derop te skinen, want de hearlikheid fan God jout it ljocht, en har lampe is it Lam. Troch syn ljocht sille de heidenen rinne, en de keningen fan 'e ierde sille har gloarje deryn bringe, en syn poarten sille deis noait sletten wurde - en der sil gjin nacht wêze. Se sille deryn bringe de hearlikheid en de eare fan 'e folken.

De hearlikheid fan God yn Jezus Kristus

Johannes 1:14

En it Wurd waard fleis en wenne ûnder ús, en wy hawwe sjoen syn hearlikheid, hearlikheid as fan 'e iennichste Soan út' e Heit, fol fan genede en wierheid.

Hebreeërs 1:3

Hy is de útstrieling fan de gloarje fan God en de krekte yndruk fan syn natuer, en hy stipet it hielal troch it wurd fan syn macht. Nei it suverjen fan sûnden, gyng er sitten oan 'e rjochterhân fan 'e Majesteit yn 'e hege.

2 Corinthians 4:6

Foar God, dy't sei: Lit ljocht skine út it tsjuster, ” hat skynd yn ús hert om it ljocht te jaan fan 'e kennis fan' e hearlikheid fan God yn it gesicht fan Jezus Kristus.

Filippiërs 2:9-11

Dêrom hat God him heech ferheven en joech him de namme dy't boppe alles isnamme, sadat yn 'e namme fan Jezus elke knibbel bûge soe, yn 'e himel en op ierde en ûnder 'e ierde, en elke tonge belide dat Jezus Kristus Hear is, ta eare fan God de Heit.

Kolossers 1 :15-19

Hy is it byld fan de ûnsichtbere God, de earstberne fan alle skepping. Want troch him binne alle dingen skepen, yn 'e himel en op 'e ierde, sichtber en ûnsichtber, of troanen as hearskippijen as hearskers of autoriteiten - alle dingen binne troch him en foar him skepen. En hy is foar alle dingen, en yn him hâlde alle dingen byinoar. En hy is it haad fan it lichem, de tsjerke. Hy is it begjin, de earstberne út 'e deaden, dat hy yn alles foarop kin wêze. Hwent yn him hie de hiele folsleinens fan God behaagd om te wenjen.

Mattéus 17:5

Hy spriek noch doe't, sjuch, in ljochte wolk oerskaadde harren, en in stim út 'e wolk sei , "Dit is myn leafste Soan, dêr't ik goed yn bin; harkje nei him.”

Mattéus 24:30

Dan sil yn 'e himel it teken fan' e Minskesoan ferskine, en dan sille alle stammen fan 'e ierde rouwe, en se sille de Minskesoan komt op 'e wolken fan 'e himel mei macht en grutte gloarje.

Johannes 17:4-5

Ik haw jo ferhearlike op ierde, nei't ik it wurk folbrocht haw, dat jo my jown hawwe te dwaan. En no, Heit, ferhearlikje my yn jo eigen oanwêzigens mei de hearlikheid dy't ik by jo hie foardat de wrâld bestie.

1 Petrus 1:16-18

Want wy hawwe netfolgje tûk betochte myten doe't wy jo de krêft en komst fan ús Hear Jezus Kristus bekend makken, mar wy wiene eachtsjûgen fan syn majesteit. Want doe't hy eare en gloarje krige fan God de Heit, en de stim waard him droegen troch de Majestic Glory, "Dit is myn leafste Soan, yn wa't ik bin goed tefreden," wy sels hearden dizze stim droegen út 'e himel, want wy wiene by him op 'e hillige berch.

Psalm 8:4-6

Wat is de minske dat jo him tinke, en de minskesoan dat jo foar him soargje? Dochs hawwe jo him in bytsje leger makke as de himelske wêzens en him kroane mei gloarje en eare. Jo hawwe him hearskippij jûn oer it wurk fan jo hannen; jo hawwe alle dingen ûnder syn fuotten set.

Ferhearlikje God troch oanbidding en tsjinst

Jesaja 43:7

Elkenien dy't troch myn namme neamd wurdt, dy't ik makke ha foar myn hearlikheit, dy't ik foarme en makke.

1 Kroniken 16:23-25

Sjong de Heare, hiele ierde! Fertel oer syn heil fan dei ta dei. Ferkundigje syn gloarje ûnder de folken, syn wûnderlike wurken ûnder alle folken! Want grut is de Heare en tige te priizgen, en hy is te frezen boppe alle goaden.

1 Kroniken 16:28-29

Skriuw de Heare oan, o famyljes fan 'e folken, skriuw de Heare eare en krêft! Jou de Heare de eare ta syn namme; bring in offer en kom foar him! Oanbidde de Heare yn 'e pracht fanhilligens.

Psalm 29:1-3

Skriuw de Heare ta, o himelske wêzens, skriuw de Heare eare en krêft. Jou de Heare de eare ta syn namme; oanbidde de Heare yn 'e pracht fan hilligens. De stim des Heare is oer it wetter; de God fan 'e hearlikheit tongeret, de Heare, oer in protte wetters.

Psalm 63:2-3

Sa haw ik Jo sjoen yn it hillichdom, sjoen jo macht en hearlikheit. Om't jo fêste leafde better is as it libben, myn lippen sille jo priizgje.

Psalm 86:12

Ik tankje Jo, Heare myn God, mei myn hiele hert, en ik sil jo tankje ferhearlikje jo namme foar altyd.

Mattéus 5:16

Lit jo ljocht op deselde wize skine foar oaren, dat se jo goede wurken sjen kinne en eare jaan oan jo Heit dy't yn is himel.

Johannes 5:44

Hoe kinne jo leauwe, as jo eare krije fan inoar en net sykje nei de eare dy't komt fan 'e iennichste God?

1 Corinthians 6:20

Want jo binne kocht mei in priis. Sa ferhearlikje God yn dyn lichem.

1 Corinthians 10:31

Of jo ite of drinke, of wat jo ek dogge, doch alles ta Gods eare.

Filippiërs 1:9-11

En it is myn gebed dat jo leafde mear en mear oerfloedet, mei kennis en alle ynsjoch, sadat jo goedkarre kinne wat poerbêst is, en sa suver en ûnskuldich wêze foar de dei fan Kristus, fol mei de frucht fan gerjochtichheid dy't komt troch Jezus Kristus, ta eare enlof fan God.

Filippiërs 2:11

En elke tonge bekent dat Jezus Kristus Hear is, ta eare fan God de Heit.

Gods gloarje belibje

2 Petrus 1:3-4

Syn godlike krêft hat ús alle dingen jûn dy't ta libben en godstsjinst hearre, troch de kennis fan Him dy't ús rôp ta syn eigen hearlikheid en treflikens, wêrmei't hy hat ús syn kostbere en tige grutte beloften jown, sadat jo dêrtroch dielnimme meie oan 'e godlike natuer, nei't jo ûntkommen binne oan' e korrupsje dy't yn 'e wrâld is troch sûndige begearte.

Exodus 24 :17

No it oansjen fan 'e hearlikheid fan' e Heare wie as in fortærjend fjoer op 'e top fan' e berch yn 'e eagen fan it folk fan Israel.

Exodus 33:18-20

Mozes sei: "Lit my asjebleaft dyn hearlikheid sjen." En hy sei: Ik scil al myn goedens foar jimme oantlit litte en scil myn namme foar jimme oantlit útroppen ‘De Heare.’ En ik scil genedich wêze oan wa't ik genedich wêze scil, en barmhertich wêze oer wa't ik barmhertichheit scil. Mar," sei er, "jo kinne myn oantlit net sjen, hwent de minske scil my net sjen en libje."

Exodus 40:34-35

Doe bedutsen de wolk de tinte fan 'e gearkomst, en de hearlikheit des Heare foldie de tabernakel. En Mozes koe net yn 'e tinte fan 'e gearkomst komme, om't de wolk der op sette, en de hearlikheid fan 'e Heare fol de tabernakel.

Leviticus 9:22-24

Doe sette Aäron oerein syn hannen nei de minsken en

John Townsend

John Townsend is in hertstochtlike kristlike skriuwer en teolooch dy't syn libben hat wijd oan it studearjen en dielen fan it goede nijs fan 'e Bibel. Mei mear as 15 jier ûnderfining yn pastoraal ministearje, hat John in djip begryp fan 'e geastlike behoeften en útdagings dy't kristenen te krijen hawwe yn har deistich libben. As de skriuwer fan it populêre blog, Bible Lyfe, besiket John lêzers te ynspirearjen en oan te moedigjen om har leauwen út te libjen mei in fernijd gefoel fan doel en ynset. Hy is bekend om syn boeiende skriuwstyl, tocht-provokearjende ynsjoggen, en praktysk advys oer hoe't jo bibelske prinsipes kinne tapasse op hjoeddeistige útdagings. Njonken syn skriuwen is John ek in socht sprekker, liedend seminars en retreats oer ûnderwerpen lykas learlingskip, gebed en geastlike groei. Hy hâldt in Master of Divinity-graad fan in liedend teologysk kolleezje en wennet op it stuit yn 'e Feriene Steaten mei syn famylje.