De 10 geboaden - Bibel Lyfe

John Townsend 03-06-2023
John Townsend

De 10 geboaden wiene in set fan regels jûn oan it folk fan Israel troch God troch Mozes. Harren doel wie om begelieding te jaan foar it morele en geastlike libben fan Gods folk. De 10 geboaden binne op twa plakken yn 'e Bibel te finen, yn Exodus 20 en Deuteronomium 5.

De histoaryske kontekst fan 'e 10 geboaden giet werom nei de tiid fan 'e Exodus, doe't de Israeliten befrijd waarden út slavernij yn Egypte en gong in ferbûn relaasje mei God. It folk fan Israel learde te libjen as in frije naasje, ûnder Gods bewâld. As sadanich levere de 10 geboaden in set fan geastlike en morele rjochtlinen foar har libben as mienskip.

De geboaden fêstigen de wetten dy't folge wurde moasten, en herinneren de Israeliten oan it belang fan hearrigens oan har skepper. Se joegen begelieding foar de Israeliten om yn harmony mei inoar te libjen en it unike plak fan God yn har libben te erkennen.

De 10 geboaden binne hjoed noch foardielich foar ús, om't se ús herinnerje oan it belang fan in morele kompas en folgje de wil fan God. Se tsjinje ek as in oantinken oan Gods leafde en genede, en jouwe in standert fan goed en ferkeard dy't ús libben helpe kin.

Sjoch ek: 23 Bibelferzen oer genede - Bibel Lyfe

1. Net oanbidde oare goaden.

Exodus 30:3

"Jo sille gjin oare goaden hawwe foar my."

Deuteronomium 5:6-7

"Ik bin de Heare dyn God, dy't brochtjo út it lân fan Egypte, út it hûs fan 'e slavernij. Jo sille gjin oare goaden foar my hawwe.”

2. Net meitsje of oanbidde ôfgoaden.

Exodus 30:4-6

"Dû scilst foar dysels gjin útsnien byld meitsje, noch in likenis fan alles dat boppe yn 'e himel is, of dat yn de ierde ûnder, of dat is yn it wetter ûnder de ierde. Dû scilst net foar hjar bûge en hjar tsjinje, hwent Ik, de Heare dyn God, bin in jaloersk God, dy't de ûngerjuchtichheit fen 'e âffears bisiket oan 'e bern oan 'e tredde en fjirde generaasje fan dyjingen dy't my haatsje, mar stânfêstige leafde toand oan tûzenen fan dyjingen dy't my leafhawwe en myn geboaden hâlde."

Deuteronomium 5:8-10

"Dû scilst foar dysels gjin útsnien byld meitsje, noch in byld fan alles dat boppe yn 'e himel is. , of dat is op 'e ierde ûnder, of dat is yn it wetter ûnder de ierde. Dû scilst foar hjar net bûge en hjar net tsjinje; hwent Ik, de Heare dyn God, bin in oergeunstich God, dy't de ûngerjuchtichheit fan 'e âffears besykje op 'e bern oan 'e tredde en fjirde generaasje fan dyjingen dy't my haatsje, mar stânfêste leafde toand oan tûzenen fan dyjingen dy't my leafhawwe en myn geboaden hâlde. 1>

3. Nim de namme fan 'e Heare net om 'e nocht.

Exodus 30:7

"Dû scilst de namme fan 'e Heare dyn God net omdôgje, hwent de Heare sil him net ûnskuldich hâlde dy't nimt syn namme om 'e nocht.

Deuteronomium 5:11

"Dû scilst de namme fen 'e Heare dyn God net nimmeomdôch, want de Heare sil him net ûnskuldich hâlde dy't syn namme omdôch nimt.”

4. Rêst op 'e sabbat en hâld it hillich.

Exodus 30:8-11

"Tink oan 'e sabbatdei, om dy hillich te hâlden. Seis dagen scilstû arbeidzje en al dyn wurk dwaen, mar de saunde deis is in sabbat foar de Heare dyn God. Dû scilst dêr gjin wurk oan dwaen, dû noch dyn soan, noch dyn dochter, dyn tsjinstfeint, noch dyn feint, noch dyn fee, noch de bywenner dy’t yn dyn poarten is. Hwent yn seis dagen makke de Heare de himel en de ierde, de see en alles hwat deryn is, en rêste op 'e saunde deis. Dêrom seinge de Heare de sabbatdei en makke dy hillich.

Deuteronomium 5:12-15

"Hâld de sabbatdei, om dy hillich te hâlden, lykas de Heare dyn God dy hjitten hat. Seis dagen scilstû arbeidzje en al dyn wurk dwaen, mar de saunde deis is in sabbat foar de Heare dyn God. Dû scilst dêr gjin wurk oan dwaen, dû noch dyn soan, noch dyn dochter, noch dyn tsjinstfeint of dyn feint, of dyn okse of dyn ezel, of al dyn fee, noch de bywenner dy’t yn dyn poarten is, dy’t dyn tsjinstfeint en dyn tsjinstfeint mei rêste likegoed as dy. Dû scilst tinke datst in slaaf biste yn Egyptelân, en de Heare dyn God hat dy dêrwei útbrocht mei in sterke hân en in útstutsen earm. Dêrom hat de Heare dyn God dy gebean de sabbat te hâlden.”

5. Earje dyn heit enmem.

Exodus 30:12

“Earje dyn heit en dyn mem, dat dyn dagen lang wurde meie yn it lân dat de Heare dyn God dy jout.”

Deuteronomium 5:16

"Earje dyn heit en dyn mem, lyk as de Heare dyn God dy gebean hat, dat dyn dagen lang wurde meie en it mei dy goed gean kin yn it lân dat de Heare dyn God jout dy.”

Sjoch ek: 33 Bibelferzen foar evangelisaasje - Bibel Lyfe

6. Net moardzje.

Exodus 30:13

“Dû scilst net deadzje.”

Deuteronomium 5:17

“Dû scilst net deadzje.

7. Doch gjin oerhoer.

Exodus 30:14

“Dû scilst gjin oerhoer dwaan”

Deuteronomium 5:18

“En dû scilst net oerhoer dwaan.”

8. Net stelle.

Exodus 30:15

“Dû scilst net stelle.”

Deuteronomium 5:19

“En dû scilst net stelle. .”

9. Ligje net.

Exodus 30:16

“Dû scilst gjin falsk tsjûge drage tsjin dyn neiste.”

Deuteronomium 5:20

“ En dû scilst gjin falsk tsjûge drage tsjin dyn neiste.”

10. Net begeare.

Exodus 30:17

“Dû scilst it hûs fan dyn neiste net begeare; dû scilst net begeare dyn neiste syn frou, noch syn tsjinstfeint, of syn tsjinstfeint, of syn okse, of syn ezel, of alles dat is dyn neiste."

Deuteronomium 5:21

"En dû scilst de frou fan dyn neiste net begeare. En dû scilst it hûs fan dyn neiste net begeare, syn fjild, noch syn feint, of syn feint, syn okse, of syn ezel, of wat dan ek.dat is dyn buorman.”

John Townsend

John Townsend is in hertstochtlike kristlike skriuwer en teolooch dy't syn libben hat wijd oan it studearjen en dielen fan it goede nijs fan 'e Bibel. Mei mear as 15 jier ûnderfining yn pastoraal ministearje, hat John in djip begryp fan 'e geastlike behoeften en útdagings dy't kristenen te krijen hawwe yn har deistich libben. As de skriuwer fan it populêre blog, Bible Lyfe, besiket John lêzers te ynspirearjen en oan te moedigjen om har leauwen út te libjen mei in fernijd gefoel fan doel en ynset. Hy is bekend om syn boeiende skriuwstyl, tocht-provokearjende ynsjoggen, en praktysk advys oer hoe't jo bibelske prinsipes kinne tapasse op hjoeddeistige útdagings. Njonken syn skriuwen is John ek in socht sprekker, liedend seminars en retreats oer ûnderwerpen lykas learlingskip, gebed en geastlike groei. Hy hâldt in Master of Divinity-graad fan in liedend teologysk kolleezje en wennet op it stuit yn 'e Feriene Steaten mei syn famylje.