Nammen fan God yn 'e Bibel - Bibel Lyfe

John Townsend 05-06-2023
John Townsend

Yn ús geastlike reis is it essinsjeel om de nammen fan God te begripen, om't se ús ynsjoch jouwe yn syn eigenskippen en syn relaasje mei syn folk. Elke namme ûntbleatet in oar aspekt fan syn karakter, en as wy dizze nammen leare, krije wy in djipper begryp fan wa't Hy is en hoe't Hy yn ús libben wurket.

Nammen fan God yn it Alde Testamint

It Alde Testamint is in skat fan godlike nammen, dy't it rike tapijt fan Gods mannichfâldige natuer wjerspegelje. As wy begjinne mei dizze ferkenning fan 'e nammen fan God, sille wy ferdjipje yn har betsjuttingen, oarsprong en betsjutting, ljocht skine op' e protte manieren wêrop de Almachtige Himsels yn 'e skiednis iepenbiere hat oan' e minskdom. Troch de djipte en skientme fan dizze âlde nammen te ûntdekken, kinne wy ​​ús geastlik libben ferrykje en tichter by de Ien komme dy't de boarne is fan alle wiisheid, krêft en leafde.

Yn dizze blogpost sille wy reizgje troch de siden fan it Alde Testamint, ûndersiikende nammen lykas "Elohim", de machtige Skepper, "Jehovah Rapha," de Godlike Healer, en "El Shaddai," de Almachtige God. As wy ússels ferdjipje yn 'e stúdzje fan dizze hillige nammen, sille wy net allinich ús begryp fan Gods karakter ferdjipje, mar ek ûntdekke hoe't dizze tiidleaze wierheden ús kinne ynspirearje, treastje en liede kinne yn ús eigen geastlike kuier.

Doch meidwaan. ús as wy dûke yn 'e nammen fan God en ûntsluten de geheimen fan in djipper, meartreast en beskerming yn God as wy op Him fertrouwe en Him ús wenplak meitsje.

Jehovah Magen

Betekenis: "De Heare myn skyld"

Etymology: ôflaat fan 'e Hebrieusk wurd "magen", wat "skild" of "beskermer" betsjut.

Foarbyld: Psalm 3:3 (ESV) - "Mar jo, o Heare, binne in skyld (Jehovah Magen) oer my, myn hearlikheid , en de lifter fan myn holle."

Jehovah Magen is in namme dy't de rol fan God as ús beskermer en ferdigener beklammet. As wy Jehovah Magen oanroppe, erkennen wy syn fermogen om ús te beskermjen fan skea en ús te helpen ús útdagings oan te gean.

Jehovah Mekoddishkem

Betsjutting: "De Heare dy't jo hilliget"

Etymology: ôflaat fan it Hebrieusk tiidwurd "qadash", dat betsjut "hilligje" of "hillich meitsje."

Foarbyld: Exodus 31:13 (ESV) - "Jo moatte prate ta de minsken fan Israel en sis: 'Foar alles scilstû myn sabbatten hâlde, hwent dit is in teken tusken my en jimme yn dyn slachten, dat jimme witte meije dat Ik, de Heare, jimme hilligje (Jehovah Mekoddishkem).'"

Jehovah Mekoddishkem is in namme dy't Gods wurk yn ús libben markearret om ús apart te meitsjen en ús hillich te meitsjen. Dizze namme wurdt brûkt yn 'e kontekst fan Gods ferbûn mei Israel, en beklammet de needsaak foar Gods folk om te ûnderskieden fan' e wrâld om har hinne.

Jehovah Metsudhathi

Betsjutting: "De Heare myn festing"

Sjoch ek: 40 Bibelferzen oer ingels

Etymology: ôflaat fan it Hebrieuske wurd "metsudah", wat "festing" betsjut."bolwurk."

Foarbyld: Psalm 18:2 (ESV) - "De Heare is myn rots en myn festing (Jehovah Metsudhathi) en myn ferlosser, myn God, myn rots, yn wa't ik taflecht, myn skyld, en de hoarn fan myn heil, myn bolwurk."

Jehovah Metsudhathi is in namme dy't de rol fan God as ús festing en plak fan feiligens beklammet. Dizze namme is in oantinken dat wy sterkte en beskerming yn God kinne fine as wy útdagings en besikingen hawwe.

Jehovah Misqabbi

Betsjutting: "De Heare myn hege toer"

Etymology: Oflaat fan it Hebrieusk wurd "misgab", wat "hege toer" of "bolwurk" betsjut.

Foarbyld: Psalm 18:2 (ESV) - "De Heare is myn rots en myn festing en myn ferlosser, myn God, myn rots, by wa't ik taflecht sykje, myn skyld, en de hoarn fan myn heil, myn hege toer (Jehovah Misqabbi)."

Jehovah Misqabbi is in namme dy't de klam fan Gods rol as ús taflecht en bolwurk yn tiden fan problemen. As wy Jehovah Misqabbi oanroppe, erkennen wy syn fermogen om ús te beskermjen en te beskermjen tsjin gefaar.

Jehovah Nakeh

Betekenis: "De Heare dy't slacht"

Etymology: ôflaat fan it Hebrieusk tiidwurd "nakah", dat betsjut "slaan" of "slaan."

Foarbyld: Ezekiel 7:9 (ESV) - "En myn each sil net sparje, noch sil ik meilijen hawwe. Ik scil dy straffe neffens dyn wegen, wylst dyn grouwels yn dyn formidden binne. Dan scille jimme witte dat Ik de Heare bin, dy't slacht (Jehovah Nakeh)."

Jehovah Nakeh.is in namme dy't de gerjochtichheid fan God beklammet en syn fermogen om oardiel te bringen oer dyjingen dy't syn geboaden útdaagje. Dizze namme wurdt brûkt yn it ramt fan Gods warskôging oan 'e Israeliten oer de driigjende gefolgen fan harren oerhearrigens.

Jehovah Nekamot

Betsjutting: "De Heare fan 'e wraak"

Etymology : Oflaat fan it Hebrieuske wurd "naqam," dat betsjut "wraak nimme" of "wraak nimme."

Foarbyld: Psalm 94:1 (ESV) - "O Heare, God fan 'e wraak (Jehovah Nekamot), O God fan 'e wraak, skyn út!"

Jehovah Nekamot is in namme dy't de rol fan God beklammet as de útfierer fan gerjochtichheid en de wreker fan ûnrjocht. Dizze namme is in oantinken dat God úteinlik gerjochtichheid en ferjilding sil bringe foar de goddeleazen, en dat Hy syn folk sil rjochtfeardigje.

Jehovah Nissi

Meaning: "De Heare is myn banier"

Etymology: ôflaat fan it Hebrieusk wurd "nês", dat "banner" of "standert" betsjut.

Foarbyld: Exodus 17:15 (ESV) - "En Mozes boude in alter en neamde de namme derfan, 'De Heare is myn banier' (Jehovah Nissi)."

Jehovah Nissi is in namme dy't symbolisearret Gods beskerming en lieding oer Syn folk. Mozes brûkte dizze namme neidat God Israel in wûnderlike oerwinning oer de Amalekiten joech. It tsjinnet as in oantinken dat God ús liedt en ferdigenet yn ús geastlike fjildslaggen.

Jehovah 'Ori

Betekenis: "De Heare myn ljocht"

Etymology: ôflaat fan 'e Hebrieusk wurd "'of," betsjutting"ljocht."

Foarbyld: Psalm 27:1 (ESV) - "De Heare is myn ljocht (Jehovah 'Ori) en myn heil; wa sil ik freze? De Heare is de festing fan myn libben; fan wa sil ik bang wêze?"

Jehovah 'Ori is in namme dy't de rol fan God as ús geastlik ljocht en gids beklammet. Dizze namme is in oantinken dat God ús paad ferljochtet, ús eangsten ferdriuwt en ús troch it tsjuster liedt.

Jehovah Qadosh

Betsjutting: "De Hillige"

Etymology : Oflaat fan it Hebrieusk wurd "qadosh", dat "hillich" of "hillich" betsjut.

Foarbyld: Jesaja 40:25 (ESV) – "Mei wa sille jo my dan fergelykje, dat ik lykas hy wêze soe seit de Hillige (Jehovah Qadosh)."

Jehovah Qadosh is in namme dy't de klam op Gods hillichheid en syn oprop foar syn folk om hillich te wêzen lykas Hy hillich is. Dizze namme is in oantinken dat God apart is fan alle skepping, te boppe it minsklik begryp, en dat wy moatte stribje om syn hilligens yn ús libben te reflektearjen.

Jehovah Raah

Meaning: "De Heare myn hoeder"

Etymology: ôflaat fan it Hebrieuske tiidwurd "ra'ah", dat betsjut "bewarje" of "herder."

Foarbyld: Psalm 23:1 (ESV) - " De Heare is myn hoeder (Jehovah Raah); ik sil net wolle."

Jehovah Raah is in namme dy't Gods teare soarch en begelieding foar syn folk markearret. Dizze namme wurdt ferneamd brûkt yn Psalm 23, dêr't David God fergeliket mei in hoeder dy't syn skiep foarsjocht, beskermet en liedt.

Jehovah.Rapha

Betsjutting: "De Heare dy't genêst"

Etymology: ôflaat fan it Hebrieusk tiidwurd "rapha", dat betsjut "genêzen" of "herstellen."

Foarbyld : Exodus 15:26 (ESV) - "Siisjend: 'As jo ​​​​mei iver harkje wolle nei de stim fan' e Heare, jo God, en dwaan wat rjocht is yn syn eagen, en harkje nei syn geboaden en hâld al syn ynsettingen, ik sil gjinien fan 'e sykten op jo sette dy't ik op 'e Egyptners set, want Ik bin de Heare, jo genêzer (Jehovah Rapha).'"

Jehovah Rapha is in namme dy't de klam fan Gods fermogen om ús te genêzen en te herstellen. , sawol fysyk as geastlik. Dizze namme waard iepenbiere oan 'e Israeliten nei har befrijing út Egypte doe't God tasein om har frij te hâlden fan' e sykten dy't de Egyptners teisteren as se syn geboaden harke.

Jehovah Sabaoth

Betsjutting: "De HEERE der hearskaren" of "de Heare der legers"

Etymology: ôflaat fan it Hebrieusk wurd "tsaba", wat "leger" of "hear" betsjut.

Foarbyld: 1 Samuël 1:3 (ESV) - "No dizze man gong jier nei jier op út syn stêd om te oanbidden en te offerjen oan 'e Heare der hearskaren (Jehovah Sabaoth) yn Silo, dêr't de beide soannen fan Eli, Hofni en Pinehas, prysters wiene fan' e Heare."

Jehovah Sabaoth is in namme dy't Gods macht en gesach oanjout oer alle krêften fan 'e himel en ierde. Dizze namme wurdt faak brûkt yn 'e kontekst fan geastlike oarlochsfiering, en herinnert ús dat God ús beskermer en ferlosser is yntiden fan problemen.

Jehovah Shalom

Betekenis: "De Heare is frede"

Etymology: Oflaat fan it Hebrieusk wurd "shalom", wat "frede" of "heilens" betsjut ."

Foarbyld: Rjochters 6:24 (ESV) – "Doe boude Gideon dêr in alter foar de Heare en neamde it: 'De Heare is frede' (Jehovah Shalom). Oant hjoed de dei stiet it noch by Ofra, dy't ta de Abiësriten heart."

Jehovah Shalom is in namme dy't Gods fermogen markearret om frede en folsleinens yn ús libben te bringen. Gideon brûkte dizze namme neidat God him fersekerde fan oerwinning oer de Midianiten, nettsjinsteande syn eangsten en ûnfeiligens. Dizze namme herinnert ús dat God de ultime boarne fan frede yn ús libben is.

Jehovah Shammah

Betekenis: "De Heare is dêr"

Etymology: ôflaat fan it Hebrieusk tiidwurd "sham", wat betsjut "oanwêzich wêze" of "dêr wêze."

Foarbyld: Ezekiel 48:35 (ESV) - "De omtrek fan 'e stêd sil 18.000 jelne wêze. En de namme fan 'e stêd fan dy tiid ôf sil wêze: 'De Heare is dêr' (Jehovah Shammah)."

Jehovah Shammah is in namme dy't de konstante oanwêzigens fan God by Syn folk beklammet. Dizze namme wurdt brûkt yn 'e kontekst fan' e takomstige restauraasje fan Jeruzalem, symbolisearjend fan Gods wenning by syn folk en it jaan fan feiligens en feiligens.

Jehovah Tsidkenu

Betsjutting: "De Heare ús gerjochtichheid"

Etymology: ôflaat fan it Hebrieuske wurd "tsedeq", dat "gerjochtichheid" betsjut."gerjochtichheid."

Foarbyld: Jeremia 23:6 (ESV) - "Yn syn dagen sil Juda rêden wurde, en Israel sil feilich wenje. En dit is de namme dêr't hy mei neamd wurde sil: 'De Heare is ús gerjochtichheid' (Jehovah Tsidkenu)."

Jehovah Tsidkenu is in namme dy't Gods gerjochtichheid beklammet en syn fermogen om ús rjochtfeardich te meitsjen troch it leauwe yn Jezus Kristus. Dizze namme wurdt brûkt yn 'e kontekst fan' e belofte fan 'e kommende Messias, dy't in regear fan gerjochtichheid en gerjochtichheid fêststelle soe.

Jehovah Tsuri

Betsjutting: "De Heare myn rots"

Etymology: ôflaat fan it Hebrieusk wurd "tsur", dat "rots" of "festing" betsjut.

Foarbyld: Psalm 18:2 (ESV) - "De Heare is myn rots (Jehovah Tsuri) en myn festing en myn ferlosser, myn God, myn rots, yn wa't ik taflecht sykje, myn skyld, en de hoarn fan myn heil, myn bolwurk."

Jehovah Tsuri is in namme dy't Gods fêstichheid en syn rol beljochtet as ús fêste stifting. Dizze namme wurdt faak brûkt yn 'e kontekst dat God in boarne fan krêft en taflecht is foar dyjingen dy't op Him fertrouwe.

Nammen fan Jezus

De nammen fan Jezus binne in krêftige oantinken oan syn identiteit en missy op ierde. Yn 'e Bibel wurdt Jezus ferwiisd mei in protte ferskillende nammen en titels, dy't elk in oar aspekt fan syn karakter en wurk iepenbieret. Guon nammen beklamje syn godlikens, wylst oaren syn minsklikheid markearje. Guon sprekke nei Syn rol as Ferlosser en Ferlosser, wylstoaren wize op Syn macht en gesach as Kening fan Keningen en Hear der Hearen.

Yn dizze seksje sille wy guon fan 'e meast wichtige nammen fan Jezus ûndersykje, har betsjuttingen en de bibelske ferwizings dy't se beskriuwe. Troch dizze nammen te studearjen, kinne wy ​​ús begryp ferdjipje oer wa't Jezus is en de ynfloed dy't Hy hat op ús libben. Elke namme is in wjerspegeling fan 'e djippe leafde en genede dy't Jezus ús útrikt, en útnoegjend om Him folsleiner te kennen en yn nauwer mienskip mei Him te kuierjen.

Jezus

Betsjutting: Jezus betsjut ferlosser. Jezus is de Ferlosser dy't kaam om it minskdom te rêden fan 'e sûnde en ús mei God te fermoedsoenjen.

Etymology: De namme "Jezus" is ôflaat fan 'e Grykske namme "Iesous" dy't in transliteraasje is fan 'e Hebrieuske namme "Yeshua" of "Joshua" yn it Ingelsk. Yn sawol it Hebrieusk as it Gryksk betsjut de namme "De Heare rêdt" of "De Heare is heil."

Foarbyld: Mattéus 1:21 (ESV) - "Se sil in soan baarne, en jo sille syn namme Jezus neame. , want Hy sil syn folk fan har sûnden rêde."

De namme "Jezus" markearret syn rol as de Ferlosser dy't kaam om it minskdom fan sûnde te rêden en ús mei God te fermoedsoenjen. Hy is dejinge dy't ús it heil biedt en de ferjouwing fan sûnden, en dy't ús tagong jout ta de Heit troch syn offerdea oan it krús. Hy is ek dejinge dy't ús nij libben en hope bringt troch syn opstanning.

De namme "Jezus" ek beklammet Syn godlike natuer enautoriteit, lykas allinich God de krêft hat om ús te rêden en te ferlossen. Troch Jezus "Yahweh rêdt" te neamen, erkennen wy syn unike fermogen om ús te rêden fan 'e macht fan sûnde en dea en ús it ivige libben oan te bieden.

Oeral ynspirearret de namme "Jezus" fertrouwen, tankberens en eangst. yn leauwigen, sa't wy syn krêft en leafde werkenne. It herinnert ús oan it belang om ús leauwen yn Him te setten en syn learingen te folgjen, en it ropt ús op om syn berjocht fan heil en hope mei oaren te dielen. It docht ús ek tinken oan it ûnbidige kado dat wy krigen hawwe yn Jezus, de Ferlosser fan 'e wrâld.

Soan fan God

Betsjutting: Dizze namme beklammet de godlike natuer fan Jezus en unike relaasje mei God de Heit as syn iennichste soan.

Etymology: De útdrukking "Soan fan God" is in oersetting fan 'e Grykske term "huios tou theou", dy't yn it hiele Nije Testamint foarkomt.

Foarbyld: Mattéus 16:16 (ESV) - "Simon Petrus antwurde: 'Jo binne de Kristus, de Soan fan 'e libbene God (huios tou theou).'"

De namme "Soan fan God" befêstiget De godheid fan Jezus, gelyk en ivich mei God de Heit. It beklammet syn unike relaasje mei God as syn Soan, dielen yn syn natuer en syn gloarje. Dizze titel beljochtet ek de rol fan Jezus yn it leverjen fan it minskdom en ûntbleatet de djipte fan Gods leafde foar ús. Troch te leauwen yn Jezus as de Soan fan God, hawwe wy tagong ta it ivige libben en in herstelde relaasjemei ús Skepper.

Minskesoan

Betsjutting: Dizze namme beklammet de minsklikheid fan Jezus, en identifisearret Him as in fertsjintwurdiger fan it minskdom en dejinge dy't kaam om te tsjinjen en syn libben te jaan as losjild foar folle. It beljochtet ek Syn autoriteit en macht, as dejinge dy't hearskippij en keningskip waard jûn troch God yn Daniël syn profetyske fisy.

Etymology: De útdrukking "Minskesoan" is in oersetting fan 'e Arameeske term "bar nasha" en de Hebrieuske term "ben adam", dy't beide "minske" of "stjerlik" betsjutte.

Foarbyld: Mark 10:45 (ESV) - "Want sels de Minskesoan kaam net om tsjinne te wurden, mar om te tsjinjen, en om syn libben te jaan as in losjild foar in protte."

Yn Daniël syn fisy wurdt de Minskesoan autoriteit en hearskippij jûn oer alle folken, folken en talen. Dizze autoriteit wurdt net jûn troch minsklike hearskers of regearingen, mar troch God sels. De Minskesoan is in figuer fan grutte macht en majesteit, dy't op 'e wolken fan 'e himel komt om in ivich keninkryk te ûntfangen dat nea ferneatige wurde sil.

Yn it Nije Testamint ferwiist Jezus nei Himsels as de Soan fan Man, identifisearje mei Daniël syn profetyske fyzje en befêstiget syn autoriteit en macht. Hy brûkt de titel ek om syn rol as tsjinstfeint te beklamjen, en komt om syn libben te jaan as losjild foar in protte. By syn twadde komst sil de Minskesoan weromkomme yn gloarje om de folken te oardieljen en syn ivige keninkryk op ierde te fêstigjen.

De namme "Minskesoan"yntime relaasje mei de godlike. Troch dizze stúdzje sille wy leare hoe't wy de oanwêzigens en aktiviteit fan God yn ús libben better erkenne kinne, en ek in gruttere wurdearring ûntwikkelje foar syn ûnbegryplike leafde en genede. Lit ús dizze ferhelderjende reis tegearre begjinne, en meie ús ferkenning fan 'e nammen fan God ús hieltyd tichter by it hert bringe fan' e Ien dy't ús ken en folslein fan ús hâldt.

Adonai

Meaning: "Hear" of "Master"

Etymology: ôflaat fan it Hebrieuske wurd "Adon", wat "hear" of "master" betsjut.

Foarbyld: Psalm 8:1 (ESV) - " O Heare (Jahweh), ús Hear (Adonai), hoe majestueus is jo namme oer de hiele ierde! Jo hawwe jo gloarje boppe de himel set."

Adonai betsjut Gods gesach en soevereiniteit oer alle skepping. As wy God as Adonai oansprekke, erkenne wy ​​syn hearskip en jouwe ús ús oan syn begelieding en rjochting.

Elohim

Betsjutting: "God" of "goaden"

Etymology: Oflaat fan 'e Hebrieuske woartel El, wat "machtig" of "sterk" betsjut.

Foarbyld: Genesis 1:1 (ESV) - "Yn it begjin hat God (Elohim) de himel en de ierde makke."

Elohim, de earste namme fan God neamd yn 'e Bibel, beklammet syn rol as Skepper. Dizze namme wurdt faak brûkt as it ferwiist nei Gods macht en macht, en it herinnert ús dat Hy dejinge is dy't it universum en alles dêryn foarme hat.

Jehovah

Betsjutting: "IK BIN WAT IK BEN" of "de Heare"

Etymology:omfettet dus sawol de minsklikheid fan Jezus as syn godheid, syn tsjinstberens en syn gesach, syn offerdea en syn triomfantlike weromkomst. It herinnert ús dat Jezus sawol folslein God en folslein minske is, dejinge dy't kaam om ús te rêden en te ferlossen, en dejinge dy't ienris hearskje sil oer alle folken yn gerjochtichheid en gerjochtichheid.

Soan fan David

Betsjutting: Dizze namme beklammet de minsklike natuer fan Jezus en syn ferbining mei de line fan kening David, en befêstiget syn rol as de taseine Messias dy't kaam om syn folk te rêden.

Etymology: De útdrukking "Soan fan David" is ôflaat fan it Alde Testamint, dêr't de profeet Natan foarsei dat ien fan David syn neiteam in ivich keninkryk oprjochtsje soe (2 Samuël 7:12-16). De sin komt foar yn it hiele Nije Testamint, benammen yn 'e evangeeljes.

Foarbyld: Mattéus 1:1 (ESV) - "It boek fan 'e genealogy fan Jezus Kristus, de soan fan David, de soan fan Abraham."

De titel "Soan fan David" is in wichtige ien yn it Nije Testamint, om't it Jezus ferbynt mei de taseine Messias dy't út Davids line komme soe. De genealogy fan Jezus yn Mattéus 1 begjint mei de útspraak dat Jezus de soan fan David is, en befêstiget syn ferbining mei de keninklike line fan Juda. Troch de evangeeljes erkennen minsken Jezus as de Soan fan David en berop op Him foar genêzing en barmhertichheid op basis fan dizze ferbining.

Dizze titel beklammet de minsklikheid fan Jezus en synidentifikaasje mei syn folk, sa't Hy waard berne yn 'e line fan David en libbe ûnder harren. It ûnderstreket ek de rol fan Jezus as de taseine Messias dy't Syn folk rêde soe en in ivich keninkryk oprjochtsje soe, en de profetieën fan it Alde Testamint ferfolje. Troch te leauwen yn Jezus as de Soan fan David, erkennen wy Him as ús Rêder en Kening, dy't kaam om ús mei God te fermoedsoenjen en syn regear oer de hiele skepping te fêstigjen.

Messias of Kristus

Meaning : "Messias" en "Kristus" binne deselde namme yn ferskillende talen. Beide termen betsjutte "gesalfde", en ferwize nei de taseine Ferlosser en kening dy't troch God salve waard om de Messiaanske profesijen fan it Alde Testamint te ferfoljen.

Etymology: "Messias" komt fan it Hebrieuske wurd "mashiach, " wylst "Kristus" komt fan it Grykske wurd "christos."

Foarbyld: John 1:41 (ESV) - "Hy [Andrew] fûn earst syn eigen broer Simon en sei tsjin him: 'Wy hawwe fûn de Messias' (dat betsjut Kristus)."

De namme "Messias/Kristus" beklammet de rol fan Jezus as de langferwachte Ferlosser fan it minskdom, dy't troch God salve waard om de profetieën fan it Alde Testamint te ferfoljen. It befêstiget syn identiteit as de Soan fan God, dy't kaam om de ferlerne te sykjen en te rêden, om ferjouwing fan sûnden en ivige libben te bringen oan allegearre dy't yn Him leauwe. De namme "Messias/Kristus" beljochtet ek Syn macht en gesach, as dejinge dy't ien dei sil weromkomme om syn keninkryk op ierde te fêstigjen en te regearjenoer alle folken.

Rêder

Betekenis: Dizze namme beklammet de rol fan Jezus as dejinge dy't ús rêdt fan sûnde en dea, en ús it ivige libben biedt troch it leauwe yn Him.

Etymology: It wurd "Rêder" komt fan it Latynske "ferlosser", wat "ien dy't rêdt" betsjut. It Grykske ekwivalint is "soter", dy't faak yn it Nije Testamint foarkomt.

Foarbyld: Titus 2:13 (ESV) - "Wachtsjen op ús sillige hope, it ferskinen fan 'e hearlikheid fan ús grutte God en Ferlosser Jezus Kristus."

De titel "Rêder" is in wichtich aspekt fan 'e identiteit fan Jezus yn it Nije Testamint, om't it syn rol beklammet as dejinge dy't ús rêdt fan ús sûnden. De Bibel leart dat alle minsken sûndig binne en skieden fan God, net yn steat om harsels te rêden. Mar troch syn dea en opstanning betelle Jezus de straf foar ús sûnden en biedt ús it heil en it ivige libben oan as in fergees kado, beskikber foar allegearre dy't har leauwe yn Him sette.

De namme "Rêder" markearret ek Jezus ' godlike natuer, om't allinich God de krêft hat om ús te rêden fan sûnde en dea. Troch Jezus ús Ferlosser te neamen, erkennen wy Him as de Soan fan God, dy't nei de ierde kaam om ús de wei nei ferlossing en ivige libben oan te bieden. Dizze namme ynspirearret hope en fertrouwen yn leauwigen, om't wy útsjen nei de dei dat Jezus weromkomt en syn keninkryk op ierde fêstigje sil.

Oeral docht de namme "Rêder" ús tinken oan de leafde fan Jezus foar ús en syn syn offerje foar ús namme,it oanbieden fan ús in manier om mei God fermoedsoenje te wurden en it kado fan it ivige libben te ûntfangen.

Emmanuel

Betsjutting: Dizze namme betsjut "God mei ús", mei de klam fan Jezus 'godlike natuer en syn rol as de ferfolling fan Gods belofte om by syn folk te wêzen. Etymology: De namme "Emmanuel" is ôflaat fan 'e Hebrieuske útdrukking "Immanu El", dy't ferskynt yn Jesaja 7:14 en Mattéus 1:23. Foarbyld: Mattéus 1:23 (ESV) - "Sjoch, de faam sil swier wurde en in soan baarne, en hja sille neame syn namme Emmanuel" (wat betsjut, God mei ús).

De namme "Emmanuel" markearret de unike identiteit fan Jezus as sawol folslein God as folslein minske. It befêstiget syn rol yn it oerbrêgjen fan de kleau tusken God en it minskdom, en biedt ús heil en it ivige libben troch it leauwe yn Him. De namme "Emmanuel" herinnert ús ek dat God altyd by ús is, sels yn 'e midden fan ús striid en swierrichheden, en dat wy treast en krêft fine kinne yn syn oanwêzigens.

Laam fan God

Betekenis: Dizze namme beklammet de opoffering fan Jezus en syn rol as dejinge dy't de sûnden fan 'e wrâld weinimmt.

Etymology: De útdrukking "Laam fan God" komt fan 'e beskriuwing fan Johannes de Doper fan Jezus yn Johannes 1:29, "Sjoch, it Lam fan God, dat de sûnde fan 'e wrâld weinimmt!"

Foarbyld: Johannes 1:29 (ESV) - "De oare deis seach er Jezus nei him ta kommen, en sei: 'Sjoch, it Lam fan God, dat de sûnde fan' e wrâld weinimt!'"

De titel "Lamfan God" is in krêftige metafoar foar de offerdea fan Jezus oan it krús, dy't de straf betelle foar ús sûnden en ús mei God fermoedsoene. Yn it Alde Testamint waarden lammen faak brûkt as offer om de sûnden fan 'e minsken te fersoenjen. De bloed fan it laam waard sjoen as in symboal fan reiniging en ferjouwing.Jezus syn dea oan it krús wurdt sjoen as it ultime offer, om't Hy reewilligens syn libben joech om ús sûnden fuort te nimmen en ús mei God te fermoedsoenjen.

De namme "Laam fan God" beklammet ek de dimmenens en sêftmoedigens fan Jezus, om't Hy ree wie om de sûnden fan 'e wrâld op te nimmen en in fernederjende dea te stjerren oan it krús. Troch Jezus it Lam fan God te neamen, erkennen wy Him as de iene dy't de priis foar ús sûnden betelle hat, en ús ferjouwing en heil oanbean troch it leauwen yn Him.

Oar it algemien docht de namme "Laam fan God" ús tinken oan it offer fan Jezus út ús namme en ropt ús op om te reagearjen yn leauwen en tankberens. It ûnderstreket it belang fan syn dea en opstanning en biedt ús hope en wissichheid dat ús sûnden ferjûn wurde kinne en wy mei God fermoedsoene kinne.

Alfa en Omega

Betsjutting: Dizze namme beklammet de ivige en alles-omfiemjende natuer fan Jezus, as it begjin en ein fan alle dingen.

Etymology: De útdrukking "Alfa en Omega" is ôflaat fan it Grykske alfabet, dêr't alfa de earste letter is en omega is de lêste. Dizze útdrukking wurdt brûkt yn it boek fan Iepenbiering om Jezus te beskriuwenKristus.

Foarbyld: Iepenbiering 22:13 (ESV) - "Ik bin de Alfa en de Omega, de earste en de lêste, it begjin en it ein."

De titel "Alfa en Omega" is in krêftige útdrukking fan 'e ivige en alles omfiemjende natuer fan Jezus. As it begjin en ein fan alle dingen, Hy bestie foar alle skepping en sil bliuwe bestean foar altyd. Dizze titel beklammet ek de godlike natuer fan Jezus, om't allinnich God beweare kin dat er it begjin en ein fan alle dingen is.

De namme "Alfa en Omega" beljochtet ek de soevereiniteit en it gesach fan Jezus oer de hiele skepping, lykas Hy hâldt alle macht en hat ultime kontrôle oer it universum. Troch Jezus de Alfa en Omega te neamen, erkennen wy Him as de boarne fan alle libben en de ûnderhâlder fan alle dingen.

Oeral ynspirearret de namme "Alfa en Omega" eangst en earbied by leauwigen, as wy neitinke oer de grutheid en grutheid fan Jezus Kristus. It docht ús tinken oan syn ivige natuer, syn godlike macht, en syn soevereiniteit oer alle skepping. It stimulearret ús ek om ús fertrouwen yn Him te pleatsen, as dejinge dy't it begjin en ein fan ús libben hâldt en dy't ús liede kin ta it ivige libben mei Him.

Kening fan 'e Keningen

Meaning : Dizze namme beklammet de ultime gesach en soevereiniteit fan Jezus oer alle ierdske en himelske machten.

Etymology: De titel "Kening der Keningen" komt út it Alde Testamint, dêr't it brûkt wurdt om machtige hearskers te beskriuwen dy't gesach hawweoer oare keningen. It wurdt ek brûkt yn it Nije Testamint om Jezus Kristus te beskriuwen.

Foarbyld: 1 Timothy 6:15 (ESV) - "Hy dy't de sillige en ienige Sovereign is, de Kening fan 'e keningen en Hear der hearen."

De titel "Kening fan 'e Keningen" is in krêftige ferklearring fan Jezus' ultime autoriteit en soevereiniteit oer alle ierdske en himelske machten. It beklammet syn posysje as de hearsker fan alle hearskers, de heechste autoriteit yn it hielal. Dizze titel beljochtet ek de godlike natuer fan Jezus, om't allinnich God it ultimate gesach oer alle dingen oanspraak meitsje kin.

De namme "Kening fan 'e Keningen" ûnderstreket ek de rol fan Jezus as dejinge dy't úteinlik gerjochtigheid en frede sil bringe oan 'e wrâld. As de hearsker fan alle hearskers hat Hy de macht om alle kwea te ferslaan en syn keninkryk op ierde te fêstigjen. Troch Jezus de Kening fan 'e Keningen te neamen, erkennen wy Syn ultime gesach en jouwe ús ús oan syn liederskip en hearskip.

Oeral ynspirearret de namme "Kening fan 'e Keningen" earbied en eangst by leauwigen, om't wy Jezus' ultime werkenne autoriteit en soevereiniteit oer alle skepping. It biedt ús ek hope en wissichheid dat Hy ienris weromkomt en syn keninkryk op ierde fêstigje sil, en bringt gerjochtichheid, frede en freugde oan allegearre dy't har leauwe yn Him sette.

Ferlosser

Meaning : Dizze namme beklammet de rol fan Jezus as dejinge dy't de priis betellet om ús te ferlossen fan sûnde en dea, en biedt ús frijheid en nij libben.

Etymology: Thewurd "ferlosser" komt fan it Latynske "ferlosser", betsjut "ien dy't keapet werom." It Grykske ekwivalint is "lutrotes", dat yn it Nije Testamint stiet om Jezus Kristus te beskriuwen.

Foarbyld: Titus 2:14 (ESV) - "Wa't himsels foar ús joech om ús te ferlossen fan alle wetteleazens en te reinigjen foar himsels in folk foar syn eigen besit, dat iver is foar goede wurken."

De titel "ferlosser" beljochtet de rol fan Jezus as dejinge dy't de priis betellet om ús te ferlossen fan sûnde en dea. Yn it Alde Testamint wie in ferlosser ien dy't in priis betelle om in persoan of eigendom werom te keapjen dat ferlern of ferkocht wie. Jezus wurdt sjoen as de ultime ferlosser, om't Hy de priis betelle foar ús sûnde mei syn eigen bloed, en biedt ús ferjouwing en frijheid fan 'e macht fan sûnde en dea.

De namme "ferlosser" beklammet ek de leafde fan Jezus en begrutsjen mei ús, lykas Hy ree wie om syn libben te jaan om ús te rêden fan ús sûnden. Troch Jezus ús Ferlosser te neamen, erkennen wy syn offer foar ús en sette ús fertrouwen yn Him as dejinge dy't ús nij libben en hope biedt.

Oeral ynspirearret de namme "ferlosser" tankberens en dimmenens yn leauwigen, as wy erkenne ús eigen sûnde en need foar ferlossing. It docht ús tinken oan de leafde fan Jezus foar ús en syn reewilligens om de ultime priis te beteljen om ús te ferlossen en ús mei God te fermoedsoenjen. It biedt ús ek hope en wissichheid dat wy kinne wurde ferjûn en werombrocht ta nij libben troch leauwe ynHim.

It Wurd

Betekenis: Dizze namme beklammet de rol fan Jezus as de kommunikaasje fan God oan 'e minskheid, en iepenbieret de wierheid oer Gods natuer, wil en plan foar it minskdom.

Etymology: De titel "It Wurd" komt fan it Grykske "logos", dat ferwiist nei it sprutsen of skreaune wurd. Yn it Nije Testamint wurdt "logos" brûkt om Jezus Kristus te beskriuwen.

Foarbyld: Johannes 1:1 (ESV) - "Yn it begjin wie it Wurd, en it Wurd wie by God, en it Wurd wie God."

De titel "It Wurd" is in unyk en wichtige titel yn it Nije Testamint, om't it de rol fan Jezus beklammet as de kommunikaasje fan God nei de minskheid. Krekt sa't wurden betsjutting oerbringe en wierheid iepenbierje, iepenbieret Jezus de wierheid oer Gods natuer, wil en plan foar it minskdom. Hy is de perfekte fertsjintwurdiging fan God foar it minskdom, en lit ús sjen hoe't God is en hoe't wy in relaasje mei Him kinne hawwe.

De namme "It Wurd" beklammet ek de godlike natuer fan Jezus, lykas it Evangeelje fan Jehannes ferklearret dat "it Wurd wie God." Dit ûnderstreket de gelikensens fan Jezus mei God de Heit en beljochtet syn unike relaasje mei Him.

Oeral ynspirearret de namme "It Wurd" eangst en ferwûndering yn leauwigen, wylst wy de gruttens en grutheid fan Jezus Kristus beskôgje. It docht ús tinken oan syn rol as de perfekte kommunikaasje fan God oan it minskdom en ropt ús op om te reagearjen yn leauwen en hearrigens oan syn berjocht. It biedt ús ek hoop en wissichheid dat wy kinne witteGod en syn wil foar ús libben troch ús relaasje mei Jezus, it Wurd dat fleis makke is.

Brea fan it libben

Meaning: Dizze namme beklammet de rol fan Jezus as dejinge dy't ús ûnderhâldt en befrediget, foarsjen ús mei geastlike fieding en ivige libben.

Etymology: De útdrukking "Brea fan it libben" is ôflaat fan Jezus' lear yn Jehannes 6:35, dêr't Hy ferklearret, "Ik bin it brea des libbens; wa't komt nei my sil net hongerje, en wa't yn my leaut, sil nea toarst hawwe."

Foarbyld: Johannes 6:35 (ESV) - "Jezus sei tsjin harren: 'Ik bin it brea des libbens; wa't nei my komt sil net hongerje, en wa't yn my leaut, sil nea toarst hawwe.'"

De titel "Brea fan it libben" is in krêftige metafoar foar de rol fan Jezus by it foarsjen fan ús geastlik ûnderhâld en fieding. Krekt sa't brea ús fysike honger befrediget, stelt Jezus ús geastlike honger, en biedt ús de leefberens dy't wy nedich binne om in folweardich en sinfol libben te libjen. Hy is de boarne fan ús krêft, ús hope en ús freugde, en biedt ús it ivige libben troch it leauwe yn Him.

De namme "Brea fan it libben" beklammet ek Jezus' begrutsjen en leafde foar ús, lykas Hy is ree om te foldwaan oan ús djipste behoeften en foarsjen ús mei alles wat wy moatte ta bloei komme. Troch Jezus it brea fan it libben te neamen, erkennen wy syn macht en genôchens, en pleatse wy ús fertrouwen yn Him as dejinge dy't ús wirklik befredigje kin en ús troch al it libben kin stypje.Oflaat fan it Hebrieusk tiidwurd "wêze", wat Gods ivige, selsbesteande natuer oantsjut.

Foarbyld: Exodus 3:14 (ESV) – "God sei tsjin Mozes: 'IK BIN WAT IK BIN.' En hy sei: 'Sis dit tsjin it folk fan Israel: 'IK BIN hat my nei jo stjoerd.'"

De Heare is de persoanlike namme fan God, dy't syn selsbestean, ivichheid en ûnferoarlike natuer iepenbieret. Doe't God tsjin Mozes spriek troch de baarnende bosk, iepenbiere Hy himsels as de Heare, de grutte "IK BIN", en fersekerde Mozes dat Hy by him wêze soe yn syn hiele missy om de Israeliten út Egypte te befrijen.

El Olam

Betsjutting: "De ivige God" of "de ivige God"

Etymology: Oflaat fan it Hebrieusk wurd "olam", dat betsjut "ivichheid" of "wrâld sûnder ein."

Foarbyld: Genesis 21:33 (ESV) - "Abraham plantte in tamariskbeam yn Berseba en rôp dêr de namme fan 'e Heare, de ivige God (El Olam)."

El Olam is in namme. dat beklammet Gods ivige natuer en syn ûnferoarlik karakter. Doe't Abraham de namme fan El Olam rôp, erkende hy Gods ivige oanwêzigens en trou. Dizze namme herinnert ús dat Gods leafde en beloften foar altyd bliuwe.

El Roi

Betekenis: "De God dy't sjocht"

Etymology: Oflaat fan 'e Hebrieuske wurden "El, " betsjut "God," en "Roi," betsjut "te sjen."

Foarbyld: Genesis 16:13 (ESV) - "Sa neamde se de namme fan 'e Heare dy't spriek tsjin har, 'Do bist in God fan sjen' (El Roi), foar syútdagings.

Algemien ynspirearret de namme "Brea fan it libben" tankberens en dimmenens yn leauwigen, om't wy ús eigen needsaak foar geastlike fieding erkenne en Jezus' macht en foarsjenning yn ús libben erkenne. It docht ús tinken oan syn leafde foar ús en syn winsk om te foldwaan oan ús djipste behoeften, en it ropt ús op om nei Him te kommen en Him te fertrouwen foar ús deistich brea.

Ljocht fan 'e wrâld

Meaning : Dizze namme beklammet de rol fan Jezus as dejinge dy't it tsjuster fan 'e sûnde ferljochtet en hope en heil foar it minskdom bringt.

Etymology: De útdrukking "Ljocht fan 'e wrâld" is ôflaat fan Jezus' lear yn Jehannes 8: 12, dêr't Hy ferklearret: "Ik bin it ljocht fan 'e wrâld. Wa't my folget, sil net yn it tsjuster rinne, mar sil it ljocht fan it libben hawwe."

Foarbyld: Johannes 8:12 (ESV) - " Wer spriek Jezus tsjin harren, sizzende: 'Ik bin it ljocht fan 'e wrâld. Wa't my folget, sil net yn it tsjuster rinne, mar sil it ljocht fan it libben hawwe.'"

De titel "Ljocht fan 'e wrâld" is in krêftige metafoar foar de rol fan Jezus by it ferljochtsjen fan it tsjuster fan 'e sûnde en it bringen fan hope en heil foar it minskdom. Krekt sa't ljocht it tsjuster ferdriuwt en de wierheid iepenbieret, iepenbieret Jezus de wierheid oer Gods leafde en syn plan foar ús libben. Hy is de boarne fan ús hope en ús heil, en biedt ús de wei nei it ivige libben troch it leauwe yn Him.

De namme "Ljocht fan 'e wrâld" beklammet ek de macht en autoriteit fan Jezus, om't Hy de iene is. WSObringt wierheid en ûntbleatet falskens. Troch Jezus it Ljocht fan 'e Wrâld te neamen, erkennen wy Syn soevereiniteit en jouwe ús ús oan Syn liederskip en begelieding.

Oeral ynspirearret de namme "Ljocht fan 'e wrâld" hope en fertrouwen yn leauwigen, om't wy op Jezus fertrouwe. om ús te lieden troch it tsjuster fan 'e sûnde en yn it ljocht fan it ivige libben. It docht ús tinken oan syn macht en autoriteit, en it ropt ús op om Him te folgjen as wy besykje te libjen yn it ljocht en syn leafde en wierheid te reflektearjen oan 'e wrâld om ús hinne.

The Way

Betsjutting: Dizze namme beklammet de rol fan Jezus as dejinge dy't de wei nei God en it ivige libben jout troch syn lear en syn opofferjende dea oan it krús.

Etymology: De útdrukking "De wei" is ôflaat fan Jezus' lear yn Johannes 14:6, wêr't Hy ferklearret: "Ik bin de wei en de wierheid en it libben. Nimmen komt nei de Heit útsein troch My."

Foarbyld: John 14:6 (ESV) ) - "Jezus sei tsjin him: 'Ik bin de wei, en de wierheid en it libben. Nimmen komt nei de Heit útsein troch my.'"

De titel "De wei" markearret de rol fan Jezus as dejinge dy't de wei nei God en it ivige libben jout. Hy is dejinge dy't ús de manier toant om te libjen, ús leart hoe't wy God leafhawwe en ús neisten hâlde as ússels. Hy biedt ús ek de wei nei ferlossing troch syn offerdea oan it krús, troch de priis te beteljen foar ús sûnden en ús mei God te fermoedsoenjen.

De namme "De wei" ekbeklammet de wierheid en autentisiteit fan Jezus, om't Hy de iennichste is dy't ús wirklik nei God en it ivige libben liede kin. Troch Jezus de wei te neamen, erkennen wy Him as de iennichste paad nei ferlossing en pleatse wy ús fertrouwen yn Him as dejinge dy't ús hope en wissichheid fan it ivige libben biedt.

Oeral ynspirearret de namme "De wei" it leauwen en ynset yn leauwigen, as wy fertrouwe yn Jezus te liede ús troch it libben en liede ús ta it ivige libben mei Him. It docht ús tinken oan syn wierheid en autentisiteit, en it ropt ús op om Him mei ús hiele hert te folgjen, te libjen neffens syn lear en syn leafde en wierheid te wjerspegeljen foar de wrâld om ús hinne.

De wierheid

Betsjutting: Dizze namme beklammet de rol fan Jezus as de belichaming fan 'e wierheid, dy't Gods natuer en syn plan foar it minskdom iepenbieret.

Etymology: De útdrukking "De wierheid" is ôflaat fan Jezus' lear yn Johannes 14:6 , dêr't Hy ferklearret: "Ik bin de wei en de wierheid en it libben. Nimmen komt nei de Heit útsein troch my."

Foarbyld: Johannes 14:6 (ESV) - "Jezus sei tsjin him, 'Ik bin de wei, en de wierheid, en it libben. Nimmen komt nei de Heit útsein troch my.'"

De titel "De wierheid" is in krêftige útdrukking fan Jezus' rol as de belichaming fan wierheid. Hy iepenbiere de wierheid oer Gods natuer, syn wil en syn plan foar it minskdom. Hy bleatstelt falskens en bedrog, toant ús de wei te libjen neffens Gods noarmen enprinsipes.

De namme "De wierheid" beklammet ek de autentisiteit en betrouberens fan Jezus, om't Hy dejinge is dy't de wierheid sprekt sûnder ferfoarming of manipulaasje. Troch Jezus de Wierheid te neamen, erkennen wy Him as de boarne fan alle wierheid en wiisheid en pleatse wy ús fertrouwen yn Him as dejinge dy't ús troch it libben liede kin en ús liede kin ta it ivige libben mei Him.

Oeral, de namme "De wierheid" ynspireart fertrouwen en fertrouwen yn leauwigen, om't wy de autoriteit en betrouberens fan Jezus werkenne by it iepenbierjen fan 'e wierheid oer God en syn plan foar ús libben. It herinnert ús oan it belang fan libjen neffens Gods wierheid en ferset tsjin falskens en bedrog yn al har foarmen. It ropt ús ek op om Jezus mei ús hiele hert te folgjen, ússels foar te jaan oan syn liederskip en begelieding as wy besykje yn wierheid te libjen en syn leafde en wiisheid te reflektearjen foar de wrâld om ús hinne.

It libben

Betekenis: Dizze namme beklammet de rol fan Jezus as de boarne fan wier en ivige libben, en biedt ús de kâns om oerfloedich te libjen en de folsleinens fan Gods leafde te belibjen.

Etymology: De útdrukking "It libben" is ôflaat út 'e lear fan Jezus yn Jehannes 14: 6, dêr't Hy ferklearret: "Ik bin de wei en de wierheid en it libben. Nimmen komt nei de Heit útsein troch My. "

Foarbyld: Johannes 11: 25-26 (ESV) - "Jezus sei tsjin har: 'Ik bin de opstanning en it libben. Wa't yn my leaut, hoewol hy stjert, sil libje, enelkenien dy't libbet en leaut yn my sil nea stjerre.'"

De titel "It libben" markearret de rol fan Jezus as de boarne fan it wiere en ivige libben. Hy biedt ús de kâns om oerfloedich te libjen en de folsleinens te belibjen fan Gods leafde, sawol no as foar ivichheid. Hy is dejinge dy't ús doel en betsjutting jout yn it libben, en biedt ús hoop en wissichheid yn it gesicht fan swierrichheden en útdagings.

De namme "It libben" beklammet ek De macht fan Jezus oer de dea, om't Hy dejinge is dy't ús it ivige libben biedt troch syn offerdea oan it krús en syn opstanning út 'e deaden. Troch Jezus it libben te neamen, erkennen wy Him as dejinge dy't ús it kado fan it ivige libben biedt en set ús fertrouwen yn Him as dejinge dy't de djipste langstme fan ús hert wirklik befredigje kin.

Oeral ynspirearret de namme "It libben" tankberens en hope yn leauwigen, om't wy de macht en foarsjenning fan Jezus erkennen yn It docht ús tinken oan it belang fan libjen yn 'e folsleinens fan syn leafde en it omearmjen fan it oerfloedich libben dat Hy ús biedt. It ropt ús ek op om dit libben-jouwende berjocht mei oaren te dielen, har de kâns te bieden om de folsleinens fan Gods leafde en it kado fan it ivige libben te belibjen troch it leauwe yn Jezus Kristus.

De Goede Hoeder

Betekenis: Dizze namme beklammet de rol fan Jezus as dejinge dy't syn folgers soarget, beskermet en begeliedt, lykas in hoeder dy't foar syn fersoarget.keppel.

Etymology: De útdrukking "Goeie Herder" is ôflaat fan Jezus' lear yn Jehannes 10:11, dêr't Hy ferklearret: "Ik bin de goede herder. De goede herder leit syn libben foar de skiep. "

Foarbyld: Johannes 10:14-15 (ESV) - "Ik bin de goede hoeder. Ik wit myn eigen en myn eigen kenne my, krekt sa't de Heit my ken en ik de Heit ken; en ik set myn libben del foar de skiep."

De titel "Goeie Herder" markearret de rol fan Jezus as dejinge dy't syn folgelingen soarget, beskermet en begeliedt. Hy is dejinge dy't ús liedt nei griene greiden en stille wetters, en biedt ús rêst en ferfrissing foar ús sielen. Hy is ek dejinge dy't ús ferdigenet fan gefaar en ús rêdt fan kwea, en syn libben foar ús yn opofferjende leafde opjaan.

De namme "Goede Herder" beklammet ek Jezus' begrutsjen en persoanlike relaasje mei syn folgelingen, lykas Hy elk fan ús yntime ken en foar ús yndividueel soarget. Troch Jezus de Goede Herder te neamen, erkennen wy syn foarsjenning en beskerming yn ús libben en pleatse wy ús fertrouwen yn Him as dejinge dy't ús troch de útdagings fan it libben kin liede en ús liede ta it ivige libben.

Oeral, de namme " Good Shepherd" ynspirearret fertrouwen en tankberens yn leauwigen, om't wy de soarch en foarsjenning fan Jezus foar ús erkenne. It docht ús tinken oan it belang fan it folgjen fan Him nau en it ûnderwerp fan syn liederskip en begelieding. It ropt ús ek om syn leafde en begrutsjen mei te dielenoaren, it berikken nei dejingen dy't ferlern binne en syn soarch en beskerming nedich hawwe.

The Vine

Betekenis: Dizze namme beklammet de rol fan Jezus as de boarne fan geastlike fieding en groei foar syn folgelingen, en it belang fan bliuwend yn Him foar fruchtber libben.

Etymology: De útdrukking "De wynstok" is ôflaat fan Jezus' lear yn Johannes 15:5, dêr't Hy ferklearret: "Ik bin de wynstok; do binne de tûken. Wa't yn my bliuwt en ik yn him, hy is it dy't in protte frucht draacht, want útsein my kinne jo neat dwaan."

Foarbyld: Johannes 15:5 (ESV) - "Ik bin de wynstok, jim binne de tûken. Wa't yn my bliuwt en ik yn him, hy is it dy't in protte frucht draacht, want útsein my kinne jo neat dwaan."

De titel "De wynstok" markearret Jezus' rol as de boarne fan geastlike fieding en groei foar Syn folgelingen. Krekt sa't in wynstôk de tûken foarsjocht mei de fiedingsstoffen dy't se nedich binne om frucht te dragen, jout Jezus ús de geastlike fieding dy't wy nedich binne om fruchtber en sinfol libben te libjen. Hy is de boarne fan ús krêft, ús hope en ús freugde, en biedt ús it ivige libben troch it leauwe yn Him.

De namme "De Wynstok" beklammet ek it belang fan bliuwend yn Jezus foar fruchtber libben. Troch ferbûn te bliuwen mei Him troch gebed, bibelstúdzje en hearrigens oan syn lear, kinne wy ​​de folsleinens fan syn leafde en de krêft fan syn Geast yn ús libben ûnderfine. Wy kinne frucht drage dy't ferhearliketGod en seinget de minsken om ús hinne, it ferfoljen fan ús troch God jûn doel en it meitsjen fan in positive ynfloed op 'e wrâld.

Oeral ynspirearret de namme "The Vine" leauwen en ynset yn leauwigen, om't wy fertrouwe op Jezus om te foarsjen ús mei alles wat wy nedich binne foar geastlike groei en fruchtber libben. It docht ús tinken oan it belang fan bliuwend yn Him en libje neffens syn lear, en it ropt ús om te dielen syn leafde en wierheid mei de wrâld om ús hinne, drage frucht dy't bringt gloarje oan God en foarútgong syn keninkryk.

Wûnderlike riedshear

Betsjutting: Dizze namme beklammet de rol fan Jezus as de boarne fan wiisheid, begelieding en treast foar syn folgelingen, en syn fermogen om oplossingen te jaan foar de problemen fan it libben.

Etymology: De phrase "Wonderful Counselor" is ôflaat fan 'e profetyske wurden fan Jesaja 9:6, dy't sizze: "Want ús is in bern berne, ús is in soan jûn; en it regear sil op syn skouder wêze, en syn namme sil wêze neamd Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Heit, Prince of Peace."

Foarbyld: Jesaja 9:6 (ESV) - "Want in bern is ús berne, ús is in soan jûn; en it regear sil op syn skouder wêze, en syn namme sil neamd wurde Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Heit, Prince of Peace."

De titel "Wonderful Counselor" markearret de rol fan Jezus as de boarne fan wiisheid, begelieding, en treast foar Syn folgelingen. Hy is dejinge dy't ús biedtoplossings foar de problemen fan it libben, it jaan fan ús de kennis en it begryp dat wy nedich binne om wize besluten te nimmen en te libjen neffens Gods wil. Hy is ek dejinge dy't ús treast en bemoediging biedt yn tiden fan swierrichheden en útdaging, ús fersterket en ús hope jout.

De namme "Wonderful Counselor" beklammet ek de godlike aard en autoriteit fan Jezus, om't Hy de ien dy't perfekte kennis en begryp hat. Troch Jezus de Wonderful Counselor te neamen, erkennen wy Syn soevereiniteit en pleatse wy ús fertrouwen yn Him as dejinge dy't ús wirklik troch it libben kin liede en ús de wiisheid en krêft foarsjen dy't wy nedich binne om te bloeien.

Algemien, de namme "Wonderful Counselor" ynspirearret fertrouwen en tankberens yn leauwigen, sa't wy erkenne Jezus 'macht en foarsjenning yn ús libben. It herinnert ús oan it belang fan it sykjen fan syn begelieding en wiisheid yn alle gebieten fan it libben, en it ropt ús om Him folslein te fertrouwen as wy de útdagings en kânsen fan dizze wrâld navigearje. It ropt ús ek op om syn leafde en wiisheid mei oaren te dielen, har de hope en treast te bieden dy't allinich Hy kin leverje.

Machtige God

Betsjutting: Dizze namme beklammet de godlike natuer en macht fan Jezus , en syn fermogen om ferlossing en befrijing oan syn folgelingen te bringen.

Etymology: De útdrukking "Machtige God" is ôflaat fan 'e profetyske wurden fan Jesaja 9:6, dy't sizze: "Want ús is in bern berne. , foar ús is in soangiven; en it regear sil op syn skouder wêze, en syn namme sil neamd wurde Wonderlike riedshear, Machtige God, ivige Heit, Fredeprins."

Foarbyld: Jesaja 9:6 (ESV) - "Foar ús in bern is berne, ús is in soan jûn; en it regear scil op syn skouder wêze, en syn namme scil neamd wurde Wonderful Counselor, Mighty God, Ivige Heit, Prince of Peace."

De titel "Mighty God" markearret Jezus syn godlike natuer en macht. Hy is dejinge dy't alle gesach en hearskippij hat, en dy't de macht hat om heil en befrijing oan Syn folgelingen te bringen, Hy is dejinge dy't sûnde en dea ferslein hat troch syn offerdea oan it krús en syn opstanning út 'e deaden, en ús de hope op ivige libben troch it leauwe yn Him.

De namme "Machtige God" beklammet ek de soevereiniteit en majesteit fan Jezus, om't Hy dejinge is dy't oer de hiele skepping hearsket en dy't ienris de libbenen en de deaden oardielje sil Troch Jezus de Machtige God te neamen, erkennen wy Syn godlike natuer en autoriteit, en wy sette ús fertrouwen yn Him as dejinge dy't ús wier rêde kin en ferlosse fan sûnde en dea.

Oeral, de namme "Machtich". God" ynspirearret eangst en earbied yn leauwigen, sa't wy erkenne de macht en majesteit fan Jezus. It docht ús tinken oan it belang fan it ûnderwerpen oan syn gesach en libje neffens syn wil, en it ropt ús om te fertrouwen Him folslein as wy besykje te folgjen Him en tsjinjesei: 'Wierlik hjir haw ik him sjoen dy't nei my sjocht.'"

El Roi is in namme dy't Gods alwittenskip en syn meilibjende soarch foar syn folk markearret. Hagar, de tsjinstfaam fan Sara, brûkte dizze namme nei God seach har need en soarge foar har behoeften doe't se yn 'e woastenije ferlitten waard. Dizze namme herinnert ús dat God ús striid sjocht en foar ús soarget yn ús tiden fan need.

El Shaddai

Betsjutting: "God Almachtige" of "God de Almachtige"

Etymology: ôflaat fan it Hebrieusk wurd "Shaddai", wat "almachtige" of "almachtige" betsjut.

Foarbyld: Genesis 17:1 (ESV) - "Doe't Abram njoggenennjoggentich jier âld wie, ferskynde de Heare (Heare) oan Abram en sei tsjin him: 'Ik bin de Almachtige God (El Shaddai); kuierje foar my en wês ûnskuldich.'"

El Shaddai beklammet de almacht fan God en syn fermogen om te foarsjen yn al ús behoeften. Yn it ferhaal fan Abraham iepenbieret God himsels as El Shaddai as Er syn ferbûn mei Abraham oprjochtet en belooft him de heit fan in protte folken te meitsjen.

Jehovah

Betekenis: "De Heare," "de Selsbesteande," of "de Ivige"

Etymology: Oflaat fan it Hebrieuske wurd "YHWH" (יהוה), faak oantsjutten as it Tetragrammaton, wat betsjut "IK BEN WAT IK BEN" of "IK BEN DAT IK BEN." De namme Jehovah is in Latynske foarm fan 'e Hebrieuske namme YHWH, dat letter útsprutsen waard mei de lûden fan it Hebrieuske wurd "Adonai", dat "Hear" betsjut.

Foarbyld: ExodusHim mei ús libben. It ropt ús ek op om syn berjocht fan ferlossing en befrijing te dielen mei oaren, en biedt har de kâns om de krêft en leafde fan 'e Machtige God te belibjen.

Ivige Heit

Betsjutting: Dizze namme beklammet Jezus ' ivige en leafdefolle natuer, en syn rol as dejinge dy't soarget foar, beskermet en soarget foar syn folgelingen as in meilibjende heit.

Etymology: De útdrukking "Ivige Heit" is ôflaat fan 'e profetyske wurden fan Jesaja 9:6, dy't sizze: "Want ús is in bern berne, ús is in soan jûn; en de regearing sil op syn skouder wêze, en syn namme sil neamd wurde Wonderlike riedshear, Machtige God, Ivige Heit, Fredeprins "

Foarbyld: Jesaja 9:6 (ESV) - "Want ús is in bern berne, ús is in soan jûn; en it regear sil op syn skouder wêze, en syn namme sil Wûnderlik neamd wurde Riedsman, Machtige God, Ivige Heit, Fredeprins."

De titel "Ivige Heit" markearret de ivige en leafdefolle natuer fan Jezus, en syn rol as dejinge dy't syn folgers soarget, beskermet en foarsjocht. as in meilibjende heit. Hy is dejinge dy't ús de feiligens en stabiliteit biedt fan in leafdefolle famylje, ús troch de útdagings fan it libben begeliedt en ús de treast en stipe foarsjocht dy't wy nedich binne om te bloeien.

De namme "Ivige Heit" beklammet ek Jezus' trou en bestendigheid, lykas Hy dejinge is dy't wolnea ús ferlitte of ús ferlitte. Hy is dejinge dy't ús it kado fan it ivige libben biedt troch it leauwen yn Him, en ús fersekerje fan syn ûneinige leafde en soarch.

Oeral ynspirearret de namme "Ivige Heit" fertrouwen en tankberens yn leauwigen, sa't wy erkenne Jezus syn ivige en leafdefolle natuer. It herinnert ús oan it belang fan it sykjen fan syn begelieding en foarsjenning yn alle gebieten fan it libben, en it ropt ús om Him folslein te fertrouwen as wy de útdagings en kânsen fan dizze wrâld navigearje. It ropt ús ek op om syn leafde en meilijen te dielen mei oaren, en biedt har de hope en feiligens dy't allinich Hy kin leverje.

Prins of Peace

Betekenis: Dizze namme beklammet de rol fan Jezus as de ien dy't fersoening bringt tusken God en minskdom, en dy't ús de frede biedt dy't alle ferstân te boppen giet.

Etymology: De útdrukking "Prins of Peace" is ôflaat fan 'e profetyske wurden fan Jesaja 9:6, dy't sizze: "Want ús is in bern berne, ús is in soan jûn; en it regear sil op syn skouder wêze, en syn namme sil neamd wurde Wonderlike riedshear, Machtige God, Ivige Heit, Fredeprins."

Foarbyld: Jesaja 9: 6 (ESV) - "Want ús is in bern berne, ús is in soan jûn; en it regear sil op syn skouder wêze, en syn namme sil neamd wurde Wonderlike riedshear, Machtige God, ivige Heit , Fredeprins."

De titel "Prins fan Frede" markearret de rol fan Jezus as dejinge dy'tbringt fersoening tusken God en it minskdom, en dy't ús de frede biedt dy't alle ferstân te boppe giet. Hy is dejinge dy't ús ferjouwing biedt foar ús sûnden en restauraasje nei in juste relaasje mei God, en in ein bringt oan fijannigens en konflikt.

De namme "Prins fan de Frede" beklammet ek de krêft fan Jezus om ús eangsten te kalmearjen en eangsten, en om ús de frede te jaan dy't wy nedich binne om de útdagings fan it libben mei fertrouwen en hoop oan te gean. Troch Jezus de Fredeprins te neamen, erkennen wy syn fermogen om harmony en folsleinens yn ús libben te bringen, en wy pleatse ús fertrouwen yn Him as dejinge dy't de djipste langsten fan ús hert wirklik befredigje kin.

Algemien, de namme "Prins fan de Frede" ynspirearret hope en treast yn leauwigen, sa't wy werkenne Jezus syn macht en foarsjenning yn ús libben. It herinnert ús oan it belang fan it sykjen fan syn frede en fermoedsoening yn alle gebieten fan it libben, en it ropt ús om Him folslein te fertrouwen as wy de útdagings en kânsen fan dizze wrâld navigearje. It ropt ús ek op om syn berjocht fan frede en fermoedsoening te dielen mei oaren, en biede har de hope en feiligens dy't allinich Hy kin leverje.

Hillige

Betsjutting: Dizze namme beklammet de suverens fan Jezus en folsleinens, en syn skieding fan sûnde en kwea.

Etymology: De útdrukking "Hillige" is ôflaat fan ferskate passaazjes yn it Alde en Nije Testamint, dêr't it brûkt wurdt om God enJezus.

Foarbyld: Hannelingen 3:14 (ESV) - "Mar jo hawwe de Hillige en Rjochtfeardige wegere en frege om jo in moardner te jaan."

De titel "Hillich Ien" markearret de suverens en folsleinens fan Jezus, en syn skieding fan sûnde en kwea. Hy is dejinge dy't perfekte gerjochtichheid en goedens belibbet, en stiet los fan alles dat ûnrein en korrupt is. Hy is dejinge dy't ús ropt om te libjen neffens syn hillige noarmen, en dy't ús de krêft en genede jout om dat te dwaan.

De namme "Hillige" beklammet ek de eigenheid en eigenskip fan Jezus, lykas Hy is dejinge dy't apart is fan alle oare wêzens yn it hielal. Troch Jezus de Hillige te neamen, erkennen wy Syn transcendinsje en majesteit, en wy pleatse ús fertrouwen yn Him as dejinge dy't ús wirklik kin reinigje fan sûnde en ús reinigje kin foar syn doelen.

Oeral, de namme "Hillich Ien" ynspirearret earbied en dimmenens yn leauwigen, om't wy de suverens en folsleinens fan Jezus werkenne. It herinnert ús oan it belang fan it libjen fan hillich en rjochtfeardich libben, en it ropt ús om Him folslein te fertrouwen as wy besykje Him te earjen yn alles wat wy dogge. It ropt ús ek om syn berjocht fan ferlossing en hilliging te dielen mei oaren, en biedt har de kâns om de transformearjende krêft fan 'e Hillige te belibjen.

Hegepryster

Betsjutting: Dizze namme beklammet Jezus' rol as dejinge dy't foarbede foar Syn folgelingen foar God, en dy't Himsels as deperfekt offer foar de ferjouwing fan sûnden.

Etymology: De titel "Hegepryster" is ôflaat fan it Joadske prysterskip yn it Alde Testamint, dêr't de hegepryster de haadreligieuze lieder wie dy't offers offere foar ferjouwing fan sûnden en bidde foar it folk foar God. Yn it Nije Testamint wurdt Jezus yn it boek Hebreeërs oantsjut as ús hegepryster.

Foarbyld: Hebreeërs 4:14-16 (ESV) - "Sûnt hawwe wy in grutte hegepryster dy't trochgien is. de himelen, Jezus, de Soan fan God, lit ús ús belidenis fêsthâlde, want wy hawwe gjin hegepryster dy't net mei ús swakkens sympatisearje kin, mar ien dy't yn alle opsichten fersocht is lykas wy, mar sûnder sûnde Lit ús dan mei fertrouwen tichter by de troan fan 'e genede komme, dat wy barmhertichheid ûntfange en genede fine om te helpen yn 'e tiid fan need."

De titel "Hegepryster" markearret de rol fan Jezus as dejinge dy't pleit foar syn folgelingen foar God, en dy't Himsels offeret as it perfekte offer foar ferjouwing fan sûnden. Hy is dejinge dy't ús tagong biedt ta Gods troan fan genede, en ús mei genede en genede yn ús tiid fan need jout. Hy is ek dejinge dy't ús swakkens en besikingen begrypt, en dy't mei ús sympatisearret yn ús striid.

De namme "Hegepryster" beklammet ek de superioriteit en autoriteit fan Jezus, om't Hy dejinge is dy't in perfekte biedt en permanint offer foar sûnde,oars as de ûnfolsleine en tydlike offers oanbean troch de Joadske hegeprysters yn it Alde Testamint. Troch Jezus ús hegepryster te neamen, erkenne wy ​​syn foarrang en genôchens, en sette wy ús fertrouwen yn Him as dejinge dy't ús wirklik rêde kin fan ús sûnden en ús mei God fermoedsoenje kin.

Oeral, de namme "Heech Priest" ynspirearret fertrouwen en tankberens yn leauwigen, om't wy de foarbidding en foarsjenning fan Jezus út ús namme werkenne. It herinnert ús oan it belang fan it tichterby kommen fan Gods troan fan genede mei fertrouwen, en it ropt ús op om Him folslein te fertrouwen as wy besykje Him te folgjen en Him mei ús libben te tsjinjen. It ropt ús ek op om syn boadskip fan ferlossing en fermoedsoening te dielen mei oaren, en biedt harren de kâns om de genede en barmhertigens fan ús hegepryster te belibjen.

Bemiddeler

Betsjutting: Dizze namme beklammet Jezus' rol as dejinge dy't God en it minskdom fermoedsoenet, en dy't frede en harmony tusken ús bringt.

Etymology: De term "Mediator" is ôflaat fan it Grykske wurd "mesitēs", dat in tuskenpersoan of tuskenpersoan betsjut. . Yn it Nije Testamint wurdt Jezus oantsjut as ús Middeler yn it boek 1 Timóteüs.

Foarbyld: 1 Timóteüs 2:5 (ESV) - "Want der is ien God, en der is ien bemiddeler tusken God en minsken, de man Kristus Jezus."

De titel "Bemiddelaar" markearret de rol fan Jezus as dejinge dy't God en it minskdom fermoedsoenet, en dy't frede en harmony bringttusken ús. Hy is dejinge dy't ús tagong biedt ta Gods oanwêzigens, en dy't de kleau tusken ús en ús Skepper oerbrêget. Hy is ek dejinge dy't sawol Gods perspektyf as ús perspektyf begrypt, en dy't yn steat is om mei autoriteit en meilibjen nei beide kanten te praten.

De namme "Bemiddelaar" beklammet ek de eigenheid en ûnmisberens fan Jezus, om't Hy de ien dy't yn steat is om wiere fermoedsoening en restauraasje te bringen tusken God en it minskdom. Troch Jezus ús Middeler te neamen, erkennen wy syn fitale rol yn ús heil, en pleatse wy ús fertrouwen yn Him as dejinge dy't ús wirklik kin rêde fan ús sûnden en ús yn in juste relaasje mei God bringe kin.

Algemien , de namme "Bemiddelaar" ynspirearret tankberens en dimmenens yn leauwigen, sa't wy erkenne de rol fan Jezus yn ús fermoedsoening mei God. It herinnert ús oan it belang fan it sykjen fan syn bemiddeling en begelieding yn alle gebieten fan it libben, en it ropt ús om Him folslein te fertrouwen as wy besykje om God te earjen en Him te tsjinjen mei ús libben. It ropt ús ek op om syn berjocht fan fermoedsoening en frede te dielen mei oaren, en biedt har de kâns om de transformative krêft fan ús Mediator te belibjen.

Profeet

Betsjutting: Dizze namme beklammet de rol fan Jezus as dejinge dy't Gods wierheid sprekt en syn wil oan Syn folgelingen iepenbieret.

Etymology: De term "Profeet" komt fan it Grykske wurd "profeten", dat ien betsjut dy't út namme fan God sprekt. Yn de NijeTestamint, Jezus wurdt oantsjut as in profeet yn ferskate passaazjes.

Foarbyld: Lukas 13:33 (ESV) - "Dochs, ik moat gean op myn wei hjoed en moarn en de folgjende dei, want it kin net wêze dat in profeet fuortkomme soe út Jeruzalem."

De titel "Profeet" markearret de rol fan Jezus as dejinge dy't Gods wierheid sprekt en syn wil oan syn folgelingen iepenbieret. Hy is dejinge dy't Gods berjocht oan ús kommunisearret, en dy't ús helpt om syn learingen op ús libben te begripen en ta te passen. Hy is ek dejinge dy't Gods karakter en wearden oantoand troch syn libben en ministearje.

De namme "Profeet" beklammet ek Jezus syn autoriteit en autentisiteit, om't Hy dejinge is dy't sprekt mei godlike ynspiraasje en ynsjoch, en dy't yn steat is om de geastlike behoeften fan Syn folgelingen te ûnderskieden en oan te pakken. Troch Jezus in profeet te neamen, erkennen wy syn unike fermogen om Gods wierheid te iepenbierjen en ús te lieden op 'e wei fan gerjochtichheid.

Sjoch ek: God is gewoan Bibelferzen

Oeral ynspirearret de namme "Profeet" fertrouwen en hearrigens yn leauwigen, sa't wy Jezus' erkenne. autoriteit en wiisheid. It herinnert ús oan it belang fan it harkjen nei syn lear en it folgjen fan syn foarbyld, en it ropt ús op om Him folslein te fertrouwen as wy besykje te libjen neffens Gods wil. It ropt ús ek om syn berjocht fan wierheid en genede te dielen mei oaren, en biedt har de kâns om de transformative krêft fan 'e profeet te belibjen.

Rabbyn

Betsjutting: Ditnamme beklammet de rol fan Jezus as dejinge dy't syn folgelingen leart en ynstruearret yn 'e wegen fan God.

Etymology: De term "rabbyn" komt fan it Hebrieuske wurd "rabbi", dat "myn master" of "myn master" betsjut. myn learaar." Yn it Nije Testamint wurdt Jezus yn ferskate passaazjes as rabbyn oantsjut.

Foarbyld: Jehannes 1:38 (ESV) - "Jezus kearde him om en seach se folgjen en sei tsjin harren: 'Wat sykje jo? ' En se seine tsjin him: 'Rabbi' (dat betsjut Learaar), 'wêr bliuwe jo?'"

De titel "Rabbi" markearret de rol fan Jezus as dejinge dy't syn folgelingen leart en ynstruearret yn 'e wegen fan God. Hy is dejinge dy't ús geastlike begelieding en begryp jout, en dy't ús helpt om te groeien yn ús kennis en leafde foar God. Hy is ek dejinge dy't foar ús in libben fan hearrigens en tawijing oan God foarstelt.

De namme "Rabbi" beklammet ek de autoriteit en ekspertize fan Jezus, om't Hy dejinge is dy't unyk kwalifisearre is om ús te learen oer God en syn wegen. Troch Jezus in rabbyn te neamen, erkennen wy syn behearsking fan 'e Skriften en syn fermogen om har learingen op ús libben op relevante en betsjuttingsfolle manieren oan te passen.

Oeral ynspirearret de namme "Rabbyn" in toarst nei kennis en in ynset ta dissipelskip yn leauwigen, om't wy it gesach en ekspertize fan Jezus werkenne. It herinnert ús oan it belang fan it learen fan syn lear en it folgjen fan syn foarbyld, en it ropt ús op om Him folslein te fertrouwen as wybesykje te groeien yn ús kennis en leafde foar God. It ropt ús ek op om syn berjocht fan wierheid en genede te dielen mei oaren, en biedt har de kâns om te learen fan 'e grutste rabbyn fan alle tiden.

Freon fan Sinners

Betsjutting: Dizze namme beklammet Jezus ' begrutsjen en leafde foar alle minsken, benammen dejingen dy't beskôge wurde as útstoaten of marginalisearre troch de maatskippij.

Etymology: De titel "Freon fan Sinners" is ôflaat fan ferskate passaazjes yn it Nije Testamint, dêr't it brûkt wurdt om te beskriuwen Jezus en syn ministearje.

Foarbyld: Mattéus 11:19 (ESV) - "De Minskesoan kaam te iten en drinken, en se sizze: 'Sjoch nei him! In froast en in dronken, in freon fan belesting samlers en sûnders!’ Dochs wurdt wiisheid rjochtfeardige troch har dieden."

De titel "Freon fan Sinners" beljochtet Jezus' begrutsjen en leafde foar alle minsken, benammen dejingen dy't beskôge wurde as útstoaten of marginalisearre troch de maatskippij. Hy is dejinge dy't útrikt oan dyjingen dy't ferlern en brutsen binne, en dy't har akseptaasje en ferjouwing biedt. Hy is ek dejinge dy't sosjale noarmen en foaroardielen útdaagt, en dy't opkomt foar de ûnderdrukten en ûnderdrukten.

De namme "Freon fan Sinners" beklammet ek de dimmenens en benaderberens fan Jezus, om't Hy dejinge is dy't is ree om te assosjearjen mei dyjingen dy't troch de maatskippij as "net winske" beskôge wurde. Troch Jezus de Freon fan Sinners te neamen, erkennen wy syn reewilligens om by ús yn te wêzen3:14 (ESV) - "God sei tsjin Mozes: 'Ik bin dy't ik bin.' En hy sei: 'Sis dit tsjin it folk fan Israel: 'IK BIN hat my nei jo stjoerd.'"

Jehovah is de hillichste en fereare namme fan God yn 'e Hebrieuske Bibel. It betsjuttet de ivige, sels besteande en ûnferoarlike natuer fan God, mei de klam op Syn soevereiniteit en godlike oanwêzigens. Dizze namme docht ús tinken oan Gods transzendinte majesteit, lykas syn yntime belutsenens by syn skepping en syn folk.

Jehovah Chereb

Betsjutting: "De Heare it swurd"

Etymology: ôflaat fan it Hebrieusk wurd "chereb", wat "swurd" of "wapen" betsjut.

Foarbyld: Deuteronomium 33:29 (ESV) - "Wollig binne jo, o Israel! Wa is lykas jo, in minsken rêden troch de Heare, it skyld fan jo help, en it swurd (Jehovah Chereb) fan jo triomf!"

Jehovah Chereb is in namme dy't de rol fan God as in godlike strider beljochtet dy't fjochtet út namme fan syn folk . Dizze namme wurdt brûkt om Gods macht en macht te beskriuwen, en soarget foar oerwinning en beskerming foar dyjingen dy't op Him fertrouwe.

Jehovah Elyon

Betsjutting: "De Heare Allerheechste"

Etymology: Oflaat fan it Hebrieusk wurd "elyon", wat "heechste" of "heechste" betsjut.

Foarbyld: Psalm 7:17 (ESV) - "Ik sil de Heare tank jaan fanwegen syn gerjochtichheid , en ik sil lof sjonge foar de namme fan 'e Heare Allerheechste (Jehovah Elyon)."

Jehovah Elyon is in namme dy't Gods heechste soevereiniteit en macht oer alles beklammet.ús gebrokenens en om ús hoop en genêzing oan te bieden.

Oeral ynspirearret de namme "Freon fan Sinners" hope en tankberens yn leauwigen, om't wy Jezus' begrutsjen en leafde foar alle minsken erkenne. It herinnert ús oan it belang fan it útwreidzjen fan genede en freonlikens oan dyjingen dy't as bûtensteanders beskôge wurde, en it ropt ús om Him folslein te fertrouwen as wy besykje om syn foarbyld fan leafde en meilijen te folgjen. It ropt ús ek op om syn boadskip fan leafde en akseptaasje te dielen mei oaren, en biedt harren de kâns om de transformative krêft fan 'e Freon fan Sinners te belibjen.

Konklúzje

Yn 'e Bibel binne de nammen fan God en Jezus iepenbiere wichtige aspekten fan har natuer, karakter en wurk. It Alde Testamint jout ús in rike en ferskaat oan nammen foar God, dy't syn macht, leafde, genede, gerjochtichheid en trou markearje. It Nije Testamint set dizze tradysje troch troch ús in ferskaat oan nammen foar Jezus te jaan, mei de klam op Syn godheid, minsklikheid, gesach en missy.

Troch dizze nammen te bestudearjen krije wy in djipper begryp fan Gods karakter en hoe't Hy ferhâldt. oan ús. Wy krije ek in gruttere wurdearring foar de rol fan Jezus yn ús heil en hoe't Hy God oan ús iepenbieret. Dizze nammen ynspirearje ús om op God te fertrouwen en Jezus nauwer te folgjen, en se herinnerje ús oan it belang fan libjen yn it ljocht fan syn wierheid en genede.

As wy reflektearje oer de nammen fan God en Jezus, meie wy wurde folmei wûnder, tankberens en earbied. Meie wy sykje om Him djipper te kennen en syn leafde en wierheid te dielen mei oaren. En meie wy ús hoop, krêft en freugde fine yn dejinge dy't ús Skepper, Ferlosser, Ferlosser en Kening is.

kreaasje. As wy Jehovah Elyon oanroppe, erkennen wy syn ultime gesach en jouwe ús oan syn hearskippij yn ús libben.

Jehovah 'Ezri

Betsjutting: "De Heare myn helper"

Etymology: ôflaat fan it Hebrieusk wurd "azar", dat betsjut "te helpen" of "te helpen."

Foarbyld: Psalm 30:10 (ESV) - "Harkje, O Heare, en wês my genedich O Heare, wês myn helper (Jehovah 'Ezri)!"

Jehovah 'Ezri is in namme dy't de rol fan God markearret as ús altyd oanwêzich help yn tiden fan need. Dizze namme is in oantinken dat wy God kinne oanroppe om help en dat Hy altyd ree is om ús te helpen yn ús striid.

Jehovah Gibbor

Betsjutting: "De Heare, de machtige strider"

Etymology: ôflaat fan it Hebrieusk wurd "gibbor", wat "machtig" of "sterk" betsjut.

Foarbyld: Jeremia 20:11 (ESV) - "Mar de Heare is mei my as in dread warrior (Jehovah Gibbor); dêrom sille myn ferfolgers stroffelje; se sille my net oerwinne."

Jehovah Gibbor is in namme dy't Gods macht en macht yn 'e striid beljochtet. Dizze namme wurdt faak brûkt yn 'e kontekst fan God fjochtsjen út namme fan syn folk en ferlost se fan harren fijannen.

Jehovah Go'el

Betsjutting: "De Heare ús Ferlosser"

Etymology: ôflaat fan it Hebrieusk tiidwurd "ga'al", dat betsjut "ferlosse" of "optreden as in sibben-ferlosser."

Foarbyld: Jesaja 49:26 (ESV) - "Dan alle flêsk sil witte dat Ik de Heare bin, dyn Ferlosser, en dyn Ferlosser (Jehovah Goël), deMachtige fan Jakob."

Jehovah Go'el is in namme dy't Gods ferlossende leafde en syn rol as ús Ferlosser beklammet. , úteinlik wiist op it ferlossingswurk fan Jezus Kristus.

Jehovah Hashopet

Betekenis: "De Heare de rjochter" Etymology: Oflaat fan it Hebrieusk wurd "shaphat", dat betsjut "oardielje" of "om te regearjen." Foarbyld: Rjochters 11:27 (ESV) - "Ik haw dêrom net sûndige tsjin jo, en jo dogge my ferkeard troch oarloch tsjin my te meitsjen. De Heare, de Rjochter (Jehovah Hashopet), beslute dizze dei tusken it folk fan Israel en it folk fan Ammon."

Jehovah Hashopet is in namme dy't de rol fan God as de ultime rjochter en gûverneur oer de hiele skepping beklammet. Dizze namme wurdt brûkt yn it ramt fan Jefta's pleit oan God foar oerwinning tsjin 'e Ammoniten, dy't ús herinnert dat God de rjochtfeardige rjochter is dy't skeel regelet en soarget foar rjochtfeardigens.

Jehovah Hosenu

Meaning: "De Heare ús makker"

Etymology: ôflaat fan it Hebrieusk tiidwurd "asah", dat betsjut "meitsje" of "meitsje."

Foarbyld: Psalm 95:6 (ESV) - "Och kom, lit ús oanbidde en bûge; lit ús knibbelje foar de Heare, ús Maker (Jehovah Hosenu)!"

Jehovah Hosenu is in namme dy't Gods skeppende krêft en syn rol as de Skepper fan alle dingen beklammet. Dizze namme herinnert ús dat God ús makke en ken ús goed,en it noeget ús út om Him as ús Skepper te oanbidden en te earjen.

Jehovah Hoshiah

Betekenis: "De Heare rêdt"

Etymology: Oflaat fan it Hebrieusk tiidwurd "yasha, "betsjutting "ferlosse" of "ferlosse."

Foarbyld: Psalm 20:9 (ESV) - "O Heare, rêd (Jehovah Hoshiah) de kening! Mei hy ús antwurdzje as wy roppe."

Jehovah Hoshiah is in namme dy't Gods rêdende krêft en syn fermogen om ús út ús problemen te befrijen markeart. Dizze namme is in oantinken dat God ús rêder is yn tiden fan need en dat wy Him kinne oanroppe om help en heil.

Jehovah Jireh

Betsjutting: "De Heare sil foarsjen"

Etymology: ôflaat fan it Hebrieusk tiidwurd "ra'ah", dat betsjut "sjen" of "foarsjen."

Foarbyld: Genesis 22:14 (ESV) - "Sa neamde Abraham de namme fan dat plak: 'De Heare sil foarsjen' (Jehovah Jireh); sa't it wurdt sein oant hjoed de dei: 'Op 'e berch des Heare sil it foarsjoen wurde.'"

Jehovah Jireh is in namme fan God dat markearret syn foarsjenning foar ús behoeften. Dizze namme waard jûn troch Abraham neidat God in raem foarsjoen hie as ferfanging foar syn soan Izaäk, dy't him frege wie om te offerjen. Dit ferhaal herinnert ús dat God ús behoeften sjocht en sil foarsjen yn syn perfekte timing.

Jehovah Kanna

Betekenis: "De Heare is jaloersk"

Etymology: Derived fan it Hebrieusk wurd "qanna", wat "jaloersk" of "ijverich" betsjut.

Foarbyld: Exodus 34:14 (ESV) - "Want jo sille gjin oar oanbidde."god, want de Heare, waans namme is jaloersk (Jehovah Kanna), is in oergeunstich God."

Jehovah Kanna is in namme dy't de hertstochtlike leafde fan God foar syn folk en syn winsk foar har ûnferdielde tawijing beklammet. herinnert ús dat God jaloersk is foar ús leafde en oanbidding, en dat wy net ús trou moatte jaan oan oare goaden of ôfgoaden.

Jehovah Keren-Yish'i

Meaning: "De Heare de hoarn fan myn heil"

Etymology: ôflaat fan 'e Hebrieuske wurden "keren", wat "hoarn" betsjut en "yeshua", wat "ferlossing" of "ferlossing" betsjut.

Foarbyld: Psalm 18:2 (ESV) - "De Heare is myn rots en myn festing en myn ferlosser, myn God, myn rots, by wa't ik taflecht sykje, myn skyld, en de hoarn fan myn heil (Jehovah Keren-Yish'i), myn bolwurk."

Jehovah Keren-Yish'i is in namme dy't Gods macht beklammet om syn folk te rêden en te ferlossen. De byldspraak fan in hoarn symbolisearret krêft en macht, en herinnert ús dat God machtich is om te rêden en dat wy kinne op Him fertrouwe foar ús heil.

Jehovah Machsi

Betekenis: "De Heare myn taflecht"

Etymology: ôflaat fan it Hebrieuske wurd "machaseh", wat "betsjut" taflecht" of "beskûl."

Foarbyld: Psalm 91:9 (ESV) - "Om't jo de Heare jo wenplak makke hawwe - de Allerheechste, dy't myn taflecht is (Jehovah Machsi) -"

Jehovah Machsi is in namme dy't de rol fan God markearret as ús feilige haven yn tiden fan need. Dizze namme is in herinnering dat wy kinne fine

John Townsend

John Townsend is in hertstochtlike kristlike skriuwer en teolooch dy't syn libben hat wijd oan it studearjen en dielen fan it goede nijs fan 'e Bibel. Mei mear as 15 jier ûnderfining yn pastoraal ministearje, hat John in djip begryp fan 'e geastlike behoeften en útdagings dy't kristenen te krijen hawwe yn har deistich libben. As de skriuwer fan it populêre blog, Bible Lyfe, besiket John lêzers te ynspirearjen en oan te moedigjen om har leauwen út te libjen mei in fernijd gefoel fan doel en ynset. Hy is bekend om syn boeiende skriuwstyl, tocht-provokearjende ynsjoggen, en praktysk advys oer hoe't jo bibelske prinsipes kinne tapasse op hjoeddeistige útdagings. Njonken syn skriuwen is John ek in socht sprekker, liedend seminars en retreats oer ûnderwerpen lykas learlingskip, gebed en geastlike groei. Hy hâldt in Master of Divinity-graad fan in liedend teologysk kolleezje en wennet op it stuit yn 'e Feriene Steaten mei syn famylje.