Us mienskiplike striid: de universele realiteit fan sûnde yn Romeinen 3:23

John Townsend 02-06-2023
John Townsend

"Want allegearre hawwe sûndige en falle tekoart oan 'e gloarje fan God."

Romeinen 3:23

Ynlieding: De striid om te mjitten

Hawwe jo oait it gefoel dat jo net mjitte, lykas elkenien it tegearre hat wylst jo muoite hawwe om by te hâlden? De wierheid is dat wy allegear op ien of oare manier tekoart komme. It fers fan hjoed, Romeinen 3:23, herinnert ús dat wy allegear yn deselde boat sitte, mar der is hope yn 'e midden fan ús ûnfolsleinens.

Histoaryske eftergrûn: Romeinen begripe

It boek fan Romeinen, skreaun troch de apostel Paulus om 57 nei Kristus, is in djip teologyske brief rjochte oan de kristenen yn Rome. It leit systematysk de fûneminten fan it kristlike leauwen út, en presintearret in wiidweidich begryp fan sûnde, heil en de transformative krêft fan it evangeelje. Romeinen tsjinnet as brêge tusken joadske en heidenske leauwigen, en beklamje de needsaak foar ienheid en de universele beskikberens fan Gods genede troch it leauwen yn Jezus Kristus.

Sjoch ek: Bibelferzen foar eangst - Bibel Lyfe

Romeinen 3 is in krúsjaal diel fan Paulus syn argumint. Foarôfgeand oan dit haadstik hat Paulus in saak boud foar de pervasive aard fan sûnde en it ûnfermogen fan 'e minske om gerjochtichheid te berikken troch de wet. Yn Romeinen 1 lit er sjen dat de heidenen skuldich binne oan sûnde troch har ôfgoaderij en ymmoraliteit. Yn Romeinen 2 ferpleatst Paulus syn fokus nei de Joaden, en markearret har hypokrisy en beweart dat it besit fan 'e wet en wêzenbesnienen garandearje harren gerjochtichheid net.

Sjoch ek: 32 Bemachtigjen fan bibelfersen foar ferjouwing - Bibel Lyfe

Yn Romeinen 3 bringt Paulus syn arguminten byinoar oer de sûnde fan sawol joaden as heidenen. Hy sitearret út ferskate passaazjes fan it Alde Testamint (Psalmen en Jesaja) om de universaliteit fan 'e sûnde te beklamjen, en ferklearje dat gjinien rjochtfeardich is of God op harsels siket. It is binnen dizze kontekst dat Paulus de krêftige útspraak yn Romeinen 3:23 leveret, "want allegearre hawwe sûndige en ûntbrekke de hearlikheid fan God." Dit fers omfettet de realiteit fan 'e minsklike sûnde, en makket dúdlik dat elke persoan, nettsjinsteande har etnyske of religieuze eftergrûn, ferlet hat fan Gods genede en ferjouwing.

Nei dizze ferklearring yntrodusearret Paulus it konsept fan rjochtfeardiging troch leauwe yn Jezus Kristus, dat tsjinnet as de basis foar de rest fan 'e brief. Romeinen 3:23, dêrom, stiet as in spilpunt yn Paulus syn argumint, markearje it universele probleem fan sûnde en sette it poadium foar de ûntjouwing fan it evangeelje boadskip troch de rest fan it boek.

De betsjutting fan Romeinen. 3:23

Gods hilligens en folsleinens

Dit fers docht ús tinken oan Gods hilligens en folsleinens. Syn gloarje is de standert wêrmei wy wurde mjitten, en gjinien fan ús kin it op ús eigen berikke. It wiist lykwols ek foarút nei Gods genede en leafde, om't Hy ferlossing en ferjouwing biedt troch Jezus Kristus yn Romeinen 5.

De UniverseleNatuer fan sûnde

Romeinen 3:23 beljochtet de universele aard fan sûnde. It leart ús dat elke persoan, nettsjinsteande har eftergrûn, wrakselet mei sûnde en ûnfolsleinens. Nimmen is frijsteld fan tekoart te kommen, en wy hawwe allegear Gods genede en barmhertichheid nedich yn ús libben.

Grown yn relaasje mei God en oaren

It erkennen fan ús dielde brutsenens kin dimmenens en empasy yn ús befoarderje relaasjes mei oaren. As wy begripe dat wy allegear de genede fan God nedich binne, wurdt it makliker om ferjouwing en meilijen út te wreidzjen oan dyjingen om ús hinne. Dêrnjonken kin it erkennen fan ús sûnde ús betrouwen op God ferdjipje en ús tankberens foar it kado fan ferlossing troch Jezus Kristus.

Tapassing: Living Out Romeinen 3:23

Om dizze passaazje ta te passen, begjin troch reflektearje oer de gebieten yn jo libben wêr't jo tekoart falle oan Gods gloarje. Belide jo sûnden en ûntfange syn ferjouwing, tinkend dat wy allegear syn genede nedich hawwe. As jo ​​oaren tsjinkomme dy't wrakselje, biede begryp en stipe, grûn yn 'e kennis dat wy allegear op reis binne nei genêzen en groei. As lêste, kultivearje in hâlding fan tankberens foar it kado fan ferlossing en stribje nei in libben te libjen dat Gods leafde en barmhertichheid wjerspegelet.

Gebed fan de dei

Heimelske Heit, ik kom foar Jo yn eangst fan Jo hilligens, folsleinens en genede. Jo binne de soevereine Skepper fan alle dingen, en Jo leafde foar ús isûnbegryplik.

Ik beken, Hear, dat ik yn myn tinzen, wurden en dieden tekoart oan Jo hearlike standert bin. Ik erken myn need foar Jo ferjouwing en freegje dat Jo my reinigje fan alle ûngerjochtichheid.

Tankewol, Heit, foar it kado fan Jo Soan, Jezus, dy't de ultime priis betelle oan it krús om myn sûnden te fersoenjen . Ik bin tankber dat syn offer my in manier jûn hat om foar Jo te stean, klaaid yn syn gerjochtichheid.

Ik freegje om de help fan de Hillige Geast om my te lieden by it oerwinnen fan de sûnde yn myn libben. Meitsje my yn steat om ferlieding te wjerstean en te groeien yn myn relaasje mei Jo, en reflektearje Jo leafde en genede oan dyjingen om my hinne.

Yn Jezus 'namme bid ik. Amen.

John Townsend

John Townsend is in hertstochtlike kristlike skriuwer en teolooch dy't syn libben hat wijd oan it studearjen en dielen fan it goede nijs fan 'e Bibel. Mei mear as 15 jier ûnderfining yn pastoraal ministearje, hat John in djip begryp fan 'e geastlike behoeften en útdagings dy't kristenen te krijen hawwe yn har deistich libben. As de skriuwer fan it populêre blog, Bible Lyfe, besiket John lêzers te ynspirearjen en oan te moedigjen om har leauwen út te libjen mei in fernijd gefoel fan doel en ynset. Hy is bekend om syn boeiende skriuwstyl, tocht-provokearjende ynsjoggen, en praktysk advys oer hoe't jo bibelske prinsipes kinne tapasse op hjoeddeistige útdagings. Njonken syn skriuwen is John ek in socht sprekker, liedend seminars en retreats oer ûnderwerpen lykas learlingskip, gebed en geastlike groei. Hy hâldt in Master of Divinity-graad fan in liedend teologysk kolleezje en wennet op it stuit yn 'e Feriene Steaten mei syn famylje.