Wat betsjuttet de Minskesoan yn 'e Bibel? — Bibel Lyfe

John Townsend 04-06-2023
John Townsend

Ynlieding

De term "Minskesoan" is in weromkommend tema yn 'e Bibel, dat yn ferskate konteksten ferskynt mei ferskate betsjuttingen. Fan 'e profetyske fisioenen fan Daniël en it ministearje fan Ezekiel oant it libben en learen fan Jezus, hâldt de Minskesoan in wichtich plak yn' e bibelske ferhaal. Yn dizze wiidweidige blogpost sille wy dûke yn 'e betsjutting fan 'e Minskesoan yn 'e Bibel, en ferkenne syn betsjutting yn ferskate konteksten, de profesijen dy't dêrmei ferbûn binne, en har mearsidige rol yn it Nije Testamint.

De Minskesoan yn it Alde Testamint

Daniel's Fisy (Daniël 7:13-14)

Yn it boek Daniël komt de term "Minskesoan" foar yn 'e kontekst fan in profetyske fisy dat de profeet Daniël ûntfangt. Dizze fisy portrettearret in kosmysk konflikt tusken de bisten, dy't ierdske keninkriken fertsjintwurdigje, en de "Alde fan dagen", dy't God fertsjintwurdiget. Yn dizze fisy sjocht Daniël in figuer dy't ûnderskiedt fan 'e minsklike keninkriken en nau ferbûn is mei Gods godlike regel. It folsleine sitaat fan Daniël 7:13-14 is as folget:

"Yn myn fisioen nachts seach ik, en d'r wie foar my ien as in minskesoan, kommen mei de wolken fan 'e himel. Hy kaam tichterby de Alde fan dagen en waard yn syn oanwêzigens brocht, Hy waard gesach, gloarje en soevereine macht jûn; alle folken en folken fan elke taal oanbidden Him. Syn hearskippij is in ivige hearskippijdat sil net foarby gean, en syn keninkryk is ien dat nea ferneatige wurde sil."

De Minskesoan yn Daniël syn fisy wurdt ôfbylde as in himelske figuer dy't autoriteit, gloarje en soevereine macht wurdt takend troch de Alde fan dagen. Dizze figuer stiet yn tsjinstelling ta de ierdske keninkriken fertsjintwurdige troch de bisten, en syn keninkryk wurdt beskreaun as ivich en ûnferwoastber.

De literêre kontekst fan it boek Daniël is essensjeel om de betsjutting fan 'e Soan te begripen. fan 'e minske yn dizze passaazje. Daniël is skreaun yn in tiid fan grutte opskuor en ferfolging foar it folk fan Israel, dat stride om har leauwen te behâlden yn it gesicht fan ûnderdrukkende bûtenlânske regel. De fisioenen yn Daniël, ynklusyf dy mei de Soan fan Minske, tsjinje as in boarne fan hope en bemoediging foar it Joadske folk, en fersekerje har dat God yn kontrôle bliuwt oer de skiednis en sil úteinlik syn ivige keninkryk fêstigje.

Troch de Minskesoan op te nimmen yn syn profetyske fisy, Daniël beklammet de godlike yntervinsje dy't plakfine sil yn 'e midden fan' e minsklike skiednis. De Minskesoan wurdt presintearre as in figuer dy't sil hannelje út namme fan Gods folk, bringt oer harren ultime befrijing en de oprjochting fan Gods ivige keninkryk. Dizze krêftige byldspraak soe djip resonearre hawwe mei it oarspronklike publyk fan Daniël en bliuwt betsjutting foar lêzers hjoed as wy besykjebegripe de rol fan 'e Minskesoan yn' e bredere bibelske ferhaal.

Sjoch ek: Us krêft yn God fernije

De Minskesoan tsjin de bisten fan 'e ierde

De útbylding fan 'e hearsker fan Gods keninkryk as in "soan fan minske" en de hearskers fan 'e folken as "beesten" hat in djippe betsjutting yn it bibelske ferhaal. Dizze tsjinstelling wjerspegelet tema's dy't fûn binne yn Genesis 1-3, wêr't it minskdom nei it byld fan God skepen is, wylst de slange, dy't Gods regel ferset, as in bist ôfbylde wurdt. Troch dizze bylden te brûken meitsje de bibelske auteurs in dúdlik ûnderskied tusken de godlike oarder en de korrupte hearskippij fan ierdske machten.

Yn Genesis 1-3 binne Adam en Eva skepen nei it byld fan God, wat harren unike oantsjutting jout. rol as Gods fertsjintwurdigers op ierde, oproppen om hearskippij oer de skepping út te oefenjen. Dit idee fan regearjen mei God oer de skepping is in sintraal aspekt fan it bibelske begryp fan it doel fan 'e minske. De yngong fan sûnde troch de bedrog fan 'e slang liedt lykwols ta in ferfoarming fan dit godlike byld, om't it minskdom ferfrjemde wurdt fan God en Syn oarspronklike ûntwerp.

De Minskesoan yn Daniël syn fisy kin sjoen wurde as in restauraasje fan dit godlike byld en de ferfolling fan 'e oarspronklike oprop fan 'e minskheid om mei God oer de skepping te regearjen. As de Minskesoan autoriteit, gloarje en soevereine macht wurdt takend troch de Alde fan Dagen, fertsjintwurdiget hy in figuer dy't de godlike regel ferbyldet dy't bedoeld wie foar it minskdom fan 'ebegjin. Dit stiet yn skerpe kontrast mei de hearskers fan 'e folken, dy't ôfbylde wurde as bisten, symbolisearjend de korrupsje en gaos dy't it gefolch binne fan minsklike opstân en de ôfwizing fan Gods hearskippij.

Troch de Minskesoan foar te stellen as de hearsker fan Gods keninkryk, de bibelske auteurs beklamje it belang fan libjen yn oerienstimming mei Gods wil en doel foar it minskdom. De Minskesoan wiist ús werom nei de oarspronklike bedoeling om mei God oer de skepping te regearjen, en herinnert ús oan ús potensjeel foar dielnimmen oan 'e godlike oarder as wy ússels ôfstimme mei Gods doelen. Boppedat, dizze útbylding fan 'e Minskesoan foarskriuwt de komst fan Jezus, dy't as de perfekte belichaming fan it godlike byld, ferfollet it minskdom syn oarspronklike ropt en ynaugurearret in nije skepping dêr't Gods regel wurdt folslein realisearre.

The Role of Ezekiel

De profeet Ezekiel wurdt yn syn hiele tsjinst faak oantsjutten as de "soan fan 'e minske". Yn dit gefal tsjinnet de term as in oantinken oan syn minsklike natuer en de godlike autoriteit dy't hy draacht as wurdfierder fan God. It beklammet de tsjinstelling tusken de kwetsberens fan it minskdom en de krêft fan it godlike boadskip dat Ezechiël ferkundiget.

Jezus as de Minskesoan

Jezus ferwiist ferskate kearen nei Himsels as de Minskesoan. Troch dizze titel op te easkjen, rjochtet Jezus him op 'e profetyske figuer út Daniël syn fisy en beklammet syn dûbele natuer as sawol minsklik as godlik.Boppedat beljochtet dizze titel syn rol as de langferwachte Messias, dy't de ferfolling fan Gods ferlossingsplan bringe soe. Yn Mattéus 16:13 freget Jezus syn learlingen: "Wa sizze minsken dat de Minskesoan is?" Dizze fraach ûnderstreket it belang fan it erkennen fan Jezus as de Minskesoan en de gefolgen fan dizze titel.

Sjoch ek: 67 Bibelferzen foar krêft yn hurde tiden - Bibel Lyfe

Bibelske fersen dy't Jezus stypje as de Minskesoan

Mattéus 20:28

"De Minskesoan kaam net om tsjinne te wurden, mar om te tsjinjen en om syn libben te jaan as in losjild foar in protte."

Mark 14:62

"En Jezus sei: 'Ik bin; en jo sille de Minskesoan sitten sjen oan 'e rjochterhân fan 'e macht, en komme mei de wolken fan 'e himel.'"

Luk 19:10

"Foar de Soan fan 'e minske kaam om de ferlerne te sykjen en te rêden."

Johannes 3:13

"Nimmen is nei de himel opstien, útsein hy dy't út 'e himel delkaam, de Minskesoan."

De mannichfâldige rol fan 'e Minskesoan yn it Nije Testamint

De lijende tsjinstfeint

De Minskesoan wurdt ôfbylde as de lijende tsjinstfeint dy't syn libben jaan soe as losjild foar in protte (Mark 10:45). Jezus ferfollet de profesije yn Jesaja 53, dêr't de lijende tsjinstfeint de sûnden fan it minskdom draacht en troch syn lijen en dea genêzing bringt.

De Godlike Rjochter

As de Minskesoan sil Jezus hannelje as de ultime rjochter fan it minskdom, skiedt de rjochtfeardigen fan 'e ûnrjochtfeardige en it bepalen fan har ivige bestimmings. Ditit oardiel sil basearre wurde op har reaksje op it Evangeelje en har aksjes tsjin oaren, lykas yllustrearre yn 'e gelikenis fan' e skiep en de geiten (Mattéus 25:31-46).

Dejinge dy't macht hat om sûnden te ferjaan.

Yn Mark 2:10 toant Jezus syn godlike gesach as de Minskesoan troch de sûnden fan in ferlamme man te ferjaan: "Mar dat jo witte kinne dat de Minskesoan autoriteit hat op ierde om sûnden te ferjaan ... " Dit ynsidint beljochtet de unike rol fan Jezus as de Minskesoan dy't de macht hat om sûnden te ferjaan, hope en restauraasje oan te bieden oan dyjingen dy't har yn it leauwe nei Him keare.

De iepenbierer fan 'e himelske wierheden

As de Minskesoan is Jezus de ultime iepenbierer fan himelske wierheden. Yn Jehannes 3:11-13 ferklearret Jezus oan Nikodemus de needsaak foar geastlike werberte en beklammet syn unike rol by it oerbringe fan godlike kennis: "Nimmen is ea yn 'e himel gien, útsein dejinge dy't út 'e himel kaam - de Minskesoan." Troch dizze titel te claimen, ûnderstreket Jezus syn rol as bemiddeler tusken God en minskdom, en makket de godlike mystearjes tagonklik foar allegearre dy't yn Him leauwe.

De ferfolling fan profetieën fan it Alde Testamint

De Soan fan De minske is de ferfolling fan tal fan profetieën fan it Alde Testamint oer de kommende Messias. Bygelyks, Syn triomfearjende yngong yn Jeruzalem (Sacharja 9:9) en Syn rol yn it definitive oardiel (Daniël 7:13-14) wize beide op de Minskesoan as de langferwachteFerlosser dy't ferlossing en restauraasje foar Gods folk bringe soe.

Konklúzje

De term "Minskesoan" hat in mannichfâldige betsjutting yn 'e Bibel, dy't in machtige figuer fertsjintwurdiget dy't sawol minsklike as godlike eigenskippen ferbyldet . Fan 'e profetyske fisioenen fan it Alde Testamint oant it libben en de lear fan Jezus yn it Nije Testamint tsjinnet de Minskesoan as in sintrale figuer yn Gods ferlossingsplan. Troch de ferskate rollen en betsjutting fan de Minskesoan yn it bibelske ferhaal te begripen, kinne wy ​​in djippere wurdearring krije foar it komplekse en moaie ferhaal fan Gods leafde foar it minskdom en de ivige hope dy't Jezus biedt oan allegearre dy't yn Him leauwe.

John Townsend

John Townsend is in hertstochtlike kristlike skriuwer en teolooch dy't syn libben hat wijd oan it studearjen en dielen fan it goede nijs fan 'e Bibel. Mei mear as 15 jier ûnderfining yn pastoraal ministearje, hat John in djip begryp fan 'e geastlike behoeften en útdagings dy't kristenen te krijen hawwe yn har deistich libben. As de skriuwer fan it populêre blog, Bible Lyfe, besiket John lêzers te ynspirearjen en oan te moedigjen om har leauwen út te libjen mei in fernijd gefoel fan doel en ynset. Hy is bekend om syn boeiende skriuwstyl, tocht-provokearjende ynsjoggen, en praktysk advys oer hoe't jo bibelske prinsipes kinne tapasse op hjoeddeistige útdagings. Njonken syn skriuwen is John ek in socht sprekker, liedend seminars en retreats oer ûnderwerpen lykas learlingskip, gebed en geastlike groei. Hy hâldt in Master of Divinity-graad fan in liedend teologysk kolleezje en wennet op it stuit yn 'e Feriene Steaten mei syn famylje.