10 geriausių Biblijos eilučių apie šlovinimą Dievui

John Townsend 02-06-2023
John Townsend

Biblija mus moko šlovinti ir garbinti Dievą, bet ką tai reiškia? Pirmiausia turime suprasti šlovę. Šlovė reiškia šlovę, garsą arba garbę.

Toks perspektyvus krepšininkas kaip Dža Morantas tampa garsus dėl savo neįtikėtinų įgūdžių krepšinio aikštelėje. Vieną dieną jis gali gauti garbingą MVP trofėjų. Kiekvieną dieną, kai vis daugiau žmonių sužino apie Dža Morantą ir jo įgūdžius, jis tampa vis šlovingesnis. Tai nėra tobulas pavyzdys, bet galbūt jį lengviau susieti su Dievo šlove.

Dievas yra be galo šlovingas. Jis ir garsus, ir vertas mūsų pagarbos. Jis vertas pagarbos, nes Dievas yra visagalis. Jis sukūrė dangų ir žemę. Jis yra šventas ir teisingas. Jo sprendimai teisingi. Jis išmintingas, geras ir teisingas, teikiantis mums išmintingus patarimus, kurie atlaikė laiko išbandymą.

Dievas yra vertas pagarbos, nes Jis suteikia mums gyvenimą ir dabar, ir būsimajame amžiuje. Jis atpirko mus iš nuodėmės. Jis nugalėjo mirtį, pažadėdamas prisikėlimą iš numirusių tiems, kurie Jį seka tikėjimu.

Šlovindami Dievą galime Jį pagerbti. Giedodami šlovinimo giesmes išreiškiame savo pritarimą ir susižavėjimą Dievu. Kai šloviname Dievą su padėka, išreiškiame dėkingumą už didžius dalykus, kuriuos Jis padarė.

Biblijoje pateikiama keletas nurodymų, kaip šlovinti Dievą. 95 psalmės 6 eilutėje sakoma: "Ateikite, pagarbinkime ir nusilenkime, atsiklaupkime prieš VIEŠPATĮ, mūsų Kūrėją." Nusilenkimas ir atsiklaupimas prieš Dievą rodo ir mūsų nuolankumą, ir Dievo didybę. Mes pripažįstame Dievo valdžią mūsų gyvenime ir norą Jam paklusti.

Ps 66, 1 sakoma: "Šaukite iš džiaugsmo Dievui, visa žeme, giedokite jo vardo šlovę, šlovinkite jį!" Kai per šlovinimo pamaldas giedame apie Dievo šlovę, viešai pagerbiame Dievą, skleidžiame jo šlovę, primindami sau ir kitiems apie Dievo gerumą. Dažnai, giedodami giesmėmis, patiriame Viešpaties džiaugsmą ir gauname Šventosios Dvasios ramybę.

Šlovinti Dievą svarbu, nes tai rodo mūsų paklusnumą Jam ir dėkingumą už viską, ką Jis dėl mūsų padarė. Kai skiriame laiko Jam šlovinti, pripažįstame, kad Jis vertas mūsų dėmesio ir garbinimo. Be to, kai šloviname Dievą, patiriame Jo džiaugsmą!

Pamąstykite apie šias Biblijos eilutes ir sužinokite dar daugiau apie šlovinimą Dievui.

Giedokite šlovę Dievui

Psalmių 98:1-4

O giedokite Viešpačiui naują giesmę, nes jis padarė nuostabių dalykų! Jo dešinė ir jo šventoji ranka padarė išgelbėjimą. Viešpats paskelbė savo išgelbėjimą, tautų akivaizdoje apreiškė savo teisumą.

Jis prisiminė savo tvirtą meilę ir ištikimybę Izraelio namams. Visi žemės pakraščiai išvydo mūsų Dievo išgelbėjimą. Džiūgaukite Viešpačiui, visa žeme, giedokite džiaugsmingą giesmę ir šlovinkite!

Psalmių 99:1-5

Viešpats viešpatauja, tegul dreba tautos! Jis sėdi ant cherubinų, tegul dreba žemė! Viešpats didis Sione, jis išaukštintas virš visų tautų.

Taip pat žr: Pasilikti vynmedyje: raktas į vaisingą gyvenimą Jono 15:5

Tegul jie šlovina Tavo didį ir nuostabų vardą! Šventas jis!

Karalius savo galybe myli teisingumą. Tu įtvirtinai teisingumą, įvykdei teisingumą ir teisingumą Jokūbui.

Išaukštinkite Viešpatį, mūsų Dievą, pagarbinkite jo papėdę! Šventas jis!

Psalmių 100:1-5

Džiaukitės Viešpačiu, visa žeme! Tarnaukite Viešpačiui su džiaugsmu! Eikite į Jo akivaizdą giedodami!

Žinokite, kad Viešpats yra Dievas! Jis mus sukūrė, ir mes esame Jo, esame Jo tauta ir Jo ganyklos avys.

Įeikite į jo vartus su padėka ir į jo kiemus su šlovinimu! Dėkokite jam, laiminkite jo vardą, nes Viešpats yra geras, jo tvirta meilė amžiams ir jo ištikimybė visoms kartoms.

Psalmių 105:1-2

O, dėkokite Viešpačiui, šaukitės Jo vardo, skelbkite Jo darbus tautoms! Giedokite Jam, giedokite Jam šlovę, pasakokite apie visus Jo stebuklingus darbus! Šlovinkite Jo šventąjį vardą, tegul džiaugiasi širdys tų, kurie ieško Viešpaties!

145 psalmė

Garbinsiu Tave, savo Dievą ir Karalių, ir laiminsiu Tavo vardą per amžių amžius. Kasdien Tave laiminsiu ir šlovinsiu Tavo vardą per amžių amžius. Didis yra Viešpats, didžiai pagirtinas, ir Jo didybė neišmatuojama.

Viena karta kitai kartos Tavo darbus ir skelbs Tavo galingus darbus. Apie Tavo didybės spindesį ir Tavo nuostabius darbus aš mąstysiu.

Jie kalbės apie Tavo nuostabių darbų galybę, o aš skelbsiu Tavo didybę. Jie garsiai pasakos apie Tavo gausų gerumą ir garsiai giedos apie Tavo teisumą.

Viešpats yra maloningas ir gailestingas, lėtas pykti ir kupinas ištvermingos meilės. Viešpats yra geras visiems, ir jo gailestingumas yra virš visko, ką jis sukūrė.

Visi Tavo darbai Tau, Viešpatie, dėkos, ir visi Tavo šventieji Tave laimins! Jie kalbės apie Tavo karalystės šlovę ir pasakos apie Tavo galybę, kad žmonių vaikams būtų žinomi Tavo galingi darbai ir Tavo karalystės didybė. Tavo karalystė yra amžina karalystė, ir Tavo viešpatavimas išlieka per visas kartas.

Taip pat žr: 20 Biblijos eilučių apie gausą

Viešpats palaiko visus, kurie krinta, ir pakelia visus, kurie nusilpę. Visų akys žvelgia į Tave, ir Tu laiku duodi jiems maisto. Tu atveri savo ranką, Tu patenkini visų gyvių troškimus.

Viešpats teisus visuose savo keliuose ir malonus visuose savo darbuose. Viešpats yra arti visų, kurie jo šaukiasi, visų, kurie šaukiasi jo tiesoje. Jis išpildo troškimą tų, kurie jo bijo; jis taip pat girdi jų šauksmą ir juos išgelbsti. Viešpats išsaugo visus, kurie jį myli, o visus nedorėlius sunaikina.

Mano burna kalbės Viešpaties šlovę, ir tegul visas kūnas laimina jo šventąjį vardą per amžių amžius.

Dievo šlovinimas per skelbimą

Hebrajams 13:15

Tad per jį nuolat aukosime Dievui šlovinimo auką, t. y. jo vardą pripažįstančių lūpų vaisius.

1 Petro 2:9

Bet jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, jo nuosavybė, kad skelbtumėte pranašumus to, kuris pašaukė jus iš tamsybių į savo nuostabią šviesą.

Gyvenkite, kad šlovintumėte Dievą

Mato 5:16

Taip pat ir jūsų šviesa tešviečia kitų akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų Tėvą, kuris yra danguje.

1 Korintiečiams 10:31

Taigi, ar valgote, ar geriate, ar ką nors darote, viską darykite Dievo garbei.

Kolosiečiams 3:12-17

Tad kaip Dievo išrinktieji, šventieji ir mylimieji, apsivilkite gailestingą širdį, gerumą, nuolankumą, klusnumą ir kantrybę, vieni kitus pakęsdami, o jei vienas kitam turi pretenzijų, vienas kitam atleiskite; kaip Viešpats jums atleido, taip ir jūs turite atleisti. O virš viso to apsivilkite meilę, kuri viską sujungia į tobulą darną.

Ir tegul jūsų širdyse viešpatauja Kristaus ramybė, į kurią iš tiesų esate pašaukti viename kūne. Ir būkite dėkingi. Tegul Kristaus žodis gausiai gyvena jumyse, mokydami ir pamokydami vieni kitus visokia išmintimi, giedodami psalmes, himnus ir dvasines giesmes, su dėkingumu savo širdyse Dievui.

Ir visa, ką darote žodžiais ar darbais, darykite Viešpaties Jėzaus vardu, dėkodami Dievui Tėvui per Jį.

">

John Townsend

Johnas Townsendas yra aistringas krikščionių rašytojas ir teologas, savo gyvenimą paskyręs Biblijos studijoms ir dalinimuisi gerąją naujieną. Turėdamas daugiau nei 15 metų pastoracinės tarnybos patirtį, Jonas puikiai supranta dvasinius poreikius ir iššūkius, su kuriais krikščionys susiduria kasdieniame gyvenime. Būdamas populiaraus tinklaraščio „Bible Lyfe“ autorius, Johnas siekia įkvėpti ir paskatinti skaitytojus išgyventi savo tikėjimą su atnaujintu tikslo ir įsipareigojimo jausmu. Jis žinomas dėl savo patrauklaus rašymo stiliaus, verčiančių susimąstyti įžvalgų ir praktinių patarimų, kaip Biblijos principus pritaikyti šiuolaikiniams iššūkiams. Be savo rašymo, Johnas taip pat yra geidžiamas pranešėjas, vedantis seminarus ir rekolekcijas tokiomis temomis kaip mokinystė, malda ir dvasinis augimas. Jis yra įgijęs dieviškumo magistro laipsnį viename iš pirmaujančių teologijos koledžų ir šiuo metu su šeima gyvena Jungtinėse Valstijose.