26 Biblijos eilutės apie kuklumą

John Townsend 04-06-2023
John Townsend

Biblija moko, kad kuklumas svarbus tiek vyrams, tiek moterims. 1 Timotiejui 2:9-10 Paulius sako: "Aš taip pat noriu, kad moterys rengtųsi kukliai, padoriai ir padoriai, ne pintais plaukais, ne auksu, ne perlais ar brangiais drabužiais, bet gerais darbais, tinkamais moterims, išpažįstančioms Dievo garbinimą." Toliau 11 eilutėje jis sako, kad moters puošmena turėtų būti "ne išorinė, pvz.kaip pinti plaukai, auksiniai papuošalai ir puošnūs drabužiai."

Problema ta, kad nesaikingumas gali blaškyti tiek vyrų, tiek moterų dėmesį. Dėl jo galime sutelkti dėmesį į netinkamus dalykus, o tai gali paskatinti mus vertinti vienus kitus kaip objektus. Kai rengiamės kukliai, labiau tikėtina, kad į mus bus žiūrima kaip į žmones, o ne kaip į objektus.

Taip pat žr: Dievas yra ištikimas Biblijos eilutės

Biblija taip pat moko mus būti kuklius savo kalboje. Efeziečiams 4:29 Paulius sako: "Neleiskite, kad iš jūsų lūpų išeitų kokia nors nedora kalba, bet tik tai, kas naudinga kitiems ugdyti pagal jų poreikius, kad būtų naudinga tiems, kurie klausosi." Turėtume vengti vartoti žodžius, kurie žeidžia arba dėl kurių kiti sukluptų.

Galiausiai Biblija mus moko kukliai elgtis. 1 Pt 4, 3 Petras sako: "Juk praeityje jūs pakankamai daug laiko praleidote darydami tai, ką mėgsta daryti pagonys, - gyvendami ištvirkaudami, geisdami, girtuokliaudami, girtuokliaudami, rengdami orgijas, linksmindamiesi ir užsiimdami pasibjaurėtina stabmeldyste." Esame pašaukti gyventi šventai, atskirti nuo pasaulio. Tai reiškia, kad mūsų elgesys turėtų skirtis nuo tų, kurie nepažįsta Dievo.

Kuklumas yra svarbus, nes leidžia mums sutelkti dėmesį į tikrai svarbius dalykus ir padeda mums pagarbiai elgtis vieniems su kitais. Kuklūs drabužiai, kalba ir elgesys sutelkia mūsų dėmesį į Dievo pagarbą, o ne į kitų pritarimo siekimą.

Šiose Biblijos eilutėse apie kuklumą pateikiami papildomi nurodymai, kaip atsispirti pasaulio traukai į prabangų gyvenimo būdą.

Biblijos eilutės apie kuklų apsirengimą

1 Timotiejui 2:9-10

Taip pat ir moterys turėtų puoštis garbingais drabužiais, kukliai ir santūriai, ne pintais plaukais, auksu, perlais ar brangiais drabužiais, bet tuo, kas dera moterims, išpažįstančioms pamaldumą, - gerais darbais.

1 Petro 3:3-4

Tegul jūsų puošmena būna ne išorinė - plaukų pynimas, auksinių papuošalų dėvėjimas ar drabužiai, kuriuos dėvite, - bet tegul jūsų puošmena būna paslėptas širdies asmuo, turintis nežalojamą švelnios ir ramios dvasios grožį, kuris Dievo akyse yra labai brangus.

Jeremijo 4:30

O tu, apleista, ką reiškia, kad tu apsirengusi raudonais drabužiais, kad tu puošiesi aukso papuošalais, kad tu dažais didini savo akis? Veltui tu gražiniesi.

Taip pat žr: 20 Biblijos eilučių apie Šventojo Rašto įkvėpimą

Psalmių 119:37

Atitrauk mano akis nuo žvilgsnio į beverčius dalykus ir suteik man gyvenimą savo keliais.

Patarlių 11:22

Kaip aukso žiedas kiaulės snukyje yra graži moteris be diskretiškumo.

Patarlių 31:25

Jos drabužis - stiprybė ir orumas, ir ji juokiasi, kad ateis laikas.

Patarlių 31:30

Žavesys apgaulingas ir grožis tuščias, bet moteris, kuri bijo Viešpaties, yra verta pagyrimo.

Biblijos eilutės apie kuklią kalbą

Efeziečiams 4:29

Neleiskite, kad iš jūsų lūpų sklistų negeros kalbos, bet tik tai, kas naudinga kitų žmonių ugdymui pagal jų poreikius, kad tai būtų naudinga tiems, kurie klausosi.

1 Timotiejui 4:12

Tegul niekas jūsų nesmerkia dėl jūsų jaunystės, bet rodykite tikintiesiems pavyzdį kalbėjimu, elgesiu, meile, tikėjimu ir tyrumu.

Biblijos eilutės apie kuklų elgesį

1 Korintiečiams 10:31

Taigi, ar valgote, ar geriate, ar ką nors darote, viską darykite Dievo garbei.

1 Petro 5:5-6

Taip pat ir jūs, jaunesnieji, būkite klusnūs vyresniesiems. Visi apsivilkite nuolankumu vieni kitiems, nes "Dievas priešinasi išdidiesiems, o nuolankiesiems teikia malonę". Taigi nusižeminkite po galinga Dievo ranka, kad tinkamu laiku jis jus išaukštintų.

Titui 2:3-5

Vyresnės moterys taip pat turi elgtis pagarbiai, nebūti šmeižikės ir daug vyno vergės. Jos turi mokyti to, kas gera, ir taip mokyti jaunas moteris mylėti savo vyrus ir vaikus, būti susivaldžiusias, tyras, dirbančias namuose, malonias ir paklusnias savo vyrams, kad Dievo žodis nebūtų niekinamas.

1 Tesalonikiečiams 4:2-8

Nes tokia yra Dievo valia, jūsų pašventinimas: kad susilaikytumėte nuo ištvirkavimo, kad kiekvienas iš jūsų mokėtų valdyti savo kūną šventai ir garbingai, o ne geismo aistroje kaip pagonys, kurie nepažįsta Dievo, kad niekas nenusižengtų ir neskriaustų savo brolio šiuo klausimu, nes Viešpats yra keršytojas visuose šiuose dalykuose, kaip iš anksto jums sakėme ir iškilmingai įspėjome.Juk Dievas mus pašaukė ne netyrume, bet šventume. Todėl kas to nepaiso, nepaiso ne žmogaus, bet Dievo, kuris jums duoda savo Šventąją Dvasią.

1 Timotiejui 3:2

Todėl prižiūrėtojas turi būti nepriekaištingos reputacijos, vienos žmonos vyras, blaivaus proto, susivaldantis, garbingas, svetingas, mokantis mokyti.

Patarlių 31:3-5

Neatiduok savo jėgų moterims, savo kelių tiems, kurie naikina karalius. Ne karaliams, Lemueli, ne karaliams gerti vyną ir ne valdovams gerti stipriuosius gėrimus, kad gerdami jie neužmirštų, kas nuspręsta, ir neiškreiptų visų kenčiančiųjų teisių.

1 Korintiečiams 6:20

Juk jūs buvote nupirkti brangiai. Tad šlovinkite Dievą savo kūnu.

Atsispirkite kūno aistroms

Romiečiams 13:14

Bet apsivilkite Viešpatį Jėzų Kristų ir nesirūpinkite kūnu, kad patenkintumėte jo troškimus.

1 Petro 2:11

Mylimieji, raginu jus, kaip svetimšalius ir tremtinius, susilaikyti nuo kūno aistrų, kurios kovoja prieš jūsų sielą.

Galatams 5:13

Juk jūs, broliai, buvote pašaukti į laisvę. Tik nesinaudokite savo laisve kaip galimybe kūnui, bet meile tarnaukite vieni kitiems.

1 Jono 2:16

Nes visa, kas yra pasaulyje - kūno troškimai, akių geismai ir puikybė dėl turto - yra ne iš Tėvo, bet iš pasaulio.

Titui 2:11-12

Juk pasirodė Dievo malonė, atnešusi išganymą visiems žmonėms, mokanti mus atsižadėti bedievybės ir žemiškų aistrų, gyventi santūriai, dorai ir dievobaimingai šiame amžiuje.

1 Korintiečiams 6:19-20

O gal nežinote, kad jūsų kūnas yra Šventosios Dvasios, kurią turite iš Dievo, šventykla jumyse? Jūs nesate savi, nes buvote nupirkti už brangią kainą. Tad šlovinkite Dievą savo kūnu.

Nepritapkite prie pasaulio

Romiečiams 12:1-2

Todėl kreipiuosi į jus, broliai, dėl Dievo gailestingumo, prašydamas atiduoti savo kūnus kaip gyvą, šventą ir Dievui patinkančią auką, kuri yra jūsų dvasinis garbinimas. Nepritapkite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite atnaujindami savo protą, kad bandydami atpažintumėte, kokia yra Dievo valia, kas gera, priimtina ir tobula.

Kunigų knygos 18:1-3

Viešpats kalbėjo Mozei: "Kalbėk Izraelio tautai ir sakyk jiems: 'Aš esu Viešpats, jūsų Dievas. Nedarykite taip, kaip jie daro Egipto šalyje, kurioje gyvenote, ir nedarykite taip, kaip jie daro Kanaano šalyje, į kurią jus vedu. Jūs nesielgsite pagal jų nuostatus. Laikykitės mano taisyklių, laikykitės mano nuostatų ir vaikščiokite pagal juos. Aš esu Viešpats, jūsų Dievas' ".

Praktikuokite nuolankumą

Romiečiams 12:3

Man duota malone kiekvienam iš jūsų sakau, kad kiekvienas iš jūsų nemanytų apie save geriau, negu turėtų manyti, bet mąstytų blaiviai, kiekvienas pagal Dievo skirtą tikėjimo matą.

Jokūbo 4:6

Tačiau jis suteikia daugiau malonės. Todėl sakoma: "Dievas priešinasi išdidiesiems, o nuolankiesiems suteikia malonę".

John Townsend

Johnas Townsendas yra aistringas krikščionių rašytojas ir teologas, savo gyvenimą paskyręs Biblijos studijoms ir dalinimuisi gerąją naujieną. Turėdamas daugiau nei 15 metų pastoracinės tarnybos patirtį, Jonas puikiai supranta dvasinius poreikius ir iššūkius, su kuriais krikščionys susiduria kasdieniame gyvenime. Būdamas populiaraus tinklaraščio „Bible Lyfe“ autorius, Johnas siekia įkvėpti ir paskatinti skaitytojus išgyventi savo tikėjimą su atnaujintu tikslo ir įsipareigojimo jausmu. Jis žinomas dėl savo patrauklaus rašymo stiliaus, verčiančių susimąstyti įžvalgų ir praktinių patarimų, kaip Biblijos principus pritaikyti šiuolaikiniams iššūkiams. Be savo rašymo, Johnas taip pat yra geidžiamas pranešėjas, vedantis seminarus ir rekolekcijas tokiomis temomis kaip mokinystė, malda ir dvasinis augimas. Jis yra įgijęs dieviškumo magistro laipsnį viename iš pirmaujančių teologijos koledžų ir šiuo metu su šeima gyvena Jungtinėse Valstijose.