32 stiprinančios Biblijos eilutės apie atleidimą

John Townsend 30-05-2023
John Townsend

Šiose Biblijos eilutėse apie atleidimą pateikiamos gairės, kaip atleisti kitiems už jų padarytą žalą. Atleidimas yra viena iš brangiausių Dievo mums duotų dovanų. Jis yra pagrindinis mūsų krikščioniškojo tikėjimo elementas ir mūsų dvasinio augimo ženklas.

Atleidimas - tai atleidimas žmogui už jo padarytą nusikaltimą ar nuodėmę, atleidžiant jį nuo kaltės ir gėdos. Kai kalbama apie atleidimą iš Dievo, Biblija aiškiai sako, kad tik per Dievo malonę galime gauti Jo atleidimą. Romiečiams 3:23-24 rašoma: "Juk visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės, ir yra išteisinami jo malone kaipdovana per atpirkimą, kuris yra Kristuje Jėzuje." Tai reiškia, kad Jėzus sumokėjo skolą, kurią turime dėl savo nuodėmių. Todėl kai išpažįstame savo nuodėmes Dievui, Jis mums atleidžia. Jis išlaisvina mus iš mūsų nuodėmingų veiksmų pasekmių.

Atleisti kitiems gali būti nepaprastai sunku, tačiau tai labai svarbu mūsų dvasinei sveikatai. Mato 6, 14-15 Jėzus mus moko melstis: "Atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidome savo kaltininkams." Kaip Dievas atleidžia mums, teikdamas malonę ir gailestingumą, taip ir mes turime atleisti tiems, kurie mums padarė žalos.

Neatleidimo pasekmės gali būti sunkios. Neatleidimas gali sukelti kartėlio ir nuoskaudos ciklus, kurie gali neigiamai paveikti mūsų santykius ir dvasinį gyvenimą. Jis taip pat gali sukelti fizinius negalavimus, tokius kaip lėtinis skausmas, nuovargis ir depresija. To niekas nenori. Dievas nori, kad visuose mūsų santykiuose patirtume Jo malonę, o tai dažnai pasiekiama per atleidimą.

Niekas nėra tobulas. Klaidos, kurias darome, neturi baigtis nutrūkusiais santykiais. Toliau pateiktos Biblijos eilutės apie atleidimą siūlo mums kelią į priekį santykiuose su Dievu ir kitais žmonėmis, padeda atleisti nuoskaudas ir atkurti santykius.

Biblijos eilutės apie atleidimą vienas kitam

Efeziečiams 4:31-32

Tegul iš jūsų pasitraukia visas kartėlis, rūstybė, pyktis, įniršis, šmeižtas ir apkalbos, taip pat bet kokia piktadarystė. Būkite vieni kitiems malonūs, švelnios širdies, atleiskite vieni kitiems, kaip Dievas Kristuje jums atleido.

Morkaus 11:25

O kai tik meldžiatės, atleiskite, jei turite ką nors prieš ką nors, kad ir jūsų Tėvas, kuris yra danguje, atleistų jums jūsų kaltes.

Mato 6:15

Bet jei jūs neatleisite kitiems jų nusižengimų, ir jūsų Tėvas neatleis jūsų nusižengimų.

Mato 18:21-22

Tuomet priėjęs Petras paklausė: "Viešpatie, kiek kartų mano brolis man nusidės, ir aš jam atleisiu? Septynis kartus?" Jėzus jam atsakė: "Aš tau sakau ne septynis kartus, bet septyniasdešimt kartų septynis".

Luko 6:37

Nesmerkite, ir nebūsite teisiami; nesmerkite, ir nebūsite pasmerkti; atleiskite, ir jums bus atleista.

Kolosiečiams 3:13

Būkite pakantūs vieni kitiems ir, jei kas nors turi pretenzijų kitam, atleiskite vieni kitiems; kaip Viešpats jums atleido, taip ir jūs turite atleisti.

Mato 5:23-24

Taigi jei aukoji savo dovaną prie altoriaus ir ten prisimeni, kad tavo brolis turi ką nors prieš tave, palik savo dovaną ten, priešais altorių, ir eik. Pirmiausia susitaikyk su savo broliu, o tada ateik ir aukok savo dovaną.

Mato 5:7

Palaiminti gailestingieji, nes jie susilauks gailestingumo.

Biblijos eilutės apie Dievo atleidimą

Izaijo 55:7

Tegul nedorėlis palieka savo kelią ir neteisusis savo mintis, tegul sugrįžta pas Viešpatį, kad jis jo pasigailėtų, ir pas mūsų Dievą, nes jis gausiai atleis.

Ps 103:10-14

Jis nesielgia su mumis pagal mūsų nuodėmes ir neatlygina mums pagal mūsų kaltes. Nes kaip aukštai dangus virš žemės, taip didelė yra jo tvirta meilė tiems, kurie jo bijo; kaip toli rytai nuo vakarų, taip toli jis šalina nuo mūsų mūsų nusikaltimus. Kaip tėvas gailisi savo vaikų, taip Viešpats gailisi tų, kurie jo bijo. Nes jis žino mūsųrėmas; jis prisimena, kad esame dulkės.

Psalmių 32:5

Aš išpažinau tau savo nuodėmę, bet savo kaltės neslėpiau; pasakiau: "Išpažinsiu savo nusikaltimus Viešpačiui", ir tu atleidai mano nuodėmę.

Mato 6:12

Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidome savo kaltininkams.

Efeziečiams 1:7

Jame mes turime atpirkimą per jo kraują, mūsų nusikaltimų atleidimą pagal jo malonės turtus.

Mato 26:28

Nes tai yra mano sandoros kraujas, kuris išliejamas už daugelį nuodėmėms atleisti.

2 Kronikų 7:14

Jei mano tauta, vadinama mano vardu, nusižemins, melsis, ieškos mano veido ir nusigręš nuo savo nedorų kelių, aš išgirsiu iš dangaus, atleisiu jų nuodėmes ir išgydysiu jų kraštą.

1 Jono 2:1

Mano vaikeliai, tai jums rašau, kad nenusidėtumėte. O jei kas nusidėtų, mes turime Tėvo gynėją - teisųjį Jėzų Kristų.

Kolosiečiams 1:13-14

Jis išlaisvino mus iš tamsos srities ir perkėlė į savo mylimojo Sūnaus karalystę, kurioje turime atpirkimą, nuodėmių atleidimą.

Michėjo 7:18-19

Kas yra toks Dievas kaip Tu, atleidžiantis kaltę ir praleidžiantis nusikaltimą dėl savo paveldėjimo likučio? Jis nesulaiko savo pykčio amžinai, nes džiaugiasi ištverminga meile. Jis vėl pasigailės mūsų, sutryps mūsų kaltes. Visas mūsų nuodėmes numes į jūros gelmes.

Izaijo 53:5

Jis buvo sužeistas už mūsų nusikaltimus, sutriuškintas už mūsų kaltes, ant Jo užgriuvo bausmė, kuri atnešė mums ramybę, ir Jo žaizdomis esame išgydyti.

1 Jono 2:2

Jis yra permaldavimas už mūsų nuodėmes, ir ne tik už mūsų, bet ir už viso pasaulio nuodėmes.

Psalmių 51:2-3

Nuplauk mane nuo mano kaltės ir apvalyk mane nuo mano nuodėmės! Nes aš žinau savo nusikaltimus ir mano nuodėmė visada yra mano akivaizdoje.

Išpažinties ir atgailos vaidmuo atleidžiant

1 Jono 1:9

Jei išpažįstame savo nuodėmes, Jis yra ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų neteisybių.

Jokūbo 5:16

Todėl išpažinkite vienas kitam savo nuodėmes ir melskitės vieni už kitus, kad būtumėte išgydyti. Teisaus žmogaus malda turi didelę galią, nes ji veikia.

Apaštalų darbų 2:38

Petras jiems tarė: "Atsiverskite ir kiekvienas iš jūsų pasikrikštykite Jėzaus Kristaus vardu savo nuodėmėms atleisti, ir gausite Šventosios Dvasios dovaną".

Apaštalų darbų 3:19

Taigi atgailaukite ir atsiverskite, kad jūsų nuodėmės būtų ištrintos.

Apaštalų darbų 17:30

Į neišmanymo laikus Dievas nekreipė dėmesio, bet dabar Jis įsako visiems žmonėms visur atgailauti.

Apaštalų darbų 22:16

O dabar, kodėl laukiate? Kelkitės, krikštykitės ir nuplaukite savo nuodėmes, šaukdamiesi jo vardo.

Patarlių 28:13

Kas slepia savo nusižengimus, tam nepasiseks, o kas juos išpažįsta ir palieka, sulauks gailestingumo.

Meilės vaidmuo atleidžiant

Luko 6:27

O jums, kurie girdite, sakau: Mylėkite savo priešus, darykite gera tiems, kurie jūsų nekenčia.

Patarlių 10:12

Neapykanta kursto nesantaiką, bet meilė užglaisto visus nusikaltimus.

Patarlių 17:9

Kas užglaisto įžeidimą, siekia meilės, o kas kartojasi, atskiria artimus draugus.

Patarlių 25:21

Jei tavo priešas alkanas, duok jam valgyti duonos, o jei ištroškęs, duok jam gerti vandens.

Krikščioniškos citatos apie atleidimą

Atleidimas - tai kvapas, kurį violetinė skleidžia ant ją sutraiškančio kulno. - Markas Tvenas

Tamsa negali išvyti tamsos, tai gali padaryti tik šviesa. Neapykanta negali išvyti neapykantos, tai gali padaryti tik meilė. - Martinas Liuteris Kingas jaunesnysis.

Taip pat žr: Dieviškoji apsauga: Ieškoti saugumo 91 psalmės 11 eilutėje

Atleidimas yra galutinė meilės forma. - Reinholdas Niebuhras

Taip pat žr: 39 padrąsinančios Biblijos eilutės, padedančios įveikti baimę

Atleidimas reiškia, kad jums suteikiama dar viena galimybė pradėti viską iš naujo. - Desmondas Tutu

Nuodėmės balsas skamba garsiai, bet atleidimo balsas skamba garsiau. - Dwight Moody

John Townsend

Johnas Townsendas yra aistringas krikščionių rašytojas ir teologas, savo gyvenimą paskyręs Biblijos studijoms ir dalinimuisi gerąją naujieną. Turėdamas daugiau nei 15 metų pastoracinės tarnybos patirtį, Jonas puikiai supranta dvasinius poreikius ir iššūkius, su kuriais krikščionys susiduria kasdieniame gyvenime. Būdamas populiaraus tinklaraščio „Bible Lyfe“ autorius, Johnas siekia įkvėpti ir paskatinti skaitytojus išgyventi savo tikėjimą su atnaujintu tikslo ir įsipareigojimo jausmu. Jis žinomas dėl savo patrauklaus rašymo stiliaus, verčiančių susimąstyti įžvalgų ir praktinių patarimų, kaip Biblijos principus pritaikyti šiuolaikiniams iššūkiams. Be savo rašymo, Johnas taip pat yra geidžiamas pranešėjas, vedantis seminarus ir rekolekcijas tokiomis temomis kaip mokinystė, malda ir dvasinis augimas. Jis yra įgijęs dieviškumo magistro laipsnį viename iš pirmaujančių teologijos koledžų ir šiuo metu su šeima gyvena Jungtinėse Valstijose.