35 galingos Biblijos eilutės apie atkaklumą

John Townsend 05-06-2023
John Townsend

Šios Biblijos eilutės apie atkaklumą primena mums, kad, susidūrę su sunkiomis aplinkybėmis, pasitikėtume Dievu. Atkaklumas reiškia atkaklumą nepaisant sunkumų ar vėlavimų, su kuriais susiduriame. Biblija mus moko atkakliai laikytis tikėjimo, pasitikint Dievu, kad jis išpildys savo pažadus. Kai susiduriame su sunkumais, galime pasitikėti, kad Dievas supranta mūsų situaciją ir mato mūsų vargą. Kai jaučiame, kad norime pasiduoti,skirti laiko prisiminti Dievo ištikimybę gali sustiprinti mūsų ryžtą.

Atkaklumo pavyzdžiai Biblijoje

Biblijoje yra daugybė ištvermės pavyzdžių, kai žmonės ištverdavo sunkias situacijas tikėdami Dievu.

Egipto kariuomenė persekiojo izraelitus dykumoje. Įstrigę tarp jūros ir dykumos, izraelitai negalėjo rasti išsigelbėjimo kelio. Suakmenėję iš baimės, jie šaukė Mozei: "Ar tu mus išvedei iš Egipto mirti dykumoje? Argi Egipte mums neužteko kapų?"

Izraelitai mąstė apie savo padėties sunkumą, užuot prisiminę stebuklingą Dievo suteiktą išgelbėjimą. Neigiamų minčių apmąstymas sukelia nusivylimą ir neviltį. Dievo malonės patirties apmąstymas suteikia vilties ateičiai.

Mozė priminė žmonėms, kad jie tikėtų Dievu: "Nebijokite. Tvirtai stovėkite, ir pamatysite, kad Viešpats šiandien jums atneš išlaisvinimą. Egiptiečių, kuriuos šiandien matote, daugiau niekada nebepamatysite. Viešpats už jus kovos, jums tereikia būti ramiems" (Iš 14, 13-14).

Dievas stebuklingu būdu išgelbėjo izraelitus nuo jų priešų, perskirdamas jūrą ir leisdamas izraelitams išsigelbėti nenukentėjusiems. Dievo ištikimybė išgelbėti izraelitus nuo jų engėjų tapo tikėjimo akmeniu ateities kartoms.

Psalmininkai dažnai primindavo Dievo ištikimybę, norėdami priminti savo klausytojams, kad jie ištvermingai išgyventų sunkumus, pasitikėdami Dievu: "Aš esu Viešpats, tavo Dievas, kuris tave išvedžiau iš Egipto žemės. Plačiai atverk savo burną, ir aš ją pripildysiu... O, kad mano tauta manęs klausytųsi, kad Izraelis eitų mano keliais! Netrukus sutramdysiu jų priešus ir atsuksiu savo ranką prieš jų priešus".(Ps 81, 10. 13-14).

Galime pasitikėti Viešpačiu, kad jis kovos mūsų mūšiuose. Kai pajuntame, kad pasiduodame nusivylimui, turėtume prisiminti Dievo ištikimybę. Jis padės mums ištverti. Mūsų vaidmuo - laukti su tikėjimu, pasitikint Dievu, kad Jis mus išgelbės.

Šadrachas, Mešachas ir Abednigas buvo persekiojami už tikėjimą Dievu. Kai jie atsisakė garbinti babiloniečių stabą, karalius Nebukadnecaras pagrasino įmesti juos į liepsnojančią krosnį.

Jie pasitikėjo Dievu, kuris juos išgelbės, sakydami: "Dievas, kuriam tarnaujame, gali mus iš to išgelbėti, ir jis išgelbės mus iš Jūsų Didenybės rankos. Bet net jei jis to nepadarys, norime, kad žinotumėte, Jūsų Didenybe, jog mes netarnausime jūsų dievams ir negarbinsime aukso atvaizdo, kurį pastatėte" (Danieliaus 3:17-18).

Trys vyrai atkakliai laikėsi tikėjimo. Jie prisiminė Dievo ištikimybę. Jie pasitikėjo Dievu, kad šis juos išgelbės iš engėjo. Net jei Dievas jų neišgelbėtų, jie buvo pasirengę mirti už savo įsitikinimus. Užuot nusileidę savo tikėjimui, jie pasitikėjo Dievu, kad šis juos išgelbės.

Atnaujindami savo mintis ir apmąstydami Dievo pažadus nepakeisime aplinkybių, bet pakeisime savo požiūrį. Dievo ištikimybės prisiminimas suteiks mums jėgų ir drąsos, kurių reikia, kad atlaikytume gyvenimo sunkumus.

Apmąstykite šias Biblijos eilutes apie atkaklumą, kad sustiprintumėte savo tikėjimą Jėzumi Kristumi. Jis padės jums išbandymų metu. Jis padės jums įveikti nusivylimą, sielvartą ir abejones. Jis padės jums išlikti ištikimiems, nepaisant aplinkybių, su kuriomis susiduriate.

Jobo atkaklumas

Šventajame Rašte Jobas apibūdinamas kaip "nepriekaištingas ir teisus; jis bijojo Dievo ir vengė pikto" (Job 1, 1). Šėtonas išbando Jobo ištikimybę, nužudydamas jo gyvulius, šeimą ir užkrėsdamas Jobą skausminga odos liga.

Jobas ieško atpirkėjo, kuris išgelbėtų jį iš kančių: "Žinau, kad mano atpirkėjas gyvas ir kad galiausiai jis atsistos ant žemės" (Job 19, 25). Jo tikėjimas pranašauja Jėzaus Kristaus atėjimą, kuris išgelbsti mus iš nuodėmės ir mirties, o įžengus į amžinąją šlovę suteiks mums prisikėlusius kūnus.

Jobo draugai liepia jam atgailauti už nuodėmes, dėl kurių jis patyrė Dievo kančią, tačiau Jobas tvirtina esąs nekaltas. Jo kančia verčia jį abejoti Dievu ir prakeikti dieną, kai jis gimė.

Jobo skaitymas padeda normalizuoti emocijas, kurias patiriame, kai išgyvename sunkumus. Sunku pasitikėti Dievo apvaizda, kai mūsų gyvenimas griūva.

Tačiau ši Biblijos eilutė iš Jobo knygos padrąsina, kai kenčiame sunkumus ir nelaimes: "Aš žinau, kad tu viską gali, joks tavo sumanymas negali būti sužlugdytas" (Job 42, 2).

Galiausiai Jobas priima Dievo apvaizdą. Galime pasitikėti Dievo ištikimybe ir paklusti Dievo valiai net tada, kai sunku, žinodami, kad "Dievas veikia į gera jį mylintiems, pašauktiems pagal jo sumanymą" (Romiečiams 8, 28).

Kristaus atkaklumas

Yra ir daugiau padrąsinančių Biblijos eilučių iš Dievo žodžio, padedančių mums ištverti išbandymų metą. Kaip ir Jobas, mūsų Viešpats Jėzus Kristus, susidūręs su persekiojimais, pakluso Dievo apvaizdai.

Naktį prieš nukryžiavimą Jėzus su mokiniais meldėsi Getsemanės sode.

"Jėzus meldėsi: "Tėve, jei nori, atimk nuo manęs šią taurę, tačiau tebūnie ne mano, bet Tavo valia!" Jam pasirodė angelas iš dangaus ir jį sustiprino. Jis meldėsi dar karščiau, ir jo prakaitas kaip kraujo lašai krito ant žemės" (Lk 22, 42-44).

Malda padeda mums suderinti savo valią su Dievo valia. Jėzus mokė savo mokinius taip melstis ir sakydamas: "Teateinie Tavo karalystė, teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje" (Lk 11, 2-3). Kai atiduodame savo širdis Dievui, Šventoji Dvasia guodžia mus mūsų kančioje, liudydama mumyse veikiančią Dievo malonę.

Kai jaučiamės nusivylę, Biblija mus moko žvelgti į Jėzų Kristų kaip į ištvermės pavyzdį: "Taigi, kadangi mus supa toks didelis liudytojų debesis, nusimeskime ir mes kiekvieną svorį bei nuodėmę, kuri taip prigludusi, ir ištvermingai bėkime mums paskirtas lenktynes, žvelgdami į Jėzų, mūsų tikėjimo steigėją ir tobulintoją, kuris dėl jam skirto džiaugsmoiškentėjo kryžių, paniekinęs gėdą, ir sėdi Dievo sosto dešinėje" (Žydams 12, 1-2).

Ką Biblija sako apie ištvermę?

Šios Biblijos eilutės apie ištvermę moko mus suderinti savo mintis ir ketinimus su Dievo valia. Biblija moko mus atsispirti pagundoms, kurios grasina sužlugdyti mūsų tikėjimą. Esame raginami ištvermingai siekti tikslo - dalyvauti Dievo išgelbėjime.

Krikščionis ištvermingai tiki, kad gautų Dievo pažadėtą šlovę (Rom 8, 18-21). Tie, kurie ištveria, gaus prikeltą kūną ir amžinai gyvens naujame danguje ir naujoje žemėje su Dievu ir Jo triumfuojančia Bažnyčia.

Biblija moko Bažnyčią ištvermingai laikytis tikėjimo, nes Jėzus dirba, kad nugalėtų tuos, kurie priešinasi Dievo valdžiai (1 Kor 15, 20-28). Kai Jėzus užbaigs savo darbą, Jis perduos Karalystę savo Tėvui, kad Dievas būtų viskas visame kame.

Naujajame danguje ir naujojoje žemėje Dievas Tėvas ir Jo Sūnus Jėzus viešpataus Dievo žmonių akivaizdoje (Apreiškimo 21, 3). Nuodėmė ir mirtis bus nugalėtos. Baigsis kančios (Apreiškimo 21, 4). Dievas visiškai įtvirtins savo šlovę žemėje visai amžinybei.

Krikščionių ištvermės tikslas - dalyvauti Dievo šlovėje Jo Karalystės sukūrimo metu. Prisikėlimo dieną ištikimi krikščionys gaus prisikėlusį kūną, nepavaldų sugedimui, ir karaliaus su Dievu kaip kunigai-karaliai (Apreiškimo 1, 6; 20, 6), vykdydami Dievo valią, kad žmonija viešpatautų žemėje (Pradžios 1, 28).

Dievo karalystė bus valdoma pagal Jo tobulos meilės etiką (1 Jono 4:8; 1 Korintiečiams 13:13).

Iki tol Biblija moko Jėzaus sekėjus ištvermingai tikėti, atlaikyti išbandymus ir pagundas, priešintis blogiui, melstis ir daryti gerus darbus pasinaudojant Dievo teikiama malone.

Dievas atlygins už atkaklumą

2 Kronikų 15:7

O jūs, drąsiai, neleiskite, kad jūsų rankos būtų silpnos, nes už jūsų darbą bus atlyginta.

1 Timotiejui 6:12

Kovokite gerąją tikėjimo kovą. Pasiimkite amžinąjį gyvenimą, į kurį buvote pašaukti ir kurį išpažįstate daugelio liudytojų akivaizdoje.

2 Timotiejui 2:12

Jei ištveriame, tai ir viešpatausime kartu su juo; jei jo išsižadėsime, tai ir jis išsižadės mūsų.

Hebrajams 10:36

Juk jums reikia ištvermės, kad, įvykdę Dievo valią, gautumėte tai, kas pažadėta.

Apreiškimo 3:10-11

Kadangi laikėtės mano žodžio apie kantrią ištvermę, aš jus saugosiu nuo išbandymo valandos, kuri ateis ant viso pasaulio, kad išbandytų tuos, kurie gyvena žemėje. Aš netrukus ateisiu. Tvirtai laikykitės to, ką turite, kad niekas nepagrobtų jūsų karūnos.

Biblijos eilutės, stiprinančios jūsų tikėjimą

1 Kronikų 16:11

Ieškokite Viešpaties ir jo stiprybės, nuolat ieškokite jo buvimo!

1 Korintiečiams 9:24

Argi nežinote, kad lenktynėse bėga visi bėgikai, bet tik vienas gauna prizą? Tad bėkite, kad jį gautumėte.

Filipiečiams 3:13-14

Broliai, aš nemanau, kad tai yra mano nuosavybė. Bet viena darau: pamiršęs, kas yra už nugaros, ir įsitempęs į tai, kas laukia ateityje, aš veržiuosi į tikslą dėl Dievo pašaukimo aukštyn Kristuje Jėzuje prizo.

Hebrajams 12:1-2

Kadangi mus supa toks didelis liudytojų debesis, atidėkime visus svorius ir nuodėmes, kurios taip prigludusios, ir ištvermingai bėkime mums skirtą bėgimą, žvelgdami į Jėzų.

Prisiminkite Dievo malonę

Ps 107:9

Jis patenkina trokštančią sielą, o alkaną sielą pripildo gėrybių.

Ps 138:8

Viešpats įvykdys savo sumanymą dėl manęs; Tavo tvirta meilė, Viešpatie, išlieka per amžius. Neapleisk savo rankų darbo.

Rauda 3:22-24

Tvirta VIEŠPATIES meilė niekada nesibaigia, jo gailestingumas niekada nesibaigia, jis yra naujas kiekvieną rytą; didi yra tavo ištikimybė. "VIEŠPATS yra mano dalis, - sako mano siela, - todėl juo tikiuosi".

Jono 6:37

Visa, ką Tėvas man duoda, ateis pas mane, ir kas ateina pas mane, to aš niekada neišmesiu.

Filipiečiams 1:6

Ir esu tikras, kad tas, kuris jumyse pradėjo gerą darbą, jį užbaigs Jėzaus Kristaus dieną.

Filipiečiams 4:13

Aš viską galiu per tą, kuris mane stiprina.

Kolosiečiams 1:11-12

Tegul jus stiprina visa galia pagal jo šlovingą galybę, kad su džiaugsmu būtumėte ištvermingi ir kantrūs, dėkodami Tėvui, kuris jus parengė dalyvauti šventųjų paveldėjime šviesoje.

2 Tesalonikiečiams 3:5

Tegul Viešpats kreipia jūsų širdis į Dievo meilę ir Kristaus tvirtumą.

2 Timotiejui 4:18

Viešpats išgelbės mane nuo kiekvieno blogo poelgio ir saugiai nuves į savo dangiškąją karalystę. Jam šlovė per amžių amžius. Amen.

Hebrajams 10:23

Tvirtai laikykimės savo vilties išpažinimo, nes tas, kuris pažadėjo, yra ištikimas.

Kaip ištvermingai laikytis tikėjimo

Psalmių 27:14

Laukite Viešpaties, būkite stiprūs ir tegul jūsų širdys drąsėja, laukite Viešpaties!

Psalmių 86:11

Viešpatie, išmokyk mane savo kelio, kad vaikščiočiau Tavo tiesoje, suvienyk mano širdį, kad bijočiau Tavo vardo.

Taip pat žr: Ką Biblijoje reiškia Žmogaus Sūnus?

Psalmių 119:11

Saugau tavo žodį savo širdyje, kad nenusidėčiau prieš tave.

Jono 8:32

Jei pasiliekate mano žodyje, esate tikri mano mokiniai, pažinsite tiesą, o tiesa padarys jus laisvus.

Romiečiams 12:12

Džiaukitės viltimi, būkite kantrūs suspaudimuose, nuolat melskitės.

1 Korintiečiams 13:7

Meilė viską pakelia, viskuo tiki, viskuo viliasi, viską ištveria.

Taip pat žr: 32 Biblijos eilutės apie teismą

1 Petro 5:7-8

Visus savo rūpesčius sudėkite ant jo, nes jis jumis rūpinasi. Būkite blaivaus proto, būkite budrūs. Jūsų priešininkas velnias slankioja aplinkui kaip riaumojantis liūtas, ieškodamas, ką praryti.

Biblijos eilutės apie ištvermę

1 Korintiečiams 15:58

Taigi, mano mylimi broliai, būkite tvirti, nepajudinami, visada kupini Viešpaties darbo, žinodami, kad Viešpatyje jūsų darbas nėra veltui.

Galatams 6:9

Ir nenustokime daryti gera, nes atėjus laikui pjausime, jei nenuleisime rankų.

Efeziečiams 6:18

Visada melskitės Dvasioje, visomis maldomis ir maldavimais. Tuo tikslu budėkite su visu ištvermingumu, maldaudami už visus šventuosius.

Kaip ištvermingai įveikti sunkumus

Mato 10:22

Ir jūs būsite visų nekenčiami dėl mano vardo. Bet tas, kuris ištveria iki galo, bus išgelbėtas.

Apaštalų darbų 14:22

Stiprindamas mokinių sielas, drąsindamas juos išlikti tikėjime ir sakydamas, kad per daugelį vargų turime įeiti į Dievo karalystę.

Romiečiams 5:3-5

Dar daugiau, mes džiaugiamės savo kentėjimais, nes žinome, kad kentėjimai ugdo ištvermę, o ištvermė - charakterį, charakteris - viltį, o viltis mūsų nebaugina, nes Dievo meilė yra išlieta į mūsų širdis per Šventąją Dvasią, kuri mums buvo duota.

Romiečiams 8:37-39

Ne, visuose šiuose dalykuose mes esame daugiau negu nugalėtojai per tą, kuris mus pamilo. Esu tikras, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei valdovai, nei dabartis, nei ateitis, nei galybės, nei aukštumos, nei gelmės, nei niekas kitas visoje kūrinijoje negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės Kristuje Jėzuje, mūsų Viešpatyje.

Jokūbo 1:2-4

Džiaukitės, mano broliai, kai jus ištinka įvairūs išbandymai, nes žinote, kad jūsų tikėjimo išbandymas ugdo ištvermę. Ir tegul ištvermė visiškai pasiteisina, kad būtumėte tobuli ir visaverčiai, kad jums nieko netrūktų.

Jokūbo 1:12

Palaimintas žmogus, kuris išlieka tvirtas išbandymų metu, nes, atlaikęs išbandymą, jis gaus gyvenimo vainiką, kurį Dievas pažadėjo tiems, kurie jį myli.

Krikščioniškos citatos apie atkaklumą

"Mes visada esame kalvėje arba ant priekalo; per išbandymus Dievas mus formuoja aukštesniems dalykams." - - Henry Ward Beecher

"Dievas žino mūsų padėtį; Jis mūsų nesmerks taip, tarsi neturėtume sunkumų, kuriuos reikėtų įveikti. Svarbu mūsų valios nuoširdumas ir atkaklumas juos įveikti." - C. S. Lewisas

"Sraigė ištvermingai pasiekė arką." - - Čarlzas Spurgonas

"Niekas taip neparalyžiuoja mūsų gyvenimo, kaip požiūris, kad niekas negali pasikeisti. Turime sau priminti, kad Dievas gali viską pakeisti. Perspektyva lemia rezultatą. Jei matysime tik problemas, būsime nugalėti, bet jei problemose įžvelgsime galimybes, galėsime pasiekti pergalę." - Warrenas Wiersby

"Mes nieko negalime padaryti be maldos. Viską galima padaryti įsakmia malda. Ji įveikia ar pašalina visas kliūtis, nugali kiekvieną besipriešinančią jėgą ir pasiekia savo tikslą, susidūrusi su nenugalimomis kliūtimis." - - E. M. Bounds

"Nebūkite tinginiai. Kiekvienos dienos lenktynes bėkite iš visų jėgų, kad pabaigoje iš Dievo gautumėte pergalės vainiką. Nesustokite bėgti net ir tada, kai nukritote. Pergalės vainiką laimi tas, kuris nenustygsta vietoje, bet visada vėl keliasi, griebia tikėjimo vėliavą ir bėga toliau, būdamas tikras, kad Jėzus yra nugalėtojas." - Bailea Schlink

Malda už atkaklumą

Dieve, Tu esi ištikimas. Tavo žodis teisingas ir Tavo pažadai tikri. Per visą istoriją Tu pasirūpinai savo tauta. Tu esi mano gelbėtojas ir Tavimi pasitikiu.

Išpažįstu, kad kartais kovoju su nusivylimu ir neviltimi. Dažnai pamirštu Tavo ištikimybę. Mane blaško pasaulio rūpesčiai, pasiduodu abejonėms ir pagundoms.

Dėkoju už malonę ir gerumą, kurį man rodai visą gyvenimą. Dėkoju už stiprybę, kurią suteiki.

Padėk man sutelkti dėmesį į Tave. Padėk man prisiminti laikus, kai mane aprūpinai. Padėk man būti tvirtam savo tikėjime ir ištvermingam sunkumuose. Žinau, kad galiu pasitikėti Tavimi. Amen.

John Townsend

Johnas Townsendas yra aistringas krikščionių rašytojas ir teologas, savo gyvenimą paskyręs Biblijos studijoms ir dalinimuisi gerąją naujieną. Turėdamas daugiau nei 15 metų pastoracinės tarnybos patirtį, Jonas puikiai supranta dvasinius poreikius ir iššūkius, su kuriais krikščionys susiduria kasdieniame gyvenime. Būdamas populiaraus tinklaraščio „Bible Lyfe“ autorius, Johnas siekia įkvėpti ir paskatinti skaitytojus išgyventi savo tikėjimą su atnaujintu tikslo ir įsipareigojimo jausmu. Jis žinomas dėl savo patrauklaus rašymo stiliaus, verčiančių susimąstyti įžvalgų ir praktinių patarimų, kaip Biblijos principus pritaikyti šiuolaikiniams iššūkiams. Be savo rašymo, Johnas taip pat yra geidžiamas pranešėjas, vedantis seminarus ir rekolekcijas tokiomis temomis kaip mokinystė, malda ir dvasinis augimas. Jis yra įgijęs dieviškumo magistro laipsnį viename iš pirmaujančių teologijos koledžų ir šiuo metu su šeima gyvena Jungtinėse Valstijose.