35 padrąsinančios Biblijos eilutės

John Townsend 08-06-2023
John Townsend

Dievas niekada nežadėjo, kad gyvenimas bus lengvas, tačiau Jis suteikia padrąsinimą, kurio mums reikia, kad ištvermingai išgyventume sunkius laikus. Dievas yra su mumis net tamsiausią valandą ir žada padėti mums gyventi vaisingą ir visavertį gyvenimą. Sudarėme 35 padrąsinančių Biblijos eilučių sąrašą, kuris suteiks jums vilties ir sustiprins jūsų tikėjimą, kad galėtumėte be baimės įveikti sunkumus. Tikimės, kad jūsų širdisskaitydami šias eilutes būsite padrąsinti.

Nebijokite, nes Dievas yra su jumis

Viena iš labiausiai padrąsinančių Biblijos eilučių yra Izaijo 41:10: "Tad nebijok, nes aš esu su tavimi, nebijok, nes aš esu tavo Dievas. Aš tave sustiprinsiu ir tau padėsiu, palaikysiu tave savo teisiąja dešine." Ši eilutė puikiai primena, kad Dievas visada yra su mumis, kad ir ką išgyventume. Jis suteiks mums jėgų, kurių reikia įveikti baimes ir kitassunkumus, su kuriais susiduriame gyvenime.

Pakartoto Įstatymo 31:8

Tai Viešpats, kuris eina pirma tavęs. Jis bus su tavimi; jis tavęs nepaliks ir neapleis. Nebijok ir nesijaudink.

Taip pat žr: 17 įkvepiančių Biblijos eilučių apie įvaikinimą

Jozuės 1:9

Argi aš tau neįsakiau? Būk stiprus ir drąsus. Neišsigąsk ir nebijok, nes Viešpats, tavo Dievas, yra su tavimi, kad ir kur eitum.

Psalmių 23:4

Nors eisiu mirties šešėlio slėniu, nebijosiu pikto, nes Tu esi su manimi; Tavo lazda ir Tavo lazda mane guodžia.

Psalmių 34:4-5, 8

Aš ieškojau VIEŠPATIES, ir Jis man atsakė ir išlaisvino mane iš visų mano baimių. Tie, kurie žvelgia į Jį, spindi, ir jų veidai niekada nebus sugėdinti. O, paragaukite ir pamatysite, kad VIEŠPATS yra geras! Palaimintas žmogus, kuris ieško prieglobsčio Jame!

Dievas padeda kiekvienoje situacijoje

Kad ir kokioje situacijoje atsidurtumėte, Dievas visada yra šalia, kad padėtų. Jis yra nuolatinis jūsų palydovas ir niekada nepaliks jūsų. Visada galite kreiptis į Jį pagalbos, kad ir ką išgyventumėte.

Psalmių 94:18-19

Kai maniau: "Mano koja slysta", Tavo tvirta meilė, Viešpatie, padėjo man atsikelti. Kai mano širdies rūpesčių daug, Tavo paguoda džiugina mano sielą.

Ps 121:1-2

Aš pakėliau akis į kalvas. Iš kur ateina mano pagalba? Mano pagalba ateina iš Viešpaties, kuris sukūrė dangų ir žemę.

Izaijo 40:31

Bet tie, kurie laukia Viešpaties, atnaujins savo jėgas; jie pakils sparnais kaip ereliai, bėgs ir nenusivils, vaikščios ir nenusilps.

Izaijo 43:2

Kai eisi per vandenis, aš būsiu su tavimi, ir per upes, jos tavęs neužtvenks; kai eisi per ugnį, nesudegsi, ir liepsna tavęs nesunaikins.

Mato 11:28

Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, ir aš jus atgaivinsiu.

2 Korintiečiams 1:3-4

Tebūna palaimintas mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Dievas ir Tėvas, gailestingumo Tėvas ir visos paguodos Dievas, kuris mus guodžia visuose mūsų varguose, kad galėtume paguosti bet kokio vargo ištiktuosius ta paguoda, kuria mus pačius guodžia Dievas.

Apreiškimo 7:16-17

Jie nebealks ir nebetrokš, jų nebedegins saulė ir nebekamuos karštis. Juk Avinėlis sosto viduryje bus jų ganytojas, jis ves juos prie gyvojo vandens šaltinių, ir Dievas nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių.

Biblijos eilutės apie nelaimių įveikimą

Biblijoje gausu padrąsinančių eilučių, kurios gali padėti mums įveikti sunkumus. Viena iš populiariausių eilučių apie sunkumų įveikimą yra Jokūbo 1:2-3: "Laikykite tai džiaugsmu, mano broliai ir seserys, kai susiduriate su įvairiais išbandymais, nes žinote, kad jūsų tikėjimo išbandymas duoda ištvermę." Ši eilutė primena mums, kad išbandymai iš tikrųjų gali būti geras dalykas, nes jiepadėti mums augti tikėjime ir priklausomybėje nuo Dievo.

Jono 14:27

Ramybę palieku jums, savo ramybę jums duodu. Ne taip, kaip pasaulis duoda, aš jums duodu. Tegul jūsų širdys nesijaudina ir nebijo.

Jono 16:33

Aš jums tai pasakiau, kad manyje turėtumėte ramybę. Pasaulyje jūs turėsite suspaudimų. Bet būkite ramūs: aš nugalėjau pasaulį.

Romiečiams 5:3-5

Ir ne tik tai, bet mes taip pat didžiuojamės savo kančiomis, nes žinome, kad kančia ugdo ištvermę, ištvermė - charakterį, o charakteris - viltį. O viltis mūsų negėdina, nes Dievo meilė išlieta į mūsų širdis per Šventąją Dvasią, kuri mums duota.

Romiečiams 8:31

Ką gi mes turėtume į tai atsakyti? Jei Dievas yra už mus, kas gali būti prieš mus?

1 Korintiečiams 1:3-5

Tebūna palaimintas mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Dievas ir Tėvas, gailestingumo Tėvas ir visos paguodos Dievas, kuris mus guodžia visuose mūsų varguose, kad mes galėtume paguosti bet kokio vargo ištiktuosius ta paguoda, kuria mes patys esame guodžiami Dievo. Juk kaip gausiai dalyvaujame Kristaus kančiose, taip per Kristų gausiai dalyvaujame ir paguodoje.

2 Korintiečiams 4:17

Juk šis lengvas trumpalaikis vargas ruošia mums nepalyginamai didesnę amžiną šlovės naštą.

Nepasiduokite

Psalmių 31:24

Būkite stiprūs ir tegul jūsų širdys drąsėja, visi, kurie laukiate Viešpaties!

1 Korintiečiams 15:58

Todėl, mano mylimi broliai, būkite tvirti, nepajudinami, visada kupini Viešpaties darbo, žinodami, kad Viešpatyje jūsų darbas nėra veltui.

Galatams 6:9

Neužsigrūdinkime darydami gera, nes tinkamu laiku gausime derlių, jei nepasiduosime.

Apreiškimo 21:4

Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių, ir mirties nebebus, nebebus nei gedulo, nei verksmo, nei skausmo, nes tai, kas buvo, jau praėjo. Sėdintysis soste tarė: "Štai aš visa darau nauja".

Taip pat žr: Kelias, Tiesa ir Gyvenimas

Padrąsinkite vieni kitus

1 Tesalonikiečiams 5:11

Todėl padrąsinkite vieni kitus ir vieni kitus stiprinkite, kaip ir jūs darote.

Hebrajams 10:24-25

Pagalvokime, kaip skatinti vieni kitus meilei ir geriems darbams, nepamiršdami susitikti, kaip kai kurie turi įprotį, bet padrąsindami vieni kitus, ir tuo labiau, kad diena artėja.

Romiečiams 1:11-12

Trokštu jus pamatyti, kad galėčiau jums perduoti kokią nors dvasinę dovaną, kuri jus sustiprintų, t. y. kad galėtume vienas kitą padrąsinti savo ir mano tikėjimu.

Romiečiams 15:2

Tegul kiekvienas iš mūsų pataikauja savo artimui jo labui, kad jį ugdytų.

Dievas apdovanoja ištikimuosius

Kolosiečiams 3:23

Kad ir ką darytumėte, dirbkite nuoširdžiai, kaip Viešpačiui, o ne žmonėms, žinodami, kad iš Viešpaties gausite paveldėjimą kaip atlygį.

2 Timotiejui 4:7-8

Aš kovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išlaikiau tikėjimą. Nuo šiol man skirtas teisumo vainikas, kurį Viešpats, teisusis Teisėjas, tą dieną man įteiks, ir ne tik man, bet ir visiems, kurie pamilo jo pasirodymą.

2 Petro 1:10-11

Todėl, broliai, dar uoliau tvirtinkite savo pašaukimą ir išrinkimą, nes jei praktikuosite šias savybes, niekada nenukrisite. Taip jums bus gausiai užtikrintas įėjimas į mūsų Viešpaties ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus amžinąją karalystę.

Jokūbo 1:12

Palaimintas žmogus, kuris išlieka tvirtas išbandymų metu, nes kai jis išlaikys išbandymą, gaus gyvenimo vainiką, kurį Dievas pažadėjo tiems, kurie jį myli.

Hebrajams 11:6

Be tikėjimo neįmanoma jam patikti, nes kas nori priartėti prie Dievo, turi tikėti, kad jis yra ir kad atlygina tiems, kurie jo ieško.

Apreiškimo 22:12

Štai aš netrukus ateisiu, atsinešdamas su savimi atlygį, kad kiekvienam atlygintų už tai, ką padarė.

Padrąsinimo maldos

Romiečiams 15:5

Tegul ištvermės ir padrąsinimo Dievas duoda jums gyventi tokioje tarpusavio darnoje pagal Jėzų Kristų.

Romiečiams 15:13

Tegul vilties Dievas pripildo jus visu džiaugsmu ir ramybe, kai pasitikite Juo, kad Šventosios Dvasios galia perpildytų jus viltimi.

Psalmių 90:17

Tegul Viešpats, mūsų Dievas, būna mums palankus ir sutvirtina mūsų rankų darbą; taip, sutvirtink mūsų rankų darbą!

Judo 1:24-25

Tam, kuris gali jus apsaugoti nuo suklupimo ir pristatyti savo šlovės akivaizdoje be kaltės ir su dideliu džiaugsmu - vieninteliam Dievui, mūsų Gelbėtojui, šlovė, didybė, galia ir valdžia per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį, prieš visus amžius, dabar ir per amžius! Amen.

Išvada

Tikimės, kad šios padrąsinančios Biblijos eilutės palengvino jūsų naštą ir suteikė šiek tiek džiaugsmo jūsų dienai. Kaskart, kai jaučiatės nusivylę, prisiminkite, kad visagalis Dievas yra su jumis ir niekada nepaliks jūsų vienų. Pasikliaukite Juo, kad Jis suteiktų jums stiprybės ir paguodos, ir Jis padės jums įveikti bet kokią situaciją.

John Townsend

Johnas Townsendas yra aistringas krikščionių rašytojas ir teologas, savo gyvenimą paskyręs Biblijos studijoms ir dalinimuisi gerąją naujieną. Turėdamas daugiau nei 15 metų pastoracinės tarnybos patirtį, Jonas puikiai supranta dvasinius poreikius ir iššūkius, su kuriais krikščionys susiduria kasdieniame gyvenime. Būdamas populiaraus tinklaraščio „Bible Lyfe“ autorius, Johnas siekia įkvėpti ir paskatinti skaitytojus išgyventi savo tikėjimą su atnaujintu tikslo ir įsipareigojimo jausmu. Jis žinomas dėl savo patrauklaus rašymo stiliaus, verčiančių susimąstyti įžvalgų ir praktinių patarimų, kaip Biblijos principus pritaikyti šiuolaikiniams iššūkiams. Be savo rašymo, Johnas taip pat yra geidžiamas pranešėjas, vedantis seminarus ir rekolekcijas tokiomis temomis kaip mokinystė, malda ir dvasinis augimas. Jis yra įgijęs dieviškumo magistro laipsnį viename iš pirmaujančių teologijos koledžų ir šiuo metu su šeima gyvena Jungtinėse Valstijose.