38 Biblijos eilutės apie santykius: sveikų santykių vadovas

John Townsend 03-06-2023
John Townsend

Santykiai yra mūsų gyvenimo pagrindas, apimantis romantišką partnerystę, šeimos ryšius, draugystę ir profesinius ryšius. Biblijoje, kurioje slypi laikui nepavaldi išmintis, pateikiama daugybė pavyzdžių apie santykius ir jų įtaką mūsų gyvenimui, taip pat patarimų, kaip puoselėti sveikus ryšius.

Viena iš jaudinančių Biblijos draugystės istorijų yra Dovydo ir Jonatano istorija, aprašyta 1 ir 2 Samuelio knygose. Jų ryšys peržengė socialines ir politines ribas, pabrėždamas ištikimybės, pasitikėjimo ir meilės svarbą. Jonatanas, karaliaus Sauliaus sūnus, ir Dovydas, jaunas piemuo, kuriam buvo lemta tapti karaliumi, užmezgė gilų ryšį, Jonatanas net rizikavo gyvybe, kad apsaugotų Dovydą nuo joJų draugystė klestėjo ir per nelaimes, liudydama tikrų žmogiškųjų ryšių galią (1 Samuelio 18:1-4, 20).

Remdamiesi Dovydo ir Jehonatano istorija, galime gilintis į platesnę santykių temą ir Biblijoje pateikiamus patarimus, kaip puoselėti sveikus ryšius. Toliau pateiktos Biblijos eilutės padeda mums siekti tvirtų ir ilgalaikių santykių visose gyvenimo srityse:

Meilė

1 Korintiečiams 13:4-7

"Meilė yra kantri, meilė yra maloninga. Ji nepavydi, nesididžiuoja, nesipuikuoja, nėra išdidi. Ji negarbina kitų, nesiekia savęs, nesileidžia lengvai supykdoma, nefiksuoja nuoskaudų. Meilė nesidžiaugia blogiu, bet džiaugiasi tiesa. Ji visada saugo, visada pasitiki, visada tikisi, visada ištverminga."

Efeziečiams 5:25

"Vyrai, mylėkite savo žmonas, kaip Kristus mylėjo Bažnyčią ir atidavė save už ją".

Jono 15:12-13

"Mano įsakymas yra toks: Mylėkite vienas kitą, kaip aš jus mylėjau. Niekas neturi didesnės meilės už šią: atiduoti gyvybę už draugus".

1 Jono 4:19

"Mes mylime, nes jis pirmas mus pamilo."

Patarlių 17:17

"Draugas myli visais laikais, o brolis gimsta nelaimės metui."

Atleidimas

Efeziečiams 4:32

"Būkite vieni kitiems geri ir gailestingi, atleiskite vieni kitiems, kaip Kristuje Dievas atleido jums."

Mato 6:14-15

"Nes jei jūs atleisite kitiems žmonėms, kai jie jums nusideda, tai ir jūsų dangiškasis Tėvas atleis jums. Bet jei jūs neatleisite kitiems jų nuodėmių, tai ir jūsų Tėvas neatleis jūsų nuodėmių".

Kolosiečiams 3:13

"Būkite pakantūs vieni kitiems ir atleiskite vieni kitiems, jei kas nors iš jūsų turi nuoskaudų. Atleiskite, kaip Viešpats atleido jums."

Bendravimas

Patarlių 18:21

"Liežuvis turi gyvybės ir mirties galią, ir tie, kurie jį myli, valgo jo vaisius."

Jokūbo 1:19

"Mano brangūs broliai ir seserys, įsidėmėkite: kiekvienas turi būti greitas klausytis, lėtas kalbėti ir lėtas pykti."

Patarlių 12:18

"Neatsargiųjų žodžiai perveria kaip kalavijai, o išmintingųjų liežuvis išgydo."

Efeziečiams 4:15

"O mes, kalbėdami tiesą meilėje, augsime, kad visais atžvilgiais taptume subrendusiu kūnu to, kuris yra galva, t. y. Kristaus."

Pasitikėjimas

Patarlių 3:5-6

"Visa širdimi pasitikėk Viešpačiu ir nesiremk savo supratimu; visuose savo keliuose atsiduok jam, ir jis ištiesins tavo kelius."

Taip pat žr: 49 Biblijos eilutės apie tarnavimą kitiems

Ps 118:8

"Geriau ieškoti prieglobsčio pas Viešpatį negu pasitikėti žmonėmis."

Patarlių 11:13

"Plepys išduoda pasitikėjimą, o patikimas žmogus saugo paslaptį."

Ps 56:3-4

"Kai bijau, pasitikiu tavimi. Dievu, kurio žodį šlovinu - Dievu pasitikiu ir nebijau. Ką man gali padaryti paprasti mirtingieji?"

Patarlių 29:25

"Žmogaus baimė bus spąstai, bet kas pasitiki Viešpačiu, tas yra saugus".

Ps 37:5

"Pavesk savo kelią Viešpačiui, pasitikėk juo, ir jis tai padarys."

Izaijo 26:3-4

"Tu išlaikysi visiškoje ramybėje tuos, kurių mintys tvirtos, nes jie pasitiki tavimi. Pasitikėk Viešpačiu per amžius, nes Viešpats, pats Viešpats, yra amžina uola".

Patience

Efeziečiams 4:2

"Būkite visiškai nuolankūs ir švelnūs; būkite kantrūs, pakantūs vieni kitiems meilėje."

1 Korintiečiams 13:4

"Meilė yra kantri, meilė yra maloninga. Ji nepavydi, nesididžiuoja, nesipuikuoja, nesididžiuoja."

Galatams 6:9

"Nesiliovime daryti gera, nes tinkamu laiku gausime derlių, jei nepasiduosime."

Jokūbo 5:7-8

"Tad būkite kantrūs, broliai ir seserys, iki Viešpaties atėjimo. Žiūrėkite, kaip žemdirbys laukia, kol žemė duos vertingą derlių, kantriai laukdamas rudens ir pavasario lietaus. Būkite ir jūs kantrūs ir tvirtai stovėkite, nes Viešpaties atėjimas arti".

Nuolankumas

Filipiečiams 2:3-4

"Nieko nedarykite iš savanaudiškų ambicijų ar tuščios puikybės. Verčiau nuolankiai vertinkite kitus labiau už save, žiūrėdami ne savo interesų, bet kiekvienas iš jūsų - kitų".

Jokūbo 4:6

"Tačiau jis mums suteikia daugiau malonės. Štai kodėl Šventajame Rašte sakoma: 'Dievas priešinasi išdidiesiems, o nuolankiesiems rodo malonę'".

1 Petro 5:5-6

"Taip ir jūs, jaunesnieji, pakluskite vyresniesiems. Visi apsivilkite nuolankumu vieni kitiems, nes: "Dievas priešinasi išdidiesiems, o nuolankiesiems rodo malonę." Taigi nusižeminkite po galinga Dievo ranka, kad jis jus pakeltų reikiamu laiku".

Ribos

Patarlių 4:23

"Labiausiai saugok savo širdį, nes viskas, ką darai, kyla iš jos."

Galatams 6:5

"Kiekvienas turi nešti savo naštą."

2 Korintiečiams 6:14

"Nebūkite susieti su netikinčiaisiais. Nes kas bendra tarp teisumo ir nedorybės? Arba koks gali būti šviesos bendravimas su tamsa?"

Taip pat žr: 18 Biblijos eilučių, gydančių sudaužytą širdį

1 Korintiečiams 6:18

"Bėkite nuo ištvirkavimo. Visos kitos nuodėmės, kurias žmogus daro, yra už kūno ribų, bet kas daro lytinę nuodėmę, nusideda savo kūnui".

Santuoka

Morkaus 10:8-9

"ir du taps vienu kūnu." Taigi jie jau nebe du, bet vienas kūnas. Todėl, ką Dievas sujungė, tegul niekas neatskiria".

Efeziečiams 5:22-23

"Moterys, pakluskite savo vyrams, kaip ir Viešpačiui, nes vyras yra žmonos galva, kaip Kristus yra galva Bažnyčios, savo kūno, kurio jis yra Gelbėtojas".

Pradžios 2:24

"Todėl vyras palieka tėvą ir motiną, susijungia su žmona ir tampa vienu kūnu".

Patarlių 31:10-12

"Kas gali rasti kilnaus charakterio žmoną? Ji verta kur kas daugiau nei rubinai. Jos vyras ja visiškai pasitiki ir jai netrūksta nieko vertingo. Ji neša jam gėrį, o ne žalą per visas savo gyvenimo dienas."

Draugystė

Patarlių 27:17

"Kaip geležis aštrina geležį, taip vienas žmogus aštrina kitą."

Jono 15:14-15

"Jūs esate mano draugai, jei darysite, ką įsakau. Aš jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino savo šeimininko reikalų. Priešingai, aš jus pavadinau draugais, nes visa, ką sužinojau iš savo Tėvo, jums pranešiau".

Patarlių 27:6

"Draugo žaizdomis galima pasitikėti, bet priešas padaugina bučinius."

Patarlių 18:24

"Tas, kuris turi nepatikimų draugų, greitai žlunga, bet yra draugas, kuris yra artimesnis už brolį."

Išvada

Sveiki santykiai reikalauja pastangų, atsidavimo ir pasiaukojimo. Dievas sukūrė mus santykiams ir nori, kad juos išgyventume taip, kad jie Jį šlovintų. Biblija pateikia vertingų patarimų, kaip užmegzti sveikus ryšius su kitais žmonėmis, įskaitant meilę, atleidimą, bendravimą, pasitikėjimą ir ribas. Laikydamiesi šių principų galime patirti džiaugsmą ir palaiminimus, kurie ateinaiš sveikų santykių.

Malda už sveikus santykius

Brangus Dieve, dėkoju Tau už santykių dovaną. Padėk man mylėti kitus taip, kaip Tu mane mylėjai, atleisti kitiems taip, kaip Tu man atleidai, ir bendrauti taip, kad tai atneštų išgydymą ir vienybę. Duok man išminties nustatyti sveikas ribas ir drąsos jų laikytis. Prašau, palaimink mano santykius ir padėk man šlovinti Tave visu tuo, ką darau. Jėzaus vardu, amen.

John Townsend

Johnas Townsendas yra aistringas krikščionių rašytojas ir teologas, savo gyvenimą paskyręs Biblijos studijoms ir dalinimuisi gerąją naujieną. Turėdamas daugiau nei 15 metų pastoracinės tarnybos patirtį, Jonas puikiai supranta dvasinius poreikius ir iššūkius, su kuriais krikščionys susiduria kasdieniame gyvenime. Būdamas populiaraus tinklaraščio „Bible Lyfe“ autorius, Johnas siekia įkvėpti ir paskatinti skaitytojus išgyventi savo tikėjimą su atnaujintu tikslo ir įsipareigojimo jausmu. Jis žinomas dėl savo patrauklaus rašymo stiliaus, verčiančių susimąstyti įžvalgų ir praktinių patarimų, kaip Biblijos principus pritaikyti šiuolaikiniams iššūkiams. Be savo rašymo, Johnas taip pat yra geidžiamas pranešėjas, vedantis seminarus ir rekolekcijas tokiomis temomis kaip mokinystė, malda ir dvasinis augimas. Jis yra įgijęs dieviškumo magistro laipsnį viename iš pirmaujančių teologijos koledžų ir šiuo metu su šeima gyvena Jungtinėse Valstijose.