39 Biblijos eilutės apie pasitikėjimą Dievu

John Townsend 03-06-2023
John Townsend

Šios Biblijos eilutės apie pasitikėjimą Dievu primena mums, kad Dievo charakteris yra mūsų tikėjimo Juo pagrindas. Pasitikėjimas yra bet kokių santykių pagrindas. Kai kas nors yra teisingas, mes pasitikime tuo, ką jis sako. Kai kas nors yra patikimas, mes pasitikime, kad jis užbaigs tai, ką pradėjo. Kai kas nors yra stiprus, mes pasitikime, kad jis mus apsaugos. Charakteris ir sąžiningumas yra pagrindiniai pasitikėjimo elementai.

Prieš kelerius metus aplankiau savo draugą Šiaurės Indijoje. Jis dirbo medicinos misionieriumi ir bendradarbiavo su vietos bažnyčia, kuri skelbė Evangeliją kaimo kaimuose Himalajų kalnų papėdėje.

Savaitę stovyklavome prie upės, o vieną dieną vykome į kalnus, kad suteiktume paprastų vaistų ir padrąsintume tikinčiuosius.

Mane pribloškė lėtas dienų, kurias praleidome stovyklaudami prie upės kranto, tempas. Mums pasisekė kasdien nuveikti po vieną dalyką. Palyginti su pašėlusia veikla mano darbe namuose, atrodė, kad nuveikėme labai nedaug.

Savaitės pabaigoje mano nuomonė pasikeitė. Apmąstydamas kartu praleistą laiką supratau, kad sustiprinome krikščioniškos bendrystės ryšį su broliais iš kitos šalies, pakrikštijome naujus tikinčiuosius, mokėme vadovus krikščioniškos mokinystės ir padrąsinome bažnyčią malda bei Dievo žodžio skelbimu.

Žvelgiant iš šios naujos perspektyvos atrodė, kad įprasta mano karštligiška veikla davė labai mažai naudos.

Amerikos kultūra skelbia nepriklausomybės ir apsisprendimo dorybes. Mums sakoma, kad sunkiai dirbdami galime pakelti save ir kažką pasiekti.

Biblija mus moko priklausyti nuo Dievo ir pasitikėti Tėvu, kad jis mus aprūpins, kai ieškosime Jo karalystės (Mt 6, 31-33). Esame priklausomi nuo Jėzaus dėl mūsų išgelbėjimo (Ef 2, 8-9) ir Šventosios Dvasios dėl dvasinio atsinaujinimo (Tit 3, 4-7). Dievas atlieka sunkų darbą. Mūsų darbas - būti Jo malonės ir gailestingumo liudytojais.

Dievas trokšta su mumis užmegzti santykius, pagrįstus pasitikėjimu. Savo patikimumą Jis parodo savo charakteriu ir ištikimybe. Šiame pasaulyje yra daug dalykų, kurie bando mus įtikinti pasitikėti kuo nors kitu, tik ne Dievu, tačiau Dievas nuolat kviečia mus grįžti prie savęs. Jis kviečia mus pasitikėti Juo ir žada duoti mums tai, ko reikia, kad mūsų santykiai klestėtų.

Apmąstydami šias Biblijos eilutes apie pasitikėjimą Dievu, galime stiprinti savo tikėjimą ir priklausomybę nuo Dievo.

Pasitikėjimas Dievu Raštai

Psalmių 20:7

Vieni pasitiki vežimais, kiti žirgais, o mes pasitikime Viešpaties, savo Dievo, vardu.

Psalmių 40:4

Palaimintas žmogus, kuris pasitiki Viešpačiu, kuris nesigręžioja į išdidžiuosius, į tuos, kurie klaidžioja paskui melą!

Ps 118:8

Geriau ieškoti prieglobsčio Viešpatyje nei pasitikėti žmogumi.

Psalmių 146:3

Nepasitikėkite kunigaikščiais, žmogaus sūnumi, kuriame nėra išgelbėjimo.

Patarlių 11:28

Kas pasitiki savo turtais, tas kris, o teisusis žydės kaip žalias lapas.

Patarlių 28:26

Kas pasitiki savo protu, yra kvailys, o kas eina išmintimi, bus išgelbėtas.

Izaijo 2:22

Nustokite žiūrėti į žmogų, kurio šnervėse yra kvėpavimas, nes kam jis reikalingas?

Jeremijo 17:5

Taip sako Viešpats: "Prakeiktas žmogus, kuris pasitiki žmogumi, kurio širdis nusigręžia nuo Viešpaties ir kuris savo stiprybe laiko kūną."

Pasitikėkite Dievu dėl savo ateities

Psalmių 37:3-5

Pasitikėk Viešpačiu ir daryk gera; gyvenk žemėje ir draugauk su ištikimybe. Džiaukis Viešpačiu, ir jis išpildys tavo širdies troškimus. Pavesk savo kelią Viešpačiui; pasitikėk juo, ir jis veiks.

Psalmių 143:8

Leisk man rytą išgirsti apie Tavo ištikimą meilę, nes Tavimi pasitikiu. Padėk man pažinti kelią, kuriuo turėčiau eiti, nes į Tave keliu savo sielą.

Patarlių 3:5-6

Visa širdimi pasitikėk Viešpačiu ir nesiremk savo supratimu. Visuose savo keliuose pripažink jį, ir jis ištiesins tavo kelius.

Patarlių 16:3

Paveskite savo darbą Viešpačiui, ir jūsų planai bus įgyvendinti.

Jeremijo 29:11

Nes aš žinau planus, kuriuos turiu su jumis, - skelbia Viešpats, - gerus, o ne blogus planus, kad suteikčiau jums ateitį ir viltį.

Pasitikėkite Dievu, kai bijote

Jozuės 1:9

Argi aš tau neįsakiau? Būk stiprus ir drąsus. Neišsigąsk ir nebijok, nes Viešpats, tavo Dievas, yra su tavimi, kad ir kur eitum.

Ps 56:3-4

Kai bijau, pasitikiu tavimi. Dievu, kurio žodį šlovinu, Dievu pasitikiu; aš nebijosiu. Ką man gali padaryti kūnas?

Psalmių 112:7

Jis nebijo blogų naujienų; jo širdis tvirta, pasitikinti Viešpačiu.

Izaijo 41:10

Nebijokite, nes aš esu su jumis, nebijokite, nes aš esu jūsų Dievas; aš jus sustiprinsiu, padėsiu jums, palaikysiu jus savo teisiąja dešine.

Jono 14:1

Tegul jūsų širdys nesijaudina. Tikėkite Dievu, tikėkite ir manimi.

Taip pat žr: Dievas yra gailestingas

Hebrajams 13:6

Taigi galime drąsiai sakyti: "Viešpats yra mano pagalbininkas, aš nebijosiu, ką man gali padaryti žmogus?"

Pasitikėkite Dievo apsauga

Psalmių 31:14-15

Bet aš pasitikiu tavimi, Viešpatie, sakau: "Tu esi mano Dievas." Mano laikai yra tavo rankose, gelbėk mane iš mano priešų ir persekiotojų rankų!

Psalmių 91:1-6

Kas gyvena Aukščiausiojo prieglobstyje, tas pasiliks Visagalio šešėlyje. Aš sakysiu Viešpačiui: "Mano prieglobstis ir mano tvirtovė, mano Dievas, kuriuo pasitikiu." Nes jis išgelbės tave nuo žagintojo spąstų ir nuo mirtino maro. Jis pridengs tave savo žnyplėmis, po jo sparnais rasi prieglobstį; jo ištikimybė yra skydas ir raištis. Tu nebijosi siaubo.nakties, nei strėlės, kuri skrenda dieną, nei maro, kuris tyko tamsoje, nei sunaikinimo, kuris siaučia vidurdienį.

Patarlių 29:25

Žmogaus baimė spendžia spąstus, bet kas pasitiki Viešpačiu, yra saugus.

Pasitikėjimas Dievo ištikimybe

Psalmių 9:10

Ir tie, kurie pažįsta Tavo vardą, pasitiki Tavimi, nes Tu, Viešpatie, neapleidai tų, kurie ieško Tavęs.

Izaijo 26:3-4

Tu išlaikai visiškoje ramybėje tą, kurio mintys nukreiptos į Tave, nes jis pasitiki Tavimi. Pasitikėk Viešpačiu per amžius, nes Viešpats Dievas yra amžina uola.

Mk 11,24

Todėl sakau jums: ko tik prašote maldoje, tikėkite, kad tai gavote, ir tai bus jūsų.

Romiečiams 4:20-21

Jokiu nepasitikėjimu jis nesvyravo dėl Dievo pažado, bet stiprėjo tikėjimu, nes atidavė Dievui šlovę, visiškai įsitikinęs, kad Dievas gali padaryti tai, ką pažadėjo.

Pasitikėkite Dievu dėl ramybės ir palaimos

Izaijo 26:3

Tu palaikai visišką ramybę tam, kurio mintys nukreiptos į tave, nes jis pasitiki tavimi.

Jeremijo 17:7-8

Palaimintas žmogus, kuris pasitiki Viešpačiu, kurio pasitikėjimas yra Viešpats. Jis panašus į medį, pasodintą prie vandens, kuris išleidžia šaknis prie upelio ir nebijo, kai ateina karštis, nes jo lapai lieka žali, ir nesijaudina sausros metais, nes nenustoja duoti vaisių.

Psalmių 28:7

Viešpats yra mano stiprybė ir mano skydas; Juo pasitiki mano širdis, ir man padedama; mano širdis džiūgauja, giesme jam dėkoju.

Patarlių 28:25

Godus žmogus kelia nesantaiką, o tas, kuris pasitiki Viešpačiu, praturtės.

Jono 14:27

Ramybę palieku jums, savo ramybę jums duodu. Ne taip, kaip pasaulis duoda, aš jums duodu. Tegul jūsų širdys nesijaudina ir nebijo.

Romiečiams 15:13

Tegul vilties Dievas pripildo jus visokio džiaugsmo ir ramybės tikėjime, kad Šventosios Dvasios galia gausėtumėte viltimi.

Filipiečiams 4:6-7

Dėl nieko nesirūpinkite, bet viskuo melsdamiesi ir melsdamiesi su padėka tebūnie jūsų prašymai žinomi Dievui. Ir Dievo ramybė, pranokstanti bet kokį supratimą, saugos jūsų širdis ir jūsų protus Kristuje Jėzuje.

Filipiečiams 4:19

O mano Dievas patenkins visus jūsų poreikius pagal savo šlovės turtus Kristuje Jėzuje.

Taip pat žr: 18 Biblijos eilučių, gydančių sudaužytą širdį

Hebrajams 11:6

Be tikėjimo neįmanoma jam patikti, nes kas nori priartėti prie Dievo, turi tikėti, kad jis yra ir kad atlygina tiems, kurie jo ieško.

Pasitikėkite Dievu dėl išgelbėjimo

Ps 13:5

Bet aš pasitikėjau Tavo ištverminga meile, mano širdis džiaugsis Tavo išgelbėjimu.

Psalmių 62:7

Dievas yra mano išgelbėjimas ir šlovė; mano galinga uola, mano prieglobstis yra Dievas.

Izaijo 12:2

Štai Dievas yra mano išgelbėjimas; aš pasitikėsiu ir nebijosiu, nes Viešpats Dievas yra mano stiprybė ir mano giesmė, jis tapo mano išgelbėjimu.

Romiečiams 10:9

Nes jei savo lūpomis išpažinsite, kad Jėzus yra Viešpats, ir širdimi tikėsite, kad Dievas prikėlė Jį iš numirusių, būsite išgelbėti.

Krikščioniškos citatos apie pasitikėjimą Dievu

Noriu visuose dalykuose siekti savo Mokytojo vadovavimo, bet jei pasitikėčiau savo paklusnumu ir teisumu, būčiau blogiau už kvailį ir dešimt kartų blogiau už beprotį. Čarlzas Spurgonas

Mano pasitikėjimas Dievu kyla iš patirties, kad Jis mane myli kasdien, nesvarbu, ar diena audringa, ar graži, ar sergu, ar esu sveikas, ar esu malonės, ar gėdos būsenoje. Jis ateina pas mane ten, kur gyvenu, ir myli mane tokį, koks esu. Brennanas Manningas

Pone, man rūpi ne tai, ar Dievas yra mūsų pusėje, o tai, kad jis yra Dievo pusėje, nes Dievas visada teisus. Abraomas Linkolnas

Dievas kasdienius poreikius tenkina kasdien, o ne kas savaitę ar kasmet. Jis duos jums tai, ko jums reikia, kai to reikės. - Maxas Lucado

Mano vaike, Aš esu Viešpats, kuris suteikia jėgų nelaimės dieną. Ateik pas Mane, kai tau ne viskas gerai. Tavo delsimas kreiptis į Mane yra didžiausia kliūtis gauti dangiškąją paguodą, nes, prieš pradėdamas karštai melstis į Mane, tu pirmiausia ieškai daugybės paguodos ir mėgaujiesi išoriniais dalykais. Taigi visi dalykai tau mažai naudingi, kol nesupranti, kad Aš esu tas, kuris gelbsti tuos, kuriepasitikėti manimi ir kad be manęs nėra jokios vertingos pagalbos, jokio naudingo patarimo ar ilgalaikio vaisto. - Tomas a Kempis

Tikrai nuolankus žmogus supranta, kad jis natūraliai nutolęs nuo Dievo, kad yra nuo Jo priklausomas, kad jo paties jėgų ir išminties nepakanka, kad jį palaiko ir aprūpina Dievo galia, kad jam reikia Dievo išminties, kuri jį vestų ir vadovautų, ir Jo galybės, kuri leistų jam daryti tai, ką jis turi daryti dėl Dievo. Johnathan Edwards

John Townsend

Johnas Townsendas yra aistringas krikščionių rašytojas ir teologas, savo gyvenimą paskyręs Biblijos studijoms ir dalinimuisi gerąją naujieną. Turėdamas daugiau nei 15 metų pastoracinės tarnybos patirtį, Jonas puikiai supranta dvasinius poreikius ir iššūkius, su kuriais krikščionys susiduria kasdieniame gyvenime. Būdamas populiaraus tinklaraščio „Bible Lyfe“ autorius, Johnas siekia įkvėpti ir paskatinti skaitytojus išgyventi savo tikėjimą su atnaujintu tikslo ir įsipareigojimo jausmu. Jis žinomas dėl savo patrauklaus rašymo stiliaus, verčiančių susimąstyti įžvalgų ir praktinių patarimų, kaip Biblijos principus pritaikyti šiuolaikiniams iššūkiams. Be savo rašymo, Johnas taip pat yra geidžiamas pranešėjas, vedantis seminarus ir rekolekcijas tokiomis temomis kaip mokinystė, malda ir dvasinis augimas. Jis yra įgijęs dieviškumo magistro laipsnį viename iš pirmaujančių teologijos koledžų ir šiuo metu su šeima gyvena Jungtinėse Valstijose.