47 įkvepiančios Biblijos eilutės apie bendruomenę

John Townsend 30-05-2023
John Townsend

Ką Biblija sako apie bendruomenę?

Biblija mus moko, kad Bažnyčia yra Dievo tauta, pašaukta iš pasaulio priimti Dievo gailestingumą ir malonę.

Kaip ištikimi įvairialypės Dievo malonės valdytojai, turime naudoti iš Šventosios Dvasios gautas dvasines dovanas, kad aprūpintume vieni kitus tarnavimo darbui (Efeziečiams 4, 12). Mūsų geri darbai, atliekami per tikėjimą Kristumi, teikia Dievui šlovę (Mato 5, 14-16).

Bažnyčią Šventoji Dvasia daro panašią į mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus atvaizdą (Rom 8, 29). Būdami Jo bažnyčia, esame pašaukti vykdyti Dievo.

Jėzus ragina savo mokinius krikščioniškoje bendruomenėje kartu atlikti Dievo darbą mylint, tarnaujant ir padrąsinant vieni kitus, nes mylime Dievą ir artimą.

Krikščionių bendruomenę formuoja Dievo malonė

Krikščionių bendruomenė yra šalutinis Dievo malonės produktas. Ji susiformuoja, kai žmonės atgailauja dėl savo nuodėmių ir kreipiasi į Jėzų, prašydami dvasinio išgydymo. Ankstyvoji Bažnyčia susiformavo, kai apaštalas Petras, Šventosios Dvasios įgaliotas, drąsiai skelbė Jėzaus Kristaus Evangeliją. Žmonės buvo sukrėsti iki širdies gelmių. Šventoji Dvasia įtikino juos dėl jų nuodėmių. Žmonės atsigręžė į Dievą, priėmė Jėzų kaip savo gelbėtoją irpradėjo praktikuoti jo mokymą apie meilę Dievui ir meilę vienas kitam.

Apaštalų darbų 2:38

Petras jiems tarė: "Atsiverskite ir kiekvienas iš jūsų pasikrikštykite Jėzaus Kristaus vardu savo nuodėmėms atleisti, ir gausite Šventosios Dvasios dovaną".

Ankstyvoji Bažnyčia buvo ištikima Jėzaus mokymui.

Luko 10:27

"Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela, visomis jėgomis ir visu protu, o savo artimą kaip save patį".

Įgalioti Šventosios Dvasios, jie kasdien rodė savo ištikimybę Jėzaus mokymui.

Apaštalų darbų 2:42-47

Jie atsidėjo apaštalų mokymui ir bendravimui, duonos laužymui ir maldoms. Kiekvieną sielą apėmė baimė, ir per apaštalus darėsi daug stebuklų ir ženklų.

Visi įtikėjusieji buvo kartu ir turėjo visa, kas bendra. Jie pardavinėjo savo turtą bei daiktus ir gautus pinigus dalijo visiems, kam ko reikėjo.

Ir diena iš dienos, kartu lankydami šventyklą ir laužydami duoną savo namuose, jie džiaugsmingai ir dosniai priimdavo maistą, šlovindami Dievą ir pelnydami visos tautos palankumą. Ir Viešpats diena iš dienos gausino jų skaičių tais, kurie buvo išgelbėjami.

Žmonės, kurie anksčiau buvo atskirti pagal lytį, rasę, klasę ir kultūrą, atrado naują tapatybę Kristuje.

Galatams 3:26-28

"Juk Kristuje Jėzuje jūs visi esate Dievo sūnūs per tikėjimą. Juk visi, kurie esate pakrikštyti Kristuje, apsivilkote Kristumi. Nebėra nei žydo, nei graiko, nebėra nei vergo, nei laisvojo, nebėra nei vyro, nei moters, nes jūs visi esate viena Kristuje Jėzuje."

Juos suvienijo meilė Dievui ir vienas kitam, jie dalijo vienas kitam, kiek kam reikėjo.

Apaštalų darbų 4:32-35

Visi įtikėjusieji buvo vienos širdies ir vienos sielos, ir niekas nesakė, kad kas nors iš to, kas jam priklauso, yra jo nuosavybė, bet jie turėjo viską bendrai.

Apaštalai su didele galia liudijo Viešpaties Jėzaus prisikėlimą, ir juos visus apėmė didelė malonė.

Tarp jų nebuvo nė vieno vargšo, nes visi, kurie turėjo žemės ar namų, juos parduodavo, atnešdavo pajamas už parduotą turtą ir padėdavo prie apaštalų kojų, o šie jas dalydavo kiekvienam, kam reikėjo.

Taigi krikščionių bendruomenė kyla iš mūsų bendro įsipareigojimo sekti Jėzumi, paklusti jo mokymui ir garbinti jo vardą. Kai ieškome bendruomenės atskirai nuo Kristaus, mes ją griauname, kurdami ją pagal savo paveikslą, kad patenkintų mūsų įsivaizduojamus poreikius. Deitrichas Bonhoefferis, knygos "Gyvenimas kartu" autorius, įspėjo, kad kai mylime savo svajonę apie krikščionių bendruomenę, mes ją griauname, bet kai mylime vieni kitus, meskurti krikščionišką bendruomenę.

Bendruomenė gimsta iš mūsų meilės Dievui ir vienas kitam. Šios Biblijos eilutės apie bendruomenę moko mus, kaip mylint vieniems kitus kurti bažnyčią. Prieš mylėdami vieni kitus, turime priimti Dievo meilę. Ši apaštalo Jono parašyta Biblijos eilutė patvirtina šią mintį: "Mes mylime, nes Dievas pirmas mus pamilo" (1 Jn 4, 9).

Negalime patirti autentiškos krikščionių bendruomenės be meilės, kurią gauname iš Jėzaus. Kai pasiliekame Kristaus meilėje, laikydamiesi jo įsakymo mylėti vieni kitus, šloviname Dievą ir praturtiname krikščionių bendruomenę.

Jono 15:8-10

"Tuo šlovinamas mano Tėvas, kad jūs duodate gausių vaisių ir taip įrodote esą mano mokiniai. Kaip mane Tėvas mylėjo, taip ir aš jus mylėjau. Pasilikite mano meilėje. Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš laikiausi savo Tėvo įsakymų ir pasilikau jo meilėje".

Siekdami krikščioniškos bendruomenės, visada pirmiausia turime siekti Dievo. Dievas taip sutvarkė savo Bažnyčią: pirmiausia pripažįstame Kristaus pirmenybę visuose dalykuose. Būtent Jėzus savo meile išlaiko savo Bažnyčią tobuloje vienybėje. Kai išaukštiname Jėzų, mus sieja krikščioniška meilė.

Laiškas hebrajams buvo parašytas siekiant padrąsinti Bažnyčią ištvermingai laikytis tikėjimo persekiojimų prievarta. Prieš ragindamas Bažnyčią būti ištikimesnę, Laiško hebrajams autorius išaukština Kristų, rodydamas į tą, kuris mus įtvirtina krikščionių bendruomenėje.

Hebrajams 1:8-9

O apie Sūnų jis sako: "Tavo sostas, Dieve, yra per amžius, tavo karalystės skeptras - teisumo skeptras. Tu mylėjai teisumą ir nekentei nedorybės, todėl Dievas, tavo Dievas, patepė tave džiaugsmo aliejumi labiau už tavo bendražygius.

Jei trokštate krikščionių bendruomenės artumo, pirmiausia atsigręžkite į Kristų. Išaukštinkite Jį garbindami. Šlovinkite Jo šventąjį vardą. Pripažinkite Jo viršenybę visuose dalykuose. Priimkite Jo meilę į savo širdį ir būsite įgalinti dalytis Dievo meile su kitais.

Mūsų krikščioniškosios bendruomenės patirtis gali svyruoti ir silpnėti, nes mūsų širdys laikinai pasiduoda savanaudiškoms ambicijoms ir savęs siekiančiam elgesiui. Kiekvienas nori būti mylimas, bet ne visada jaučiamės pasirengę mylėti kitus. Tikroji bendruomenė susikuria, kai išmokstame duoti ir priimti. Jei mūsų troškimas būti mylimam nėra teisingai sutvarkytas Dievo žodžio, jis gali tapti griaunančia jėga, iščiulpiančia krikščioniųjo malonės bendruomenė. Dievo žodis mus moko, kaip atrodo tikra meilė.

Kas yra krikščioniška meilė?

Korinto bažnyčia išgyveno susiskaldymą. Apaštalas Paulius atkūrė bažnyčią, nurodydamas jiems Dievo malonę, primindamas jų tapatybę Kristuje (1 Kor 1, 30) ir ragindamas juos mylėti vieni kitus, naudojantis iš Šventosios Dvasios gautomis dovanomis, kad meile statytų bažnyčią (1 Kor 12-14). Šios eilutės mus moko, kaip atrodo krikščioniška meilė. Ji yra daugKrikščioniškoji meilė yra nesavanaudiška, statydinanti kitus kantrybe ir gerumu.

1 Korintiečiams 1:10-11

"Kreipiuosi į jus, broliai, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu, kad visi sutartumėte ir kad tarp jūsų nebūtų susiskaldymų, bet kad būtumėte vieningi tuo pačiu nusistatymu ir tuo pačiu sprendimu. Nes man buvo pranešta iš Chloės žmonių, kad tarp jūsų, mano broliai, esama kivirčų".

1 Korintiečiams 13:4-7

"Meilė yra kantri ir maloninga; meilė nepavydi ir nesigiria; ji nėra arogantiška ar grubi. Ji nereikalauja savo kelio; ji nėra irzli ar pikta; ji nesidžiaugia neteisybe, bet džiaugiasi tiesa. Meilė viską pakenčia, viskuo tiki, viskuo viliasi, viską ištveria".

Tarnaudami Dievui ir vieni kitiems kuriame krikščionišką bendruomenę. Šios Biblijos eilutės apie bendruomenę moko mus sutelkti dėmesį į meilę Dievui ir kitiems. Kai gauname Dievo meilę, ji persiduoda kitiems ir verčia mus dalytis Kristaus meile su pasauliu. Kartu ištikimai vykdydami Kristaus įsakymus, augame meilėje ir priklausomybėje vieni nuo kitų.

Didžiausias įsakymas

Didžiausias įsakymas moko mus mylėti Dievą ir kitus.

Morkaus 12:28-31

"Kuris įsakymas svarbiausias iš visų?" Jėzus atsakė: "Svarbiausias yra šis: 'Klausykis, Izraeli: Viešpats, mūsų Dievas, Viešpats yra vienas. Ir mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela, visu protu ir visomis jėgomis.

Antrasis yra šis: "Mylėk savo artimą kaip save patį". Nėra didesnio įsakymo už šiuos".

Didysis pavedimas

Didysis pavedimas mus moko dalytis Dievo meile su pasauliu, padedant kitiems paklusti Jėzaus mokymui.

Mato 28:18-20

Jėzus priėjo ir tarė jiems: "Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos".

Meilė ateina iš Dievo

1 Jono 4:19

Mes mylime, nes Jis pirmas mus pamilo.

1 Jono 4:7

Mylimieji, mylėkime vieni kitus, nes meilė yra iš Dievo, o kas myli, tas gimė iš Dievo ir pažįsta Dievą.

1 Jono 4:9-11

Tuo tarp mūsų apsireiškė Dievo meilė, kad Dievas atsiuntė į pasaulį savo vienatinį Sūnų, kad mes gyventume per Jį. Tame yra meilė, kad ne mes pamilome Dievą, bet kad Jis pamilo mus ir atsiuntė savo Sūnų kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes. Mylimieji, jei Dievas mus taip pamilo, tai ir mes turime mylėti vieni kitus.

Jono 13:34-35

Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs mylėtumėte vieni kitus: kaip aš jus mylėjau, taip ir jūs turite mylėti vieni kitus. Iš to visi žmonės pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus.

Toliau pateiktos Raštų ištraukos padeda mums suprasti, kaip mylėti vieni kitus Kristaus meile. Kartu su kitu Bažnyčios nariu pasimelskite per šias Raštų ištraukas eilutę po eilutės, kad augtumėte Dievo malonėje.

Biblijos eilutės "Vienas kitam"

Jono 15:12

Tai yra mano įsakymas, kad mylėtumėte vienas kitą, kaip aš jus mylėjau.

Romiečiams 12:10

Mylėkite vieni kitus broliškai. Pralenkite vieni kitus rodydami garbę.

Romiečiams 12:16

Gyvenkite darnoje vieni su kitais. Nebūkite išdidūs, bet bendraukite su nuolankiaisiais. Niekada nebūkite išmintingi savo pačių akyse.

Romiečiams 14:13

Todėl nebesmerkime vieni kitų, bet nuspręskime niekada nesudaryti broliui kliūties ar kliūties kelyje.

Romiečiams 15:14

Aš pats esu patenkintas jumis, mano broliai, kad jūs patys esate pilni gerumo, kupini visokio žinojimo ir sugebate vienas kitą pamokyti.

2 Korintiečiams 13:11

Galiausiai, broliai, džiaukitės. Siekite atsigauti, guoskite vieni kitus, sutarkite tarpusavyje, gyvenkite taikoje, ir meilės ir taikos Dievas bus su jumis.

Galatams 6:2

Neškite vieni kitų naštas ir taip vykdykite Kristaus įstatymą.

Efeziečiams 4:32

Būkite vieni kitiems malonūs, švelnios širdies, atleiskite vieni kitiems, kaip Dievas Kristuje atleido jums.

Efeziečiams 5:18-21

Ir nesigirkite vynu, nes tai yra ištvirkimas, bet būkite pilni Dvasios, kreipkitės vieni į kitus psalmėmis, giesmėmis ir dvasinėmis giesmėmis, giedokite ir giedokite Viešpačiui iš visos širdies, visada ir už viską dėkodami Dievui Tėvui vardan mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, paklusdami vieni kitiems iš pagarbos Kristui.

Kolosiečiams 3:9

Nemeluokite vienas kitam, nes matote, kad nusimetėte senąjį "aš" su jo papročiais.

Kolosiečiams 3:12-14

Tad kaip Dievo išrinktieji, šventieji ir mylimieji, apsivilkite gailestingą širdį, gerumą, nuolankumą, klusnumą ir kantrybę, vieni kitus pakęsdami, o jei vienas kitam turi pretenzijų, vienas kitam atleiskite; kaip Viešpats jums atleido, taip ir jūs turite atleisti. O virš viso to apsivilkite meilę, kuri viską sujungia į tobulą darną.

Kolosiečiams 3:16

Tegul Kristaus žodis gausiai gyvena jumyse, mokydami ir pamokydami vieni kitus visa išmintimi, giedodami psalmes, himnus ir dvasines giesmes, su dėkingumu savo širdyse Dievui.

1 Tesalonikiečiams 4:9

Dėl broliškos meilės jums nereikia, kad kas nors jums rašytų, nes jūs patys esate Dievo išmokyti mylėti vieni kitus.

1 Tesalonikiečiams 5:11

Todėl padrąsinkite vieni kitus ir vieni kitus stiprinkite, kaip ir jūs darote.

1 Tesalonikiečiams 5:15

Žiūrėkite, kad niekas niekam neatsakytų piktu už pikta, bet visada stenkitės daryti gera vieni kitiems ir visiems.

Hebrajams 3:13

Tačiau kiekvieną dieną, kol ji vadinasi "šiandien", raginkite vieni kitus, kad nė vieno iš jūsų neužkietintų nuodėmės apgaulė.

Hebrajams 10:24-25

Pagalvokime, kaip skatinti vieni kitus meilei ir geriems darbams, nepamiršdami susitikti, kaip kai kurie turi įprotį, bet padrąsindami vieni kitus, ir tuo labiau, kad diena artėja.

1 Petro 4:8

Visų pirma nuoširdžiai mylėkite vieni kitus, nes meilė uždengia daugybę nuodėmių.

1 Petro 4:9

rodykite vieni kitiems svetingumą be murmėjimo.

1 Petro 4:10

Kiekvienas, gavęs dovaną, naudokitės ja tarnaudami vieni kitiems kaip geri įvairialypės Dievo malonės valdytojai.

1 Petro 5:5

Taip pat ir jūs, jaunesnieji, būkite klusnūs vyresniesiems. Visi apsivilkite nuolankumu prieš vyresniuosius. o ne kitą, nes "Dievas priešinasi išdidiesiems, o nuolankiesiems teikia malonę".

Patarlių 27:17

Geležis aštrina geležį, o vienas žmogus aštrina kitą.

Biblijos eilutės apie vienybę

Psalmių 133:1

Štai kaip gera ir malonu, kai broliai gyvena vienybėje!

1 Korintiečiams 1:10

Kreipiuosi į jus, broliai, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu, kad visi sutartumėte ir kad tarp jūsų nebūtų susiskaldymų, bet kad jus vienytų ta pati mintis ir tas pats sprendimas.

1 Korintiečiams 12:13

Juk vienoje Dvasioje visi buvome pakrikštyti į vieną kūną - žydai ar graikai, vergai ar laisvieji - ir visi buvome pagirdyti viena Dvasia.

Galatams 3:28

Nebėra nei žydo, nei graiko, nebėra nei vergo, nei laisvojo, nebėra nei vyro, nei moters, nes jūs visi esate viena Kristuje Jėzuje.

Efeziečiams 4:1-3

Todėl aš, Viešpaties kalinys, raginu jus elgtis taip, kaip dera pašaukimui, į kurį esate pašaukti, su visu nuolankumu ir klusnumu, kantriai, su meile pakęsti vieni kitus, trokšdami išlaikyti Dvasios vienybę taikos ryšyje.

Taip pat žr: 32 Biblijos eilutės apie teismą

Kolosiečiams 3:11

Čia nėra graikų ir žydų, apipjaustytų ir neapipjaustytų, barbarų, skitų, vergų, laisvųjų, bet Kristus yra viskas ir visuose.

Hebrajams 4:2

Juk geroji naujiena atėjo ir pas mus, kaip ir pas juos, bet žinia, kurią jie išgirdo, jiems nebuvo naudinga, nes jie nebuvo tikėjimu susivieniję su tais, kurie klausėsi.

1 Petro 3:8

Galiausiai visi turėkite vienybę, užuojautą, brolišką meilę, jautrią širdį ir nuolankų protą.

Biblijos eilutės apie krikščionišką gyvenimą

Romiečiams 12:9-16

Tegul meilė būna tikra. Bjaurėkitės tuo, kas pikta, laikykitės to, kas gera. Mylėkite vieni kitus broliškai. Pralenkite vieni kitus rodydami garbę. Nebūkite tingūs uolumu, būkite karšti dvasia, tarnaukite Viešpačiui.

Džiaukitės viltimi, būkite kantrūs suspaudimuose, nuolat melskitės. Prisidėkite prie šventųjų poreikių tenkinimo ir stenkitės rodyti svetingumą. Palaiminkite tuos, kurie jus persekioja, laiminkite ir nekeikite jų. Džiaukitės su besidžiaugiančiais, verkite su verkiančiais. Gyvenkite santarvėje vieni su kitais. Nebūkite išdidūs, bet bendraukite su nuolankiaisiais. Niekada nebūkite išmintingi savo pačių akyse.

Kolosiečiams 3:12-17

Tad kaip Dievo išrinktieji, šventieji ir mylimieji, apsivilkite gailestingas širdis, gerumą, nuolankumą, klusnumą ir kantrybę, vieni kitus pakęsdami, o jei vienas kitam turi pretenzijų, atleiskite vieni kitiems; kaip Viešpats jums atleido, taip ir jūs turite atleisti.

O virš viso to apsivilkite meile, kuri viską sujungia į tobulą darną. Ir tegul jūsų širdyse viešpatauja Kristaus ramybė, į kurią iš tiesų esate pašaukti viename kūne. Ir būkite dėkingi.

Tegul Kristaus žodis gausiai gyvena jumyse, mokydami ir pamokydami vieni kitus visokia išmintimi, giedodami psalmes, himnus ir dvasines giesmes, su dėkingumu savo širdyse Dievui. Ir visa, ką tik darote žodžiu ar darbu, darykite Viešpaties Jėzaus vardu, dėkodami Dievui Tėvui per Jį.

Krikščioniškos citatos apie bendruomenę

Šios krikščioniškos citatos paimtos iš Dietricho Bonhoefferio knygos "Gyvenimas drauge: klasikinis krikščioniškos bendruomenės tyrinėjimas".

"Žmogus, kuris myli savo svajonę apie bendruomenę, sunaikins bendruomenę, bet žmogus, kuris myli aplinkinius, sukurs bendruomenę." - Dietrich Bonhoeffer

"Niekas negali būti žiauresnis už atlaidumą, kuris palieka kitus jų nuodėmei. Niekas negali būti gailestingesnis už griežtą papeikimą, kuris sugrąžina kitą krikščionį iš nuodėmės kelio." - Dietrich Bonhoeffer

"Silpnųjų ir nereikšmingųjų, iš pažiūros niekam nereikalingų žmonių išstūmimas iš krikščionių bendruomenės iš tikrųjų gali reikšti Kristaus išstūmimą; vargšelio brolyje Kristus beldžiasi į duris." - Dietrichas Bonhoefferis.

"Aš nebegaliu smerkti ar nekęsti brolio, už kurį meldžiuosi, nesvarbu, kiek jis man sukelia rūpesčių." - Dietrichas Bonhoefferis

Malda už krikščionių bendruomenę

Viešpats Dievas,

Tu esi geras ir Tavo tvirta meilė išlieka per amžius. Per Viešpatį Jėzų Kristų Tu davei man amžinąjį gyvenimą ir įtvirtinai mane kaip tikintįjį savo Bažnyčioje.

Tu išliejai ant manęs savo meilę. Aš galiu mylėti kitus, nes Tu pirmas pamilo mane.

Tu atsiuntei savo sūnų Jėzų Kristų, kad palaužtų nuodėmės galią manyje ir apvalytų mane nuo neteisybės. Dievo malone galiu atsikratyti savanaudiškumo, apgaulės, pavydo ir lytinio ištvirkimo.

Tu pripildei mane savo Dvasios. Tu pripildei mane savo meilės. Tu pašaukei mane tikslo gyvenimui. Tu pašaukei mane meilės gyvenimui.

Išpažįstu Tau, Viešpatie, savo sugedimą. Prašau Tavo išgydymo. Atleisk man mano nuodėmes ir padėk man atleisti tiems, kurie mane įskaudino, kad į santykius su kitais neįneščiau kartėlio.

Atgailauju dėl savo savanaudiškų ambicijų. Atgailauju, kad bandau rasti pasitenkinimą šio pasaulio dalykuose, užuot paklusęs Šventajam Raštui. Atgailauju, kad man trūksta tikėjimo ir kad nesistengiu daryti didžių dalykų dėl Dievo iš Dievo malonės ir su Dievo žmonėmis.

Dėkoju Tau už laisvę, kurią turiu Jėzuje Kristuje. Tu išlaisvinai mane iš nuodėmės ir paskyrei tarnauti Tau savo gyvenimu. Tu palaiminai mane savo Dvasia. Dabar esu laisvas stiprinti Bažnyčią dalydamasis savo dovanomis su kitais.

Ačiū už Tavo atleidimą. Ačiū už Tavo meilę. Ačiū, kad išgydai mane iš mano sugedimo. Net tada, kai jaučiu, kad kiti yra toli nuo manęs, Viešpatie, Tu esi šalia. Aš bendrauju su Tavimi ir už tai esu Tau dėkingas.

Padėk man patirti autentišką krikščionių bendruomenę. Padėk man mylėti kitus taip, kaip Tu mane mylėjai. Padėk man būti nesavanaudiškam, imti savo kryžių ir sekti Tavimi.

Padėk man mylėti, gerbti, atleisti ir būti geram kitiems. Padėk man padrąsinti, paraginti ir pamokyti kitus Tavo man duotomis žiniomis. Padėk man naudotis Tavo man suteiktomis dovanomis statydinti Bažnyčią, kad būtume vieningi Kristuje.

Padėk man surasti kitus, kurie nori Tave gerbti ir Tau tarnauti, kad tarnaudami vieni kitiems ir kartu garbindami Tave būtume ištikimi Dievo meilės sergėtojai.

Saugok Bažnyčią tobuloje vienybėje ir suteik mums tikėjimo gyventi paklūstant Šventajai Dvasiai.

Meldžiuosi vardan savo Viešpaties Jėzaus Kristaus, amen.

Papildomi ištekliai

Šios knygos yra puikūs šaltiniai, iš kurių galima daugiau sužinoti apie krikščionių bendruomenę.

Taip pat žr: Biblijos eilutės apie meilę priešams

Gyvenimas kartu pagal Dietrich Bonhoeffer

"Gyvenimas kartu" - tai duona visiems, kurie trokšta krikščioniškos bendrystės.

Šioje knygoje, naudotoje Bonhoefferio pogrindinėje seminarijoje nacistinėje Vokietijoje, pateikiami praktiniai patarimai, kaip palaikyti gyvenimą Kristuje per krikščionių bendruomenę.

Stanley Hauerwas ir William H. Willimon "Rezidentai užsieniečiai" by Stanley Hauerwas ir William H. Willimon

Kai Bažnyčia gyvens pagal savo skandalingą, į Jėzų orientuotą tradiciją, ji pakeis pasaulį.

"Rezidentai ateiviai" - tai pranašiška vizija, kaip Bažnyčia gali susigrąžinti savo misiją puoselėti sielas, tvirtai pasipriešindama nykstančioms šiuolaikinės kultūros vertybėms.

Geri darbai: svetingumas ir ištikima mokinystė Keith Wasserman ir Christine Pohl

Krikščionys, trokštantys gyvybę teikiančio dalyvavimo vietos bendruomenėse, ras įkvėpimo šioje tylioje, bet galingoje Apalačų apylinkių benamių tarnystėje.

Ši knyga skirta tiems, kurie žino, kad mylėti Dievą ir artimą yra pradinis taškas, bet nežino, kur toliau eiti.

Šie rekomenduojami ištekliai parduodami "Amazon". Paspaudę nuorodą pateksite į "Amazon" parduotuvę. Kaip "Amazon" asocijuotasis partneris aš uždirbu procentus nuo pardavimo sumos už atitinkamus pirkinius. Iš "Amazon" gautomis pajamomis remiama šios svetainės priežiūra.

John Townsend

Johnas Townsendas yra aistringas krikščionių rašytojas ir teologas, savo gyvenimą paskyręs Biblijos studijoms ir dalinimuisi gerąją naujieną. Turėdamas daugiau nei 15 metų pastoracinės tarnybos patirtį, Jonas puikiai supranta dvasinius poreikius ir iššūkius, su kuriais krikščionys susiduria kasdieniame gyvenime. Būdamas populiaraus tinklaraščio „Bible Lyfe“ autorius, Johnas siekia įkvėpti ir paskatinti skaitytojus išgyventi savo tikėjimą su atnaujintu tikslo ir įsipareigojimo jausmu. Jis žinomas dėl savo patrauklaus rašymo stiliaus, verčiančių susimąstyti įžvalgų ir praktinių patarimų, kaip Biblijos principus pritaikyti šiuolaikiniams iššūkiams. Be savo rašymo, Johnas taip pat yra geidžiamas pranešėjas, vedantis seminarus ir rekolekcijas tokiomis temomis kaip mokinystė, malda ir dvasinis augimas. Jis yra įgijęs dieviškumo magistro laipsnį viename iš pirmaujančių teologijos koledžų ir šiuo metu su šeima gyvena Jungtinėse Valstijose.