50 įkvepiančių Biblijos eilučių apie džiaugsmą, kurios pamaitins jūsų sielą

John Townsend 27-05-2023
John Townsend

Kiekvienas nori patirti džiaugsmą, bet daugelis nežino, kur jį rasti. Laimei, Šventajame Rašte yra daugybė eilučių, kurios gali padėti jums rasti džiaugsmą nepriklausomai nuo aplinkybių. Čia pateikiama 50 labiausiai padrąsinančių ir pakylėjančių Biblijos eilučių apie džiaugsmą - jas perskaitę padrąsinsite save, kad ir kokios sunkios būtų jūsų aplinkybės!

Džiaugsmas Viešpatyje

Vienas iš galingiausių būdų atrasti džiaugsmą Viešpatyje yra malda ir šlovinimas. Biblija mus moko: "Džiaukitės Viešpatyje." Kai šloviname Dievą šlovindami, mūsų širdys prisipildo džiaugsmo. Šlovindami Dievą, prašykite, kad Dievas pripildytų jus savo Dvasios.

Filipiečiams 4:4

Visuomet džiaukitės Viešpatyje; dar kartą pakartosiu: džiaukitės.

Romiečiams 15:13

Tegul vilties Dievas pripildo jus visokio džiaugsmo ir ramybės tikėjime, kad Šventosios Dvasios galia gausėtumėte viltimi.

Galatams 5:22-23

O Dvasios vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, švelnumas, susivaldymas; tokiems dalykams nėra įstatymo.

Jono 16:24

Iki šiol jūs nieko neprašėte mano vardu. Prašykite, ir gausite, kad jūsų džiaugsmas būtų pilnas.

Psalmių 16:11

Tu man parodai gyvenimo kelią, Tavo akivaizdoje džiaugsmo pilnatvė, Tavo dešinėje malonumai per amžius.

Romiečiams 14:17

Juk Dievo karalystė - tai ne valgymas ir gėrimas, bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas Šventojoje Dvasioje.

1 Petro 1:8

Nors jo nematėte, jūs jį mylite. Nors dabar jo nematote, jūs tikite juo ir džiaugiatės neišsakomu ir šlovės kupinu džiaugsmu.

Nehemijo 8:10

Tada jis jiems tarė: "Eikite ir eikite. Valgykite lašinius, gerkite saldų vyną ir siųskite porcijas visiems, kurie neturi nieko paruošto, nes ši diena yra šventa mūsų Viešpačiui. Ir nenusiminkite, nes Viešpaties džiaugsmas yra jūsų stiprybė".

Psalmių 94:19

Kai mano širdies rūpesčių daug, tavo paguoda džiugina mano sielą.

Psalmių 30:11

Tu mano liūdesį pavertei šokiu, atrišei mano skudurą ir aprengei mane džiaugsmu.

Psalmių 33:21

Mūsų širdis džiaugiasi juo, nes pasitikime jo šventuoju vardu.

Jeremijo 15:16

Tavo žodžiai buvo rasti, ir aš juos valgiau, ir tavo žodžiai tapo man džiaugsmu ir mano širdies malonumu, nes esu vadinamas tavo vardu, Viešpatie, kareivijų Dieve.

Psalmių 16:8-9

Viešpatį visada esu pastatęs savo akivaizdoje; kadangi jis yra mano dešinėje, aš nebūsiu sukrėstas. Todėl džiaugiasi mano širdis, džiaugiasi visa mano esybė, saugiai gyvena ir mano kūnas.

Dievo džiaugsmas

1 Kronikų 16:27

Priešais jį - spindesys ir didybė; jo vietoje - stiprybė ir džiaugsmas.

Sofonijo 3:17

Viešpats, jūsų Dievas, yra tarp jūsų, galingas, kuris išgelbės; jis džiūgaus dėl jūsų su džiaugsmu, nuramins jus savo meile, džiūgaus dėl jūsų su garsiu giedojimu.

Luko 15:10

Taip pat, sakau jums, Dievo angelai džiaugiasi vienu atgailaujančiu nusidėjėliu.

Mato 25:21

Šeimininkas jam tarė: "Gerai padarei, gerasis ir ištikimasis tarne. Tu buvai ištikimas mažmožiui, aš tave pavesiu valdyti daug. Įženk į savo šeimininko džiaugsmą".

3 Jono 1:4

Man nėra didesnio džiaugsmo, kaip girdėti, kad mano vaikai eina tiesoje.

Paklusnumo džiaugsmas

Kai paklūstame Dievo įsakymams, patiriame Šventosios Dvasios džiaugsmą. Patiriame mumyse kylantį Dievo malonumą. Jei esate paskendę neviltyje, pabandykite paklusti Biblijos nurodymui mylėti Dievą ir kitus. Kai paklūstame Jo įsakymui mylėti vieni kitus, stengiamės gyventi pagal Jo žodį. Ir kokia nuostabi patirtis, kai Jis išpildo savo pažadą suteikti mums džiaugsmo perpaklusnumas.

Jono 15:10-11

Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš laikiausi savo Tėvo įsakymų ir pasilikau jo meilėje. Tai jums kalbėjau, kad mano džiaugsmas būtų jumyse ir jūsų džiaugsmas būtų pilnas.

Jono 16:24

Iki šiol jūs nieko neprašėte mano vardu. Prašykite, ir gausite, kad jūsų džiaugsmas būtų pilnas.

Romiečiams 12:12

Džiaukitės viltimi, būkite kantrūs suspaudimuose, nuolat melskitės.

Filipiečiams 2:1-2

Taigi, jei yra koks nors padrąsinimas Kristuje, kokia nors paguoda iš meilės, koks nors dalyvavimas Dvasioje, koks nors prieraišumas ir simpatija, papildykite mano džiaugsmą būdami tos pačios minties, tos pačios meilės, visiško sutarimo ir vienos minties.

Išganymo džiaugsmas

Luko 1:47

Mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.

Psalmių 71:23

Mano lūpos šauks iš džiaugsmo, kai giedosiu Tau šlovę, ir mano siela, kurią Tu atpirkai.

Izaijo 35:10

Viešpaties išpirktieji sugrįš ir ateis į Sioną su giedojimu; amžinas džiaugsmas bus ant jų galvų; jie džiaugsis ir linksminsis, o liūdesys ir atodūsiai pasitrauks.

Izaijo 61:10

Labai džiaugsiuosi Viešpačiu, mano siela džiūgaus mano Dievu, nes jis aprengė mane išganymo drabužiais, apvilko mane teisumo apsiaustu, kaip jaunikis pasipuošia kaip kunigas gražiu galvos apdangalu ir kaip nuotaka pasipuošia savo brangakmeniais.

1 Petro 1:8-9

Nors jo nematėte, jūs jį mylite. Nors dabar jo nematote, jūs tikite juo ir džiaugiatės neišsakomu ir šlovės kupinu džiaugsmu, gaudami savo tikėjimo rezultatą - savo sielų išganymą.

Luko 2:10

Angelas jiems tarė: "Nebijokite, nes štai aš skelbiu jums didelio džiaugsmo naujieną, kuri bus visai tautai".

Apaštalų darbų 13:47-48

Juk taip mums įsakė Viešpats, sakydamas: ,,Aš padariau tave šviesa pagonims, kad neštum išganymą iki žemės pakraščių." Tai išgirdę, pagonys ėmė džiūgauti ir šlovinti Viešpaties žodį, ir tiek, kiek buvo skirta amžinajam gyvenimui, įtikėjo.

Romiečiams 5:11

Dar daugiau, mes džiaugiamės Dievu per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, per kurį dabar gavome sutaikinimą.

Psalmių 51:12

Sugrąžink man savo išgelbėjimo džiaugsmą ir palaikyk mane norinčia dvasia.

Džiaukitės Viešpatyje

Romiečiams 12:12

Džiaukitės viltimi, būkite kantrūs suspaudimuose, nuolat melskitės.

Filipiečiams 4:4

Visuomet džiaukitės Viešpatyje; dar kartą pakartosiu: "Džiaukitės".

Ps 118:24

Tai diena, kurią Viešpats sukūrė; džiaukimės ir linksminkimės ja.

Psalmių 5:11

Bet tegul džiaugiasi visi, kurie ieško prieglobsčio Tavyje, tegul jie visada gieda iš džiaugsmo ir išskleisk virš jų savo globą, kad Tavo vardą mylintys galėtų džiaugtis Tavimi.

Psalmių 32:11

Džiaukitės Viešpatyje, džiūgaukite, teisieji, šaukite iš džiaugsmo, visi, kurių širdys teisios!

Psalmių 28:7

Viešpats yra mano stiprybė ir mano skydas; Juo pasitiki mano širdis, ir man padedama; mano širdis džiūgauja, giesme jam dėkoju.

Psalmių 47:1

Plakite rankomis, visos tautos! Šaukite Dievui garsiomis džiaugsmo giesmėmis!

Džiaugsmas išbandymuose

Jokūbo 1:2-4

Džiaukitės, mano broliai, kai jus ištinka įvairūs išbandymai, nes žinote, kad jūsų tikėjimo išbandymas ugdo ištvermę. Ir tegul ištvermė visiškai pasiteisina, kad būtumėte tobuli ir visaverčiai, kad jums nieko netrūktų.

Romiečiams 5:3-5

Ne tik tai, bet ir džiaugiamės savo kančiomis, nes žinome, kad kančia ugdo ištvermę, o ištvermė - charakterį, charakteris - viltį, o viltis mūsų nebaugina, nes Dievo meilė per Šventąją Dvasią, kuri mums buvo duota, yra išlieta į mūsų širdis.

Jono 16:22

Taip ir jūs dabar liūdite, bet aš vėl jus pamatysiu, ir jūsų širdys džiūgaus, ir niekas neatims iš jūsų džiaugsmo.

Psalmių 30:5

Jo pyktis trunka tik akimirką, o Jo malonė - visą gyvenimą. Verksmas gali užtrukti naktį, bet džiaugsmas ateina su rytu.

Hebrajams 12:2

Žvelgdami į Jėzų, mūsų tikėjimo Įkūrėją ir Tobulintoją, kuris dėl jam skirto džiaugsmo iškentėjo kryžių, paniekindamas gėdą, ir sėdi Dievo sosto dešinėje.

1 Tesalonikiečiams 1:6

Jūs tapote mūsų ir Viešpaties sekėjais, nes žodį priėmėte dideliame suspaudime su Šventosios Dvasios džiaugsmu.

2 Korintiečiams 7:4

Aš elgiuosi su didele drąsa tavo atžvilgiu; didžiuojuosi tavimi; esu kupinas paguodos. Visuose mūsų varguose esu perpildytas džiaugsmo.

1 Petro 4:13

Bet džiaukitės, kiek dalyvaujate Kristaus kentėjimuose, kad galėtumėte džiaugtis ir džiūgauti, kai apsireikš jo šlovė.

2 Korintiečiams 8:1-2

Norime, kad žinotumėte, broliai, apie Dievo malonę, kuri buvo suteikta Makedonijos bažnyčioms, nes sunkiame vargo išbandyme jų džiaugsmo gausa ir didžiulis skurdas peraugo į jų dosnumą.

Džiaugsmo išmintis

Patarlių 17:22

Džiugi širdis yra geras vaistas, bet sugniuždyta dvasia išdžiovina kaulus.

Patarlių 10:28

Teisiųjų viltis teikia džiaugsmą, o nedorėlių lūkesčiai pražūva.

Taip pat žr: Pasilikti vynmedyje: raktas į vaisingą gyvenimą Jono 15:5

Romiečiams 12:15

Džiaukitės su besidžiaugiančiais, verkite su verkiančiais.

Ps 126:5

Tie, kurie sėja su ašaromis, pjaus su džiaugsmo šūksniais!

Patarlių 15:23

Tinkamas atsakymas - tai džiaugsmas žmogui, o žodis laiku, koks jis geras!

1 Tesalonikiečiams 5:16-18

Visuomet džiaukitės, be paliovos melskitės, dėkokite visose aplinkybėse, nes tokia yra Dievo valia jums Kristuje Jėzuje.

Citatos apie džiaugsmą

Džiaugsmas - tai malda. Džiaugsmas - tai stiprybė. Džiaugsmas - tai meilė. Džiaugsmas - tai meilės tinklas, kuriuo galite gaudyti sielas. - Motina Teresė

Džiaugsmas yra paprasčiausia dėkingumo forma. - Karlas Bartas

Džiaugsmas yra rimtas dangaus reikalas. - C. S. Lewisas

Džiaugsmas - tai nebūtinai kančios nebuvimas, tai Dievo buvimas. - Samas Stormsas

Taip pat žr: 30 Biblijos eilučių, padedančių mums mylėti vieniems kitus

Džiaugsmas gali būti tikras tik tada, jei žmonės į savo gyvenimą žvelgia kaip į tarnystę ir turi konkretų gyvenimo tikslą, nesusijusį su jais pačiais ir jų asmenine laime. - Levas Tolstojus

Malda už džiaugsmą

Džiaukitės, džiaukitės, dar kartą sakau, džiaukitės. Pakelkite savo veidą į Viešpatį, nes Jis geras ir Jo gailestingumas amžinas.

Mano Viešpatie ir mano Dieve, Tu esi švelnus ir gailestingas. Tavo gerumas yra tarsi šaltas gaivus vėjas, kuris pažadina mane iš nusivylimo ir nevilties.

Tu rūpiniesi mano siela. Tu žinai mano silpnumą ir trapumą. Tu myli mane nepaisant mano nesėkmių ir trokšti, kad būčiau pripildytas Tavo džiaugsmo.

Viešpatie, išpažįstu, kad esu blaškomas gyvenimo rūpesčių ir nuolat išleidžiu iš akių Tavo gerumą. Esu linkęs lengvai nusivilti. Išpažįstu, kad per daug dėmesio skiriu sau ir savo problemoms, užuot sutelkęs dėmesį į Tave.

Viešpatie, jei mano gyvenime yra kokia nors neišpažįstama nuodėmė, jei tarp mūsų yra kokia nors kliūtis, kuri trukdo džiaugsmo srautui mano gyvenime, prašau, atskleisk man ją, kad galėčiau atiduoti ją Tau.

Dėkoju Tau už mano gyvenimą ir gebėjimą, kurį man suteikei patirti Tavo džiaugsmą. Dėkoju Tau už mano šeimą. Dėkoju Tau už mano namus. Dėkoju Tau už draugus, kurie manimi rūpinasi ir turi bendrų interesų. Dėkoju Tau už mano darbą. Meldžiu, kad pripildytum jį prasmės ir tikslo ir suteiktum man galimybių juo Tave pagerbti.

Viešpatie, prašau, kad pripildytum mano širdį džiaugsmo. Tavo Dvasia kupina džiaugsmo. Pripildyk mane savo Dvasia. Viešpatie, atsiduodu Tavo Dvasiai. Atsiduodu Tavo vadovavimui. Padėk man patirti Viešpaties džiaugsmą. Padėk man rasti laimę ir pasitenkinimą Tavyje.

Amen.

Papildomi ištekliai

Jei šios Biblijos eilutės pakėlė jūsų dvasią, perduokite jas kitiems, kuriems jos taip pat gali būti naudingos. Dabar labiau nei bet kada mūsų pasauliui reikia Viešpaties džiaugsmo.

Be Biblijos, šios knygos padėjo man tapti džiaugsmingesniu žmogumi, nes padėjo man nuimti dėmesį nuo savęs ir išmokti gyventi pilnatviškiau Dievo akivaizdoje.

Džiaugsmas: slaptas Dievo ginklas kiekvienam tikinčiajam

Gimęs ir augęs komunistinės Bulgarijos priespaudoje, autorius Georgianas Banovas pabėgo į Jungtines Amerikos Valstijas, kur jį priglaudė "Jėzaus žmonių" šiluma ir meilė. Susitikimas su Dievu atvedė Georgianą į laisvės ir džiaugsmo kupiną gyvenimą.

Šioje knygoje gruzinų kalba jums padės:

- Pažinkite Dievą kaip mylintį Tėvą

- Atraskite našumo nereikalaujančią malonę

- Baigti religines pastangas ir savęs stengimąsi

- Rasti pergalę prieš nuodėmės galią

- Būkite Jėzaus rankomis ir kojomis pasaulyje

Brolio Lawrence'o Dievo buvimo praktika

Giluminė ramybė ir džiaugsmas, pasireiškę Lawrence'o gyvenime, traukė daugybę žmonių, kurie stengėsi įminti jo unikalios dvasinės praktikos paslaptį.

Šią knygą, išleistą netrukus po jo mirties, sudaro asmeniniai Lawrence'o pokalbiai ir laiškai, kuriuose pasakojama, kaip galima patirti Viešpaties džiaugsmą.

Džiaugsmas klausytis Dievo by Joyce Huggett

Džoisė dalijasi savo atradimų keliu, mokydamasi patirti džiaugsmą klausydamasi Dievo maldoje.

Perskaičius šią knygą, malda tapo ne tiek disciplina, kiek laiku, skirtu pabūti su Dievu.

Kai išmokau išgirsti Dievo balsą, augo pasitenkinimas ir džiaugsmas. Tikiuosi, kad ir jums taip bus.

Šie rekomenduojami ištekliai parduodami "Amazon". Paspaudę nuorodą pateksite į "Amazon" parduotuvę. Kaip "Amazon" asocijuotasis partneris aš uždirbu procentus nuo pardavimo sumos už atitinkamus pirkinius. Iš "Amazon" gautos pajamos padeda išlaikyti šią svetainę.

John Townsend

Johnas Townsendas yra aistringas krikščionių rašytojas ir teologas, savo gyvenimą paskyręs Biblijos studijoms ir dalinimuisi gerąją naujieną. Turėdamas daugiau nei 15 metų pastoracinės tarnybos patirtį, Jonas puikiai supranta dvasinius poreikius ir iššūkius, su kuriais krikščionys susiduria kasdieniame gyvenime. Būdamas populiaraus tinklaraščio „Bible Lyfe“ autorius, Johnas siekia įkvėpti ir paskatinti skaitytojus išgyventi savo tikėjimą su atnaujintu tikslo ir įsipareigojimo jausmu. Jis žinomas dėl savo patrauklaus rašymo stiliaus, verčiančių susimąstyti įžvalgų ir praktinių patarimų, kaip Biblijos principus pritaikyti šiuolaikiniams iššūkiams. Be savo rašymo, Johnas taip pat yra geidžiamas pranešėjas, vedantis seminarus ir rekolekcijas tokiomis temomis kaip mokinystė, malda ir dvasinis augimas. Jis yra įgijęs dieviškumo magistro laipsnį viename iš pirmaujančių teologijos koledžų ir šiuo metu su šeima gyvena Jungtinėse Valstijose.