50 motyvuojančių Biblijos eilučių

John Townsend 05-06-2023
John Townsend

Ar kada nors jautėtės toks prislėgtas, kad norėjote tiesiog pasiduoti? Ar kada nors jautėtės taip, tarsi neturėtumėte motyvacijos tęsti darbą? Jei taip, tai ne jūs vienas. Laimei, galime kreiptis į Dievą kaip į stiprybės ir padrąsinimo šaltinį, kuris padės mums įveikti net sunkiausius laikus. Vienas geriausių būdų tai padaryti - semtis įkvėpimo iš motyvuojančių Biblijos eilučių.

Biblijoje gausu motyvuojančių eilučių, kurios gali padėti mums įvertinti Dievo tikslą mūsų gyvenime, paskatinti mus mylėti ir daryti gerus darbus. Romiečiams 8:28 rašoma: "Ir mes žinome, kad viskas išeina į gera tiems, kurie myli Dievą, tiems, kurie pašaukti pagal jo tikslą." Net tada, kai atrodo, kad viskas eina ne taip, ir mes nežinome, ką daryti, Dievas turi mums planą ir padės.mus, kad įgyvendintume Jo tikslus.

Viena iš labiausiai motyvuojančių Biblijos eilučių yra Jeremijo 29:11, kurioje sakoma: "Nes aš žinau planus, kuriuos turiu su jumis, planus, kad jums klestėtų, o ne kenktų, planus, kurie suteiks jums viltį ir ateitį." Kaip Jeremijas priminė izraelitams neprarasti vilties Babilono nelaisvėje, taip ir mes galime pasitikėti, kad Dievas įgyvendins savo tikslus per mus, nepaisant sunkumų, su kuriais susiduriame.

Šios eilutės primena mums, kad Dievas visada yra su mumis ir kad Jis suteiks mums jėgų, drąsos ir motyvacijos, kurių reikia bet kokiai situacijai įveikti. Jis niekada mūsų nepaliks ir neapleis. Jo planų neįmanoma sužlugdyti. Taigi skirkite šiek tiek laiko šioms eilutėms perskaityti ir leiskite Dievui pripildyti jus vilties, drąsos ir motyvacijos gyventi ištikimame klusnume.

Motyvuojančios Biblijos eilutės iš Senojo Testamento

Pradžios 1:27-28

Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, pagal Dievo paveikslą sukūrė jį; sukūrė vyrą ir moterį. Ir Dievas juos palaimino. Dievas jiems tarė: "Būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir ją valdykite, viešpataukite jūros žuvims, dangaus paukščiams ir viskam, kas juda žemėje".

Išėjimo 14:14

Viešpats kovos už jus; jums tereikia būti ramiems.

Pakartoto Įstatymo 31:6

Būkite stiprūs ir drąsūs. Nebijokite ir nebijokite dėl jų, nes Viešpats, jūsų Dievas, eina su jumis; jis niekada jūsų nepaliks ir neapleis.

Jozuės 1:9

Argi aš tau neįsakiau? Būk stiprus ir drąsus. Nebijok, nenusimink, nes Viešpats, tavo Dievas, bus su tavimi, kad ir kur eitum.

1 Samuelio 17:47

Mūšis priklauso Viešpačiui, ir Jis atiduos jus visus į mūsų rankas.

2 Kronikų 15:7

O jūs būkite stiprūs ir nepasiduokite, nes už jūsų darbą bus atlyginta.

Psalmių 37:23-25

Žmogaus žingsnius tvirtina Viešpats, kai jis džiaugiasi savo keliu; nors ir krisdamas, jis nenukris, nes Viešpats palaiko jo ranką. Patikėkite savo kelią Viešpačiui; pasitikėkite Juo, ir Jis tai padarys.

Ps 46:10

Būkite ramūs ir žinokite, kad aš esu Dievas; aš būsiu išaukštintas tarp tautų, būsiu išaukštintas žemėje.

Ps 118:6

Viešpats yra su manimi, aš nebijosiu. Ką man gali padaryti žmogus?

Patarlių 3:5-6

Visa širdimi pasitikėk Viešpačiu ir nesiremk savo supratimu; visuose savo keliuose paklusk jam, ir jis ištiesins tavo kelius.

Izaijo 41:10

Tad nebijokite, nes aš esu su jumis, nebijokite, nes aš esu jūsų Dievas. Aš jus sustiprinsiu ir jums padėsiu, palaikysiu jus savo teisiąja dešine.

Izaijo 40:31

Bet tie, kurie tikisi Viešpaties, atnaujins savo jėgas. Jie pakils ant sparnų kaip ereliai, bėgs ir nepavargs, vaikščios ir nenusilps.

Jeremijo 29:11

Aš žinau, kokius planus turiu su jumis, - skelbia Viešpats, - planus, kaip jums klestėti, o ne pakenkti, planus, kaip suteikti jums viltį ir ateitį.

Rauda 3:22-23

Dėl Viešpaties didžiosios meilės mes nesiliausime mylėję, nes jo gailestingumas niekada neišsenka. Jis kiekvieną rytą naujas; didi tavo ištikimybė.

Ezechielio 36:26

Duosiu jums naują širdį ir įdėsiu į jus naują dvasią; pašalinsiu iš jūsų akmeninę širdį ir duosiu jums kūnišką širdį.

Joelio 2:13

Apiplaukite savo širdį, o ne drabužius. Sugrįžkite pas Viešpatį, savo Dievą, nes jis maloningas ir gailestingas, lėtas pykti ir kupinas meilės.

Michėjo 6:8

Jis pasakė tau, žmogau, kas gera, ir ko gi Viešpats reikalauja iš tavęs, jei ne vykdyti teisingumą, mylėti gerumą ir nuolankiai elgtis su savo Dievu?

Motyvuojančios Biblijos eilutės iš Naujojo Testamento

Mato 5:11-12

Palaiminti jūs, kai kiti jus šmeižia, persekioja ir dėl manęs melagingai kalba prieš jus visokį blogį. Džiaukitės ir linksminkitės, nes jūsų atlygis didelis danguje, nes taip jie persekiojo pranašus, kurie buvo prieš jus.

Taip pat žr: Biblijos eilutės apie diakonus - Biblijos Laikas

Mato 5:14-16

Jūs esate pasaulio šviesa. Miesto, stovinčio ant kalvos, neįmanoma paslėpti. Žmonės taip pat neuždega žiburio ir nepadeda jo po krepšiu, bet ant stovo, ir jis šviečia visiems namuose. Taip ir jūsų šviesa tegul šviečia kitų akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų Tėvą, kuris yra danguje.

Mato 6:33

Bet pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai jums bus pridėta.

Mato 19:26

Bet Jėzus pažvelgė į juos ir tarė: "Žmogui tai neįmanoma, o Dievui viskas įmanoma".

Mato 24:14

Ši karalystės Evangelija bus skelbiama visame pasaulyje kaip liudijimas visoms tautoms, ir tada ateis pabaiga.

Mato 25:21

Šeimininkas jam atsakė: "Gerai padarei, gerasis ir ištikimasis tarne! Tu buvai ištikimas su keliais dalykais, aš tau patikėsiu daugybę dalykų. Eik ir dalinkis savo šeimininko laime!"

Mato 28:19-20

Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.

Mk 11,24

Todėl sakau jums: ko tik prašote maldoje, tikėkite, kad tai gavote, ir tai bus jūsų.

Luko 6:35

Bet mylėkite savo priešus, darykite gera ir skolinkite, nieko nelaukdami mainais, ir jūsų atlygis bus didelis, ir jūs būsite Aukščiausiojo sūnūs, nes Jis pats yra maloningas nedėkingiems ir piktiems žmonėms.

Luko 12:48

Kiekvienas, kuriam daug duota, iš jo daug ir bus pareikalauta, o kam daug patikėta, iš to dar daugiau pareikalaus.

Luko 16:10

Kas ištikimas labai mažame dalyke, tas ištikimas ir daugelyje, o kas nesąžiningas labai mažame dalyke, tas nesąžiningas ir daugelyje.

Jono 8:12

Jėzus vėl jiems kalbėjo: "Aš esu pasaulio šviesa. Kas seka paskui mane, nevaikščios tamsoje, bet turės gyvenimo šviesą".

Jono 10:10

Vagis ateina tik vogti, žudyti ir naikinti. Aš atėjau, kad jie turėtų gyvenimą ir turėtų jo su kaupu.

Jono 14:27

Ramybę palieku jums, savo ramybę jums duodu. Ne taip, kaip pasaulis duoda, aš jums duodu. Tegul jūsų širdys nesijaudina ir nebijo.

Jono 15:5-7

Aš esu vynmedis, o jūs - šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių, nes be manęs jūs nieko negalite padaryti. Jei kas nepasilieka manyje, tas išmetamas kaip šakelė ir nudžiūsta, o šakelės surenkamos, metamos į ugnį ir sudeginamos. Jei pasiliekate manyje ir mano žodžiai pasilieka jumyse, prašykite, ko tik norite, ir jums bus padaryta.

Romiečiams 5:3-5

Ne tik tai, bet ir džiaugiamės savo kančiomis, nes žinome, kad kančia ugdo ištvermę, o ištvermė - charakterį, charakteris - viltį, o viltis mūsų nebaugina, nes Dievo meilė per Šventąją Dvasią, kuri mums buvo duota, yra išlieta į mūsų širdis.

Romiečiams 8:37-39

Ne, visuose šiuose dalykuose mes esame daugiau negu nugalėtojai per tą, kuris mus pamilo. Esu tikras, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei valdovai, nei dabartis, nei ateitis, nei galybės, nei aukštumos, nei gelmės, nei niekas kitas visoje kūrinijoje negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės Kristuje Jėzuje, mūsų Viešpatyje.

Romiečiams 12:2

Nebūkite panašūs į šį pasaulį, bet pasikeiskite atnaujindami savo protą, kad bandydami atpažintumėte, kokia yra Dievo valia, kas gera, priimtina ir tobula.

1 Korintiečiams 15:58

Todėl, mano mylimi broliai, būkite tvirti, nepajudinami, visada kupini Viešpaties darbo, žinodami, kad Viešpatyje jūsų darbas nėra veltui.

Galatams 6:9

Ir nenustokime daryti gera, nes atėjus laikui pjausime, jei nenuleisime rankų.

Efeziečiams 2:8-10

Juk malone jūs esate išgelbėti per tikėjimą. Ir tai ne jūsų pačių nuopelnas, tai Dievo dovana, o ne darbų rezultatas, kad niekas negalėtų girtis. Juk mes esame Jo kūrinys, sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paruošė, kad jais gyventume.

Taip pat žr: Priimti Dievo meilę netekties metu: 25 paguodžiančios Biblijos eilutės apie mirtį

Efeziečiams 3:20-21

O tam, kuris gali padaryti daug daugiau, negu mes prašome ar galvojame, pagal mumyse veikiančią jėgą, jam šlovė Bažnyčioje ir Kristuje Jėzuje per visas kartas, per amžių amžius. Amen.

Filipiečiams 4:13

Aš viską galiu per tą, kuris mane stiprina.

Kolosiečiams 3:23

Kad ir ką darytumėte, dirbkite nuoširdžiai, kaip Viešpačiui, o ne žmonėms.

Hebrajams 10:23-25

Nesvyruodami laikykimės savo vilties išpažinimo, nes tas, kuris pažadėjo, yra ištikimas. Ir pagalvokime, kaip vienas kitą skatinti meilei ir geriems darbams, nepamiršdami susitikti, kaip kai kurie turi įprotį, bet padrąsindami vieni kitus, ir tuo labiau, kad diena artėja.

Hebrajams 10:35

Todėl neišmeskite savo pasitikėjimo, už kurį jums bus labai atlyginta.

Hebrajams 11:1

O tikėjimas yra tikėjimas tuo, ko tikimasi, ir įsitikinimas tuo, ko nematome.

Hebrajams 12:2

Žvelgdami į Jėzų, mūsų tikėjimo Įkūrėją ir Tobulintoją, kuris dėl jam skirto džiaugsmo iškentėjo kryžių, paniekindamas gėdą, ir sėdi Dievo sosto dešinėje.

Hebrajams 13:5

Išlaikykite savo gyvenimą be meilės pinigams ir būkite patenkinti tuo, ką turite, nes Jis pasakė: "Aš niekada jūsų nepaliksiu ir neapleisiu".

Jokūbo 1:22

Bet būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai, apgaudinėjantys patys save.

Apreiškimo 3:20

Štai aš stoviu prie durų ir beldžiu. Jei kas išgirs mano balsą ir atidarys duris, aš įeisiu pas jį ir valgysiu su juo, o jis su manimi.

Apreiškimo 21:4-5

Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių, ir mirties nebebus, nebebus nei gedulo, nei verksmo, nei skausmo, nes tai, kas buvo, praėjo. Štai aš visa darau nauja.

Apreiškimo 21:7

Tas, kuris nugalės, turės šį paveldą, ir aš būsiu jo Dievas, o jis bus mano sūnus.

Apreiškimo 22:12

Štai aš netrukus ateisiu, atsinešdamas su savimi atlygį, kad atlygintų kiekvienam už tai, ką jis padarė.

John Townsend

Johnas Townsendas yra aistringas krikščionių rašytojas ir teologas, savo gyvenimą paskyręs Biblijos studijoms ir dalinimuisi gerąją naujieną. Turėdamas daugiau nei 15 metų pastoracinės tarnybos patirtį, Jonas puikiai supranta dvasinius poreikius ir iššūkius, su kuriais krikščionys susiduria kasdieniame gyvenime. Būdamas populiaraus tinklaraščio „Bible Lyfe“ autorius, Johnas siekia įkvėpti ir paskatinti skaitytojus išgyventi savo tikėjimą su atnaujintu tikslo ir įsipareigojimo jausmu. Jis žinomas dėl savo patrauklaus rašymo stiliaus, verčiančių susimąstyti įžvalgų ir praktinių patarimų, kaip Biblijos principus pritaikyti šiuolaikiniams iššūkiams. Be savo rašymo, Johnas taip pat yra geidžiamas pranešėjas, vedantis seminarus ir rekolekcijas tokiomis temomis kaip mokinystė, malda ir dvasinis augimas. Jis yra įgijęs dieviškumo magistro laipsnį viename iš pirmaujančių teologijos koledžų ir šiuo metu su šeima gyvena Jungtinėse Valstijose.