Biblijos eilutės apie Dievo karalystę

John Townsend 02-06-2023
John Townsend

Dievo karalystė yra pagrindinė Jėzaus mokymo sąvoka. Ji reiškia Dievo viešpatavimą ir valdymą danguje ir žemėje. Tai taikos, meilės ir teisingumo vieta, kur vykdoma Dievo valia ir atsiskleidžia Jo šlovė. Dievo karalystė yra dvasinė tikrovė, kurią gali patirti kiekvienas, ieškantis jos nuolankia ir atgailaujančia širdimi.

"Bet pirmiausia ieškokite jo karalystės ir jo teisumo, o visa tai jums bus duota." - Mato 6:33

"Juk Dievo karalystė - tai ne valgymas ir gėrimas, bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas Šventojoje Dvasioje." - Romiečiams 14:17

"Todėl, sakau jums, Dievo karalystė bus iš jūsų atimta ir atiduota žmonėms, kurie duos jos vaisių." - Mato 21:43

Į Dievo karalystę galime įžengti priimdami Jėzų kaip savo Gelbėtoją ir atiduodami Jam savo gyvenimą. Tikėdami Jėzumi ir paklusdami Jo įsakymams galime patirti Dievo karalystės pilnatvę ir gyventi kaip Jo amžinosios karalystės piliečiai.

Biblijos eilutės apie Dievo karalystę

Morkaus 1:15

Laikas išsipildė ir Dievo karalystė priartėjo; atgailaukite ir tikėkite Evangelija.

Mato 5:3

Palaiminti dvasios vargdieniai, nes jų yra dangaus karalystė.

Mato 5:10

Palaiminti persekiojami dėl teisumo, nes jų yra dangaus karalystė.

Taip pat žr: Dievo galia

Mato 5:20

Nes sakau jums: jei jūsų teisumas nebus didesnis už Rašto aiškintojų ir fariziejų teisumą, neįeisite į dangaus karalystę.

Mato 6:9-10

Tada melskitės taip: "Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas. Teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje".

Mato 6:33

Bet pirmiausia ieškokite Jo karalystės ir Jo teisumo, o visa tai jums bus duota.

Mato 7:21

Ne kiekvienas, kuris man sako: 'Viešpatie, Viešpatie', įeis į dangaus karalystę, bet tas, kuris vykdo mano Tėvo, esančio danguje, valią.

Mato 8:11

Sakau jums: daugelis ateis iš rytų ir vakarų ir užims savo vietas šventėje su Abraomu, Izaoku ir Jokūbu dangaus karalystėje.

Mato 9:35

Jėzus vaikščiojo po visus miestus ir kaimus, mokydamas jų sinagogose, skelbdamas karalystės Evangeliją ir gydydamas visas ligas bei negalias.

Mato 12:28

Bet jei Dievo Dvasia išvarau demonus, vadinasi, Dievo karalystė atėjo pas jus.

Mato 13:31-32

Dangaus karalystė panaši į garstyčios grūdelį, kurį žmogus paėmė ir pasėjo savo lauke. Nors jis yra mažiausias iš visų grūdelių, bet kai užauga, tampa didžiausiu sodo augalu ir virsta medžiu, kad paukščiai atskrenda ir nutūpia ant jo šakų.

Mato 13:33

Jis papasakojo jiems dar vieną palyginimą: "Dangaus karalystė panaši į raugą, kurį moteris paėmė ir paslėpė trijuose saikuose miltų, kol visas raugas užraugė".

Mato 13:44

Dangaus karalystė panaši į lauke paslėptą lobį, kurį žmogus rado ir paslėpė. Tada iš džiaugsmo jis eina, parduoda viską, ką turi, ir nusiperka tą lauką.

Mato 13:45-46

Dangaus karalystė vėlgi panaši į pirklio, ieškančio brangių perlų, kuris, radęs vieną labai vertingą perlą, pardavė viską, ką turėjo, ir jį nusipirko.

Mato 13:47-50

Vėlgi dangaus karalystė panaši į tinklą, kuris buvo įmestas į jūrą ir surinko įvairias žuvis. Kai jis buvo pilnas, žmonės ištraukė jį į krantą, atsisėdo ir surūšiavo gerąsias žuvis į indus, o blogąsias išmetė. Taip bus ir amžiaus pabaigoje. Angelai išeis, atskirs bloguosius nuo teisiųjų ir įmes juos į ugninę krosnį. Toje vietoje bus verksmas irdantų griežimas.

Mato 16:9

Aš duosiu jums dangaus karalystės raktus, ir visa, ką surišite žemėje, bus surišta danguje, ir visa, ką atrišite žemėje, bus atrišta danguje.

Mato 19:14

Bet Jėzus tarė: "Leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite jiems, nes tokiems priklauso dangaus karalystė".

Mato 21:43

Todėl sakau jums: Dievo karalystė bus iš jūsų atimta ir atiduota žmonėms, duodantiems jos vaisių.

Mato 24:14

Ši karalystės Evangelija bus skelbiama visame pasaulyje kaip liudijimas visoms tautoms, ir tada ateis pabaiga.

Mato 25:31-36

Kai Žmogaus Sūnus ateis savo šlovėje ir visi angelai su juo, jis sėdės savo šlovės soste. Priešais jį bus surinktos visos tautos, ir jis atskirs žmones vienus nuo kitų, kaip piemuo atskiria avis nuo ožkų. Avis jis pasodins savo dešinėje, o ožkas - kairėje.

Tada Karalius tars tiems, kurie bus jo dešinėje: "Ateikite, mano Tėvo palaimintieji, paveldėkite karalystę, jums paruoštą nuo pasaulio sukūrimo. Nes aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte, buvau svetimšalis, ir mane priglaudėte, buvau nuogas, ir mane aprengėte, buvau ligonis, ir mane aplankėte, buvau kalėjime, ir pas mane atėjote."

Morkaus 9:1

Jis jiems tarė: "Iš tiesų sakau jums: kai kurie iš čia stovinčių neragaus mirties, kol nepamatys Dievo karalystės, atėjusios su galia".

Morkaus 10:25

Lengviau kupranugariui pralįsti pro adatos ausį, negu turtingam žmogui įeiti į Dievo karalystę.

Luko 4:43

Bet jis jiems tarė: "Aš turiu skelbti gerąją naujieną apie Dievo karalystę ir kituose miestuose, nes tam buvau siųstas".

Luko 9:60

Jėzus jam tarė: "Palik mirusiems laidoti savo mirusiuosius, o tu eik ir skelbk Dievo karalystę".

Luko 12:32-34

Nebijokite, mažoji kaimenė, nes jūsų Tėvas panorėjo duoti jums karalystę. Parduokite savo turtą ir išdalykite vargšams. Apsirūpinkite pinigėliais, kurie nesensta, lobiu danguje, kuris nesunyksta, kur vagys neprieina ir kandys nesunaikina. Nes kur jūsų lobis, ten bus ir jūsų širdis.

Luko 17:20-21

Fariziejų paklaustas, kada ateis Dievo karalystė, jis jiems atsakė: "Dievo karalystė ateis ne taip, kaip galima pastebėti, ir jie nesakys: 'Žiūrėkite, štai čia!' ar 'Ten!', nes štai Dievo karalystė yra tarp jūsų".

Luko 18:24-30

Jėzus, matydamas, kad jis nuliūdo, tarė: "Kaip sunku turtingiesiems įeiti į Dievo karalystę! Juk lengviau kupranugariui pralįsti pro adatos ausį negu turtingam įeiti į Dievo karalystę." Tie, kurie tai girdėjo, sakė: "Tai kas gali būti išgelbėtas?" Bet jis atsakė: "Kas neįmanoma žmogui, įmanoma Dievui." O Petras tarė: "Žiūrėk, mes palikome savo namus irsekė paskui jus." Jis jiems tarė: "Iš tiesų sakau jums: nėra nė vieno, kuris būtų palikęs namus ar žmoną, ar brolius, ar tėvus, ar vaikus dėl Dievo karalystės, kuris negautų daug kartų daugiau šiuo laiku ir būsimajame amžiuje amžinojo gyvenimo".

Apaštalų darbų 28:31

Skelbti Dievo karalystę ir mokyti apie Viešpatį Jėzų Kristų drąsiai ir be jokių kliūčių.

Jono 3:3

Jėzus jam atsakė: "Iš tiesų, iš tiesų sakau tau: jei kas negimsta iš naujo, negali regėti Dievo karalystės".

Romiečiams 14:17

Juk Dievo karalystė - tai ne valgymas ir gėrimas, bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas Šventojoje Dvasioje.

1 Korintiečiams 4:20

Juk Dievo karalystė yra ne kalbėjimas, bet galia.

1 Korintiečiams 6:9-10

Argi nežinote, kad neteisieji nepaveldės Dievo karalystės? Neapsigaukite: nei ištvirkėliai, nei stabmeldžiai, nei svetimautojai, nei homoseksualistai, nei vagys, nei godieji, nei girtuokliai, nei piktadariai, nei sukčiai nepaveldės Dievo karalystės.

1 Korintiečiams 15:24-25

Tada ateis pabaiga, kai jis, sunaikinęs bet kokią valdžią, bet kokią valdžią ir galią, atiduos karalystę Dievui Tėvui. Nes jis turi karaliauti, kol visus savo priešus paklos po savo kojomis.

Kolosiečiams 1:13

Jis išlaisvino mus iš tamsos srities ir perkėlė į savo mylimojo Sūnaus karalystę.

1 Tesalonikiečiams 2:11-12

Juk žinote, kaip mes, kaip tėvas savo vaikus, kiekvieną iš jūsų raginome, drąsinome ir raginome elgtis taip, kad būtumėte verti Dievo, kuris kviečia jus į savo karalystę ir šlovę.

Jokūbo 2:5

Klausykite, mano mylimi broliai, argi Dievas neišsirinko tų, kurie pasaulyje yra vargšai, kad jie būtų turtingi tikėjimu ir karalystės, kurią pažadėjo tiems, kurie Jį myli, paveldėtojai?

Apreiškimo 11:15

Tada septintasis angelas užgrojo trimitą, ir danguje pasigirdo garsūs balsai: "Pasaulio karalystė tapo mūsų Viešpaties ir jo Kristaus karalyste, ir jis viešpataus per amžių amžius."

Senojo Testamento Raštai apie Dievo karalystę

1 Kronikų 29:11

Tavo, Viešpatie, yra didybė, galybė, šlovė, pergalė ir didybė, nes visa, kas yra danguje ir žemėje, yra Tavo. Tavo yra karalystė, Viešpatie, ir Tu esi išaukštintas kaip visų galva.

Psalmių 2:7-8

Pasakysiu apie nutarimą: Viešpats man tarė: "Tu esi mano Sūnus, šiandien tave pagimdžiau. Prašyk manęs, ir aš padarysiu tautas tavo paveldu, o žemės pakraščius - tavo nuosavybe.

Ps 103:19

Viešpats įsteigė savo sostą danguje, ir jo karalystė viešpatauja visiems.

Taip pat žr: Įžvalgumas taisant kitus

Psalmių 145:10-13

Visi Tavo darbai Tau, Viešpatie, dėkos, ir visi Tavo šventieji Tave laimins!

Jie kalbės apie Tavo karalystės šlovę ir pasakos apie Tavo galybę, kad žmonių vaikams būtų žinomi Tavo galingi darbai ir Tavo karalystės didybė.

Tavo karalystė yra amžina karalystė, ir Tavo valdžia išlieka per visas kartas.

Danieliaus 2:44

Tų karalių dienomis dangaus Dievas įsteigs karalystę, kuri niekada nebus sunaikinta ir nebus palikta kitai tautai. Ji sudaužys visas šias karalystes ir padarys joms galą, ir ji stovės amžinai.

Danieliaus 7:13-14

Aš mačiau nakties regėjimus, ir štai su dangaus debesimis atėjo kažkas panašus į žmogaus sūnų, jis atėjo pas Dienų Senovę ir buvo jam pristatytas. Jam buvo duota valdžia, šlovė ir karalystė, kad jam tarnautų visi žmonės, tautos ir kalbos; jo valdžia yra amžina valdžia, kuri nepraeis, ir jo karalystė - tokia, kuri nebus sunaikinta.

Danieliaus 7:18

O Aukščiausiojo šventieji gaus karalystę ir valdys ją per amžius, per amžių amžius.

Danieliaus 7:27

O karalystė, valdžia ir karalysčių didybė po visu dangumi bus atiduota Aukščiausiojo šventųjų tautai; jo karalystė bus amžina karalystė, ir visos valdos jam tarnaus ir jam paklus.

Zacharijo 14:9

Viešpats bus visos žemės karalius. Tą dieną Viešpats bus vienas ir jo vardas vienas.

Malda už Dievo karalystę

Brangus Dieve,

Meldžiame, kad Tavo karalystė ateitų žemėje kaip danguje. Tebūna Tavo valia žemėje kaip danguje.

Meldžiame, kad mūsų pasaulyje viešpatautų taika ir teisingumas. Meldžiame, kad baigtųsi skurdas, kančia ir ligos. Tegul Tavo meilė ir gailestingumas būna dalijami visiems žmonėms, o Tavo šviesa tešviečia tamsoje.

Meldžiame Tavo vadovavimo ir išminties visiems vadovams, kad jie stengtųsi tarnauti ir saugoti savo globojamus žmones.

Meldžiame stiprybės ir drąsos tiems, kurie susiduria su sunkumais ir kovomis. Tegul jie randa viltį ir paguodą Tavyje.

Meldžiamės už visų žmonių vienybę ir darną, kad galėtume susivienyti kaip broliai ir seserys, to paties mylinčio Dievo vaikai.

Meldžiamės viso to tavo šventuoju vardu, amen.

John Townsend

Johnas Townsendas yra aistringas krikščionių rašytojas ir teologas, savo gyvenimą paskyręs Biblijos studijoms ir dalinimuisi gerąją naujieną. Turėdamas daugiau nei 15 metų pastoracinės tarnybos patirtį, Jonas puikiai supranta dvasinius poreikius ir iššūkius, su kuriais krikščionys susiduria kasdieniame gyvenime. Būdamas populiaraus tinklaraščio „Bible Lyfe“ autorius, Johnas siekia įkvėpti ir paskatinti skaitytojus išgyventi savo tikėjimą su atnaujintu tikslo ir įsipareigojimo jausmu. Jis žinomas dėl savo patrauklaus rašymo stiliaus, verčiančių susimąstyti įžvalgų ir praktinių patarimų, kaip Biblijos principus pritaikyti šiuolaikiniams iššūkiams. Be savo rašymo, Johnas taip pat yra geidžiamas pranešėjas, vedantis seminarus ir rekolekcijas tokiomis temomis kaip mokinystė, malda ir dvasinis augimas. Jis yra įgijęs dieviškumo magistro laipsnį viename iš pirmaujančių teologijos koledžų ir šiuo metu su šeima gyvena Jungtinėse Valstijose.