Biblijos eilutės apie Jėzaus sugrįžimą

John Townsend 02-06-2023
John Townsend

Biblijoje gausu eilučių apie Jėzaus sugrįžimą, todėl daugelis tikinčiųjų savęs klausia: "Ar esu pasirengęs Jėzaus sugrįžimui?" Svarbu ruoštis tai dienai, kai Kristus sugrįš.

Šios Biblijos eilutės apie Jėzaus sugrįžimą padės atsakyti į šiuos klausimus: Kada Jėzus sugrįš? Ko galime tikėtis iš jo atėjimo? Ir kaip galime atitinkamai pasiruošti?

Jėzus aiškiai sako, kad niekas nežinos tikslaus Jo sugrįžimo laiko (Mato 24, 36). Todėl turėtume išlikti laukimo ir pasirengimo būsenoje (Mato 24, 44).

Dievas Tėvas suteikė Jėzui valdžią teisti visas žemės tautas (Danieliaus 7, 13). Jėzus atlygins kiekvienam žmogui už tai, ką jis padarė. Dievobaimingieji paveldės amžinąjį gyvenimą ir valdys su Kristumi amžinai. Nedorėliai bus įmesti į ugnies ežerą ir sulauks pasmerkimo už tikėjimo stoką.

Taip pat žr: 25 įkvepiančios Biblijos eilutės apie garbinimą

Biblija mus moko išlikti ištikimus savo tikėjimui net tada, kai ateina sunkūs laikai ir išbandymai: "Bet džiaukitės, kiek esate Kristaus kančios dalininkai, kad ir jūs džiaugtumėtės ir džiūgautumėte, kai apsireikš jo šlovė" (1 Pt 4, 13).

Taip pat turėtume stengtis išlikti ištikimi savo kasdieniame gyvenime. Tai reiškia, kad turime gyventi pagal Dievo žodį ir būti Jam paklusnūs (1 Jn 2, 17), ypač tada, kai vyraujanti kultūra atsisako tikėjimo į Dievą. Be to, turėtume nepamiršti, kaip elgiamės su kitais, ypač su tais, kurie yra visuomenės atstumti (Mt 25, 31-46). Turėtume mylėti kitus ta pačia meile, kurią gavome.iš Kristaus (1 Jn 4, 7-8).

Galiausiai svarbu, kad tikintieji išliktų budrūs savo maldos gyvenime. Turėtume palaikyti nuolatinį dialogą su Dievu, nes Jis mus vis labiau įtraukia į santykį su savimi (Jok 4, 8).

Skirdami laiko šioms Biblijos eilutėms apie Jėzaus sugrįžimą, galime geriau suprasti, kaip atrodys Jo antrasis atėjimas, ir jam pasiruošti.

Biblijos eilutės apie Jėzaus sugrįžimą

Mato 24:42-44

Todėl budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų Viešpats. Bet žinokite, kad jei namų šeimininkas būtų žinojęs, kurią nakties dalį ateis vagis, jis būtų budėjęs ir nebūtų leidęs įsilaužti į savo namus. Todėl ir jūs turite būti pasiruošę, nes Žmogaus Sūnus ateis tą valandą, kurią nesitikite.

Jono 14:1-3

Tegul jūsų širdys nesijaudina. Tikėkite Dievą, tikėkite ir mane. Mano Tėvo namuose yra daug kambarių. Jei taip nebūtų, argi būčiau jums sakęs, kad einu paruošti jums vietos? O jei nueinu ir paruošiu jums vietą, vėl ateisiu ir pasiimsiu jus pas save, kad ir jūs būtumėte ten, kur aš esu.

Apaštalų darbų 3:19-21

Taigi atgailaukite ir atsiverskite, kad jūsų nuodėmės būtų ištrintos, kad iš Viešpaties akivaizdos ateitų atgaivos laikai ir kad Jis atsiųstų jums paskirtą Kristų, Jėzų, kurį dangus turi priimti, kol ateis laikas atkurti visa tai, apie ką Dievas seniai kalbėjo savo šventųjų pranašų lūpomis.

Romiečiams 8:22-23

Juk žinome, kad visa kūrinija iki šiol kartu dejuoja gimdymo skausmuose. Ir ne tik kūrinija, bet ir mes patys, kurie turime Dvasios pirmuosius vaisius, viduje dejuojame, nekantriai laukdami įvaikinimo į sūnus, savo kūnų atpirkimo.

1 Korintiečiams 1:7-8

Kad jums netrūktų jokios dovanos, nes jūs laukiate, kada apsireikš mūsų Viešpats Jėzus Kristus, kuris palaikys jus iki galo, be kaltės mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus dieną.

1 Petro 1:5-7

kurie Dievo galia per tikėjimą saugomi išganymui, pasirengusiam apsireikšti paskutiniuoju laiku. Tuo jūs džiaugiatės, nors dabar kurį laiką, jei reikia, esate nuliūdinti įvairių išbandymų, kad išbandytas jūsų tikėjimo tikrumas - brangesnis už auksą, kuris žūsta, nors ir išbandytas ugnimi, - būtų pripažintas, jog apreiškimo metu sulauksite šlovės, šlovės ir garbės.Jėzus Kristus.

1 Petro 1:13

Todėl, pasiruošę veikti ir blaiviai mąstydami, visiškai pasitikėkite malone, kuri jums bus suteikta apreiškus Jėzui Kristui.

2 Petro 3:11-13

Kadangi visi šie dalykai bus ištirpdyti, kokie turėtumėte būti žmonės, gyvenantys šventai ir pamaldžiai, laukiantys ir skubinantys Dievo dienos atėjimą, dėl kurio dangūs bus padegti ir ištirpdyti, o dangaus kūnai degdami ištirps! Bet pagal Jo pažadą mes laukiame naujo dangaus ir naujos žemės, kuriuose gyvens teisumas.

Kada Jėzus sugrįš?

Mato 24:14

Ši karalystės Evangelija bus skelbiama visame pasaulyje kaip liudijimas visoms tautoms, ir tada ateis pabaiga.

Mato 24:36

Bet apie tą dieną ir valandą niekas nežino, nei dangaus angelai, nei Sūnus, tik Tėvas.

Mato 24:44

Todėl ir jūs turite būti pasiruošę, nes Žmogaus Sūnus ateis tą valandą, kurios nesitikite.

Luko 21:34-36

Bet budėkite, kad jūsų širdys nebūtų prislėgtos išsiblaškymo, girtuokliavimo ir šio gyvenimo rūpesčių, ir ta diena neužkluptų jūsų staiga kaip spąstai. Juk ji užklups visus, gyvenančius visos žemės paviršiuje. Bet visą laiką budėkite, melsdamiesi, kad turėtumėte jėgų išvengti viso to, kas įvyks, ir atsistoti Žmogaus Sūnaus akivaizdoje.

Apaštalų darbų 17:31

Nes Jis yra nustatęs dieną, kai teisingai teis pasaulį per žmogų, kurį paskyrė, ir tai visiems užtikrino prikeldamas jį iš numirusių.

1 Tesalonikiečiams 5:2

Juk patys puikiai žinote, kad Viešpaties diena ateis kaip vagis naktį.

Kaip Jėzus sugrįš?

Mato 24:27

Nes kaip žaibas ateina iš rytų ir šviečia iki vakarų, taip bus ir su Žmogaus Sūnaus atėjimu.

Apaštalų darbų 1:10-11

Kai jie žvelgė į dangų, Jam einant, štai prie jų atsistojo du vyrai baltais drabužiais ir tarė: "Galilėjos vyrai, kodėl stovite ir žvelgiate į dangų? Šis Jėzus, paimtas iš jūsų į dangų, ateis taip pat, kaip matėte Jį įeinantį į dangų".

1 Tesalonikiečiams 4:16-17

Nes pats Viešpats nusileis iš dangaus su įsakmiu šauksmu, arkangelo balsu ir Dievo trimito garsu. Ir mirusieji Kristuje prisikels pirmieji. Tuomet mes, gyvieji, likusieji, būsime kartu su jais pagauti debesyse pasitikti Viešpaties ore, ir taip visada būsime su Viešpačiu.

2 Petro 3:10

Bet Viešpaties diena ateis kaip vagis, ir tada dangus praeis su riaumojimu, dangaus kūnai sudegs ir suirs, o žemė ir joje atlikti darbai bus apreikšti.

Apreiškimo 1:7

Štai jis ateis su debesimis, ir kiekviena akis jį pamatys, net tie, kurie jį perdūrė, ir visos žemės giminės verks dėl jo. Taip pat ir Amen.

Kodėl Jėzus sugrįš?

Mato 16:27

Juk Žmogaus Sūnus ateis su angelais savo Tėvo šlovėje ir atlygins kiekvienam pagal tai, ką jis padarė.

Taip pat žr: 15 geriausių Biblijos eilučių apie maldą

Mato 25:31-34

Kai Žmogaus Sūnus ateis savo šlovėje, o su juo visi angelai, jis atsisės į savo šlovingą sostą. Priešais jį bus susirinkusios visos tautos, ir jis atskirs žmones vienus nuo kitų, kaip piemuo atskiria avis nuo ožkų. Avis jis pasodins savo dešinėje, o ožkas - kairėje. Tada Karalius tars tiems, kurie bus jo dešinėje: "Ateikite, palaimintieji manoTėve, paveldėkite karalystę, kuri jums paruošta nuo pasaulio sukūrimo".

Jono 5:28-29

Nesistebėkite tuo, nes ateina valanda, kai visi, kurie yra kapuose, išgirs jo balsą ir išeis: tie, kurie darė gera, - gyvybės prisikėlimui, o tie, kurie darė bloga, - teismo prisikėlimui.

Jono 6:39-40

Ir tai yra valia to, kuris mane siuntė, kad aš nieko neprarastų iš to, ką jis man davė, bet prikeltų paskutiniąją dieną. Nes tokia yra mano Tėvo valia, kad kiekvienas, kuris žiūri į Sūnų ir tiki jį, turėtų amžinąjį gyvenimą, ir aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną.

Kolosiečiams 3:4

Kai pasirodys Kristus, kuris yra jūsų gyvenimas, tada ir jūs kartu su juo pasirodysite šlovėje.

2 Timotiejui 4:8

Nuo šiol man skirtas teisumo vainikas, kurį Viešpats, teisingasis Teisėjas, tą dieną įteiks man, ir ne tik man, bet ir visiems, kurie pamilo jo pasirodymą.

Hebrajams 9:28

Taigi Kristus, vieną kartą paaukotas, kad prisiimtų daugelio nuodėmes, pasirodys antrą kartą ne tam, kad susidorotų su nuodėmėmis, bet kad išgelbėtų tuos, kurie Jo nekantriai laukia.

1 Petro 5:4

O kai pasirodys vyriausiasis Ganytojas, gausite neišblėstantį šlovės vainiką.

Judo 14-15

Apie juos pranašavo ir Henochas, septintasis nuo Adomo, sakydamas: "Štai Viešpats ateina su dešimčia tūkstančių savo šventųjų, kad įvykdytų visiems teismą ir nuteistų visus bedievius už visus jų bedieviškus darbus, kuriuos jie taip nedorai darė, ir už visus šiurkščius dalykus, kuriuos bedieviai nusidėjėliai kalbėjo prieš jį."

Apreiškimo 20:11-15

Tada aš išvydau didelį baltą sostą ir sėdintįjį jame. Nuo jo akivaizdos žemė ir dangus pabėgo, ir nebuvo jiems vietos. Ir aš išvydau mirusiuosius, didelius ir mažus, stovinčius priešais sostą, ir buvo atverstos knygos. Tada buvo atversta kita knyga, kuri yra gyvenimo knyga. Ir mirusieji buvo teisiami pagal tai, kas parašyta knygose, pagal tai, ką jie padarė. Ir jūra atidavėmirusieji, kurie buvo joje, Mirtis ir Hadas išdavė mirusiuosius, kurie buvo juose, ir jie buvo teisiami, kiekvienas pagal tai, ką buvo padaręs. Tada Mirtis ir Hadas buvo įmesti į ugnies ežerą. Tai antroji mirtis, ugnies ežeras. Ir jei kieno nors vardas nebuvo rastas įrašytas gyvenimo knygoje, jis buvo įmestas į ugnies ežerą.

Apreiškimo 22:12

Štai aš netrukus ateisiu, atsinešdamas su savimi atlygį, kad atlygintų kiekvienam už tai, ką jis padarė.

Kaip pasiruošti Jėzaus sugrįžimui?

Mato 24:42-44

Todėl budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų Viešpats. Bet žinokite, kad jei namų šeimininkas būtų žinojęs, kurią nakties dalį ateis vagis, jis būtų budėjęs ir nebūtų leidęs įsilaužti į savo namus. Todėl ir jūs turite būti pasiruošę, nes Žmogaus Sūnus ateis tą valandą, kurią nesitikite.

1 Korintiečiams 4:5

Todėl neskelbkite nuosprendžio anksčiau laiko, kol ateis Viešpats, kuris išryškins tai, kas dabar paslėpta tamsoje, ir atskleis širdies kėslus. Tada kiekvienas gaus savo pagyrimą iš Dievo.

1 Korintiečiams 11:26

Juk valgydami šią duoną ir gerdami taurę, jūs skelbiate Viešpaties mirtį, kol jis ateis.

1 Tesalonikiečiams 5:23

Tegul pats ramybės Dievas jus visiškai pašventina ir tegul visa jūsų dvasia, siela ir kūnas išlieka nepriekaištingi mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimui.

1 Petro 1:13

Todėl, pasiruošę veikti ir blaiviai mąstydami, visiškai pasitikėkite malone, kuri jums bus suteikta apreiškus Jėzui Kristui.

1 Petro 4:7

Visko pabaiga jau arti, todėl būkite santūrūs ir blaiviai mąstantys dėl savo maldų.

1 Petro 4:13

Bet džiaukitės, kiek dalyvaujate Kristaus kentėjimuose, kad galėtumėte džiaugtis ir džiūgauti, kai apsireikš jo šlovė.

Jokūbo 5:7

Taigi, broliai, būkite kantrūs iki Viešpaties atėjimo. Žiūrėkite, kaip žemdirbys kantriai laukia brangaus žemės vaisiaus, kol sulauks ankstyvojo ir vėlyvojo lietaus.

Judo 21

Laikykitės Dievo meilės ir laukite mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gailestingumo, vedančio į amžinąjį gyvenimą.

1 Jono 2:28

O dabar, vaikeliai, pasilikite Jame, kad, Jam pasirodžius, turėtume pasitikėjimą ir gėdingai nesitrauktume nuo Jo, kai Jis ateis.

Apreiškimo 3:11

Netrukus ateisiu. Laikykitės tvirtai to, ką turite, kad niekas negalėtų pasisavinti jūsų karūnos.

John Townsend

Johnas Townsendas yra aistringas krikščionių rašytojas ir teologas, savo gyvenimą paskyręs Biblijos studijoms ir dalinimuisi gerąją naujieną. Turėdamas daugiau nei 15 metų pastoracinės tarnybos patirtį, Jonas puikiai supranta dvasinius poreikius ir iššūkius, su kuriais krikščionys susiduria kasdieniame gyvenime. Būdamas populiaraus tinklaraščio „Bible Lyfe“ autorius, Johnas siekia įkvėpti ir paskatinti skaitytojus išgyventi savo tikėjimą su atnaujintu tikslo ir įsipareigojimo jausmu. Jis žinomas dėl savo patrauklaus rašymo stiliaus, verčiančių susimąstyti įžvalgų ir praktinių patarimų, kaip Biblijos principus pritaikyti šiuolaikiniams iššūkiams. Be savo rašymo, Johnas taip pat yra geidžiamas pranešėjas, vedantis seminarus ir rekolekcijas tokiomis temomis kaip mokinystė, malda ir dvasinis augimas. Jis yra įgijęs dieviškumo magistro laipsnį viename iš pirmaujančių teologijos koledžų ir šiuo metu su šeima gyvena Jungtinėse Valstijose.