Biblijos eilutės apie Sandorą

John Townsend 30-05-2023
John Townsend

Sandora yra dviejų partnerių, kurie kartu siekia bendro tikslo, susitarimas arba pažadas.

Biblijoje Dievas sudaro sandoras su Nojumi, Abraomu ir Izraelio tauta. Naujajame Testamente Dievas sudaro sandorą su tais, kurie pasitiki Jėzumi, kad jis atleistų jų nuodėmes, ir patvirtina šią sutartį Kristaus krauju.

Dievas davė Nojui pažadą, kad išlaikys savo santykį su kūrinija ir daugiau niekada nesunaikins žemės tvanu. Besąlygišką Dievo pažadą lydėjo vaivorykštės ženklas: "Aš įtvirtinu savo sandorą su tavimi, kad daugiau niekada visas kūnas nebebus išnaikintas tvano vandenų ir niekada daugiau nebus tvano, kuris sunaikintų žemę" (Pr 9, 11).

Dievas davė Abraomui pažadą padaryti jį didelės tautos tėvu. Jis buvo ištikimas šiai sandorai net tada, kai Abraomas ir Sara buvo seni ir nevaisingi ir neturėjo vaikų: "Padarysiu iš tavęs didelę tautą, palaiminsiu tave ir padarysiu tavo vardą didingą, kad būtum palaiminimas. Aš palaiminsiu tuos, kurie tave laimina, o kas tave niekina, tą prakeiksiu, ir tavyje bus visos giminės.bus palaiminta žemė" (Pr 12, 2-3).

Dievas sudarė sandorą su Izraeliu, kad jis bus jų Dievas, o jie bus jo tauta. Jis buvo ištikimas šiai sandorai net tada, kai jie buvo jam neištikimi: "Taigi dabar, jei iš tiesų klausysite mano balso ir laikysitės mano sandoros, būsite mano brangi nuosavybė tarp visų tautų, nes visa žemė yra mano, ir būsite man kunigų karalystė ir šventa tauta" (Iš 19, 5-6).

Naujoji Sandora yra susitarimas tarp Dievo ir tų, kurie pasitiki Jėzumi. Ji patvirtinama Kristaus krauju: "Taip pat ir Jis po vakarienės paėmė taurę, sakydamas: 'Ši taurė yra naujoji sandora mano kraujyje. Tai darykite, kiek kartų geriate, mano atminimui'" (1 Kor 11, 25).

Ši sandora mums žada atleidimą, amžinąjį gyvenimą ir Šventosios Dvasios apsigyvenimą.

Sandoros mus moko, kad Dievas yra ištikimas. Jis laikosi savo pažadų net tada, kai mes esame Jam neištikimi. Galime tikėtis, kad Dievas laikysis savo pažadų.

Sandora su Nojumi

Pradžios 9:8-15

Tada Dievas tarė Nojui ir su juo esantiems jo sūnums: "Štai aš sudarau savo sandorą su tavimi ir tavo palikuonimis po tavęs, ir su kiekvienu gyvu padaru, kuris yra su tavimi, su paukščiais, gyvuliais ir kiekvienu žemės žvėrimi, kiek jų išėjo iš arkos; ji skirta kiekvienam žemės žvėriui. Aš sudarau su jumis savo sandorą, kad niekada daugiau viso kūno neišnaikins vandenstvanas, ir niekada daugiau nebus tvano, kuris sunaikintų žemę."

Dievas tarė: "Štai ženklas sandoros, kurią sudarau tarp savęs ir tavęs bei visų su tavimi esančių gyvų būtybių visoms ateinančioms kartoms: aš įkišau savo lanką į debesį, ir jis bus ženklas sandoros tarp manęs ir žemės. Kai atnešiu debesis virš žemės ir lankas bus matomas debesyse, aš prisiminsiu savo sandorą, sudarytą tarp manęs ir tavęs bei visų gyvų būtybiųir vandenys daugiau niekada netaps tvanu, kad sunaikintų visą kūną".

Sandora, kurią Dievas sudarė su Abraomu

Pradžios 12:2-3

Aš padarysiu iš tavęs didelę tautą, palaiminsiu tave ir padarysiu tavo vardą didingą, kad būtum palaiminimas. Aš palaiminsiu tuos, kurie tave laimina, o kas tave niekina, tą prakeiksiu, ir tavyje bus palaimintos visos žemės giminės.

Pradžios 15:3-6

Abromas tarė: "Štai tu man nedavei palikuonių, ir mano namų narys bus mano įpėdinis." Ir štai jam atėjo Viešpaties žodis: "Šitas žmogus nebus tavo įpėdinis, tavo paties sūnus bus tavo įpėdinis".

Jis išvedė jį laukan ir tarė: "Pažvelk į dangų ir suskaičiuok žvaigždes, jei sugebi jas suskaičiuoti." Tada jis jam tarė: "Tokie bus tavo palikuonys." Jis patikėjo Viešpačiu, ir jis įskaitė jam tai kaip teisumą.

Taip pat žr: 23 Biblijos eilutės apie malonę

Pradžios 15:18-21

Tą dieną Viešpats sudarė sandorą su Abromu, sakydamas: "Tavo palikuonims duodu šitą kraštą nuo Egipto upės iki didžiosios upės, Eufrato upės, žemę kenitų, kenizų, kadmonitų, hetitų, perizų, refaimų, amoritų, kanaaniečių, girgašų ir jebusiečių".

Pradžios 17:4-8

Štai mano sandora su tavimi, ir tu būsi daugybės tautų tėvas. Tavo vardas nebebus vadinamas Abramu, bet tavo vardas bus Abraomas, nes aš tave padariau daugybės tautų tėvu.

Aš padarysiu jus nepaprastai vaisingus, padarysiu jus tautomis, ir iš jūsų kils karaliai. Aš įtvirtinsiu savo sandorą tarp manęs ir jūsų bei jūsų palikuonių po jūsų per visas jų kartas kaip amžiną sandorą, kad būčiau Dievas jums ir jūsų palikuonims po jūsų.

Aš duosiu jums ir jūsų palikuonims po jūsų kraštą, kuriame jūs gyvensite, visą Kanaano kraštą, amžinai nuosavybei, ir būsiu jų Dievas.

Romiečiams 4:11

Jis gavo apipjaustymo ženklą kaip antspaudą teisumo, kurį turėjo tikėjimu, kai dar buvo neapipjaustytas. Taip buvo siekiama padaryti jį tėvu visų tikinčiųjų, kurie tiki nebūdami apipjaustyti, kad teisumas būtų įskaitytas ir jiems.

Izraelio sandora su Dievu

Išėjimo 19:5-6

Taigi dabar, jei iš tiesų klausysite mano balso ir laikysitės mano sandoros, būsite mano brangi nuosavybė tarp visų tautų, nes visa žemė yra mano, ir būsite man kunigų karalystė ir šventa tauta.

Išėjimo 24:8

Mozė paėmė kraują, užpylė jį ant žmonių ir tarė: "Štai kraujas sandoros, kurią Viešpats sudarė su jumis pagal visus šituos žodžius.

Išėjimo 34:28

Jis buvo ten su Viešpačiu keturiasdešimt dienų ir keturiasdešimt naktų. Jis nevalgė nei duonos, nei gėrė vandens. Jis užrašė ant plokščių sandoros žodžius, dešimt įsakymų.

Pakartoto Įstatymo 4:13

Jis paskelbė jums savo sandorą, kurią įsakė vykdyti, tai yra dešimt įsakymų, ir užrašė juos ant dviejų akmens plokščių.

Pakartoto Įstatymo 7:9

Taigi žinokite, kad Viešpats, jūsų Dievas, yra Dievas, ištikimas Dievas, kuris laikosi sandoros ir tvirtos meilės tiems, kurie jį myli ir laikosi jo įsakymų iki tūkstančio kartų.

Ps 103:17-18

Bet Viešpaties ištikima meilė nuo amžių iki amžių tiems, kurie jo bijo, ir jo teisumas vaikams, tiems, kurie laikosi jo sandoros ir nepamiršta vykdyti jo įsakymų.

Dievo sandora su Dovydu

2 Samuelio 7:11-16

Viešpats tau skelbia, kad pats Viešpats tau įkurs namus: Kai baigsis tavo dienos ir tu ilsėsies su savo protėviais, aš užauginsiu tavo palikuonį tavo įpėdinį, tavo paties kūną ir kraują, ir įkursiu jo karalystę. Jis bus tas, kuris pastatys namus mano vardui, ir aš įtvirtinsiu jo karalystės sostą amžiams. Aš būsiu jo tėvas, o jis bus mano sūnus. kaijis darys bloga, aš jį bausiu žmonių valdoma lazda, žmonių rankomis padarytomis rykštėmis. Bet mano meilė iš jo niekada nebus atimta, kaip ją atėmiau iš Sauliaus, kurį pašalinau iš tavo akivaizdos. Tavo namai ir tavo karalystė amžinai išliks mano akivaizdoje, tavo sostas bus įtvirtintas per amžius.

Biblijos eilutės apie Naująją Sandorą

Pakartoto Įstatymo 30:6

Viešpats, jūsų Dievas, apipjaustys jūsų ir jūsų palikuonių širdis, kad mylėtumėte jį visa širdimi ir visa siela ir būtumėte gyvi.

Jeremijo 31:31-34

Štai ateina dienos, - skelbia Viešpats, - kai sudarysiu naują sandorą su Izraelio namais ir Judo namais, ne tokią, kokią sudariau su jų tėvais tą dieną, kai paėmiau juos už rankos ir išvedžiau iš Egipto žemės, savo sandorą, kurią jie sulaužė, nors buvau jų vyras, - skelbia Viešpats.

Štai sandora, kurią sudarysiu su Izraelio namais po tų dienų, skelbia Viešpats: aš įdėsiu savo įstatymą į jų vidų ir įrašysiu jį į jų širdis. Aš būsiu jų Dievas, o jie bus mano tauta. Ir daugiau nebemokins kiekvienas savo artimo ir kiekvienas savo brolio, sakydamas: "Pažink Viešpatį", nes jie visi mane pažins, nuo mažiausio iki didžiausio, skelbia Viešpats.Aš atleisiu jų kaltę ir jų nuodėmės nebeprisiminsiu.

Ezechielio 36:26-27

Duosiu jums naują širdį ir įdėsiu į jus naują dvasią; pašalinsiu iš jūsų akmeninę širdį ir duosiu jums kūnišką širdį. Įdėsiu į jus savo Dvasią ir skatinsiu jus laikytis mano nutarimų ir rūpestingai laikytis mano įstatymų.

Mato 26:28

Nes tai yra mano sandoros kraujas, kuris išliejamas už daugelį nuodėmėms atleisti.

Luko 22:20

Taip pat ir taurę, kai jie valgė, sakydami: "Ši taurė, kuri už jus išliejama, yra naujoji sandora mano kraujyje".

Romiečiams 7:6

Tačiau dabar esame išlaisvinti iš įstatymo, mirę tam, kas mus laikė nelaisvėje, ir tarnaujame naujuoju Dvasios, o ne senuoju rašytinio kodekso būdu.

Romiečiams 11:27

Tai bus mano sandora su jais, kai panaikinsiu jų nuodėmes.

Taip pat žr: 35 naudingos Biblijos eilutės apie pasninką

1 Korintiečiams 11:25

Taip pat ir po vakarienės jis paėmė taurę, sakydamas: "Ši taurė yra naujoji sandora mano kraujyje. Tai darykite, kiek kartų geriate, mano atminimui".

2 Korintiečiams 3:6

kuris padarė mus kompetentingus būti naujos sandoros tarnais, ne raidės, bet Dvasios. Nes raidė žudo, o Dvasia teikia gyvybę.

Hebrajams 8:6-13

Bet kaip yra, Kristus gavo tarnystę, kuri yra tiek pat tobulesnė už senąją, kiek jo tarpininkaujama sandora yra geresnė, nes ji sudaryta remiantis geresniais pažadais. Juk jei pirmoji sandora būtų buvusi nepriekaištinga, nebūtų reikėję ieškoti antrosios.

Jis randa jų kaltę, kai sako: "Štai ateina dienos, skelbia Viešpats, kai sudarysiu naują sandorą su Izraelio namais ir Judo namais, ne tokią, kokią sudariau su jų tėvais tą dieną, kai paėmęs juos už rankos išvedžiau iš Egipto šalies. Jie nesilaikė mano sandoros, todėl aš jais nesirūpinau,skelbia Viešpats.

Štai sandora, kurią sudarysiu su Izraelio namais po tų dienų, skelbia Viešpats: "Įdėsiu savo įstatymus į jų atmintį ir įrašysiu juos į jų širdis; aš būsiu jų Dievas, o jie bus mano tauta".

Ir jie nemokys, kiekvienas savo artimo ir kiekvienas savo brolio, sakydami: 'Pažink Viešpatį', nes jie visi mane pažins, nuo mažiausio iki didžiausio. Nes aš būsiu gailestingas jų kaltėms ir nebeprisiminsiu jų nuodėmių".

Kalbėdamas apie naują sandorą, jis pirmąją daro pasenusią. O tai, kas pasensta ir sensta, yra pasirengę išnykti.

Hebrajams 9:15

Todėl jis yra naujosios sandoros tarpininkas, kad pašauktieji gautų pažadėtą amžinąjį paveldėjimą, nes įvyko mirtis, kuri atpirko juos iš nusikaltimų, padarytų pagal pirmąją sandorą.

Hebrajams 12:24

Jėzui, naujosios sandoros tarpininkui, ir apšlakstytam kraujui, kuris kalba geresnį žodį nei Abelio kraujas.

Hebrajams 13:20-21

O ramybės Dievas, kuris amžinosios Sandoros krauju prikėlė iš numirusių mūsų Viešpatį Jėzų, didįjį avių ganytoją, tegul aprūpina jus viskuo, kas gera, kad galėtumėte vykdyti jo valią, dirbdami tai, kas jam patinka, per Jėzų Kristų, kuriam šlovė per amžių amžius. Amen.

John Townsend

Johnas Townsendas yra aistringas krikščionių rašytojas ir teologas, savo gyvenimą paskyręs Biblijos studijoms ir dalinimuisi gerąją naujieną. Turėdamas daugiau nei 15 metų pastoracinės tarnybos patirtį, Jonas puikiai supranta dvasinius poreikius ir iššūkius, su kuriais krikščionys susiduria kasdieniame gyvenime. Būdamas populiaraus tinklaraščio „Bible Lyfe“ autorius, Johnas siekia įkvėpti ir paskatinti skaitytojus išgyventi savo tikėjimą su atnaujintu tikslo ir įsipareigojimo jausmu. Jis žinomas dėl savo patrauklaus rašymo stiliaus, verčiančių susimąstyti įžvalgų ir praktinių patarimų, kaip Biblijos principus pritaikyti šiuolaikiniams iššūkiams. Be savo rašymo, Johnas taip pat yra geidžiamas pranešėjas, vedantis seminarus ir rekolekcijas tokiomis temomis kaip mokinystė, malda ir dvasinis augimas. Jis yra įgijęs dieviškumo magistro laipsnį viename iš pirmaujančių teologijos koledžų ir šiuo metu su šeima gyvena Jungtinėse Valstijose.