Dievo vardai Biblijoje

John Townsend 05-06-2023
John Townsend

Dvasinėje kelionėje labai svarbu suprasti Dievo vardus, nes jie padeda mums suprasti Jo savybes ir Jo santykius su žmonėmis. Kiekvienas vardas atskleidžia skirtingą Jo charakterio aspektą, todėl pažindami šiuos vardus geriau suprantame, kas Jis yra ir kaip Jis veikia mūsų gyvenime.

Dievo vardai Senajame Testamente

Senasis Testamentas - tai dieviškųjų vardų lobynas, atspindintis turtingą daugialypės Dievo prigimties audinį. Pradėdami tyrinėti Dievo vardus, gilinsimės į jų reikšmes, kilmę ir svarbą, atskleisdami daugybę būdų, kuriais Visagalis per visą istoriją atsiskleidė žmonijai.gali praturtinti mūsų dvasinį gyvenimą ir priartinti mus prie To, kuris yra visos išminties, stiprybės ir meilės šaltinis.

Šiame tinklaraščio įraše keliausime po Senojo Testamento puslapius, nagrinėdami tokius vardus kaip "Elohim" - galingasis Kūrėjas, "Jehova Rafa" - dieviškasis Gydytojas ir "El Shaddai" - visagalis Dievas. Gilindamiesi į šių šventų vardų studijas ne tik gilinsimės į Dievo charakterį, bet ir sužinosime, kaip šios amžinosios tiesos gali įkvėpti, paguosti ir vadovauti.mus mūsų dvasiniame kelyje.

Prisijunkite prie mūsų, kai gilinsimės į Dievo vardus ir atskleisime gilesnio, artimesnio santykio su Dievu paslaptis. Studijuodami išmoksime geriau atpažinti Dievo buvimą ir veikimą mūsų gyvenime, taip pat labiau vertinsime Jo neaprėpiamą meilę ir malonę. Pradėkime šią pamokančią kelionę kartu, ir tegul mūsų Dievo vardų tyrinėjimas atnešamus dar labiau priartina prie širdies To, kuris mus pažįsta ir visiškai myli.

Adonai

Reikšmė: "Viešpats" arba "Šeimininkas".

Etimologija: kilęs iš hebrajiško žodžio "Adon", reiškiančio "valdovas" arba "šeimininkas".

Pavyzdys: Ps 8, 1 (ESV) - "Viešpatie (Jahve), mūsų Viešpatie (Adonai), koks didingas tavo vardas visoje žemėje! Tu iškeli savo šlovę aukščiau už dangų."

Adonai reiškia Dievo valdžią ir viešpatavimą visai kūrinijai. Kai kreipiamės į Dievą kaip į Adonai, pripažįstame Jo viešpatavimą ir paklūstame Jo vadovavimui bei vadovavimui.

Elohim

Reikšmė: "Dievas" arba "dievai".

Etimologija: kilęs iš hebrajiškos šaknies El, reiškiančios "galingas" arba "stiprus".

Pavyzdys: Pradžios 1:1 (ESV) - "Pradžioje Dievas (Elohim) sukūrė dangų ir žemę."

Pirmasis Biblijoje minimas Dievo vardas Elohim pabrėžia Jo, kaip Kūrėjo, vaidmenį. Šis vardas dažnai vartojamas kalbant apie Dievo galią ir galybę ir primena mums, kad Jis yra tas, kuris sukūrė visatą ir viską, kas joje yra.

Jahvė

Reikšmė: "Aš esu tas, kuris esu" arba "Viešpats".

Etimologija: kilęs iš hebrajų kalbos veiksmažodžio "būti", reiškiančio amžiną, savaime egzistuojančią Dievo prigimtį.

Pavyzdys: Išėjimo 3:14 (ESV) - "Dievas tarė Mozei: 'Aš esu, kuris esu'." Jis tarė: "Sakyk Izraelio tautai: 'Aš esu, kuris mane siuntė pas jus'."

Jahvė yra asmeninis Dievo vardas, atskleidžiantis Jo savarankišką egzistavimą, amžinybę ir nekintamą prigimtį. Kai Dievas kalbėjo Mozei per degantį krūmą, Jis apsireiškė kaip Jahvė, didysis "Aš Esu", ir patikino Mozę, kad bus su juo per visą jo misiją išlaisvinti izraelitus iš Egipto.

El Olam

Reikšmė: "Amžinasis Dievas" arba "amžinasis Dievas".

Etimologija: kilęs iš hebrajiško žodžio "olam", reiškiančio "amžinybę" arba "pasaulį be pabaigos".

Pavyzdys: Pradžios 21:33 (ESV) - "Abraomas pasodino tamariso medį Beer Šeboje ir ten šaukėsi Viešpaties, Amžinojo Dievo (El Olam), vardo".

Taip pat žr: 39 Biblijos eilutės apie pasitikėjimą Dievu

El Olam - tai vardas, pabrėžiantis amžiną Dievo prigimtį ir Jo nesikeičiantį charakterį. Kai Abraomas šaukėsi El Olam vardo, jis pripažino amžiną Dievo buvimą ir ištikimybę. Šis vardas mums primena, kad Dievo meilė ir pažadai išlieka amžinai.

El Roi

Reikšmė: "Dievas, kuris mato".

Etimologija: kilęs iš hebrajiškų žodžių "El", reiškiančio "Dievas", ir "Roi", reiškiančio "matyti".

Pavyzdys: Pradžios 16:13 (ESV) - "Taigi ji pavadino Viešpaties, kuris jai kalbėjo, vardu: 'Tu esi regintis Dievas' (El Roi), nes ji sakė: 'Tikrai čia pamačiau tą, kuris mane globoja'."

Vardas El Roi pabrėžia Dievo visažinystę ir Jo užuojautos kupiną rūpinimąsi savo žmonėmis. Hagara, Saros tarnaitė, šį vardą gavo po to, kai Dievas pamatė jos vargą ir pasirūpino jos poreikiais, kai ji buvo palikta dykumoje. Šis vardas mums primena, kad Dievas mato mūsų kovas ir rūpinasi mumis, kai mums reikia pagalbos.

El Shaddai

Reikšmė: "Visagalis Dievas" arba "Visagalis Dievas".

Etimologija: kilęs iš hebrajiško žodžio "Shaddai", reiškiančio "visagalis" arba "visagalis".

Pavyzdys: Pradžios 17:1 (ESV) - "Kai Abromas buvo devyniasdešimt devynerių metų, Viešpats (Jahvė) pasirodė Abromui ir tarė: 'Aš esu visagalis Dievas (El Šaddajus); vaikščiok mano akivaizdoje ir būk nepriekaištingas'".

El Šaddajus pabrėžia Dievo visagalybę ir Jo gebėjimą pasirūpinti visais mūsų poreikiais. Abraomo istorijoje Dievas atsiskleidžia kaip El Šaddajus, kai sudaro sandorą su Abraomu ir pažada padaryti jį daugelio tautų tėvu.

Jehova

Reikšmė: "Viešpats", "Savaime egzistuojantis" arba "Amžinasis".

Etimologija: kilęs iš hebrajiško žodžio "YHWH" (יהוה), dažnai vadinamo tetragramatonu, reiškiančio "Aš esu, kuris esu" arba "Aš esu, kuris esu". Vardas Jehova yra lotynizuota hebrajiško vardo YHWH forma, kuri vėliau buvo vokalizuota su hebrajiško žodžio "Adonai", reiškiančio "Viešpats", balsiais.

Pavyzdys: Išėjimo 3:14 (ESV) - "Dievas tarė Mozei: 'Aš esu, kuris esu'." Jis tarė: "Sakyk Izraelio tautai: 'Aš esu, kuris mane siuntė pas jus'."

Jehova yra švenčiausias ir garbingiausias Dievo vardas hebrajų Biblijoje. Jis reiškia amžiną, savaime egzistuojančią ir nekintančią Dievo prigimtį, pabrėžia Jo viešpatavimą ir dieviškąjį buvimą. Šis vardas mums primena transcendentinę Dievo didybę, taip pat Jo glaudų ryšį su savo kūrinija ir žmonėmis.

Jehova Čerebas

Reikšmė: "Viešpats - kalavijas".

Etimologija: kilęs iš hebrajiško žodžio "chereb", reiškiančio "kalaviją" arba "ginklą".

Pavyzdys: Pakartoto Įstatymo 33:29 (ESV) - "Laimingas tu, Izraeli! Kas yra kaip tu, tauta, išgelbėta Viešpaties, tavo pagalbos skydo ir tavo triumfo kalavijo (Jehovos Cherebo)!"

Jehova Čerebas - tai vardas, pabrėžiantis Dievo kaip dieviškojo kario, kovojančio už savo tautą, vaidmenį. Šiuo vardu apibūdinama Dievo galia ir galybė, užtikrinanti pergalę ir apsaugą tiems, kurie Juo pasitiki.

Jehova Elijonas

Reikšmė: "Aukščiausiasis Viešpats".

Etimologija: kilęs iš hebrajiško žodžio "elyon", reiškiančio "aukščiausias" arba "aukščiausias".

Pavyzdys: Psalmyno 7:17 (ESV) - "Dėkosiu Viešpačiui už jo teisumą ir giedosiu šlovę Aukščiausiojo Viešpaties vardui (Jehovai Eljonui)".

Jehova Eljonas - tai vardas, kuriuo pabrėžiamas aukščiausias Dievo viešpatavimas ir galia visai kūrinijai. Šaukdamiesi Jehovos Eljono pripažįstame Jo aukščiausią valdžią ir paklūstame Jo valdžiai savo gyvenime.

Jehova 'Ezri

Reikšmė: "Viešpats, mano pagalbininkas".

Etimologija: kilęs iš hebrajiško žodžio "'azar", reiškiančio "padėti" arba "padėti".

Pavyzdys: Ps 30, 10 (ESV) - "Išgirsk, Viešpatie, ir būk man gailestingas! Viešpatie, būk mano pagalbininkas (Jehova 'Ezri)!".

Jehova 'Ezri - tai vardas, pabrėžiantis Dievo, kaip nuolatinės mūsų pagalbos prireikus, vaidmenį. Šis vardas primena, kad galime šauktis Dievo pagalbos ir kad Jis visada pasiruošęs padėti mums kovoje.

Jehova Gibbor

Reikšmė: "Viešpats, galingas karys".

Etimologija: kilęs iš hebrajiško žodžio "gibbor", reiškiančio "galingas" arba "stiprus".

Pavyzdys: Jeremijo 20:11 (ESV) - "Bet Viešpats yra su manimi kaip baisus karys (Jehova Giboras), todėl mano persekiotojai suklups, jie manęs nenugalės".

Jehova Gibboras yra vardas, pabrėžiantis Dievo galią ir galybę mūšyje. Šis vardas dažnai vartojamas kalbant apie Dievą, kovojantį už savo tautą ir išvaduojantį ją iš priešų.

Jehova Go'el

Reikšmė: "Viešpats, mūsų atpirkėjas".

Etimologija: kilęs iš hebrajiško veiksmažodžio "ga'al", reiškiančio "atpirkti" arba "veikti kaip giminaičiui-atpirkėjui".

Pavyzdys: Izaijo 49:26 (ESV) - "Tada visas kūnas žinos, kad aš esu Viešpats, tavo Gelbėtojas ir tavo Atpirkėjas (Jehova Go'el), Jokūbo Galingasis".

Jehova Go'el - tai vardas, kuriuo pabrėžiama atperkanti Dievo meilė ir Jo, kaip mūsų Gelbėtojo, vaidmuo. Šis vardas dažnai vartojamas kalbant apie Dievo pažadą išvaduoti savo tautą iš priespaudos ir vergijos, galiausiai nurodant į Jėzaus Kristaus atperkamąjį darbą.

Jehova Hašopetas

Reikšmė: "Viešpats teisėjas" Etimologija: Kilęs iš hebrajiško žodžio "shaphat", reiškiančio "teisti" arba "valdyti". Pavyzdys: Teisėjų 11:27 (ESV) - "Taigi, aš jums nenusidėjau, o jūs man darote bloga, kariaudami su manimi. Viešpats, teisėjas (Jehova Hašopetas), šiandien nuspręskite tarp Izraelio tautos ir amonitų".

Jehova Hašopetas - tai vardas, kuriuo pabrėžiamas Dievo, kaip aukščiausiojo teisėjo ir visos kūrinijos valdytojo, vaidmuo. Šis vardas vartojamas Jeftės prašymo Dievui laimėti prieš amonitus kontekste, primenant mums, kad Dievas yra teisingas teisėjas, sprendžiantis ginčus ir užtikrinantis teisingumo pergalę.

Jehova Hosenu

Reikšmė: "Viešpats, mūsų kūrėjas".

Etimologija: kilęs iš hebrajų kalbos veiksmažodžio "asah", reiškiančio "padaryti" arba "sukurti".

Pavyzdys: Ps 95, 6 (ESV) - "O, ateikite, pagarbinkime ir nusilenkime, atsiklaupkime prieš Viešpatį, mūsų Kūrėją (Jehovą Hosenu)!"

Jehova Hosenu - tai vardas, pabrėžiantis Dievo kūrybinę galią ir Jo, kaip visų daiktų Kūrėjo, vaidmenį. Šis vardas primena mums, kad Dievas mus sukūrė ir gerai pažįsta, ir kviečia garbinti ir gerbti Jį kaip savo Kūrėją.

Jehova Hošija

Reikšmė: "Viešpats gelbsti".

Etimologija: kilęs iš hebrajų kalbos veiksmažodžio "yasha", reiškiančio "išgelbėti" arba "išlaisvinti".

Pavyzdys: Psalmyno 20:9 (ESV) - "Viešpatie, gelbėk (Jehova Hošija) karalių! Tegul jis atsiliepia mums, kai šauksimės."

Jehova Hošija - tai vardas, kuris pabrėžia Dievo gelbstinčią galią ir Jo gebėjimą išvaduoti mus iš bėdų. Šis vardas primena, kad Dievas yra mūsų gelbėtojas nelaimės metu ir kad galime šauktis Jo pagalbos ir išgelbėjimo.

Jehova Jirė

Reikšmė: "Viešpats pasirūpins".

Etimologija: kilęs iš hebrajų kalbos veiksmažodžio "ra'ah", reiškiančio "matyti" arba "teikti".

Pavyzdys: Pradžios 22:14 (ESV) - "Abraomas pavadino tą vietą vardu: 'Viešpats aprūpins' (Jehova Jireh), kaip sakoma iki šios dienos: 'Ant Viešpaties kalno bus aprūpinta'".

Jehova Jirė - tai Dievo vardas, kuriuo pabrėžiamas Jo pasirūpinimas mūsų poreikiais. Šį vardą Abraomas gavo po to, kai Dievas parūpino aviną vietoj jo sūnaus Izaoko, kurį jis buvo paprašytas paaukoti. Ši istorija mums primena, kad Dievas mato mūsų poreikius ir pasirūpins jais savo tobulu laiku.

Jehova Kanna

Reikšmė: "Viešpats yra pavydus".

Etimologija: kilęs iš hebrajiško žodžio "qanna", reiškiančio "pavydus" arba "uolus".

Pavyzdys: Išėjimo 34:14 (ESV) - "Negarbink kito dievo, nes Viešpats, kurio vardas Jehova Kanna, yra pavydus Dievas".

Vardas Jehova Kanna pabrėžia aistringą Dievo meilę savo tautai ir Jo troškimą, kad ji būtų jam nedalomai atsidavusi. Šis vardas mums primena, kad Dievas pavydžiai trokšta mūsų meilės ir garbinimo ir kad neturime atiduoti savo ištikimybės kitiems dievams ar stabams.

Jehova Keren-Yish'i

Reikšmė: "Viešpats - mano išgelbėjimo ragas".

Etimologija: kilęs iš hebrajiškų žodžių "keren", reiškiančio "ragas", ir "ješua", reiškiančio "išgelbėjimas" arba "išlaisvinimas".

Pavyzdys: Ps 18, 2 (ESV) - "Viešpats yra mano uola, mano tvirtovė ir mano gelbėtojas, mano Dievas, mano uola, prie kurios prisiglaudžiu, mano skydas ir mano išgelbėjimo ragas (Jehova Keren-Yish'i), mano tvirtovė".

Jehova Keren-Yish'i - tai vardas, pabrėžiantis Dievo galią išgelbėti ir išgelbėti savo tautą. Rago vaizdinys simbolizuoja jėgą ir galią, primindamas mums, kad Dievas yra galingas išgelbėti ir kad galime pasikliauti Juo dėl savo išgelbėjimo.

Jehova Machsi

Reikšmė: "Viešpats, mano prieglobstis".

Etimologija: kilęs iš hebrajiško žodžio "machaseh", reiškiančio "prieglobstį" arba "pastogę".

Pavyzdys: Psalmių 91:9 (ESV) - "Nes tu padarei Viešpatį savo buveine - Aukščiausiąjį, kuris yra mano prieglobstis (Jehova Machsi)".

Vardas Jehova Machsi pabrėžia Dievo kaip mūsų saugaus prieglobsčio nelaimės metu vaidmenį. Šis vardas primena, kad Dievuje galime rasti paguodą ir apsaugą, kai Juo pasitikime ir padarome Jį savo buveine.

Jehova Magen

Reikšmė: "Viešpats, mano skydas".

Etimologija: kilęs iš hebrajiško žodžio "magen", reiškiančio "skydas" arba "gynėjas".

Pavyzdys: Psalmyno 3:3 (ESV) - "Bet tu, Viešpatie, esi skydas (Jehova Magen) aplink mane, mano šlovė ir mano galvos pakėlėjas".

Jehova Magen - tai vardas, kuriuo pabrėžiamas Dievo kaip mūsų globėjo ir gynėjo vaidmuo. Šaukdamiesi Jehovos Magen pripažįstame Jo gebėjimą apsaugoti mus nuo žalos ir padėti įveikti iššūkius.

Jehova Mekodiškem

Reikšmė: "Viešpats, kuris tave pašventina".

Etimologija: kilęs iš hebrajiško veiksmažodžio "qadash", reiškiančio "pašventinti" arba "padaryti šventą".

Pavyzdys: Išėjimo 31:13 (ESV) - "Kalbėk Izraelio tautai ir sakyk: 'Visų pirma laikykitės mano šabatų, nes tai yra ženklas tarp manęs ir jūsų per visas jūsų kartas, kad žinotumėte, jog aš, Viešpats, jus šventinu (Jehova Mekodiškem).

Jehova Mekodiškem - tai vardas, pabrėžiantis Dievo veikimą mūsų gyvenime, kad jis mus išskirtų ir padarytų šventus. Šis vardas vartojamas Dievo sandoros su Izraeliu kontekste, pabrėžiant būtinybę Dievo tautai išsiskirti iš aplinkinio pasaulio.

Jehova Metsudhathi

Reikšmė: "Viešpats, mano tvirtovė".

Etimologija: kilęs iš hebrajiško žodžio "metsudah", reiškiančio "tvirtovę" arba "tvirtovę".

Pavyzdys: Ps 18, 2 (ESV) - "Viešpats yra mano uola ir mano tvirtovė (Jehova Metsudhathi) ir mano išgelbėjimas, mano Dievas, mano uola, prie kurios prisiglaudžiu, mano skydas ir mano išgelbėjimo ragas, mano tvirtovė".

Vardas Jehova Metsudhathi pabrėžia Dievo kaip mūsų tvirtovės ir saugumo vietos vaidmenį. Šis vardas primena, kad susidūrę su iššūkiais ir išbandymais galime rasti stiprybės ir apsaugos Dieve.

Jehova Misqabbi

Reikšmė: "Viešpats, mano aukštas bokštas".

Etimologija: kilęs iš hebrajiško žodžio "misgab", reiškiančio "aukštą bokštą" arba "tvirtovę".

Pavyzdys: Ps 18, 2 (ESV) - "Viešpats yra mano uola, mano tvirtovė ir mano gelbėtojas, mano Dievas, mano uola, prie kurios prisiglaudžiu, mano skydas ir mano išgelbėjimo ragas, mano aukštas bokštas (Jehova Miškais)".

Jehova Misqabbi - tai vardas, kuriuo pabrėžiamas Dievo kaip mūsų prieglobsčio ir tvirtovės vaidmuo nelaimės metu. Šaukdamiesi Jehovos Misqabbi pripažįstame Jo gebėjimą apsaugoti ir apsaugoti mus nuo pavojų.

Jehova Nakeh

Reikšmė: "Viešpats, kuris muša".

Etimologija: kilęs iš hebrajiško veiksmažodžio "nakah", reiškiančio "smogti" arba "suduoti".

Pavyzdys: Ezechielio 7:9 (ESV) - "Ir mano akis nepagailės, ir aš nepasigailėsiu. Aš nubausiu jus pagal jūsų kelius, kol jūsų bjaurybės bus tarp jūsų. Tada žinosite, kad aš esu Viešpats, kuris muša (Jehova Nakeh)".

Jehova Nakeh - tai vardas, pabrėžiantis Dievo teisingumą ir Jo gebėjimą nuteisti tuos, kurie nepaiso Jo įsakymų. Šis vardas vartojamas Dievo įspėjimo izraelitams apie gresiančias jų nepaklusnumo pasekmes kontekste.

Jehova Nekamot

Reikšmė: "keršto Viešpats".

Etimologija: kilęs iš hebrajiško žodžio "naqam", reiškiančio "keršyti" arba "atkeršyti".

Pavyzdys: Psalmių 94:1 (ESV) - "Viešpatie, keršto Dieve (Jehova Nekamot), keršto Dieve, šviesk!"

Jehova Nekamot - tai vardas, pabrėžiantis Dievo kaip teisingumo vykdytojo ir skriaudų keršytojo vaidmenį. Šis vardas primena, kad Dievas galiausiai įvykdys teisingumą ir atpildą nedorėliams ir kad Jis išteisins savo tautą.

Jehova Nissi

Reikšmė: "Viešpats yra mano vėliava".

Etimologija: kilęs iš hebrajiško žodžio "nês", reiškiančio "vėliavą" arba "standartą".

Pavyzdys: Išėjimo 17:15 (ESV) - "Mozė pastatė aukurą ir pavadino jį vardu: 'Viešpats yra mano vėliava' (Jehova Nissi)".

Vardas Jehova Nissi simbolizuoja Dievo apsaugą ir vadovavimą savo tautai. Mozė šį vardą pavartojo po to, kai Dievas suteikė Izraeliui stebuklingą pergalę prieš amalekitus. Jis primena, kad Dievas mus veda ir gina mūsų dvasinėse kovose.

Jehova 'Ori

Reikšmė: "Viešpats, mano šviesa".

Etimologija: kilęs iš hebrajiško žodžio "'or", reiškiančio "šviesą".

Pavyzdys: Ps 27, 1 (ESV) - "Viešpats yra mano šviesa (Jehova 'Ori) ir mano išgelbėjimas; kieno aš bijau? Viešpats yra mano gyvybės tvirtovė; kieno aš bijau?".

Vardas Jehova 'Ori pabrėžia Dievo, kaip mūsų dvasinės šviesos ir vedlio, vaidmenį. Šis vardas primena, kad Dievas nušviečia mūsų kelią, išsklaido baimes ir veda mus per tamsą.

Jehova Kadašas

Reikšmė: "Šventasis"

Etimologija: kilęs iš hebrajiško žodžio "qadosh", reiškiančio "šventas" arba "šventas".

Pavyzdys: Izaijo 40:25 (ESV) - "Su kuo gi mane palyginsite, kad būčiau panašus į jį? sako Šventasis (Jehova Kadašas)".

Vardas Jehova Kadašas pabrėžia Dievo šventumą ir Jo raginimą, kad Jo tauta būtų šventa, kaip Jis yra šventas. Šis vardas primena, kad Dievas yra atskiras nuo visos kūrinijos, pranoksta žmogiškąjį supratimą, ir kad savo gyvenime turėtume stengtis atspindėti Jo šventumą.

Jehova Raah

Reikšmė: "Viešpats, mano ganytojas".

Etimologija: kilęs iš hebrajiško veiksmažodžio "ra'ah", reiškiančio "prižiūrėti" arba "ganyti".

Pavyzdys: Ps 23, 1 (ESV): "Viešpats yra mano ganytojas (Jehova Raah), man nieko netrūks".

Jehova Raah - tai vardas, pabrėžiantis švelnų Dievo rūpinimąsi savo tauta ir vadovavimą jai. Šis vardas plačiai vartojamas 23 psalmėje, kur Dovydas palygina Dievą su ganytoju, kuris aprūpina, saugo ir veda savo avis.

Jehova Rafa

Reikšmė: "Viešpats, kuris gydo".

Etimologija: kilęs iš hebrajiško veiksmažodžio "rapha", reiškiančio "gydyti" arba "atkurti".

Pavyzdys: Išėjimo 15:26 (ESV) - "Sakydamas: 'Jei uoliai klausysi Viešpaties, savo Dievo, balso, darysi, kas teisinga jo akyse, klausysi jo įsakymų ir laikysiesi visų jo nuostatų, neužleisiu tau nė vienos ligos, kuria užleidau egiptiečius, nes aš esu Viešpats, tavo gydytojas (Jehova Rafa)'".

Jehova Rafa - tai vardas, pabrėžiantis Dievo gebėjimą gydyti ir atkurti mus tiek fiziškai, tiek dvasiškai. Šis vardas buvo apreikštas izraelitams po jų išlaisvinimo iš Egipto, kai Dievas pažadėjo apsaugoti juos nuo egiptiečius kamavusių ligų, jei jie laikysis Jo įsakymų.

Jehova Sabaotas

Reikšmė: "kariuomenių Viešpats" arba "kariuomenių Viešpats".

Etimologija: kilęs iš hebrajiško žodžio "tsaba", reiškiančio "kariuomenę" arba "kariuomenę".

Pavyzdys: 1 Samuelio 1:3 (ESV) - "Šis vyras kasmet eidavo iš savo miesto garbinti ir aukoti kareivijų Viešpačiui (Jehovai Sabaotui) į Šilą, kur Viešpaties kunigais buvo du Elio sūnūs - Hofnis ir Finehasas".

Jehova Sabaotas - tai vardas, reiškiantis Dievo galią ir valdžią visoms dangaus ir žemės jėgoms. Šis vardas dažnai vartojamas dvasinės kovos kontekste, primenant mums, kad Dievas yra mūsų gynėjas ir gelbėtojas nelaimės metu.

Jehova Šalom

Reikšmė: "Viešpats yra ramybė".

Etimologija: kilęs iš hebrajiško žodžio "shalom", reiškiančio "ramybė" arba "visuma".

Pavyzdys: Teisėjų 6:24 (ESV) - "Tada Gideonas ten pastatė aukurą Viešpačiui ir pavadino jį: 'Viešpats yra ramybė' (Jehova Šalom). Iki šios dienos jis tebestovi Ofroje, kuri priklauso abiezritams."

Vardas Jehova Šalom pabrėžia Dievo gebėjimą atnešti į mūsų gyvenimą taiką ir pilnatvę. Šį vardą Gideonas pasivadino po to, kai Dievas užtikrino jam pergalę prieš midjaniečius, nepaisant jo baimių ir nesaugumo jausmo. Šis vardas mums primena, kad Dievas yra svarbiausias taikos šaltinis mūsų gyvenime.

Jehova Šamma

Reikšmė: "Viešpats yra ten".

Etimologija: kilęs iš hebrajų kalbos veiksmažodžio "sham", reiškiančio "būti šalia" arba "būti ten".

Pavyzdys: Ezechielio 48:35 (ESV) - "Miesto perimetras bus 18 000 uolekčių. Nuo to laiko miesto vardas bus: 'Viešpats yra ten' (Jehova Šamma)".

Jehova Šamma - tai vardas, kuriuo pabrėžiamas nuolatinis Dievo buvimas su savo tauta. Šis vardas vartojamas būsimo Jeruzalės atstatymo kontekste, simbolizuojantis Dievo apsigyvenimą su savo tauta, užtikrinantį jai saugumą ir apsaugą.

Jehova Tsidkenu

Reikšmė: "Viešpats, mūsų teisumas".

Etimologija: kilęs iš hebrajiško žodžio "tsedeq", reiškiančio "teisumą" arba "teisingumą".

Pavyzdys: Jeremijo 23:6 (ESV) - "Jo dienomis Judas bus išgelbėtas, o Izraelis gyvens saugiai. Ir štai vardas, kuriuo jis bus vadinamas: 'Viešpats yra mūsų teisumas' (Jehova Tsidkenu)".

Jehova Tsidkenu - tai vardas, kuriuo pabrėžiamas Dievo teisumas ir Jo gebėjimas padaryti mus teisius per tikėjimą į Jėzų Kristų. Šis vardas vartojamas kalbant apie pažadą apie ateisiantį Mesiją, kuris įtvirtins teisingumo ir teisingumo viešpatavimą.

Jehova Tsuri

Reikšmė: "Viešpats, mano uola".

Etimologija: kilęs iš hebrajiško žodžio "tsur", reiškiančio "uola" arba "tvirtovė".

Pavyzdys: Ps 18, 2 (ESV) - "Viešpats yra mano uola (Jehova Curi), mano tvirtovė ir mano gelbėtojas, mano Dievas, mano uola, prie kurios prisiglaudžiu, mano skydas, mano išgelbėjimo ragas, mano tvirtovė".

Jehova Tsuri - tai vardas, pabrėžiantis Dievo tvirtumą ir Jo, kaip tvirto mūsų pamato, vaidmenį. Šis vardas dažnai vartojamas kalbant apie tai, kad Dievas yra stiprybės ir prieglobsčio šaltinis tiems, kurie Juo pasitiki.

Jėzaus vardai

Jėzaus vardai - tai galingas priminimas apie Jo tapatybę ir misiją žemėje. Visoje Biblijoje Jėzus vadinamas daugybe skirtingų vardų ir titulų, kurių kiekvienas atskleidžia skirtingus Jo charakterio ir veiklos aspektus. Vieni vardai pabrėžia Jo dieviškumą, kiti - žmogiškumą. Vieni kalba apie Jo kaip Gelbėtojo ir Atpirkėjo vaidmenį, kiti - apie Jo galią ir valdžią kaip Karaliaus.Karaliai ir valdovų valdovas.

Šiame skyriuje nagrinėsime kai kuriuos svarbiausius Jėzaus vardus, jų reikšmes ir juos apibūdinančias biblines nuorodas. Studijuodami šiuos vardus galime geriau suprasti, kas yra Jėzus ir kokią įtaką Jis daro mūsų gyvenimui. Kiekvienas vardas atspindi gilią meilę ir malonę, kurią Jėzus mums teikia, kviesdamas mus geriau Jį pažinti ir eiti arčiau Jo.bendravimas su Juo.

Jėzus

Reikšmė: Jėzus reiškia gelbėtoją. Jėzus yra Gelbėtojas, atėjęs išgelbėti žmonijos iš nuodėmės ir sutaikinti mus su Dievu.

Etimologija: Vardas "Jėzus" kilęs iš graikiško vardo "Iesous", kuris yra hebrajiško vardo "Ješua" arba angliškai "Joshua" transliteracija. Ir hebrajų, ir graikų kalbomis šis vardas reiškia "Jahvė gelbsti" arba "Jahvė yra išgelbėjimas".

Pavyzdys: Mato 1:21 (ESV) - "Ji pagimdys sūnų, ir pavadink jį vardu Jėzus, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių".

Vardas "Jėzus" pabrėžia Jo kaip Gelbėtojo, atėjusio išgelbėti žmoniją iš nuodėmės ir sutaikinti mus su Dievu, vaidmenį. Jis yra tas, kuris siūlo mums išgelbėjimą ir nuodėmių atleidimą, kuris suteikia mums prieigą prie Tėvo per savo pasiaukojančią mirtį ant kryžiaus. Jis taip pat yra tas, kuris per savo prisikėlimą atneša mums naują gyvenimą ir viltį.

Vardas "Jėzus" taip pat pabrėžia Jo dieviškąją prigimtį ir valdžią, nes tik Dievas turi galią mus išgelbėti ir atpirkti. Vadindami Jėzų "Jahvė gelbsti", pripažįstame Jo unikalų gebėjimą išgelbėti mus iš nuodėmės ir mirties valdžios ir pasiūlyti mums amžinąjį gyvenimą.

Apskritai Jėzaus vardas tikintiesiems kelia pasitikėjimą, dėkingumą ir pagarbą, nes mes pripažįstame Jo galią ir meilę. Jis primena mums, kaip svarbu Juo tikėti ir laikytis Jo mokymo, ir ragina mus dalytis Jo išgelbėjimo ir vilties žinia su kitais. Jis taip pat primena mums neįtikėtiną dovaną, kurią gavome Jėzuje, pasaulio Gelbėtojui.

Dievo Sūnus

Reikšmė: Šis vardas pabrėžia Jėzaus dieviškąją prigimtį ir unikalų ryšį su Dievu Tėvu kaip Jo viengimio Sūnaus.

Etimologija: Frazė "Dievo Sūnus" yra graikiško termino "huios tou theou", kuris vartojamas visame Naujajame Testamente, vertimas.

Pavyzdys: Mato 16:16 (ESV) - "Simonas Petras atsakė: 'Tu esi Kristus, gyvojo Dievo Sūnus (huios tou theou)'."

Vardas "Dievo Sūnus" patvirtina Jėzaus dieviškumą, kuris yra lygus ir amžinas su Dievu Tėvu. Jis pabrėžia Jo, kaip Dievo Sūnaus, unikalų ryšį su Dievu, dalijimąsi Jo prigimtimi ir šlove. Šis titulas taip pat pabrėžia Jėzaus vaidmenį užtikrinant žmonijos išgelbėjimą ir atskleidžia Dievo meilės mums gelmę. Tikėdami Jėzų kaip Dievo Sūnų, mes turime galimybę įgyti amžinąjį gyvenimą ir atkurtąjį gyvenimą.santykiai su mūsų Kūrėju.

Žmogaus sūnus

Reikšmė: Šiuo vardu pabrėžiamas Jėzaus žmogiškumas, Jis įvardijamas kaip žmonijos atstovas, atėjęs tarnauti ir atiduoti savo gyvybės kaip išpirkos už daugelį. Taip pat pabrėžiamas Jo autoritetas ir galia, nes Danielio pranašiškoje vizijoje Dievas Jam suteikė valdžią ir karališkumą.

Etimologija: Frazė "Žmogaus Sūnus" yra aramėjiško termino "bar nasha" ir hebrajiško termino "ben adam", kurie abu reiškia "žmogus" arba "mirtingasis", vertimas.

Pavyzdys: Morkaus 10:45 (ESV) - "Juk ir Žmogaus Sūnus atėjo ne kad jam tarnautų, bet kad tarnautų ir atiduotų savo gyvybę kaip išpirką už daugelį."

Danieliaus regėjime Žmogaus Sūnui suteikiama valdžia ir viešpatavimas visiems žmonėms, tautoms ir kalboms. Šią valdžią suteikia ne žmonių valdovai ar vyriausybės, bet pats Dievas. Žmogaus Sūnus - tai didžios galios ir didybės figūra, kuri ateina ant dangaus debesų, kad gautų amžinąją karalystę, kuri niekada nebus sunaikinta.

Naujajame Testamente Jėzus vadina save Žmogaus Sūnumi, susitapatindamas su Danieliaus pranašiška vizija ir patvirtindamas savo valdžią bei galią. Jis taip pat naudoja šį titulą, norėdamas pabrėžti savo kaip tarno, atėjusio atiduoti savo gyvybės kaip išpirkos už daugelį, vaidmenį. Per savo antrąjį atėjimą Žmogaus Sūnus sugrįš šlovėje teisti tautų ir įsteigti žemėje savo amžinosios karalystės.

Taigi vardas "Žmogaus Sūnus" apima ir Jėzaus žmogiškumą, ir Jo dieviškumą, Jo tarnavimą ir Jo valdžią, Jo pasiaukojamą mirtį ir Jo triumfuojantį sugrįžimą. Jis primena mums, kad Jėzus yra ir visiškai Dievas, ir visiškai žmogus, tas, kuris atėjo mūsų išgelbėti ir atpirkti, ir tas, kuris vieną dieną teisingai ir teisingai valdys visas tautas.

Dovydo sūnus

Reikšmė: Šis vardas pabrėžia Jėzaus žmogiškąją prigimtį ir Jo ryšį su karaliaus Dovydo gimine, taip patvirtinant, kad Jis yra pažadėtasis Mesijas, atėjęs išgelbėti savo tautos.

Etimologija: Frazė "Dovydo sūnus" yra kilusi iš Senojo Testamento, kur pranašas Natanas išpranašavo, kad vienas iš Dovydo palikuonių įsteigs amžinąją karalystę (2 Samuelio 7, 12-16). Ši frazė minima visame Naujajame Testamente, ypač Evangelijose.

Pavyzdys: Mato 1:1 (ESV) - "Jėzaus Kristaus, Dovydo sūnaus, Abraomo sūnaus, genealogijos knyga".

"Dovydo sūnaus" titulas Naujajame Testamente yra labai svarbus, nes susieja Jėzų su pažadėtuoju Mesiju, kuris turėjo kilti iš Dovydo giminės. 1 Mato evangelijoje pateikta Jėzaus genealogija prasideda teiginiu, kad Jėzus yra Dovydo sūnus, taip patvirtinant Jo ryšį su karališkąja Judo gimine. Visose evangelijose žmonės atpažįsta Jėzų kaip Dovydo sūnų ir kreipiasi į Jį prašydami išgydymo ir gailestingumo.remiantis šiuo ryšiu.

Šis titulas pabrėžia Jėzaus žmogiškumą ir Jo susitapatinimą su savo tauta, nes Jis gimė Dovydo giminėje ir gyveno tarp jos. Jis taip pat pabrėžia Jėzaus kaip pažadėto Mesijo, kuris išgelbės savo tautą ir įsteigs amžinąją karalystę, vaidmenį, išpildant Senojo Testamento pranašystes. Tikėdami Jėzų kaip Dovydo Sūnų, mes pripažįstame Jį savo Gelbėtoju ir Karaliumi, atėjusiu įsutaikinti mus su Dievu ir įtvirtinti Jo viešpatavimą visoje kūrinijoje.

Mesijas arba Kristus

Reikšmė: "Mesijas" ir "Kristus" skirtingomis kalbomis yra tas pats vardas. Abu terminai reiškia "pateptasis" ir reiškia pažadėtąjį Gelbėtoją ir Karalių, kurį Dievas patepė, kad išpildytų Senojo Testamento mesijines pranašystes.

Etimologija: "Mesijas" kilęs iš hebrajiško žodžio "mashiach", o "Kristus" - iš graikiško žodžio "christos".

Pavyzdys: Jono 1:41 (ESV) - "Jis [Andriejus] pirmiausia surado savo brolį Simoną ir jam pasakė: 'Mes radome Mesiją' (tai reiškia Kristų)".

Vardas "Mesijas/Kristus" pabrėžia Jėzaus kaip ilgai laukto žmonijos Gelbėtojo, kurį Dievas patepė, kad išpildytų Senojo Testamento pranašystes, vaidmenį. Jis patvirtina Jo kaip Dievo Sūnaus, atėjusio ieškoti ir gelbėti pražuvusiųjų, atnešti nuodėmių atleidimo ir amžinojo gyvenimo visiems, kurie Jį tiki, tapatybę. Vardas "Mesijas/Kristus" taip pat pabrėžia Jo galią ir valdžią, kaip to, kurisvieną dieną sugrįš įsteigti savo karalystės žemėje ir valdyti visų tautų.

Gelbėtojas

Reikšmė: Šiuo vardu pabrėžiamas Jėzaus, gelbstinčio mus iš nuodėmės ir mirties, vaidmuo, tikėjimu į Jį suteikiant mums amžinąjį gyvenimą.

Etimologija: Žodis "Gelbėtojas" kilęs iš lotyniškojo "salvator", reiškiančio "tas, kuris gelbsti". Graikiškasis atitikmuo yra "soter", kuris dažnai sutinkamas Naujajame Testamente.

Pavyzdys: Tit 2, 13 (ESV) - "Laukdami palaimingos vilties, mūsų didžiojo Dievo ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus šlovės pasirodymo".

"Gelbėtojo" titulas Naujajame Testamente yra pagrindinis Jėzaus tapatybės aspektas, nes juo pabrėžiamas Jo, kaip gelbstinčio mus iš nuodėmių, vaidmuo. Biblija moko, kad visi žmonės yra nuodėmingi ir atskirti nuo Dievo, nepajėgūs išsigelbėti patys. Tačiau savo mirtimi ir prisikėlimu Jėzus sumokėjo bausmę už mūsų nuodėmes ir siūlo mums išgelbėjimą bei amžinąjį gyvenimą kaip nemokamą dovaną, prieinamą visiems, kurie atiduoda savotikėjimas Juo.

Vardas "Gelbėtojas" taip pat pabrėžia Jėzaus dieviškąją prigimtį, nes tik Dievas turi galią išgelbėti mus iš nuodėmės ir mirties. Vadindami Jėzų Gelbėtoju, pripažįstame Jį Dievo Sūnumi, atėjusiu į žemę pasiūlyti mums kelią į išgelbėjimą ir amžinąjį gyvenimą. Šis vardas tikintiesiems įkvepia viltį ir pasitikėjimą, nes mes laukiame dienos, kai Jėzus sugrįš ir įsteigs žemėje savo karalystę.

Apskritai vardas "Gelbėtojas" primena mums apie Jėzaus meilę mums ir Jo auką už mus, siūlančią mums būdą susitaikyti su Dievu ir gauti amžinojo gyvenimo dovaną.

Emmanuel

Reikšmė: Šis vardas reiškia "Dievas su mumis", pabrėžiant Jėzaus dieviškąją prigimtį ir Jo, kaip Dievo pažado būti su savo tauta, išsipildymo vaidmenį. Etimologija: Vardas "Emanuelis" kilęs iš hebrajiškos frazės "Immanu El", kuri minima Izaijo 7:14 ir Mato 1:23. Pavyzdys: Mato 1:23 (ESV) - "Štai mergelė pradės ir pagimdys sūnų, ir pavadins jį vardu Emanuelis" (kurisreiškia - Dievas su mumis).

Vardas "Emanuelis" pabrėžia Jėzaus, kuris yra ir Dievas, ir žmogus, unikalią tapatybę. Jis patvirtina Jo vaidmenį užpildant atotrūkį tarp Dievo ir žmonijos, siūlant mums išgelbėjimą ir amžinąjį gyvenimą per tikėjimą Juo. Vardas "Emanuelis" taip pat primena mums, kad Dievas visada yra su mumis, net mūsų kovų ir sunkumų metu, ir kad Jo artumoje galime rasti paguodos ir stiprybės.

Dievo avinėlis

Reikšmė: Šiuo vardu pabrėžiama Jėzaus pasiaukojanti mirtis ir jo, kaip pasaulio nuodėmes naikinančio asmens, vaidmuo.

Etimologija: Frazė "Dievo Avinėlis" kilusi iš Jono Krikštytojo Jėzaus apibūdinimo Jono 1, 29: "Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes!"

Pavyzdys: Jono 1:29 (ESV) - "Kitą dieną jis pamatė Jėzų, ateinantį pas jį, ir tarė: "Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes!"

Pavadinimas "Dievo Avinėlis" yra galinga Jėzaus pasiaukojančios mirties ant kryžiaus metafora, kuri sumokėjo bausmę už mūsų nuodėmes ir sutaikino mus su Dievu. Senajame Testamente avinėliai dažnai būdavo naudojami kaip aukos žmonių nuodėmėms išpirkti. Avinėlio kraujas buvo laikomas apsivalymo ir atleidimo simboliu. Jėzaus mirtis ant kryžiaus laikoma didžiausia auka, nes Jis savo noruatidavė savo gyvybę, kad panaikintų mūsų nuodėmes ir sutaikintų mus su Dievu.

Vardas "Dievo Avinėlis" taip pat pabrėžia Jėzaus nuolankumą ir klusnumą, nes Jis norėjo prisiimti pasaulio nuodėmes ir mirti žeminančia mirtimi ant kryžiaus. Vadindami Jėzų Dievo Avinėliu, pripažįstame Jį kaip tą, kuris sumokėjo kainą už mūsų nuodėmes ir tikėjimu į Jį siūlo mums atleidimą ir išgelbėjimą.

Apskritai vardas "Dievo Avinėlis" primena mums apie Jėzaus auką už mus ir ragina mus atsiliepti tikėjimu ir dėkingumu. Jis pabrėžia Jo mirties ir prisikėlimo svarbą ir teikia mums viltį bei užtikrinimą, kad mūsų nuodėmės gali būti atleistos ir mes galime būti sutaikinti su Dievu.

Alfa ir Omega

Reikšmė: Šiuo vardu pabrėžiama Jėzaus amžina ir visa apimanti prigimtis, nes jis yra visa ko pradžia ir pabaiga.

Etimologija: Frazė "Alfa ir Omega" kilusi iš graikų abėcėlės, kur alfa yra pirmoji raidė, o omega - paskutinė. Ši frazė vartojama Apreiškimo knygoje apibūdinant Jėzų Kristų.

Pavyzdys: Apreiškimo 22:13 (ESV) - "Aš esu Alfa ir Omega, pirmas ir paskutinis, pradžia ir pabaiga".

Titulas "Alfa ir Omega" labai išreiškia Jėzaus amžiną ir visa apimančią prigimtį. Būdamas visa ko pradžia ir pabaiga, Jis egzistavo anksčiau už visus kūrinius ir egzistuos amžinai. Šis titulas taip pat pabrėžia Jėzaus dieviškąją prigimtį, nes tik Dievas gali pretenduoti būti visa ko pradžia ir pabaiga.

Vardas "Alfa ir Omega" taip pat pabrėžia Jėzaus viešpatavimą ir valdžią visai kūrinijai, nes Jis turi visą galią ir galutinai valdo visatą. Vadindami Jėzų Alfa ir Omega, pripažįstame Jį esant visos gyvybės šaltiniu ir visa ko palaikytoju.

Apskritai pavadinimas "Alfa ir Omega" tikintiesiems kelia baimę ir pagarbą, nes mes apmąstome Jėzaus Kristaus platybę ir didybę. Jis primena mums Jo amžinąją prigimtį, Jo dieviškąją galią ir Jo viešpatavimą visai kūrinijai. Jis taip pat skatina mus pasitikėti Juo, nes Jis yra mūsų gyvenimo pradžia ir pabaiga ir gali nuvesti mus į amžinąjį gyvenimą su Juo.

Karalių karalius

Reikšmė: Šis vardas pabrėžia Jėzaus aukščiausią valdžią ir viešpatavimą visoms žemiškoms ir dangiškoms jėgoms.

Etimologija: "Karalių karalius" yra kilęs iš Senojo Testamento, kur jis vartojamas apibūdinti galingiems valdovams, turintiems valdžią kitiems karaliams. Jis taip pat vartojamas Naujajame Testamente apibūdinant Jėzų Kristų.

Pavyzdys: 1 Timotiejui 6:15 (ESV) - "Tas, kuris yra palaimintasis ir vienintelis Valdovas, karalių Karalius ir viešpačių Viešpats".

Titulas "Karalių Karalius" - tai galingas Jėzaus aukščiausios valdžios ir suvereniteto virš visų žemiškųjų ir dangiškųjų galių pareiškimas. Juo pabrėžiama Jo, kaip visų valdovų valdovo, aukščiausios valdžios visatoje, padėtis. Šis titulas taip pat pabrėžia Jėzaus dieviškąją prigimtį, nes tik Dievas gali pretenduoti į aukščiausią valdžią visiems dalykams.

Vardas "Karalių Karalius" taip pat pabrėžia Jėzaus, kuris galiausiai atneš pasauliui teisingumą ir taiką, vaidmenį. Būdamas visų valdovų valdovas, Jis turi galią nugalėti visą blogį ir įkurti žemėje savo karalystę. Vadindami Jėzų Karalių Karaliumi, pripažįstame Jo aukščiausią valdžią ir atsiduodame Jo vadovavimui bei viešpatavimui.

Apskritai vardas "Karalių Karalius" tikintiesiems kelia pagarbą ir baimę, nes pripažįstame Jėzaus aukščiausią valdžią ir suverenumą visai kūrinijai. Jis taip pat teikia mums viltį ir užtikrinimą, kad vieną dieną Jis sugrįš ir įkurs žemėje savo karalystę, atnešdamas teisingumą, taiką ir džiaugsmą visiems, kurie Juo tiki.

Atpirkėjas

Reikšmė: Šiuo vardu pabrėžiamas Jėzaus, kuris sumoka kainą, kad išpirktų mus iš nuodėmės ir mirties, suteikia mums laisvę ir naują gyvenimą, vaidmuo.

Etimologija: Žodis "atpirkėjas" kilęs iš lotyniškojo "redemptor", reiškiančio "tas, kuris atperka". Graikiškas atitikmuo yra "lutrotes", kuris Naujajame Testamente vartojamas Jėzui Kristui apibūdinti.

Pavyzdys: Titui 2:14 (ESV) - "Jis atidavė save už mus, kad mus atpirktų iš bet kokios neteisybės ir apvalytų sau tautą, uolią geriems darbams."

"Atpirkėjo" titulas pabrėžia Jėzaus, kuris sumoka kainą, kad išpirktų mus iš nuodėmės ir mirties, vaidmenį. Senajame Testamente atpirkėjas buvo tas, kuris sumoka kainą, kad išpirktų prarastą ar parduotą žmogų ar turtą. Jėzus laikomas didžiausiu atpirkėju, nes Jis savo krauju sumokėjo kainą už mūsų nuodėmes, suteikdamas mums atleidimą ir laisvę iš nuodėmės ir mirties valdžios.

Vardas "Atpirkėjas" taip pat pabrėžia Jėzaus meilę ir užuojautą mums, nes Jis norėjo atiduoti savo gyvybę, kad išgelbėtų mus iš mūsų nuodėmių. Vadindami Jėzų savo Atpirkėju, pripažįstame Jo auką už mus ir pasitikime Juo kaip tuo, kuris suteikia mums naują gyvenimą ir viltį.

Apskritai vardas "Atpirkėjas" įkvepia tikinčiuosius dėkingumui ir nuolankumui, nes pripažįstame savo nuodėmingumą ir išgelbėjimo poreikį. Jis primena mums Jėzaus meilę mums ir Jo pasiryžimą sumokėti aukščiausią kainą, kad mus atpirktų ir sutaikytų su Dievu. Jis taip pat suteikia mums viltį ir patikinimą, kad per tikėjimą Juo galime gauti atleidimą ir būti atkurti naujam gyvenimui.

Žodis

Reikšmė: Šis vardas pabrėžia Jėzaus kaip Dievo bendravimo su žmonija, atskleidžiančio tiesą apie Dievo prigimtį, valią ir planą žmonijai, vaidmenį.

Etimologija: Pavadinimas "Žodis" kilęs iš graikų kalbos žodžio "logos", reiškiančio sakytinį ar rašytinį žodį. Naujajame Testamente "logos" vartojamas Jėzui Kristui apibūdinti.

Pavyzdys: Jono 1:1 (ESV) - "Pradžioje buvo Žodis, ir Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas".

"Žodžio" titulas Naujajame Testamente yra unikalus ir reikšmingas, nes juo pabrėžiamas Jėzaus, kaip Dievo bendravimo su žmonija, vaidmuo. Kaip žodžiai perteikia prasmę ir atskleidžia tiesą, taip Jėzus atskleidžia tiesą apie Dievo prigimtį, valią ir planą žmonijai. Jis yra tobulas Dievo atstovavimas žmonijai, parodantis mums, koks yra Dievas ir kaip galime užmegzti ryšį su Juo.

Vardas "Žodis" taip pat pabrėžia Jėzaus dieviškąją prigimtį, nes Jono evangelijoje sakoma: "Žodis buvo Dievas." Tai pabrėžia Jėzaus lygybę su Dievu Tėvu ir išryškina Jo unikalų ryšį su Juo.

Apskritai pavadinimas "Žodis" tikintiesiems kelia baimę ir nuostabą, nes mes apmąstome Jėzaus Kristaus platybę ir didybę. Jis primena mums Jo, kaip tobulo Dievo bendravimo su žmonija, vaidmenį ir ragina mus tikėjimu ir paklusnumu atsiliepti į Jo žinią. Jis taip pat suteikia mums viltį ir patikinimą, kad per santykį su Jėzumi, Žodžiu, galime pažinti Dievą ir Jo valią savo gyvenimui.tapo kūnu.

Gyvybės duona

Reikšmė: Šiuo vardu pabrėžiamas Jėzaus, kuris mus palaiko ir pasotina, teikia mums dvasinį maistą ir amžinąjį gyvenimą, vaidmuo.

Etimologija: Frazė "Gyvybės duona" kilusi iš Jėzaus mokymo Jono 6, 35, kur Jis sako: "Aš esu gyvybės duona; kas ateina pas mane, nebetrokš, ir kas mane tiki, nebetrokš per amžius."

Pavyzdys: Jono 6:35 (ESV) - "Jėzus jiems tarė: 'Aš esu gyvybės duona; kas ateina pas mane, nebetrokš, ir kas mane tiki, nebetrokš per amžius'."

Pavadinimas "Gyvybės duona" yra galinga metafora, nusakanti Jėzaus vaidmenį teikiant mums dvasinį maistą ir maistą. Kaip duona patenkina mūsų fizinį alkį, taip Jėzus patenkina mūsų dvasinį alkį, teikdamas mums maistą, kurio mums reikia, kad gyventume visavertį ir prasmingą gyvenimą. Jis yra mūsų stiprybės, vilties ir džiaugsmo šaltinis, suteikiantis mums amžinąjį gyvenimą per tikėjimą Juo.

Vardas "Gyvybės duona" taip pat pabrėžia Jėzaus užuojautą ir meilę mums, nes Jis nori patenkinti mūsų giliausius poreikius ir suteikti mums viską, ko reikia, kad klestėtume. Vadindami Jėzų Gyvybės duona, pripažįstame Jo galią ir pakankamumą ir pasitikime Juo kaip tuo, kuris iš tiesų gali mus pasotinti ir palaikyti visuose gyvenimo iššūkiuose.

Apskritai pavadinimas "Gyvybės duona" įkvepia tikinčiuosius dėkingumui ir nuolankumui, nes pripažįstame savo dvasinio maisto poreikį ir pripažįstame Jėzaus galią bei aprūpinimą mūsų gyvenime. Jis primena mums Jo meilę mums ir Jo troškimą patenkinti mūsų giliausius poreikius, ragina mus ateiti pas Jį ir pasitikėti Juo, kad gautume kasdienės duonos.

Pasaulio šviesa

Reikšmė: Šiuo vardu pabrėžiamas Jėzaus, kuris nušviečia nuodėmės tamsą ir atneša žmonijai viltį bei išganymą, vaidmuo.

Etimologija: Frazė "pasaulio šviesa" kilusi iš Jėzaus mokymo Jono 8, 12, kur Jis sako: "Aš esu pasaulio šviesa. Kas seka manimi, nevaikščios tamsoje, bet turės gyvenimo šviesą".

Pavyzdys: Jono 8:12 (ESV) - "Jėzus vėl jiems kalbėjo: 'Aš esu pasaulio šviesa. Kas seka paskui mane, nevaikščios tamsoje, bet turės gyvenimo šviesą'".

Pavadinimas "Pasaulio šviesa" yra galinga metafora, nusakanti Jėzaus vaidmenį apšviečiant nuodėmės tamsą ir atnešant žmonijai viltį bei išgelbėjimą. Kaip šviesa išsklaido tamsą ir atskleidžia tiesą, taip Jėzus atskleidžia tiesą apie Dievo meilę ir Jo planą mūsų gyvenimui. Jis yra mūsų vilties ir išgelbėjimo šaltinis, siūlantis mums kelią į amžinąjį gyvenimą per tikėjimą Juo.

Vardas "Pasaulio šviesa" taip pat pabrėžia Jėzaus galią ir valdžią, nes Jis yra tas, kuris atneša tiesą ir atskleidžia melą. Vadindami Jėzų Pasaulio šviesa, pripažįstame Jo viešpatavimą ir atsiduodame Jo vadovavimui bei vedimui.

Apskritai pavadinimas "Pasaulio šviesa" tikintiesiems įkvepia viltį ir pasitikėjimą, nes mes pasitikime Jėzumi, kuris mus veda iš nuodėmės tamsos į amžinojo gyvenimo šviesą. Jis primena mums apie Jo galią ir valdžią ir kviečia sekti Juo, kai stengiamės gyventi šviesoje ir atspindėti Jo meilę bei tiesą mus supančiam pasauliui.

Kelias

Reikšmė: Šiuo vardu pabrėžiamas Jėzaus, kuris savo mokymu ir pasiaukojama mirtimi ant kryžiaus suteikia kelią į Dievą ir amžinąjį gyvenimą, vaidmuo.

Etimologija: Frazė "Kelias" kildinama iš Jėzaus mokymo Jono 14, 6, kur Jis skelbia: "Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas neateina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane."

Pavyzdys: Jono 14,6 (ESV) - "Jėzus jam tarė: 'Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas neateina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane'".

Pavadinimu "Kelias" pabrėžiamas Jėzaus, kaip kelio į Dievą ir amžinąjį gyvenimą, vaidmuo. Jis yra tas, kuris mums rodo, kaip gyventi, moko mus mylėti Dievą ir mylėti savo artimuosius kaip save pačius. Jis taip pat siūlo mums kelią į išgelbėjimą per savo pasiaukojamą mirtį ant kryžiaus, sumokėdamas kainą už mūsų nuodėmes ir sutaikindamas mus su Dievu.

Pavadinimas "Kelias" taip pat pabrėžia Jėzaus tikrumą ir autentiškumą, nes Jis vienintelis tikrai gali nuvesti mus pas Dievą ir į amžinąjį gyvenimą. Vadindami Jėzų Keliu, pripažįstame Jį vieninteliu keliu į išgelbėjimą ir pasitikime Juo kaip tuo, kuris teikia mums viltį ir amžinojo gyvenimo užtikrinimą.

Apskritai pavadinimas "Kelias" įkvepia tikinčiuosius tikėti ir įsipareigoti, nes mes pasitikime Jėzumi, kuris mus veda per gyvenimą ir veda į amžinąjį gyvenimą su Juo. Jis primena mums apie Jo tikrumą ir autentiškumą ir ragina mus sekti Juo visa širdimi, gyventi pagal Jo mokymą ir atspindėti Jo meilę bei tiesą mus supančiam pasauliui.

Tiesa

Reikšmė: Šis vardas pabrėžia Jėzaus kaip tiesos įsikūnijimo vaidmenį, atskleidžiantį Dievo prigimtį ir Jo planą žmonijai.

Etimologija: Frazė "Tiesa" kildinama iš Jėzaus mokymo Jono 14, 6, kur Jis skelbia: "Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas neateina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane."

Pavyzdys: Jono 14,6 (ESV) - "Jėzus jam tarė: 'Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas neateina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane'".

Pavadinimas "Tiesa" galingai išreiškia Jėzaus, kaip tiesos įsikūnijimo, vaidmenį. Jis atskleidžia tiesą apie Dievo prigimtį, Jo valią ir Jo planą žmonijai. Jis demaskuoja melą ir apgaulę, parodydamas mums kelią, kaip gyventi pagal Dievo standartus ir principus.

Vardas "Tiesa" taip pat pabrėžia Jėzaus autentiškumą ir patikimumą, nes Jis yra tas, kuris kalba tiesą be iškraipymų ar manipuliacijų. Vadindami Jėzų Tiesa, pripažįstame Jį visos tiesos ir išminties šaltiniu ir pasitikime Juo kaip tuo, kuris gali mus vesti per gyvenimą ir nuvesti į amžinąjį gyvenimą su Juo.

Apskritai pavadinimas "Tiesa" tikintiesiems kelia pasitikėjimą ir pasitikėjimą, nes mes pripažįstame Jėzaus autoritetą ir patikimumą atskleidžiant tiesą apie Dievą ir Jo planą mūsų gyvenimui. Jis primena mums, kaip svarbu gyventi pagal Dievo tiesą ir priešintis melui bei apgaulei visomis jos formomis. Jis taip pat ragina mus sekti Jėzų visa širdimi, paklūstant Jovadovavimą ir gaires, kai stengiamės gyventi tiesoje ir atspindėti Jo meilę bei išmintį mus supančiam pasauliui.

Gyvenimas

Reikšmė: Šis vardas pabrėžia Jėzaus kaip tikrojo ir amžinojo gyvenimo šaltinio vaidmenį, suteikiantį mums galimybę gyventi gausiai ir patirti Dievo meilės pilnatvę.

Etimologija: Frazė "Gyvenimas" kildinama iš Jėzaus mokymo Jono 14, 6, kur Jis skelbia: "Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas neateina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane."

Pavyzdys: Jono 11:25-26 (ESV) - "Jėzus jai tarė: 'Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas mane tiki, nors ir mirtų, gyvens, ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, nemirs per amžius'".

Pavadinimu "Gyvenimas" pabrėžiamas Jėzaus kaip tikrojo ir amžinojo gyvenimo šaltinio vaidmuo. Jis suteikia mums galimybę gyventi gausiai ir patirti Dievo meilės pilnatvę dabar ir amžinybėje. Jis yra tas, kuris suteikia mums gyvenimo tikslą ir prasmę, suteikia vilties ir užtikrintumo sunkumų ir iššūkių akivaizdoje.

Vardas "Gyvenimas" taip pat pabrėžia Jėzaus galią prieš mirtį, nes Jis yra tas, kuris savo pasiaukojančia mirtimi ant kryžiaus ir prisikėlimu iš numirusių siūlo mums amžinąjį gyvenimą. Vadindami Jėzų Gyvenimu, mes pripažįstame Jį kaip tą, kuris siūlo mums amžinojo gyvenimo dovaną, ir pasitikime Juo kaip tuo, kuris iš tiesų gali patenkinti giliausius mūsų širdžių troškimus.

Apskritai pavadinimas "Gyvenimas" įkvepia tikinčiuosius dėkingumui ir vilčiai, nes mes pripažįstame Jėzaus galią ir aprūpinimą mūsų gyvenime. Jis primena mums, kaip svarbu gyventi Jo meilės pilnatvėje ir priimti gausų gyvenimą, kurį Jis mums siūlo. Jis taip pat kviečia mus dalytis šia gyvybę teikiančia žinia su kitais, suteikiant jiems galimybę patirti Dievo meilės pilnatvę ir dovaną.amžinąjį gyvenimą per tikėjimą Jėzumi Kristumi.

Gerasis ganytojas

Reikšmė: Šis vardas pabrėžia Jėzaus, kuris rūpinasi savo sekėjais, juos saugo ir veda, kaip ganytojas, prižiūrintis savo kaimenę, vaidmenį.

Etimologija: Frazė "Gerasis ganytojas" kilusi iš Jėzaus mokymo Jono 10, 11, kur Jis sako: "Aš esu gerasis ganytojas. Gerasis ganytojas guldo savo gyvybę už avis."

Pavyzdys: Jn 10, 14-15 (ESV) - "Aš esu gerasis ganytojas. Aš pažįstu savąsias ir savosios pažįsta mane, kaip Tėvas pažįsta mane ir aš pažįstu Tėvą; ir aš guldau savo gyvybę už avis".

"Gerojo Ganytojo" titulas pabrėžia Jėzaus, kuris rūpinasi savo sekėjais, juos saugo ir veda. Jis yra tas, kuris veda mus į žalias ganyklas ir ramius vandenis, siūlydamas poilsį ir atgaivą mūsų sieloms. Jis taip pat yra tas, kuris gina mus nuo pavojų ir gelbsti nuo žalos, pasiaukojančia meile atiduodamas už mus savo gyvybę.

Vardas "Gerasis Ganytojas" taip pat pabrėžia Jėzaus užuojautą ir asmeninį santykį su savo sekėjais, nes Jis kiekvieną iš mūsų pažįsta iš arti ir rūpinasi mumis individualiai. Vadindami Jėzų Geruoju Ganytoju, mes pripažįstame Jo rūpinimąsi ir globą savo gyvenime ir pasitikime Juo kaip tuo, kuris gali mus vesti per gyvenimo iššūkius ir vesti į amžinąjį gyvenimą.

Apskritai vardas "Gerasis Ganytojas" įkvepia tikinčiųjų pasitikėjimą ir dėkingumą, nes mes pripažįstame Jėzaus rūpestį ir aprūpinimą mumis. Jis primena mums, kaip svarbu glaudžiai Juo sekti ir paklusti Jo vadovavimui bei vadovavimui. Jis taip pat ragina mus dalytis Jo meile ir užuojauta su kitais, kreiptis į tuos, kurie yra pasiklydę ir kuriems reikia Jo globos ir apsaugos.

Vynmedis

Reikšmė: Šiuo vardu pabrėžiamas Jėzaus, kaip savo sekėjų dvasinio maitinimo ir augimo šaltinio, vaidmuo ir tai, kaip svarbu pasilikti Jame, kad gyvenimas būtų vaisingas.

Etimologija: Frazė "vynmedis" kilusi iš Jėzaus mokymo Jono 15, 5, kur Jis sako: "Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių, nes be manęs jūs nieko negalite padaryti."

Pavyzdys: Jn 15, 5 (ESV) - "Aš esu vynmedis, o jūs - šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių, nes be manęs jūs nieko negalite padaryti".

Pavadinimas "Vynmedis" pabrėžia Jėzaus, kaip savo sekėjų dvasinio maitinimo ir augimo šaltinio, vaidmenį. Kaip vynmedis aprūpina šakas maistingomis medžiagomis, reikalingomis vaisiams duoti, taip Jėzus aprūpina mus dvasiniu maistu, kurio mums reikia vaisingam ir prasmingam gyvenimui. Jis yra mūsų stiprybės, vilties ir džiaugsmo šaltinis, suteikiantis mums amžinąjį gyvenimą per tikėjimą Juo.

Pavadinimas "vynmedis" taip pat pabrėžia pasilikimo Jėzuje svarbą vaisingam gyvenimui. Būdami su Juo susiję per maldą, Biblijos studijas ir paklusdami Jo mokymams, galime patirti Jo meilės pilnatvę ir Jo Dvasios galią savo gyvenime. Galime duoti vaisių, kurie šlovina Dievą ir laimina aplinkinius, taip įgyvendindami savo Dievo duotą tikslą ir darydami teigiamą įtaką.pasaulyje.

Apskritai pavadinimas "vynmedis" įkvepia tikinčiuosius tikėti ir įsipareigoti, nes mes pasitikime Jėzumi, kuris suteikia mums viską, ko reikia dvasiniam augimui ir vaisingam gyvenimui. Jis primena mums, kaip svarbu pasilikti Jame ir gyventi pagal Jo mokymą, ir kviečia mus dalytis Jo meile ir tiesa su mus supančiu pasauliu, nešti vaisių, kurie šlovina Dievą ir skatina Jo karalystę.

Nuostabus patarėjas

Reikšmė: Šis vardas pabrėžia Jėzaus, kaip išminties, vadovavimo ir paguodos šaltinio savo sekėjams, vaidmenį ir Jo gebėjimą spręsti gyvenimo problemas.

Taip pat žr: Ieškokite Dievo karalystės

Etimologija: Frazė "Nuostabusis Patarėjas" kildinama iš pranašiškų žodžių Izaijo knygos 9, 6, kur sakoma: "Mums gimė kūdikis, mums duotas sūnus, ir valdžia bus ant jo pečių, ir jo vardas bus nuostabusis Patarėjas, galingasis Dievas, amžinasis Tėvas, taikos kunigaikštis."

Pavyzdys: Izaijo 9:6 (ESV) - "Nes mums gimė kūdikis, mums duotas sūnus, ir valdžia bus ant jo pečių, ir jo vardas bus nuostabus patarėjas, galingas Dievas, amžinasis Tėvas, ramybės kunigaikštis".

"Nuostabaus Patarėjo" titulas pabrėžia Jėzaus kaip išminties, vadovavimo ir paguodos šaltinio vaidmenį Jo sekėjams. Jis yra tas, kuris siūlo mums gyvenimo problemų sprendimus, suteikia žinių ir supratimo, kurių mums reikia, kad priimtume išmintingus sprendimus ir gyventume pagal Dievo valią. Jis taip pat yra tas, kuris teikia mums paguodą ir padrąsinimą sunkumų ir iššūkių metu,stiprina mus ir suteikia vilties.

Vardas "Nuostabusis Patarėjas" taip pat pabrėžia Jėzaus dieviškąją prigimtį ir valdžią, nes Jis yra tas, kuris turi tobulą žinojimą ir supratimą. Vadindami Jėzų "Nuostabiuoju Patarėju", pripažįstame Jo valdžią ir pasitikime Juo kaip tuo, kuris iš tiesų gali mus vesti per gyvenimą ir suteikti mums išminties bei stiprybės, kurių reikia, kad klestėtume.

Apskritai vardas "Nuostabusis Patarėjas" įkvepia tikinčiųjų pasitikėjimą ir dėkingumą, nes mes pripažįstame Jėzaus galią ir aprūpinimą mūsų gyvenime. Jis primena mums, kaip svarbu siekti Jo vadovavimo ir išminties visose gyvenimo srityse, ir ragina mus visiškai Juo pasitikėti, kai sprendžiame šio pasaulio iššūkius ir galimybes. Jis taip pat ragina mus dalytis Jo meile ir išmintimi su kitais, siūlantjiems vilties ir paguodos, kurią tik Jis gali suteikti.

Galingasis Dievas

Reikšmė: Šis vardas pabrėžia Jėzaus dieviškąją prigimtį ir galią bei Jo gebėjimą atnešti išgelbėjimą ir išlaisvinimą savo sekėjams.

Etimologija: Frazė "Galingasis Dievas" kildinama iš pranašiškų žodžių Izaijo knygos 9, 6, kur sakoma: "Mums gimė kūdikis, mums duotas sūnus, ir valdžia bus ant jo pečių, ir jo vardas bus nuostabus patarėjas, galingasis Dievas, amžinasis Tėvas, taikos kunigaikštis".

Pavyzdys: Izaijo 9:6 (ESV) - "Nes mums gimė kūdikis, mums duotas sūnus, ir valdžia bus ant jo pečių, ir jo vardas bus nuostabus patarėjas, galingas Dievas, amžinasis Tėvas, ramybės kunigaikštis".

Titulas "Galingasis Dievas" pabrėžia Jėzaus dieviškąją prigimtį ir galią. Jis yra tas, kuriam priklauso visa valdžia ir viešpatavimas ir kuris turi galią atnešti išgelbėjimą ir išlaisvinimą savo sekėjams. Jis yra tas, kuris nugalėjo nuodėmę ir mirtį savo aukos mirtimi ant kryžiaus ir prisikėlimu iš numirusių, suteikdamas mums amžinojo gyvenimo viltį per tikėjimą Juo.

Vardas "Galingasis Dievas" taip pat pabrėžia Jėzaus viešpatavimą ir didybę, nes Jis yra tas, kuris valdo visą kūriniją ir vieną dieną teis gyvuosius ir mirusiuosius. Vadindami Jėzų Galinguoju Dievu, pripažįstame Jo dieviškąją prigimtį bei valdžią ir pasitikime Juo kaip tuo, kuris tikrai gali mus išgelbėti ir išvaduoti iš nuodėmės ir mirties.

Apskritai vardas "Galingasis Dievas" tikintiesiems kelia baimę ir pagarbą, nes mes pripažįstame Jėzaus galią ir didybę. Jis primena mums, kaip svarbu paklusti Jo valdžiai ir gyventi pagal Jo valią, ir kviečia mus visiškai Juo pasitikėti, kai stengiamės sekti Juo ir tarnauti Jam savo gyvenimu. Jis taip pat kviečia mus dalytis Jo išgelbėjimo ir išlaisvinimo žinia su kitais, siūlant jiemsgalimybę patirti galingojo Dievo galią ir meilę.

Amžinasis Tėvas

Reikšmė: Šis vardas pabrėžia Jėzaus amžiną ir mylinčią prigimtį bei Jo, kaip gailestingojo tėvo, vaidmenį, kai Jis rūpinasi, saugo ir aprūpina savo sekėjus.

Etimologija: Frazė "amžinasis Tėvas" kildinama iš pranašiškų žodžių Izaijo knygos 9, 6: "Mums gimė kūdikis, mums duotas sūnus, ir valdžia bus ant jo pečių, ir jo vardas bus nuostabus patarėjas, galingasis Dievas, amžinasis Tėvas, taikos kunigaikštis".

Pavyzdys: Izaijo 9:6 (ESV) - "Nes mums gimė kūdikis, mums duotas sūnus, ir valdžia bus ant jo pečių, ir jo vardas bus nuostabus patarėjas, galingas Dievas, amžinasis Tėvas, ramybės kunigaikštis".

Pavadinimas "Amžinasis Tėvas" pabrėžia Jėzaus amžiną ir mylinčią prigimtį bei Jo, kaip gailestingo tėvo, vaidmenį, kai Jis rūpinasi, saugo ir aprūpina savo sekėjus. Jis yra tas, kuris suteikia mums mylinčios šeimos saugumą ir stabilumą, veda mus per gyvenimo iššūkius ir suteikia mums paguodą bei paramą, kurios mums reikia, kad klestėtume.

Vardas "Amžinasis Tėvas" taip pat pabrėžia Jėzaus ištikimybę ir pastovumą, nes Jis yra tas, kuris niekada mūsų nepaliks ir neapleis. Jis yra tas, kuris per tikėjimą į Jį mums dovanoja amžinąjį gyvenimą, užtikrindamas savo nesibaigiančią meilę ir rūpestį.

Apskritai vardas "Amžinasis Tėvas" įkvepia tikinčiųjų pasitikėjimą ir dėkingumą, nes pripažįstame Jėzaus amžiną ir mylinčią prigimtį. Jis primena, kaip svarbu siekti Jo vadovavimo ir aprūpinimo visose gyvenimo srityse, ir ragina mus visiškai Juo pasitikėti, kai įveikiame šio pasaulio iššūkius ir galimybes. Jis taip pat ragina mus dalytis Jo meile ir užuojauta su kitais, siūlant jiemsviltį ir saugumą, kurį gali suteikti tik Jis.

Taikos princas

Reikšmė: Šiuo vardu pabrėžiamas Jėzaus, kuris sutaikina Dievą su žmonija ir suteikia mums ramybę, pranokstančią bet kokį supratimą, vaidmuo.

Etimologija: Frazė "Taikos kunigaikštis" kildinama iš pranašiškų žodžių Izaijo knygos 9, 6, kur sakoma: "Mums gimė kūdikis, mums duotas sūnus, ir valdžia bus ant jo pečių, ir jo vardas bus nuostabus patarėjas, galingasis Dievas, amžinasis Tėvas, taikos kunigaikštis".

Pavyzdys: Izaijo 9:6 (ESV) - "Nes mums gimė kūdikis, mums duotas sūnus, ir valdžia bus ant jo pečių, ir jo vardas bus nuostabus patarėjas, galingas Dievas, amžinasis Tėvas, ramybės kunigaikštis".

"Taikos kunigaikščio" titulas pabrėžia Jėzaus, kuris sutaikina Dievą ir žmones ir siūlo mums taiką, pranokstančią bet kokį supratimą, vaidmenį. Jis yra tas, kuris siūlo mums atleidimą už mūsų nuodėmes ir atkuria teisingus santykius su Dievu, nutraukia priešiškumą ir konfliktus.

Vardas "Taikos kunigaikštis" taip pat pabrėžia Jėzaus galią nuraminti mūsų baimes ir nerimą bei suteikti mums ramybę, kurios mums reikia, kad su pasitikėjimu ir viltimi galėtume pasitikti gyvenimo iššūkius. Vadindami Jėzų Taikos kunigaikščiu, mes pripažįstame Jo gebėjimą suteikti mūsų gyvenimui harmoniją ir pilnatvę ir pasitikime Juo kaip tuo, kuris iš tiesų gali patenkinti giliausius mūsų širdžių troškimus.

Apskritai vardas "Taikos Kunigaikštis" tikintiesiems įkvepia viltį ir paguodą, nes pripažįstame Jėzaus galią ir aprūpinimą mūsų gyvenime. Jis primena mums, kaip svarbu siekti Jo taikos ir susitaikymo visose gyvenimo srityse, ir ragina mus visiškai pasitikėti Juo, kai įveikiame šio pasaulio iššūkius ir galimybes. Jis taip pat ragina mus dalytis Jo taikos ir susitaikymo žinia su kitais žmonėmis.kitiems, suteikdamas jiems viltį ir saugumą, kuriuos tik Jis gali suteikti.

Šventasis

Reikšmė: Šis vardas pabrėžia Jėzaus tyrumą ir tobulumą, Jo atsiskyrimą nuo nuodėmės ir blogio.

Etimologija: Frazė "Šventasis" kilusi iš įvairių Senojo ir Naujojo Testamentų ištraukų, kuriose ji vartojama Dievui ir Jėzui apibūdinti.

Pavyzdys: Apaštalų darbų 3:14 (ESV) - "Bet jūs išsižadėjote Šventojo ir Teisiojo ir prašėte, kad jums būtų suteiktas žudikas".

Pavadinimas "Šventasis" pabrėžia Jėzaus tyrumą ir tobulumą, Jo atskyrimą nuo nuodėmės ir blogio. Jis yra tas, kuris įkūnija tobulą teisumą ir gerumą, atsiribodamas nuo visko, kas netyra ir sugedę. Jis yra tas, kuris kviečia mus gyventi pagal Jo šventus standartus ir suteikia mums galią bei malonę tai daryti.

Vardas "Šventasis" taip pat pabrėžia Jėzaus unikalumą ir išskirtinumą, nes Jis yra tas, kuris yra atskirtas nuo visų kitų visatos būtybių. Vadindami Jėzų Šventuoju, mes pripažįstame Jo transcendenciją ir didybę ir pasitikime Juo kaip tuo, kuris iš tiesų gali mus apvalyti nuo nuodėmės ir išgryninti Jo tikslams.

Apskritai vardas "Šventasis" įkvepia tikintiesiems pagarbą ir nuolankumą, nes pripažįstame Jėzaus tyrumą ir tobulumą. Jis primena mums, kaip svarbu gyventi šventą ir teisų gyvenimą, ir kviečia mus visiškai pasitikėti Juo, nes stengiamės Jį pagerbti viskuo, ką darome. Jis taip pat ragina mus dalytis Jo išganymo ir pašventinimo žinia su kitais, suteikiant jiems galimybę patirtiŠventojo perkeičiančią galią.

Vyriausiasis kunigas

Reikšmė: Šiuo vardu pabrėžiamas Jėzaus, kuris užtaria savo sekėjus pas Dievą ir aukoja save kaip tobulą auką už nuodėmių atleidimą, vaidmuo.

Etimologija: Pavadinimas "vyriausiasis kunigas" kilęs iš žydų kunigystės Senajame Testamente, kur vyriausiasis kunigas buvo vyriausiasis religinis vadovas, aukojęs aukas už nuodėmių atleidimą ir užtaręs žmones pas Dievą. Naujajame Testamente Jėzus Laiške žydams vadinamas mūsų vyriausiuoju kunigu.

Pavyzdys: Hebrajams 4,14-16 (ESV) - "Kadangi tad turime didį vyriausiąjį kunigą, perėjusį dangų, Jėzų, Dievo Sūnų, tvirtai laikykimės savo išpažinimo. Juk turime ne vyriausiąjį kunigą, kuris negali užjausti mūsų silpnybių, bet tokį, kuris visais atžvilgiais buvo gundomas, kaip ir mes, tačiau be nuodėmės. Tad su pasitikėjimu artinkimės prie malonės sosto, kad galėtumegautų gailestingumą ir rastų malonę padėti, kai to reikia."

"Vyriausiojo Kunigo" titulas pabrėžia Jėzaus, kuris užtaria savo sekėjus pas Dievą ir aukoja save kaip tobulą auką už nuodėmių atleidimą, vaidmenį. Jis yra tas, kuris suteikia mums prieigą prie Dievo malonės sosto, teikdamas mums gailestingumą ir malonę, kai mums to reikia. Jis taip pat yra tas, kuris supranta mūsų silpnybes ir pagundas ir užjaučia mus mūsųkovos.

Pavadinimas "Vyriausiasis Kunigas" taip pat pabrėžia Jėzaus pranašumą ir autoritetą, nes Jis yra tas, kuris aukoja tobulą ir nuolatinę auką už nuodėmes, priešingai nei netobulos ir laikinos aukos, kurias aukojo žydų vyriausieji kunigai Senajame Testamente. Vadindami Jėzų savo Vyriausiuoju Kunigu, mes pripažįstame Jo pranašumą ir pakankamumą ir pasitikime Juo kaip tuo, kuris tikrai gali išgelbėti mus iš mūsų.nuodėmes ir sutaikinti mus su Dievu.

Apskritai vardas "Vyriausiasis kunigas" įkvepia tikintiesiems pasitikėjimo ir dėkingumo, nes mes pripažįstame Jėzaus užtarimą ir aprūpinimą mūsų labui. Jis primena mums, kaip svarbu su pasitikėjimu artintis prie Dievo malonės sosto, ir ragina mus visiškai pasitikėti Juo, kai stengiamės sekti Juo ir tarnauti Jam savo gyvenimu. Jis taip pat ragina mus dalytis Jo išganymo ir susitaikinimo žinia sukitus, suteikdami jiems galimybę patirti mūsų Vyriausiojo Kunigo malonę ir gailestingumą.

Tarpininkas

Reikšmė: Šiuo vardu pabrėžiamas Jėzaus, sutaikinančio Dievą ir žmoniją, atnešančio taiką ir harmoniją tarp mūsų, vaidmuo.

Etimologija: Terminas "Tarpininkas" kilęs iš graikiško žodžio "mesitēs", reiškiančio tarpininką arba tarpininką. 1 Timotiejui skirtoje Naujojo Testamento knygoje Jėzus vadinamas mūsų Tarpininku.

Pavyzdys: 1 Timotiejui 2:5 (ESV) - "Nes yra vienas Dievas ir vienas tarpininkas tarp Dievo ir žmonių - žmogus Kristus Jėzus."

"Tarpininko" titulas pabrėžia Jėzaus vaidmenį kaip to, kuris sutaikina Dievą ir žmoniją, atneša taiką ir harmoniją tarp mūsų. Jis yra tas, kuris suteikia mums prieigą prie Dievo buvimo ir nutiesia tiltą tarp mūsų ir mūsų Kūrėjo. Jis taip pat yra tas, kuris supranta ir Dievo, ir mūsų perspektyvą, ir gali autoritetingai bei empatiškai kalbėti abiem pusėms.

Vardas "Tarpininkas" taip pat pabrėžia Jėzaus unikalumą ir nepakeičiamumą, nes Jis yra tas, kuris gali užtikrinti tikrąjį susitaikymą ir atstatymą tarp Dievo ir žmonių. Vadindami Jėzų savo Tarpininku, mes pripažįstame Jo gyvybiškai svarbų vaidmenį mūsų išgelbėjime ir pasitikime Juo kaip tuo, kuris tikrai gali išgelbėti mus iš nuodėmių ir atkurti teisingus santykius su Dievu.

Apskritai vardas "Tarpininkas" įkvepia tikinčiuosius dėkingumui ir nuolankumui, nes pripažįstame Jėzaus vaidmenį mūsų sutaikinime su Dievu. Jis primena mums, kaip svarbu siekti Jo tarpininkavimo ir vadovavimo visose gyvenimo srityse, ir ragina mus visiškai Juo pasitikėti, kai stengiamės gerbti Dievą ir tarnauti Jam savo gyvenimu. Jis taip pat ragina mus dalytis Jo sutaikinimo ir taikos žinia su kitais,suteikti jiems galimybę patirti mūsų Tarpininko perkeičiančią galią.

Pranašas

Reikšmė: Šiuo vardu pabrėžiamas Jėzaus, kuris kalba Dievo tiesą ir apreiškia Jo valią savo sekėjams, vaidmuo.

Etimologija: Terminas "pranašas" kilęs iš graikiško žodžio "prophetes", kuris reiškia kalbantį Dievo vardu. Naujajame Testamente Jėzus įvairiose vietose vadinamas pranašu.

Pavyzdys: Lk 13, 33 (ESV) - "Vis dėlto šiandien, rytoj ir poryt turiu eiti savo keliu, nes negali būti, kad pranašas žūtų toli nuo Jeruzalės."

"Pranašo" titulas pabrėžia Jėzaus, kaip to, kuris kalba Dievo tiesą ir apreiškia Jo valią savo sekėjams, vaidmenį. Jis yra tas, kuris perduoda mums Dievo žinią ir padeda mums suprasti bei pritaikyti Jo mokymą savo gyvenime. Jis taip pat yra tas, kuris savo gyvenimu ir tarnyste parodo Dievo charakterį ir vertybes.

Vardas "Pranašas" taip pat pabrėžia Jėzaus autoritetą ir autentiškumą, nes Jis yra tas, kuris kalba su dievišku įkvėpimu ir įžvalga, kuris geba įžvelgti ir patenkinti savo sekėjų dvasinius poreikius. Vadindami Jėzų Pranašu, pripažįstame Jo unikalų gebėjimą atskleisti Dievo tiesą ir vesti mus teisumo keliu.

Apskritai vardas "Pranašas" įkvepia tikinčiuosius pasitikėti ir paklusti, nes mes pripažįstame Jėzaus autoritetą ir išmintį. Jis primena mums, kaip svarbu klausytis Jo mokymų ir sekti Jo pavyzdžiu, ir ragina mus visiškai Juo pasitikėti, kai stengiamės gyventi pagal Dievo valią. Jis taip pat ragina mus dalytis Jo tiesos ir malonės žinia su kitais, suteikiant jiems galimybę patirtiPranašo transformuojančią galią.

Rabinas

Reikšmė: Šiuo vardu pabrėžiamas Jėzaus, kuris moko ir moko savo sekėjus Dievo kelių, vaidmuo.

Etimologija: Terminas "rabinas" kilęs iš hebrajiško žodžio "rabbi", kuris reiškia "mano mokytojas" arba "mano mokytojas". Naujajame Testamente Jėzus įvairiose vietose vadinamas rabinu.

Pavyzdys: Jono 1:38 (ESV) - "Jėzus atsisukęs pamatė juos sekančius ir paklausė: "Ko ieškote?" Jie jam atsakė: "Rabi" (tai reiškia Mokytojau), "kur esi apsistojęs?".

Titulas "rabinas" pabrėžia Jėzaus, kuris moko ir moko savo sekėjus Dievo kelių, vaidmenį. Jis yra tas, kuris teikia mums dvasinį vadovavimą ir supratimą, padeda mums augti pažįstant ir mylint Dievą. Jis taip pat yra tas, kuris mums rodo paklusnumo ir atsidavimo Dievui gyvenimo pavyzdį.

Vardas "rabinas" taip pat pabrėžia Jėzaus autoritetą ir kompetenciją, nes Jis yra tas, kuris turi unikalią kompetenciją mokyti mus apie Dievą ir Jo kelius. Vadindami Jėzų rabinu, mes pripažįstame Jo Raštų išmanymą ir gebėjimą jų mokymus pritaikyti mūsų gyvenime tinkamais ir prasmingais būdais.

Apskritai vardas "Rabbi" įkvepia tikinčiuosius trokšti žinių ir įsipareigoti būti mokiniais, nes pripažįstame Jėzaus autoritetą ir kompetenciją. Jis primena mums, kaip svarbu mokytis iš Jo mokymų ir sekti Jo pavyzdžiu, ir ragina mus visiškai Juo pasitikėti, kai siekiame augti pažindami ir mylėdami Dievą. Jis taip pat ragina mus dalytis Jo tiesos ir malonės žinia su kitais,suteikiant jiems galimybę mokytis iš didžiausio visų laikų rabino.

Nusidėjėlių draugas

Reikšmė: Šis vardas pabrėžia Jėzaus užuojautą ir meilę visiems žmonėms, ypač tiems, kuriuos visuomenė laiko atstumtaisiais ar marginalizuotais.

Etimologija: Pavadinimas "nusidėjėlių draugas" kilęs iš įvairių Naujojo Testamento ištraukų, kuriose jis vartojamas Jėzui ir Jo tarnystei apibūdinti.

Pavyzdys: Mato 11,19 (ESV) - "Žmogaus Sūnus atėjo valgydamas ir gerdamas, ir jie sako: "Žiūrėkite į jį! Gobšininkas ir girtuoklis, muitininkų ir nusidėjėlių draugas!" Tačiau išmintis teisinasi savo darbais."

Pavadinimas "nusidėjėlių draugas" pabrėžia Jėzaus užuojautą ir meilę visiems žmonėms, ypač tiems, kuriuos visuomenė laiko atstumtaisiais ar marginalizuotais. Jis yra tas, kuris ištiesia ranką tiems, kurie yra pasimetę ir palūžę, siūlo jiems priėmimą ir atleidimą. Jis taip pat yra tas, kuris meta iššūkį socialinėms normoms ir prietarams, gina engiamuosius ir nuskriaustuosius.

Vardas "nusidėjėlių draugas" taip pat pabrėžia Jėzaus nuolankumą ir prieinamumą, nes Jis yra tas, kuris nori bendrauti su tais, kuriuos visuomenė laiko "nepageidaujamais". Vadindami Jėzų nusidėjėlių draugu, mes pripažįstame Jo norą būti su mumis mūsų sugniuždytuose jausmuose ir suteikti mums viltį bei išgydymą.

Apskritai pavadinimas "nusidėjėlių draugas" įkvepia tikintiesiems viltį ir dėkingumą, nes pripažįstame Jėzaus užuojautą ir meilę visiems žmonėms. Jis primena mums, kaip svarbu suteikti malonę ir gerumą tiems, kurie laikomi atstumtaisiais, ir kviečia mus visiškai pasitikėti Juo, kai stengiamės sekti Jo meilės ir užuojautos pavyzdžiu. Jis taip pat ragina mus dalytis Jo meilės ir priėmimo žinia sukitus, suteikdami jiems galimybę patirti perkeičiančią nusidėjėlių draugo galią.

Išvada

Biblijoje Dievo ir Jėzaus vardai atskleidžia svarbius jų prigimties, charakterio ir veiklos aspektus. Senasis Testamentas pateikia mums gausų ir įvairų Dievo vardų rinkinį, pabrėžiantį Jo galią, meilę, gailestingumą, teisingumą ir ištikimybę. Naujasis Testamentas tęsia šią tradiciją, pateikdamas mums įvairius Jėzaus vardus, pabrėžiančius Jo dieviškumą, žmogiškumą, valdžią ir misiją.

Studijuodami šiuos vardus geriau suprantame Dievo charakterį ir tai, kaip Jis susijęs su mumis. Taip pat geriau suprantame Jėzaus vaidmenį mūsų išgelbėjime ir tai, kaip Jis mums apreiškia Dievą. Šie vardai įkvepia mus labiau pasitikėti Dievu ir sekti Jėzumi bei primena, kaip svarbu gyventi Jo tiesos ir malonės šviesoje.

Apmąstydami Dievo ir Jėzaus vardus, tegul mus pripildo nuostaba, dėkingumas ir pagarba. Tegul stengiamės Jį giliau pažinti ir dalytis Jo meile bei tiesa su kitais. Tegul viltis, stiprybė ir džiaugsmas slypi Tame, kuris yra mūsų Kūrėjas, Gelbėtojas, Atpirkėjas ir Karalius.

John Townsend

Johnas Townsendas yra aistringas krikščionių rašytojas ir teologas, savo gyvenimą paskyręs Biblijos studijoms ir dalinimuisi gerąją naujieną. Turėdamas daugiau nei 15 metų pastoracinės tarnybos patirtį, Jonas puikiai supranta dvasinius poreikius ir iššūkius, su kuriais krikščionys susiduria kasdieniame gyvenime. Būdamas populiaraus tinklaraščio „Bible Lyfe“ autorius, Johnas siekia įkvėpti ir paskatinti skaitytojus išgyventi savo tikėjimą su atnaujintu tikslo ir įsipareigojimo jausmu. Jis žinomas dėl savo patrauklaus rašymo stiliaus, verčiančių susimąstyti įžvalgų ir praktinių patarimų, kaip Biblijos principus pritaikyti šiuolaikiniams iššūkiams. Be savo rašymo, Johnas taip pat yra geidžiamas pranešėjas, vedantis seminarus ir rekolekcijas tokiomis temomis kaip mokinystė, malda ir dvasinis augimas. Jis yra įgijęs dieviškumo magistro laipsnį viename iš pirmaujančių teologijos koledžų ir šiuo metu su šeima gyvena Jungtinėse Valstijose.