Evangelijos šerdis: Romiečiams 10:9 ir jos žinia, keičianti gyvenimą

John Townsend 13-06-2023
John Townsend

"Jei savo lūpomis skelbsi: 'Jėzus yra Viešpats' ir širdyje tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas."

Romiečiams 10:9

Įvadas: paprasta tiesa, turinti amžiną reikšmę

Pasaulyje, kupiname sudėtingų idėjų ir konkuruojančių įsitikinimų, apaštalas Paulius skelbia paprastą, bet gilią žinią, galinčią pakeisti gyvenimą ir suteikti amžinąjį išgelbėjimą. 10, 9 eilutė yra labai svarbi eilutė, perteikianti Evangelijos esmę ir atskleidžianti kelią į gelbstinčią Dievo malonę.

Istorinis kontekstas: Laiškas romiečiams

Pauliaus laiškas romiečiams, parašytas apie 57 m. po Kr., skirtas įvairiems Romos žydų ir pagonių tikintiesiems. Laiške išsamiai pristatoma Evangelijos žinia, išsamiai kalbama apie visuotinį išgelbėjimo poreikį, tikėjimo svarbą mūsų išteisinimui ir tikėjimo reikšmę mūsų kasdieniam gyvenimui. Laiške romiečiams 10, 9 yra toks skyriuspabrėžia tikėjimo Dievo išganymo planu svarbą, nepriklausomai nuo etninės ar religinės kilmės.

Romiečiams 10:9 vaidmuo bendrame Pauliaus pasakojime

Laiško romiečiams 10, 9 eilutėje Paulius aiškiai ir glaustai apibendrina kelią į išganymą. Visame laiške Paulius plėtoja argumentą, kad visiems žmonėms, tiek žydams, tiek pagonims, reikia išgelbėjimo dėl nuodėmės įtakos. 10, 9 eilutėje Paulius pateikia paprastą šios visuotinės problemos sprendimą, pabrėždamas būtinybęišpažinti Jėzų kaip Viešpatį ir tikėti Jo prisikėlimu.

Ši ištrauka taip pat yra laiško lūžio taškas, nes Paulius nuo teologinio išgelbėjimo pagrindo pereina prie praktinių tikėjimo pasekmių tikinčiojo gyvenime aptarimo. Šią ištrauką pateikdamas savo argumentų centre, Paulius pabrėžia jos svarbą kaip pagrindo, ant kurio statomas į Evangeliją orientuotas gyvenimas.

Kaip Pauliaus laiškas padeda mums suprasti Laiško romiečiams 10:9 eilutę

Suprasdami Laiško romiečiams 10, 9 eilutę viso laiško kontekste, geriau suprasime jo žinią. Skaitydami aplinkinius skyrius matome, kad Paulius kalba apie Dievo teisumą, kuris yra prieinamas visiems žmonėms per tikėjimą Jėzumi Kristumi (Rom 1, 16-17). Toliau jis išsamiai aptaria tikėjimo vaidmenį mūsų išteisinimui (Rom 4), iš to kylančią ramybę ir viltį, kurią mes galime gauti per tikėjimą (Rom 4).patirtį per Kristų (Rom 5) ir nuolatinį pašventinimo procesą, įgalinantį mus gyventi pagal Dievo valią (Rom 6-8).

Skaitydami toliau po Laiško romiečiams 10, 9, matome, kad Paulius pateikia praktinių patarimų, kaip gyventi pagal Kristaus tikėjimą (Laiškas romiečiams 12-15). Tai apima naudojimąsi savo dvasinėmis dovanomis, meilės ir svetingumo demonstravimą, paklusnumą valdžiai ir vienybės siekimą Kristaus kūne. Taigi Laiško romiečiams 10, 9 nėra tik atskira eilutė apie išgelbėjimą; tai neatsiejamadalis Pauliaus platesnės vizijos apie Evangelijos gyvenimą, būdingą tikram Jėzaus sekėjui.

Laiško romiečiams 10:9 prasmė

Deklaravimas lūpomis

Išpažinimas, kad Jėzus yra Viešpats, yra daugiau nei tik žodžiai; tai viešas mūsų ištikimybės Kristui pareiškimas. Šis išpažinimas yra esminis mūsų tikėjimo aspektas, nes parodo mūsų pasiryžimą susitapatinti su Jėzumi ir paklusti Jo viešpatavimui mūsų gyvenime.

Tikėjimas mūsų širdimis

Tikėjimas prisikėlimu yra krikščionių tikėjimo pagrindas. Tikėti, kad Dievas prikėlė Jėzų iš numirusių, reiškia patvirtinti Dievo galią nugalėti nuodėmę ir mirtį ir pasitikėti Jėzumi kaip savo amžinojo gyvenimo šaltiniu.

Taip pat žr: 25 Biblijos eilutės, kaip atnaujinti savo protą Kristuje

Išganymo pažadas

Kai išpažįstame Jėzų kaip Viešpatį ir tikime Jo prisikėlimą, mums pažadamas išgelbėjimas. Ši dieviška dovana išlaisvina mus iš nuodėmės vergijos ir suteikia amžinąjį gyvenimą, užmezga naujus santykius su Dievu, kurie pasižymi malone, atleidimu ir perkeitimu.

Taip pat žr: 50 motyvuojančių Biblijos eilučių

Taikymas: Gyvenimas pagal Laiško romiečiams 10:9 eilutę

Norėdami taikyti Laiško romiečiams 10, 9 eilutę savo gyvenime, pirmiausia turime pripažinti išpažinimo ir tikėjimo, kaip neatsiejamų mūsų tikėjimo komponentų, svarbą. Išpažinimą galime praktikuoti atvirai susitapatindami su Jėzumi ir dalydamiesi savo tikėjimu su kitais, nepaisydami galimų pasekmių. Taip pat turime puoselėti tikėjimą prisikėlimu, tikėdami, kad Jėzaus pergalė prieš nuodėmę ir mirtį yra kertinis mūsų tikėjimo akmuo.tikėjimas ir mūsų vilties dėl amžinojo gyvenimo šaltinis.

Be to, turėtume stengtis gyventi savo išgelbėjimo tikrovėje, priimdami perkeičiančią Dievo malonės galią savo kasdieniame gyvenime. Tai reiškia, kad turime paklusti Jėzaus valdžiai, leisti Jam formuoti mūsų charakterį, santykius ir sprendimus. Augant Dievo meilės ir atleidimo supratimui, galime suteikti tą pačią malonę kitiems, liudydami gyvenimą keičiančią galią.Evangelijos.

Dienos malda

Dangiškasis Tėve, garbiname Tave ir pripažįstame Tavo suverenią galią viskam. Išpažįstame, kad esame nusidėjėliai, kuriems reikia Tavo gelbstinčios malonės ir atleidimo. Dėkojame Tau už išgelbėjimo dovaną per Tavo Sūnų Jėzų Kristų ir amžinojo gyvenimo pažadą, kuris ateina per tikėjimą Jo prisikėlimu.

Viešpatie, padėk mums gyventi pagal Tavo tiesą kasdieniame gyvenime, drąsiai išpažįstant Jėzų kaip Viešpatį ir pasitikint Jo pergale prieš nuodėmę ir mirtį. Tegul Tavo Šventoji Dvasia įgalina mus dalytis Gerąja Naujiena su kitais ir gyventi mūsų išgelbėjimo tikrove, leidžiant Tavo malonei perkeisti kiekvieną mūsų gyvenimo aspektą.

Jėzaus vardu meldžiamės. Amen.

John Townsend

Johnas Townsendas yra aistringas krikščionių rašytojas ir teologas, savo gyvenimą paskyręs Biblijos studijoms ir dalinimuisi gerąją naujieną. Turėdamas daugiau nei 15 metų pastoracinės tarnybos patirtį, Jonas puikiai supranta dvasinius poreikius ir iššūkius, su kuriais krikščionys susiduria kasdieniame gyvenime. Būdamas populiaraus tinklaraščio „Bible Lyfe“ autorius, Johnas siekia įkvėpti ir paskatinti skaitytojus išgyventi savo tikėjimą su atnaujintu tikslo ir įsipareigojimo jausmu. Jis žinomas dėl savo patrauklaus rašymo stiliaus, verčiančių susimąstyti įžvalgų ir praktinių patarimų, kaip Biblijos principus pritaikyti šiuolaikiniams iššūkiams. Be savo rašymo, Johnas taip pat yra geidžiamas pranešėjas, vedantis seminarus ir rekolekcijas tokiomis temomis kaip mokinystė, malda ir dvasinis augimas. Jis yra įgijęs dieviškumo magistro laipsnį viename iš pirmaujančių teologijos koledžų ir šiuo metu su šeima gyvena Jungtinėse Valstijose.