Kelias, Tiesa ir Gyvenimas

John Townsend 27-05-2023
John Townsend

Taip pat žr: Išpažinties nauda - 1 Jono 1:9

Jėzus atsakė: "Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas neateina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane".

Jono 14:6

Įvadas

Jono 14-ame skyriuje Jėzus guodžia savo mokinius, ruošdamas juos artėjančiam savo išėjimui. Jis ramina juos, kad eina į savo Tėvo namus paruošti jiems vietos, ir žada, kad sugrįš jų ten pasiimti. Šiame kontekste Jėzus pristato save kaip kelią, tiesą ir gyvenimą bei vienintelį kelią pas Tėvą.

Jono 14:6 reikšmė

Jėzus yra kelias

Pasaulyje, kupiname painiavos ir netikrumo, Jėzus pateikia save kaip kelią į amžinąjį gyvenimą ir bendrystę su Tėvu. Jis yra tiltas tarp žmonijos ir Dievo, siūlydamas išgelbėjimą ir susitaikymą per savo pasiaukojamą mirtį ant kryžiaus. Kaip krikščionys esame kviečiami sekti Jėzumi kaip savo vedliu ir tikėti, kad Jo kelias yra kelias į tikrąją ramybę ir pasitenkinimą.

Patarlių 3, 5-6: "Visa širdimi pasitikėk Viešpačiu ir nesiremk savo protu; visuose savo keliuose paklusk jam, ir jis ištiesins tavo kelius."

Mt 7, 13-14: "Įeikite pro ankštus vartus. Nes platūs vartai ir platus kelias, vedantis į pražūtį, ir daugelis pro juos įeina. Bet maži vartai ir siauras kelias, vedantis į gyvenimą, ir tik nedaugelis jį randa."

Jėzus yra tiesa

Jėzus yra Dievo įsikūnijimas. Jis įkūnija tiesą, išsklaidydamas melą ir apgaulę, kuri persmelkia mūsų pasaulį. Jis yra nekintantis ir patikimas išminties šaltinis, vedantis mus visais gyvenimo aspektais. Ieškodami Jėzaus ir Jo mokymų, galime giliai suprasti Dievo charakterį ir Jo valią mums.

Jn 8, 31-32: "Įtikėjusiems žydams Jėzus tarė: "Jei laikysitės mano mokymo, jūs tikrai esate mano mokiniai. Tada jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus".

Kolosiečiams 2,2-3: "Mano tikslas, kad jie būtų drąsinami širdimi ir vienijami meile, kad įgytų pilną supratimo turtą, kad pažintų Dievo paslaptį - Kristų, kuriame paslėpti visi išminties ir pažinimo lobiai."

Jėzus yra gyvenimas

Per Jėzų gauname amžinojo gyvenimo dovaną ir esame įgalinti gyventi perkeistą gyvenimą, paženklintą meile, džiaugsmu ir ramybe. Kaip visos gyvybės šaltinis, Jėzus palaiko ir puoselėja mūsų sielas, leisdamas mums patirti gausų ir amžiną gyvenimą Jo akivaizdoje.

Jono 10, 10: "Vagis ateina tik vogti, žudyti ir naikinti, o aš atėjau, kad jie turėtų gyvenimą ir jo turėtų su kaupu."

Jono 6, 35: "Tada Jėzus tarė: 'Aš esu gyvenimo duona. Kas ateina pas mane, niekada nealks, ir kas mane tiki, niekada netrokš.'"

Dienos malda

Dangiškasis Tėve, dėkojame Tau už dovaną - Tavo Sūnų Jėzų Kristų, kuris yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Pripažįstame, kad mums reikia Jo vadovavimo ir išminties, kai orientuojamės mus supančiame pasaulyje. Padėk mums pasitikėti Juo kaip keliu į amžinąjį gyvenimą, ieškoti Jo kaip tiesos, kuri mus išlaisvina, ir pasilikti Jame kaip mūsų gyvenimo šaltinyje.

Viešpatie, sustiprink mūsų tikėjimą ir pagilink mūsų supratimą apie Tavo meilę ir malonę. Įgalink mus gyventi perkeistą gyvenimą, atspindintį Tavo charakterį ir meilę. Tegul visada randame paguodą, viltį ir kryptį Jėzuje, mūsų kelyje, tiesoje ir gyvenime. Suteik mums drąsos tvirtai atsilaikyti prieš pagundas ir remtis Tavo Žodžiu kaip vedliu.

Meldžiame, kad Tavo Šventoji Dvasia pripildytų mus išminties ir įžvalgumo, kad galėtume atpažinti priešo kėslus ir sekti Tavo keliu. Tegul kasdien vis labiau artėjame prie Tavęs ir patiriame gyvenimo pilnatvę, kurią mums pažadėjai per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį ir Gelbėtoją.

Jėzaus vardu meldžiamės. Amen.

Taip pat žr: Gyvenimo ir mirties paradoksas Jono 12:24

John Townsend

Johnas Townsendas yra aistringas krikščionių rašytojas ir teologas, savo gyvenimą paskyręs Biblijos studijoms ir dalinimuisi gerąją naujieną. Turėdamas daugiau nei 15 metų pastoracinės tarnybos patirtį, Jonas puikiai supranta dvasinius poreikius ir iššūkius, su kuriais krikščionys susiduria kasdieniame gyvenime. Būdamas populiaraus tinklaraščio „Bible Lyfe“ autorius, Johnas siekia įkvėpti ir paskatinti skaitytojus išgyventi savo tikėjimą su atnaujintu tikslo ir įsipareigojimo jausmu. Jis žinomas dėl savo patrauklaus rašymo stiliaus, verčiančių susimąstyti įžvalgų ir praktinių patarimų, kaip Biblijos principus pritaikyti šiuolaikiniams iššūkiams. Be savo rašymo, Johnas taip pat yra geidžiamas pranešėjas, vedantis seminarus ir rekolekcijas tokiomis temomis kaip mokinystė, malda ir dvasinis augimas. Jis yra įgijęs dieviškumo magistro laipsnį viename iš pirmaujančių teologijos koledžų ir šiuo metu su šeima gyvena Jungtinėse Valstijose.