Pasilikti vynmedyje: raktas į vaisingą gyvenimą Jono 15:5

John Townsend 05-06-2023
John Townsend

"Aš esu vynmedis, jūs - šakelės. Jei pasiliksite manyje ir aš jumyse, duosite daug vaisių; be manęs jūs nieko negalite padaryti".

Jono 15:5

Įvadas: Dvasinio vaisingumo šaltinis

Būdami Kristaus sekėjai, esame pašaukti gyventi dvasiškai vaisingą gyvenimą. Šiandienos eilutė, Jono 15, 5, suteikia mums galingą įžvalgą, kaip galime to pasiekti pasilikdami Jėzuje, tikrajame vynmedyje, ir pasikliaudami Jo gyvybę teikiančiu maistu.

Istorinis kontekstas: atsisveikinimo kalba Jono evangelijoje

Jn 15, 5 - tai dalis Jėzaus atsisveikinimo kalbos, Jėzaus ir Jo mokinių pamokymų ir pokalbių, vykusių per Paskutinę vakarienę, serijos. Šioje kalboje, kuri pateikiama Jn 13-17, Jėzus ruošia mokinius artėjančiam išėjimui ir pateikia jiems gaires, kaip gyventi ir tarnauti Jam nesant.

Taip pat žr: Biblijos eilutės apie išgydymą

Jono evangelijos 15-oji dalis yra labai svarbi atsisveikinimo kalbos dalis, nes joje pateikiama vynmedžio ir šakų metafora, pabrėžianti, kaip svarbu pasilikti Kristuje, kad jis duotų vaisių mokinių gyvenime ir tarnystėje. Ši metafora ir mokymas yra labai svarbūs Jono evangelijoje, nes jie seka po pasakojimų apie Jėzaus viešąją tarnystę ir yra prieš jo suėmimą, nukryžiavimą irprisikėlimas.

Jono 15, 5 Jėzus sako: "Aš esu vynmedis, jūs - šakelės. Jei pasiliksite manyje ir aš jumyse, jūs duosite daug vaisių; be manęs jūs nieko negalite padaryti." Šis mokymas pabrėžia esminį Jėzaus ir Jo mokinių ryšį, pabrėždamas jų priklausomybę nuo Jo dėl dvasinio palaikymo ir vaisingumo.

15-oje Jono evangelijos dalyje vyraujanti pasilikimo Kristuje tema papildo ir plėtoja kitas pagrindines Evangelijos temas, tokias kaip Jėzus, kuris yra amžinojo gyvenimo šaltinis, Šventosios Dvasios vaidmuo ir meilės įsakymas. Visos šios temos susilieja atsisveikinimo kalboje, pateikdamos vientisą žinią, kuri parengia mokinius jų būsimai misijai ir iššūkiams, su kuriais jie susidurs.

Jono evangelijos kontekste 15-asis Jono skyrius yra tarsi tiltas tarp Jėzaus viešosios tarnystės ir artėjančio nukryžiavimo bei prisikėlimo. Jame pateikiama gili įžvalga apie mokinių santykių su Jėzumi pobūdį, pabrėžiama, kaip svarbu išlaikyti ryšį su Jėzumi, norint dvasiškai augti ir būti vaisingiems.reikšmingą reikšmę tikinčiųjų gyvenimui tiek pirmojo amžiaus kontekste, tiek šiandieniniams krikščionims, kurie siekia sekti Jėzumi ir vykdyti Jo misiją pasaulyje.

Taip pat žr: 47 įkvepiančios Biblijos eilutės apie bendruomenę

Jono 15:5 prasmė

Jn 15, 5 Jėzus moko mus, kaip svarbu išlikti su Juo susijusiems, pabrėždamas, kad Jis yra mūsų dvasinio augimo ir vaisingumo šaltinis. Mąstydami apie šią eilutę, apsvarstykime, kaip galime pagilinti savo santykius su Jėzumi ir patirti Jo perkeičiančią galią savo gyvenime.

Pirmenybė mūsų santykiams su Jėzumi

Kad pasiliktume Jėzuje, turime teikti pirmenybę savo santykiams su Juo. Tai reiškia, kad turime skirti laiko maldai, skaityti Šventąjį Raštą ir ieškoti Jo vadovavimo kasdieniame gyvenime. Kai priartėsime prie Jėzaus, pamatysime, kad Jo buvimas tampa mūsų gyvenimo inkaru, suteikiančiu mums stiprybės ir išminties kiekvienoje situacijoje.

Būti imliam Šventajai Dvasiai

Šventoji Dvasia vaidina svarbų vaidmenį mūsų dvasiniame augime, įgalindama mus nešti vaisių ir vadovaudama mums einant su Jėzumi. Išmokę būti jautrūs Šventosios Dvasios raginimams, patirsime gilesnį ryšį su Jėzumi ir geriau suprasime Jo valią mūsų gyvenime.

Klusnumo praktika

Pasilikti Jėzuje reiškia ne tik klausytis Jo žodžių, bet ir praktiškai juos įgyvendinti. Paklusdami Jėzaus mokymams ir sekdami Jo pavyzdžiu, mes parodome savo meilę Jam ir įsipareigojimą likti Jo artumoje. Savo ruožtu šis paklusnumas stiprina mūsų ryšį su Jėzumi ir leidžia mums duoti dar daugiau vaisių.

Taikymas: Gyvenimas pagal Jono 15:5

Norėdami pritaikyti šią eilutę, pradėkite nuo to, kaip jūs pasiliekate Jėzuje, tikrajame vynmedyje. Ar puoselėjate savo santykius su Juo melsdamiesi, studijuodami Bibliją, garbindami ir bendraudami su kitais tikinčiaisiais?

Stenkitės stiprinti savo ryšį su Jėzumi, leisdami laiką Jo akivaizdoje, klausydamiesi Jo balso ir leisdami, kad į jūsų gyvenimą plūstų Jo gyvybę teikiantis maistas. Kai pasiliksite Kristuje, atkreipkite dėmesį į vaisius, kurie pradeda augti jūsų gyvenime, tokius kaip meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, švelnumas ir susivaldymas (Gal 5, 22-23).

Galiausiai atminkite, kad dvasinis vaisingumas yra ne mūsų pačių pastangų rezultatas, bet natūralus mūsų ryšio su Jėzumi, tikruoju vynmedžiu, rezultatas. Stenkitės likti Jame ir pasikliauti Jo galia bei stiprybe, žinodami, kad be Jo nieko negalite padaryti.

Dienos malda

Viešpatie Jėzau, dėkojame Tau, kad esi tikrasis vynmedis ir mūsų sielų gyvybės bei maisto šaltinis. Padėk mums pasilikti Tavyje, puoselėti santykius su Tavimi ir leisti, kad mus pripildytų ir perkeistų Tavo gyvybę teikiantis buvimas.

Išmokyk mus pasikliauti Tavo jėga ir galia, suvokdami, kad be Tavęs mes nieko negalime padaryti. Tegul mūsų gyvenimas pasižymi dvasiniu vaisingumu, kai pasiliekame Tavyje ir leidžiame Tavo meilei, malonei ir tiesai tekėti per mus. Tavo vardu meldžiamės. Amen.

John Townsend

Johnas Townsendas yra aistringas krikščionių rašytojas ir teologas, savo gyvenimą paskyręs Biblijos studijoms ir dalinimuisi gerąją naujieną. Turėdamas daugiau nei 15 metų pastoracinės tarnybos patirtį, Jonas puikiai supranta dvasinius poreikius ir iššūkius, su kuriais krikščionys susiduria kasdieniame gyvenime. Būdamas populiaraus tinklaraščio „Bible Lyfe“ autorius, Johnas siekia įkvėpti ir paskatinti skaitytojus išgyventi savo tikėjimą su atnaujintu tikslo ir įsipareigojimo jausmu. Jis žinomas dėl savo patrauklaus rašymo stiliaus, verčiančių susimąstyti įžvalgų ir praktinių patarimų, kaip Biblijos principus pritaikyti šiuolaikiniams iššūkiams. Be savo rašymo, Johnas taip pat yra geidžiamas pranešėjas, vedantis seminarus ir rekolekcijas tokiomis temomis kaip mokinystė, malda ir dvasinis augimas. Jis yra įgijęs dieviškumo magistro laipsnį viename iš pirmaujančių teologijos koledžų ir šiuo metu su šeima gyvena Jungtinėse Valstijose.