Pasitikėjimas Viešpačiu

John Townsend 31-05-2023
John Townsend

"Visa širdimi pasitikėk Viešpačiu ir nesiremk savo supratimu; visuose savo keliuose atsiduok jam, ir jis ištiesins tavo kelius."

Patarlių 3:5-6

Įvadas

Viljamas Keris (William Carey) yra gerai žinomas pavyzdys žmogaus, kuris visa širdimi pasitikėjo Viešpačiu. Būdamas baptistų misionierius ir evangelistas, Keris pasitikėjo Dievo vadovavimu ir vedimu bei tikėjosi, kad Jis pasirūpins jo poreikiais, kai jis tarnavo Indijoje.

Viljamas Keris (William Carey) kartą pasakė: "Laukite didžių dalykų iš Dievo, bandykite daryti didžius dalykus dėl Dievo." Keris tikėjo, kad Dievas gali daryti didžius dalykus ir kad jis yra pašauktas daryti didžius dalykus dėl Dievo karalystės. Keris pasitikėjo Dievo galia ir vadovavimu, kai dirbo skleisdamas Evangeliją ir vesdamas kitus į tikėjimą Kristumi.

Carey taip pat skatino kitus įsitraukti į krikščioniškąsias misijas ir nugalėti savo baimes. Kartą jis pasakė: ""Turiu tik vieną gyvenimo žvakę, kurią turiu sudeginti, ir verčiau ją sudeginsiu tamsos pripildytoje žemėje, nei žemėje, užtvindytoje šviesos." Carey buvo pasiryžęs paskirti savo gyvenimą tarnauti Dievui, nepaisydamas sunkumų ar negandų, su kuriais gali susidurti. Jis dažnai ragino kitus žmones sekti Dievopašaukimas, skatinantis kitus įžengti į dvasinės tamsos vietas ir dalytis Kristaus šviesa.

Kaip naudojame savo laiką ir išteklius, kad tarnautume Viešpačiui ir pakeistume pasaulį? Ar esame pasirengę eiti į sunkias vietas, kad tarnautume Dievui, ar savo išmintimi racionalizuojame savo baimes, kad galėtume siekti patogesnio gyvenimo.

Pasitikėdamas Dievu ir padrąsindamas kitus, Karis padėjo žmonėms įveikti baimes ir įsitraukti į Dievo misiją pasaulyje. Jis buvo tikėjimo ir pasitikėjimo Viešpačiu pavyzdys, o jo palikimas ir toliau įkvepia žmones pasitikėti Dievu ir ištikimai Jam tarnauti.

Ką reiškia Patarlių 3:5-6?

Pasitikėkite Viešpačiu visa širdimi

Patarlių 3, 5-6 eilutėse raginama visiškai pasitikėti Viešpačiu ir tikėti, kad Dievas yra suverenus ir geras, kad Jis turi planą ir tikslą mūsų gyvenimui. Pasitikėti Viešpačiu visa širdimi reiškia pasikliauti Jo vadovavimu ir nukreipimu, o ne pasitikėti savo supratimu ar pasikliauti vien savo sugebėjimais.

Biblijoje yra keletas pavyzdžių žmonių, kurie visa širdimi pasitikėjo Viešpačiu.

Abraomas

Dievas pašaukė Abraomą palikti savo namus ir eiti į kraštą, kurį Jis jam parodys (Pr 12, 1). Abraomas pakluso Dievo kvietimui, nors nežinojo, kur eina ir kokia ateitis jo laukia. Jis pasitikėjo, kad Dievas turi planą ir tikslą jo gyvenimui, ir pasikliovė Jo vadovavimu bei aprūpinimu. Abraomo tikėjimą Dievu rodo jo pasiryžimas paaukoti savo sūnų Izaoką kaip auką,tikėdamiesi, kad Dievas pasirūpins, jog Jo pažadas išsipildytų (Pr 22, 1-19).

David

Per savo gyvenimą Dovydas susidūrė su daugybe iššūkių ir priešų, tačiau jis visada pasitikėjo Dievo apsauga ir vadovavimu. Kai Dovydą persekiojo karalius Saulius, jis tikėjo, kad Dievas jį išgelbės ir suteiks galimybę pabėgti (1 Samuelio 23:14). Dovydas taip pat pasitikėjo Dievo suverenumu ir pasikliovė Juo kovodamas savo mūšiuose, kaip parodė jo pergalė prieš Galijotą (1 Samuelio 17).

Marija, Jėzaus motina

Kai angelas Gabrielius pasirodė Marijai ir pranešė, kad ji pagimdys sūnų, ji su tikėjimu ir pasitikėjimu atsakė: "Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūnie man pagal tavo žodį" (Lk 1, 38). Marija pasitikėjo Dievo planu ir tikslu savo gyvenime, nors jis buvo sunkus ir reikalavo didelių aukų. Vykdydama Jo valią, ji pasikliovė Jo stiprybe ir vadovavimu.

Nesiremkite savo supratimu

Yra keletas pavojų, kylančių pasitikint savo supratimu, užuot pasitikėjus Dievu.

Pasididžiavimas

Kai pasitikime savo supratimu, galime tapti išdidūs ir savarankiški, manydami, kad viską galime susitvarkyti patys. Dėl to galime pasikliauti savo gebėjimais ir ištekliais, užuot pasitikėję Dievo aprūpinimu. Dėl išdidumo taip pat galime manyti, kad esame gabesni ar išmintingesni, nei iš tikrųjų esame, ir dėl to priimti neteisingus sprendimus.

Nepaklusnumas

Kai pasitikime savo supratimu, galime būti labiau linkę nesilaikyti Dievo įsakymų arba nepaisyti Jo vadovavimo. Galime manyti, kad žinome geriau arba kad turime geresnį planą, bet kai prieštaraujame Dievo valiai, rizikuojame susidurti su pasekmėmis ir prarasti Jo palaiminimus.

Ramybės trūkumas

Pasitikėjimas savo pačių supratimu gali sukelti nerimą ir rūpestį, kai bandome patys įveikti gyvenimo iššūkius ir nežinomybę. Tačiau kai pasikliaujame Dievu, galime patirti Jo ramybę ir poilsį net ir sunkiomis aplinkybėmis (Iz 26, 3).

Krypties trūkumas

Kai pasitikime savo supratimu, mums gali trūkti gyvenimo krypties ir tikslo. Galime klaidžioti be tikslo arba priimti blogus sprendimus, nes neieškome Dievo vadovavimo ir juo nesivadovaujame. Tačiau kai pasitikime Dievu, Jis žada mums duoti vadovavimą ir kryptį.

Apskritai pasitikėjimas savo supratimu gali sukelti puikybę, nepaklusnumą, ramybės ir krypties stoką. Svarbu pasitikėti Viešpačiu ir visuose dalykuose ieškoti Jo išminties bei vadovavimo.

Biblijos žmonės, kurie pasitikėjo savo išmintimi

Biblijoje yra daug pavyzdžių žmonių, kurie pasitikėjo savo išmintimi, užuot laikęsi Dievo įsakymų. Jų išdidumas lėmė blogus rezultatus. Jų pavyzdys turėtų būti mums įspėjimas.

Karalius Saulius

Karalius Saulius buvo pirmasis Izraelio karalius, kurį Dievas išrinko vadovauti tautai. Tačiau užuot ieškojęs Dievo vadovavimo ir vykdęs Jo valią, Saulius dažnai pasitikėjo savo išmintimi ir priimdavo sprendimus, prieštaraujančius Dievo įsakymams. Pavyzdžiui, jis nepakluso Dievo įsakymui visiškai sunaikinti amalekitus ir jų valdas (1 Samuelio 15:3), todėl prarado Dievo palankumą.ir galiausiai prarado savo karalystę.

Adomas ir Ieva

Edeno sode Adomui ir Ievai buvo suteikta galimybė pasirinkti, ar pasitikėti Dievo išmintimi, ar pasitikėti savo išmintimi. Jie pasirinko pasitikėti savo išmintimi ir nepakluso Dievo įsakymui nevalgyti nuo gero ir blogo pažinimo medžio (Pr 3, 6). Dėl to jie atnešė į pasaulį nuodėmę ir mirtį ir prarado ryšį su Dievu.

Judas Iskarijotas

Judas Iskarijotas buvo vienas iš Jėzaus mokinių, tačiau pasitikėjo savo išmintimi ir priėmė sprendimą išduoti Jėzų už 30 sidabrinių (Mt 26, 14-16). Šis sprendimas galiausiai lėmė Jėzaus mirtį ir paties Judo žlugimą.

Išvada

Kai pasitikime savo supratimu, užuot ieškoję Dievo valios ir jos laikęsi, rizikuojame priimti sprendimus, prieštaraujančius Dievo valiai. Galbūt manome, kad elgiamės taip, kaip mums geriausia, tačiau galiausiai tokie sprendimai atneša neigiamų pasekmių mūsų gyvenime. Svarbu pasitikėti Viešpačiu ir visuose dalykuose ieškoti Jo vadovavimo bei išminties. Kai taip elgiamės, Dievas žada paruošti kelią.priešais mus, padėdamas mums įveikti gyvenimo iššūkius ir netikrumą.

Klausimai apmąstymams

1. Kaip patyrėte Viešpaties ramybę ir vadovavimą, kai pasitikėjote Juo visa širdimi ir nesivadovavote savo supratimu?

2. Kokiose gyvenimo srityse jums sunku pasitikėti Viešpačiu ir pasikliauti savo supratimu?

Taip pat žr: Ramybės kunigaikštis (Izaijo 9:6)

3. Kaip galite pradėti pripažinti Viešpatį visuose savo keliuose ir pasitikėti Jo vadovavimu bei vadovavimu savo gyvenimui?

Taip pat žr: 32 stiprinančios Biblijos eilutės apie atleidimą

Dienos malda

Brangus Viešpatie,

Dėkoju Tau už Tavo Žodį ir jo teikiamą išmintį. Primenu, kaip svarbu pasitikėti Tavimi visa širdimi ir nesiremti savo supratimu. Padėk man tikėti Tavo suverenumu ir gerumu ir pasikliauti Tavimi, kad Tu mane vedi ir nukreipi mano gyvenimą.

Išpažįstu, kad būna atvejų, kai pasitikiu savo supratimu ir mėginu savarankiškai įveikti gyvenimo iššūkius. Prašau, atleisk man už tikėjimo stoką. Padėk man pripažinti Tave visuose savo keliuose. Noriu sekti Tavo valia ir padaryti Tave savo minčių bei veiksmų centru.

Meldžiu, kad ištiesintum mano kelius ir vestum mane ta kryptimi, kurią man esi numatęs. Tikiu, kad viską darai mano labui, ir meldžiu, kad Tavo ramybė ir stiprybė mane palaikytų. Dėkoju už Tavo ištikimybę ir meilę. amen.

Tolesniam apmąstymui

Biblijos eilutės apie tikėjimą

Biblijos eilutės apie Dievo planą

John Townsend

Johnas Townsendas yra aistringas krikščionių rašytojas ir teologas, savo gyvenimą paskyręs Biblijos studijoms ir dalinimuisi gerąją naujieną. Turėdamas daugiau nei 15 metų pastoracinės tarnybos patirtį, Jonas puikiai supranta dvasinius poreikius ir iššūkius, su kuriais krikščionys susiduria kasdieniame gyvenime. Būdamas populiaraus tinklaraščio „Bible Lyfe“ autorius, Johnas siekia įkvėpti ir paskatinti skaitytojus išgyventi savo tikėjimą su atnaujintu tikslo ir įsipareigojimo jausmu. Jis žinomas dėl savo patrauklaus rašymo stiliaus, verčiančių susimąstyti įžvalgų ir praktinių patarimų, kaip Biblijos principus pritaikyti šiuolaikiniams iššūkiams. Be savo rašymo, Johnas taip pat yra geidžiamas pranešėjas, vedantis seminarus ir rekolekcijas tokiomis temomis kaip mokinystė, malda ir dvasinis augimas. Jis yra įgijęs dieviškumo magistro laipsnį viename iš pirmaujančių teologijos koledžų ir šiuo metu su šeima gyvena Jungtinėse Valstijose.