Ramybės kunigaikštis (Izaijo 9:6)

John Townsend 02-06-2023
John Townsend

"Nes mums gims kūdikis, sūnus mums bus duotas, ir valdžia guls ant Jo pečių, ir Jis vadinsis Nuostabusis Patarėjas, Galingasis Dievas, Amžinasis Tėvas, Ramybės Kunigaikštis" (Iz 9, 6).

Daugelis krikščionių kasmet per adventą - keturias savaites iki Kalėdų - skaito Izaijo 9:6 ir švenčia Taikos Kunigaikščio, Jėzaus Mesijo, gimimą.

Mesijas buvo Dievo pateptasis, karalius, kuris per Izraelį įtvirtins Dievo taiką. Jis valdys pagal teisingus Dievo standartus ir valdys visas žemės tautas (Ps 2, 6-7).

Mesijinė karalystė

Izaijas pateikė daug pranašysčių apie Mesiją, atnešiantį pasauliui taiką. Izaijas sako, kad Mesijas ne tik išgelbės Izraelį, bet į Jo karalystę bus pritraukti žmonės iš visų tautų. Daugybė žmonių norės gyventi pagal Dievo teisumą, priimti Dievo nuosprendžius ir gyventi taikoje vieni su kitais (Iz 2, 1-5).

Taip pat žr: 25 sielą jaudinančios Biblijos eilutės apie meditaciją

Mesijinėje karalystėje Dievas išspręs ginčus tarp žmonių ir tautų. Ginkluotų konfliktų nebeliks. "Jie sudaužys savo kalavijus į plūgus ir savo ietis į kablius; tauta nebepakels kalavijo prieš tautą ir nebemokės kariauti" (Iz 2, 4).

Ginklai, skirti viešpatavimui ir naikinimui, bus naudojami sėkloms sėti ir derliui nuimti. Ginklai bus naudojami ne kaip mirties įrankiai, o gyvybės palaikymui. Nebereikės karo akademijų, kuriose būtų ruošiami kariai karui. Dievo taika apims visas žemės tautas.

Mesijinėje karalystėje visa kūrinija atkurs savo natūralią tvarką, mėgaudamasi Dievo teikiama ramybe: "Vilkas gyvens su avinėliu, leopardas gulės su ožiu, veršis, liūtas ir metinukas kartu, o juos ves kūdikis" (Iz 11, 6).

Atėjęs Mesijas išgydys žmones nuo ligų ir nelaimių: "Tada aklųjų akys atsivers ir kurčiųjų ausys atsivers. Tada šlubas šokinės kaip elnias ir nebylys džiaugsmo šauks iš džiaugsmo" (Iz 35, 5-6). Mesijas išgelbės žmones iš jų nuodėmių, atstatydamas taiką su Dievu: "Bet jis buvo perdurtas dėl mūsų nusikaltimų, sutriuškintas dėl mūsų kaltės, jis buvobausmė, atnešusi mums ramybę, teko jam, ir jo žaizdomis esame pagydyti (Iz 53, 5).

Hebrajiškas žodis, reiškiantis taiką, yra šalom. Šalom sąvoka yra platesnė nei mums įprastas taikos, kaip konflikto nebuvimo, apibrėžimas. Šalom reiškia gyvenimą tokį, kokį jį numatė Dievas. Tai gyvenimo pilnatvė ir visuma.

Mesijinė karalystė įkūnija Dievo šalom, kur ligoniai išgydomi, nuodėmės atleidžiamos, o žmonės gyvena taikoje vieni su kitais. Viskas atstatoma į savo vietas. Šalom reiškia gyvenimą, koks jis buvo numatytas Edeno sode, kol Adomas ir Ieva nenusidėjo prieš Dievą.

Edeno ramybė

Edene nebuvo nei ligų, nei negalavimų, nei bado, nei skausmo ar kančios. Adomas ir Ieva, apsupti grožio ir harmonijos su kūrinija, buvo kupini meilės Dievui ir vienas kitam. Pasaulis buvo sutvarkytas pagal Dievo planus.

Dievas, sukūręs Adomą ir Ievą pagal savo paveikslą, palaimino juos ir tarė: "Būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir ją valdykite. Valdykite žuvis jūroje, paukščius danguje ir visus gyvius, kurie juda žemėje" (Pr 1, 28).

Adomo ir Ievos gyvenimas buvo kupinas tikslo. Jiems buvo suteikta valdžia valdyti Dievo kūriniją. Jie turėjo galimybę sukurti Dievo planus atspindinčią civilizaciją, kurti kultūrą ant Dievo teisingumo pagrindo. Užuot įgyvendinę Dievo tikslus ir džiaugęsi Dievo ramybe, jie buvo suvilioti šėtono pagundos (Pr 3, 1-5). Jie siekė pažinimo ir išminties atskirai nuo Dievo teisingumo.nuo Dievo, pasirinkdami savo asmeninius interesus ir ignoruodami Dievo nutarimus.

Taip pat žr: 54 Biblijos eilutės apie teisingumą

Dėl savo nuodėmės jie prarado šalom. Nepaisydami Dievo nustatytų gėrio ir blogio normų, žmonės nebegalėjo gyventi taikoje vieni su kitais. Adomo ir Ievos sūnus Kainas iš pavydo nužudė savo brolį Abelį. Taiką pakeitė smurtas ir kraujo praliejimas.

Po kelių kartų Biblijoje rašoma: "Viešpats matė, koks didelis tapo žmonių giminės nedorumas žemėje ir kad kiekvienas žmogaus širdies minčių polinkis visą laiką buvo tik blogas" (Pr 6, 5). Vietoj to, kad būtų kuriamos Dievą gerbiančios civilizacijos, kultūros buvo kuriamos taip, kad pagerbtų žmones ir siektų savų interesų, nesusijusių su Dievu (Pr 11, 1-11).Dievo šalom ženklas.

Ar galime vėl gyventi taikiai?

Biblijoje sakoma, kad žmonių konfliktų šaltinis yra nuodėminga aistra, atmetanti Dievą ir Jo Dvasios vadovavimą: "Kas sukelia tarp jūsų ginčus ir kivirčus? Ar ne tai, kad jūsų aistros kariauja jumyse?" (Jok 4, 1).

"Juk kūnas trokšta to, kas priešinga Dvasiai, o Dvasia - to, kas priešinga kūnui. Jie prieštarauja vienas kitam, kad nedarytumėte to, ko norite" (Gal 5, 17). Palikti patys sau, mes nepajėgiame pasiekti taikos. Mūsų nuodėmingi troškimai ir savi interesai vis trukdo. Jei patys negalime užsitikrinti taikos, tai koks yra mūsų kelias į taiką?

Turime pripažinti, kad esame dvasios vargšai. Neturime vidinių gebėjimų patys gyventi pagal Dievo teisingumą. Turime pripažinti, kad mūsų bandymus siekti taikos temdo mūsų asmeniniai interesai. Šalom yra mums nepasiekiama. Negalime atkurti tinkamos pasaulio būklės.

Jokūbo 4, 9 mums sakoma: "Apraudokite savo nuodėmingą būklę, nusižeminkite prieš Viešpatį, ir jis jus išaukštins. Atgailaukite dėl savo nuodėmių ir kreipkitės į Dievą, kad jus išgydys." Biblija mus moko apraudoti, arba apraudoti, savo širdies nuodėmingą būklę. Nusižeminti prieš Dievą, prašyti jo atleidimo ir teisumo. Taip elgdamiesi gauname Dievo palaiminimą ir įeiname į jo karalystę (Mato5:3-6).

Šalom yra Dievo dovana. Ji yra Dievo teisumo šalutinis produktas. Tai palaiminimas, kuris ateina, kai palaikome teisingus santykius su Dievu ir savo artimaisiais, bet jį galime gauti tik tada, kai priimame Jėzų kaip mūsų Taikos Kunigaikštį, Mesiją, kuris atkuria šalom.

Ne taika, o kalavijas

Mato evangelijos 9 skyriuje Jėzus išpildo Izaijo knygos 35, 5-6 pranašystę ir gydo ligonius. Mesijas atlieka gydymo tarnystę, grąžindamas žmonėms fizinę sveikatą, atleisdamas nuodėmes ir išlaisvindamas žmones iš demonų priespaudos. Taikos Kunigaikštis įgyvendina Dievo tikslus, įvesdamas Šalomo karalystę.

Jėzus išgydo luošą žmogų ir atleidžia jam nuodėmes (Mt 9, 1-8), prikelia iš numirusių mergaitę ir išgydo sergančią moterį (Mt 9, 18-26), išgydo du akluosius (Mt 9, 37-31) ir išvaro demoną (Mt 9, 32-33). Tačiau ne visi priėmė Jėzų ir jo palaiminimą šalom. Religiniai vadovai nepriėmė Jėzaus kaip Mesijo. Jie atmetė jį, sakydami: "Tai demonų kunigaikštis, kad jisišvaro demonus" (Mt 9, 34).

Jėzus susirūpino Izraelio žmonėmis, sakydamas, kad jie yra "varginami ir bejėgiai, kaip avys be piemens" (Mt 9, 36). Religinė valdžia buvo dvasiškai akla. Ji nepripažino Jėzaus valdžios ir netarnavo žmonių poreikiams. Todėl Jėzus suteikė savo mokiniams dvasinę valdžią "išvaryti netyrąsias dvasias ir gydyti visas ligas bei negalavimus" (Mt 9, 36).10:1).

Jis pasiuntė juos į misionierišką kelionę gydyti ligonių ir skelbti Dievo karalystės atėjimą (Mt 10, 7-8). Kai kurie mokinius priėmė praktikuodami šalom: svetingai juos priėmė ir pasirūpino jų poreikiais, kai jie tarnavo savo bendruomenei (Mt 10, 11-13). Kiti mokinius atmetė, kaip ir Jėzų (Mt 10, 14).

Jėzus sako savo mokiniams nesijaudinti, kai žmonės juos atstumia. Būdami Jėzaus mokiniai, jie turi tikėtis atstūmimo. "Jei namų galva buvo pavadintas Belzebulu, tai juo labiau jo namiškiai!" (Mt 10, 25). Jėzaus kelias yra vienintelis kelias į Dievo šalom. Taika negali egzistuoti be Jėzaus, Taikos Kunigaikščio. Priimti Jėzų, vadinasi, priimti Dievą ir Jo teisingumą.atmesti Jėzų - tai atmesti Dievo autoritetą, Dievo tarnystę ir Dievo tikslus savo kūrinijai.

Štai kodėl Jėzus sako: "Kas mane pripažįsta kitų akivaizdoje, tą ir aš pripažinsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje, o kas manęs išsižadės kitų akivaizdoje, to ir aš išsižadėsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje. Nemanykite, kad aš atėjau atnešti žemei taikos. Aš atėjau atnešti ne taikos, bet kalavijo" (Mt 10, 34-35). Pasidavimas Jėzui ir Jo, kaip Dievo Mesijo, valdžiai yra vienintelis kelias į taiką.Bet koks kitas bandymas siekti taikos yra mūsų teisumo patvirtinimas, tuščios pastangos įtvirtinti pasaulyje savo teisingumo ir neteisingumo jausmą.

Arba priimame Jėzų kaip savo Gelbėtoją ir Viešpatį, taip gaudami Dievo šalio palaiminimą, arba atmetame Jėzų ir patiriame Dievo rūstybės pasekmes. "Nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali nužudyti sielos. Verčiau bijokite to, kuris pragare gali sunaikinti ir sielą, ir kūną" (Mt 10, 28). Jėzus yra visiškai aiškus. Ramybė yra susijusi su Ramybės Kunigaikščiu. Mes negalime turėtivienas be kito. Kai priimame Evangelijos tarną, priimame Jėzų, kuris yra Evangelija, nes jis vienintelis gali atnešti pasauliui Dievo išgelbėjimą.

Mūsų kelias į taiką reiškia, kad turime mirti sau ir gyventi dėl Jėzaus. Turime branginti Jėzų labiau už viską, net už svarbiausius savo gyvenimo santykius: "Kas myli savo tėvą ar motiną labiau už mane, nevertas manęs; kas myli savo sūnų ar dukterį labiau už mane, nevertas manęs" (Mt 10, 37).

Turime atgailauti dėl savo nuodėmingo troškimo suprojektuoti pasauliui savo gėrio ir blogio supratimą. Turime išsižadėti savęs ir sekti paskui Jėzų (Mt 10, 38-39). Jo kelias yra vienintelis teisingas, vedantis į taiką ir laimę. Nors kurį laiką galime kentėti kartu su Jėzumi, mūsų amžinąją ramybę užtikrina Taikos Kunigaikštis.

Jėzus karaliauja kaip Taikos Kunigaikštis

Izaijo knygoje pateiktas taikos pažadas išsipildys per Jėzų, kai Jis užbaigs savo karalystę. Tą dieną mes patirsime Dievo šalom pilnatvę. Kaip ir Edene, nebebus kančios ir skausmo. Patirsime Dievo buvimo su mumis pilnatvę, kaip Jis norėjo nuo pat kūrinijos pradžios.

Jėzus valdys Dievo karalystę kaip Taikos kunigaikštis.

"Ir išgirdau garsų balsą nuo sosto, sakantį: "Žiūrėk, Dievo buveinė dabar yra tarp žmonių, ir jis gyvens su jais. Jie bus jo tauta, o pats Dievas bus su jais ir bus jų Dievas. Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių. Nebebus daugiau nei mirties, nei gedulo, nei verksmo, nei skausmo, nes senoji tvarka praėjo" (Apr 21, 3-4).

Tegul taip ir būna. Ateik, Viešpatie Jėzau! Įtvirtink žemėje savo taiką!

John Townsend

Johnas Townsendas yra aistringas krikščionių rašytojas ir teologas, savo gyvenimą paskyręs Biblijos studijoms ir dalinimuisi gerąją naujieną. Turėdamas daugiau nei 15 metų pastoracinės tarnybos patirtį, Jonas puikiai supranta dvasinius poreikius ir iššūkius, su kuriais krikščionys susiduria kasdieniame gyvenime. Būdamas populiaraus tinklaraščio „Bible Lyfe“ autorius, Johnas siekia įkvėpti ir paskatinti skaitytojus išgyventi savo tikėjimą su atnaujintu tikslo ir įsipareigojimo jausmu. Jis žinomas dėl savo patrauklaus rašymo stiliaus, verčiančių susimąstyti įžvalgų ir praktinių patarimų, kaip Biblijos principus pritaikyti šiuolaikiniams iššūkiams. Be savo rašymo, Johnas taip pat yra geidžiamas pranešėjas, vedantis seminarus ir rekolekcijas tokiomis temomis kaip mokinystė, malda ir dvasinis augimas. Jis yra įgijęs dieviškumo magistro laipsnį viename iš pirmaujančių teologijos koledžų ir šiuo metu su šeima gyvena Jungtinėse Valstijose.