10 populārākie Bībeles panti par slavēšanu Dievam

John Townsend 02-06-2023
John Townsend

Bībele māca mūs slavēt un cildināt Dievu, bet ko tas nozīmē? Vispirms mums ir jāsaprot, kas ir gods. Gods nozīmē slavu, slavu vai godu.

Tāds topošais basketbolists kā Ja Morants kļūst slavens savas neticamās meistarības dēļ basketbola laukumā. Kādu dienu viņš varētu saņemt godpilno MVP trofeju. Ar katru dienu, kad arvien vairāk cilvēku uzzina par Ja Morantu un viņa meistarību, viņš kļūst slavējams. Tas nav perfekts piemērs, bet varbūt ir kaut kas tāds, ar ko vieglāk saistīt Dieva slavu.

Dievs ir bezgalīgi krāšņāks. Viņš ir gan slavens, gan mūsu goda cienīgs. Viņš ir goda cienīgs, jo Dievs ir visvarens. Viņš izrunāja debesis un zemi. Viņš ir svēts un taisnīgs. Viņa spriedumi ir taisnīgi. Viņš ir gudrs, labs un patiess, sniedzot mums gudrus padomus, kas izturējuši laika pārbaudi.

Dievs ir cieņas vērts, jo Viņš dod mums dzīvību gan tagad, gan nākamajā mūžā. Viņš mūs ir atpestījis no grēka. Viņš ir uzvarējis nāvi, apsolījis augšāmcelšanos no mirušajiem tiem, kas Viņam seko ticībā.

Dieva slavēšana ir viens no veidiem, kā mēs varam godināt Dievu. Kad mēs dziedam slavēšanas dziesmas, mēs paužam savu atzinību un apbrīnu par Dievu. Kad mēs slavējam Dievu ar pateicību, mēs izsakām pateicību par lielajām lietām, ko Viņš ir darījis.

Bībelē ir doti vairāki norādījumi, kā slavēt Dievu. 95. psalma 6. nodaļā mums ir teikts: "Nāciet, pielūgsim un nolieksimies, nolieksimies ceļos Tā Kunga, sava Radītāja, priekšā." Noklanīšanās un noliekšanās ceļos Dieva priekšā apliecina gan mūsu pazemību, gan Dieva varenību. Mēs atzīstam Dieva varu pār mūsu dzīvi un gatavību pakļauties Viņam.

Psalma 66:1 ir teikts: "Priecājieties par Dievu, visa zeme, dziediet Viņa vārda godību, slavējiet Viņu!" Kad mēs dievkalpojuma laikā dziedam par Dieva godību, mēs publiski godinām Dievu, izplatām Viņa slavu, atgādinot sev un citiem par Dieva labestību. Bieži vien mēs piedzīvojam Tā Kunga prieku un saņemam mieru no Svētā Gara, kad slavējam Dievu dziesmā.

Dieva slavēšana ir svarīga, jo tā parāda mūsu paklausību Dievam, kā arī pateicību par visu, ko Viņš ir darījis mūsu labā. Kad mēs veltām laiku, lai slavētu Dievu, mēs atzīstam, ka Viņš ir mūsu uzmanības un pielūgsmes vērts. Turklāt, kad mēs slavējam Dievu, mēs piedzīvojam Viņa prieku!

Pārdomājiet šādus Bībeles pantus, lai uzzinātu vēl vairāk par slavēšanu Dievam.

Dziediet slavu Dievam

Psalmi 98:1-4

Ak, dziediet Tam Kungam jaunu dziesmu, jo Viņš ir darījis brīnumainas lietas! Viņa labā roka un Viņa svētā roka ir darījusi pestīšanu. Tas Kungs ir darījis zināmu savu pestīšanu, Viņš ir atklājis savu taisnību tautu priekšā.

Viņš ir atcerējies savu nelokāmo mīlestību un uzticību Israēla namam. Visi zemes gali ir redzējuši mūsu Dieva glābšanu. Priecājieties par To Kungu, visa zeme, izdziediet līksmu dziesmu un dziediet slavas dziesmas!

Psalmi 99:1-5

Tas Kungs valda, lai dreb tautas, Viņš sēž klēpī uz ķerubiem, lai zeme trīc! Tas Kungs ir liels Ciānā, Viņš ir paaugstināts pār visām tautām.

Lai viņi slavē Tavu lielo un brīnišķīgo vārdu! Svētais ir Viņš!

Ķēniņš savā varenībā mīl taisnību. Tu esi iedibinājis taisnību, Tu esi īstenojis Jēkabā taisnību un taisnību.

Paaugstiniet Kungu, mūsu Dievu, pielūdziet Viņu pie Viņa kāju pamatnes! Svēts ir Viņš!

Psalmi 100:1-5

Priecājieties Kungam, visa zeme! Kalpojiet Tam Kungam ar prieku! Nāciet Viņa priekšā ar dziedāšanu!

Zini, ka Tas Kungs ir Dievs! Viņš mūs ir radījis, un mēs esam Viņa; mēs esam Viņa tauta un Viņa ganību avis.

Ieejiet Viņa vārtos ar pateicību un Viņa pagalmos ar slavu! Pateicieties Viņam, svētījiet Viņa vārdu, jo Kungs ir labs, Viņa nelokāmā mīlestība ir mūžīga un Viņa uzticība līdz visām paaudzēm.

Psalmi 105:1-2

Ak, pateicieties Tam Kungam, piesauciet Viņa vārdu, dariet zināmus Viņa darbus tautās! Dziediet Viņam, slavējiet Viņu, stāstiet par visiem Viņa brīnumainajiem darbiem! Slavējiet Viņa svēto vārdu, lai priecājas to sirdis, kas meklē Kungu!

Psalms 145

Es Tevi, savu Dievu un Ķēniņu, slavēšu un svētīšu Tavu vārdu mūžīgi mūžīgi mūžos. Katru dienu es Tevi svētīšu un slavēšu Tavu vārdu mūžīgi mūžos. Liels ir Tas Kungs un ļoti slavējams, un Viņa varenība ir neizpētāma.

Viena paaudze citai paaudzei stāstīs par Taviem darbiem un vēstīs par Taviem varenajiem darbiem. Par Tavas varenības krāšņumu un par Taviem brīnumainajiem darbiem es meditēšu.

Viņi runās par Tavu brīnišķīgo darbu varenību, un Es pasludināšu Tavu diženumu. Viņi izlies slavu par Tavu bagātīgo labestību un skaļi dziedās par Tavu taisnību.

Tas Kungs ir žēlīgs un žēlsirdīgs, lēns dusmoties un pārpilns nelokāmā mīlestībā. Tas Kungs ir labs pret visiem, un Viņa žēlastība ir pār visu, ko Viņš ir radījis.

Skatīt arī: Dievs ir uzticīgs - Bībeles panti

Visi Tavi darbi Tev pateiksies, Kungs, un visi Tavi svētie Tevi svētīs! Viņi runās par Tavas valstības godību un stāstīs par Tavu varenību, lai darītu zināmus cilvēku bērniem Tavus varenos darbus un Tavas valstības krāšņumu. Tava valstība ir mūžīga valstība, un Tavs valdījums ir mūžīgs visās paaudzēs.

Tas Kungs atbalsta visus, kas krīt, un paceļ visus, kas pakrituši. Visu acis raugās uz Tevi, un Tu dod tiem ēdienu īstajā laikā. Tu atver savu roku, Tu apmierini visu dzīvās radības vēlmes.

Tas Kungs ir taisns visos savos ceļos un laipns visos savos darbos. Tas Kungs ir tuvu visiem, kas Viņu piesauc, visiem, kas Viņu piesauc patiesībā. Viņš piepilda to vēlmi, kas Viņu bīstas, Viņš arī dzird viņu saucienu un glābj tos. Tas Kungs pasargā visus, kas Viņu mīl, bet visus ļauno Viņš iznīcina.

Mana mute runās Tā Kunga slavu, un visa miesa lai svētī Viņa svēto vārdu mūžīgi mūžos.

Skatīt arī: 35 noderīgi Bībeles panti par gavēni

Dieva slavēšana caur pasludinājumu

Ebrejiem 13:15

Tad caur Viņu pastāvīgi nesīsim Dievam slavas upuri, tas ir, augļus no lūpām, kas atzīst Viņa vārdu.

1.Pēt.2:9

Bet jūs esat izredzēta cilts, karaliska priesterība, svēta tauta, tauta, kas pieder Viņam, lai jūs pasludinātu, ka Viņš jūs aicinājis no tumsas Savā brīnišķīgajā gaismā.

Dzīvot, lai slavētu Dievu

Mt.ev.5:16

Tāpat arī jūsu gaisma lai spīd citu priekšā, lai tie redz jūsu labos darbus un lai tie slavē jūsu Tēvu, kas ir debesīs.

1.Korintiešiem 10:31

Tātad, neatkarīgi no tā, vai jūs ēdat, dzerat vai ko darāt, visu dariet Dieva godam.

Kolosiešiem 3:12-17

Tad kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, tērpieties žēlsirdīgās sirdīs, laipnībā, pazemībā, lēnprātībā, lēnprātībā un pacietībā, cits citu panesdami un, ja kādam ir pretenzijas pret citu, cits citam piedodot; kā Kungs jums ir piedevis, tā arī jums jāpiedod. Un pāri tam visam tērpieties mīlestībā, kas visu sasaista pilnīgā harmonijā.

Un lai Kristus miers valda jūsu sirdīs, uz ko patiesi esat aicināti vienā miesā. Un esiet pateicīgi. Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, mācīdami un pamācīdami cits citu visā gudrībā, dziedādami psalmus, himnas un garīgas dziesmas, ar pateicību savās sirdīs Dievam.

Un visu, ko jūs darāt, vārdos vai darbos, dariet Kunga Jēzus vārdā, pateicībā Dievam Tēvam caur Viņu.

">

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.