12 svarīgākie Bībeles panti par tīru sirdi

John Townsend 13-06-2023
John Townsend

Bībelē bieži tiek runāts par sirdi, parasti runājot par mūsu garīgo stāvokli. Sirds ir mūsu būtības centrs, no kurienes rodas mūsu domas un emocijas. Nav brīnums, ka Dievs tik ļoti rūpējas par mūsu sirdīm! Tīra sirds ir būtiska pareizām attiecībām ar Dievu.

Kā gan mūsu sirds var būt šķīsta, ja mēs esam grēcīgi (Mk.ev.7:21-23)? Atbilde ir tāda, ka Dievs attīra mūsu sirdis, kad mēs nožēlojam grēkus un atgriežamies pie Viņa. Viņš nomazgā mūsu grēkus un dod mums jaunu sirdi - tādu, kas ir pilna Viņa mīlestības un vēlmes izpatikt Viņam.

Ko Bībelē nozīmē mīlēt Dievu ar tīru sirdi? Tas nozīmē nedalītu uzticību Dievam - mīlēt Viņu pāri visam citam. Šāda mīlestība nāk no tīras sirds, kas ir pārveidota ar Svētā Gara spēku. Kad mums ir šāda mīlestība uz Dievu, tā pārplūdīs visās mūsu dzīves jomās - arī attiecībās ar citiem cilvēkiem.

Bībeles panti par tīru sirdi

Psalmi 24:3-4

Kas uzkāps Tā Kunga kalnā un kas stāvēs Viņa svētajā vietā? Tas, kam ir tīras rokas un šķīsta sirds, kas nepacels savu dvēseli pret viltus lietām un nepatiesi zvērēs.

Psalms 51:10

Dievs, radi manī tīru sirdi un atjauno manī taisnu garu.

Psalms 73:1

Patiesi, Dievs ir labs Israēlam, tiem, kas ir tīras sirds.

Ecēhiēla 11:19

Un Es viņiem došu vienu sirdi, un jaunu garu Es ieliku viņos. Es izņemšu akmens sirdi no viņu miesas un došu viņiem miesas sirdi.

Ecēhiēla 36:25-27

Es jūs aplaistīšu ar tīru ūdeni, un jūs būsiet šķīsti no visām savām nešķīstībām, un no visiem jūsu elkiem Es jūs šķīstīšu. Un Es jums došu jaunu sirdi, un jaunu garu Es ielieku jūsos. Un Es izņemšu akmens sirdi no jūsu miesas un došu jums miesas sirdi. Un Es ielieku Savu Garu jūsos un liku jums staigāt pēc Maniem likumiem un rūpēties, lai jūs ievērotu Manus noteikumus.

Mateja 5:8

Svētīgi tīras sirds cilvēki, jo tie Dievu redzēs.

Apustuļu darbi 15:9

Un Viņš nedara starp mums un viņiem nekādu atšķirību, ticībā šķīstīdams viņu sirdis.

1.Tim.1:5

Mūsu uzdevums ir mīlestība, kas izriet no tīras sirds, labas sirdsapziņas un patiesas ticības.

2.Tim.2:22

Tāpēc bēdziet no jaunības kaislībām un tiecieties pēc taisnības, ticības, mīlestības un miera kopā ar tiem, kas piesauc Kungu no tīras sirds.

Skatīt arī: Pārliecība par lietām, kas nav redzamas: mācība par ticību - Bībeles lappuse

Ebrejiem 10:22

Ar patiesu sirdi, pilnīgā ticībā tuvosimies Viņam, ar sirdi, kas apslacīta no ļaunas sirdsapziņas, un miesu, kas nomazgāta ar tīru ūdeni.

1 Pētera 1:22

Savas dvēseles šķīstījuši ar paklausību patiesībai patiesas brālīgas mīlestības dēļ, mīliet cits citu no tīras sirds.

Jēkaba 4:8

Tuvojieties Dievam, un Viņš tuvosies jums. Šķīstiet savas rokas, jūs, grēcinieki, un šķīstiet savas sirdis, jūs, divkosīgie.

Lūgšana par tīru sirdi

Ak, Debesu Tēvs, es esmu nožēlojams grēcinieks. Es esmu grēkojis pret Tevi domās, vārdos un darbos. Es neesmu mīlējis Tevi ar visu savu sirdi, dvēseli, prātu un spēku. Es neesmu mīlējis savu tuvāko kā sevi pašu.

Piedod man, Kungs, attīri manu sirdi no visas netaisnības. Radī manī tīru sirdi, ak, Dievs. Atjauno manī pareizu garu. Neatstumj mani no savas klātbūtnes. Neatņem man savu Svēto Garu. Atjauno man savas pestīšanas prieku un uztur mani ar labprātīgu garu.

Mūsu Kunga un Glābēja Jēzus Kristus Vārdā es lūdzu: Amen.

Skatīt arī: 37 Bībeles panti par atpūtu

Attīrīt manu sirdi

">

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.