15 labākie Bībeles panti par lūgšanu

John Townsend 14-06-2023
John Townsend

Lūgšana ir būtiska mūsu attiecību ar Dievu sastāvdaļa. Tā ir līdzeklis, ar kura palīdzību mēs komunicējam ar Dieva Garu. Nākamie Bībeles panti par lūgšanu māca mūs par šīs kristīgajai ticībai svarīgās garīgās disciplīnas nozīmi.

Caur lūgšanu mēs nesam Dievam savus lūgumus un rūpes, pateicamies Viņam par Viņa daudzajām svētībām un slavējam Viņu par Viņa godības īpašībām. Caur lūgšanu mēs varam tuvoties Dievam un gūt dziļāku izpratni par Viņa gribu mūsu dzīvē.

Saskaņā ar Svētajiem Rakstiem efektīvas lūgšanas atslēgas ir ticība (Mt.ev.21:21-22), taisnība (Jēk.5:16), neatlaidība (Lk.ev.18:1-8) un nodošanās (Ps.139; Lk.ev.22:42). Ticība ir ticība, ka Dievs atbildēs uz mūsu lūgšanām saskaņā ar Savu gribu. Neatlaidība ir lūgšanu turpināšana pat tad, ja mēs neredzam tūlītējus rezultātus. Un nodošanās ir paļaušanās, ka Dieva plāns mūsu dzīvei ir lielāks nekā Dieva plāns.mūsu pašu.

Skatīt arī: Ko Bībelē nozīmē vārds Cilvēka Dēls?

Bībelē ir daudz lūgšanas piemēru, kas var mūs iedvesmot un iedrošināt lūgties. 1. Tes. 5:17-18 apustulis Pāvils māca agrīnajai draudzei: "Lūdzieties nemitīgi, par visu pateicieties, jo tāda ir Dieva griba Kristū Jēzū attiecībā uz jums."

Arī mēs varam meklēt lūgšanas piemērus pie Jēzus. Naktī pirms aresta un krustā sišanas Jēzus sauca uz Dievu: "Tēvs, ja Tu gribi, atņem no Manis šo biķeri. Tomēr lai notiek ne mana, bet Tava griba!" (Lk.ev.22:42). Ar savu lūgšanu Jēzus parāda nodošanos Dieva plānam.

Lūgšana ir neticami spēcīga garīgā disciplīna, kas tuvina mūs Dievam, palīdzot mums piedzīvot mieru un mierinājumu. Šie Bībeles panti par lūgšanu atgādina mums saglabāt ticību Dievam, uzticēties Viņa gribai un būt pateicīgiem par Viņa nodrošinājumu un mīlestību.

Bībeles panti par lūgšanu

Psalms 145:18

Kungs ir tuvu visiem, kas Viņu piesauc, visiem, kas Viņu piesauc patiesībā.

Skatīt arī: Māceklības ceļš: Bībeles panti, kas stiprina jūsu garīgo izaugsmi

Jeremijas 33:3

Sauc Mani, un Es tev atbildēšu un pateikšu tev lielas un apslēptas lietas, ko tu vēl nezināji.

Mt.ev.6:6

Bet, kad tu lūdzies, ej savā istabā, aizver durvis un lūdzies savam Tēvam, kas ir noslēpumā. Un tavs Tēvs, kas redz slepenībā, tev atlīdzinās.

Mateja ev. 6:9-13

Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība. Lai notiek Tava griba kā debesīs, tā arī virs zemes. Dod mums šodien mūsu dienišķo maizi. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Jo Tava ir Tava valstība un vara un godība mūžīgi. Amen.

Mateja ev. 7:7-8

Lūdziet, un jums tiks dots; meklējiet, un jūs atradīsit; klauvēiet, un jums tiks atvērts. Jo ikviens, kas lūdz, saņem, un, kas meklē, atrod, un tam, kas klauvē, tiks atvērts.

Mt.ev.21:22

Un visu, ko lūgsiet lūgšanā, ticēdami jūs saņemsit.

Jāņa ev. 15:7

Ja jūs paliekat Manī un Mani vārdi paliek jūsos, tad jūs lūgsiet, ko vēlaties, un tas jums notiks.

Romiešiem 8:26

Tāpat arī Gars mums palīdz mūsu vājumā. Jo mēs nezinām, par ko lūgt, kā mums vajadzētu, bet pats Gars aizlūdz par mums ar nopūtām, kas ir pārāk dziļas, lai tās varētu izteikt vārdiem.

Filipiešiem 4:6-7

Par neko neraizējieties, bet visā ar pateicību un lūgšanu lai jūsu lūgumi tiek darīti zināmi Dievam, un Dieva miers, kas pārspēj visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un domas Kristū Jēzū.

1 Tesaloniķiešiem 5:16-18

Priecājieties vienmēr, lūdzieties nemitīgi, pateicieties visos apstākļos, jo tāda ir Dieva griba Kristū Jēzū attiecībā uz jums.

1.Tim.2:1-2

Tādēļ es vispirms mudinu, lai lūgšanas, lūgšanas, aizlūgšanas, aizlūgšanas un pateicības lūgšanas būtu par visiem cilvēkiem, par ķēniņiem un visiem, kam ir vara, lai mēs dzīvotu klusu un mierīgu dzīvi visā dievbijībā un godbijībā.

Jēkaba 1:5

Ja kādam no jums trūkst gudrības, lai viņš lūdz Dievu, kas dāsni dod visiem bez pārmetumiem, un viņam tā tiks dota.

Jēkaba 5:16

Tāpēc izsūdziet cits citam savus grēkus un lūdzieties cits par citu, lai jūs tiktu dziedināti. Taisna cilvēka lūgšanai ir liels spēks, jo tā darbojas

Ebrejiem 4:16

Tāpēc droši nāksim pie žēlastības troņa, lai saņemtu žēlastību un atrastu žēlastību, kas palīdzēs mums grūtā brīdī.

1 Jāņa 5:14-15

Un tāda ir mūsu paļāvība uz Viņu, ka, ja mēs ko lūdzam saskaņā ar Viņa gribu, Viņš mūs uzklausa. Un, ja mēs zinām, ka Viņš mūs uzklausa visā, ko mēs lūdzam, tad mēs zinām, ka mums ir lūgumi, ko esam Viņam lūguši.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.