16 Bībeles panti par mierinātāju

John Townsend 05-06-2023
John Townsend

Kristietības pirmsākumos dzīvoja kāds vīrs vārdā Stefans, kurš bija dedzīgs ticīgais un Jēzus Kristus sekotājs. Stefans, kas bija pazīstams ar savu gudrību un drosmi, tika izvēlēts par vienu no pirmajiem septiņiem agrīnās kristiešu draudzes diakoniem. Tomēr viņa uzticība Kristum padarīja viņu par vajāšanas mērķi.

Stefans atradās Sanhedrīna, reliģisko vadītāju grupas, priekšā, kur viņam tika izvirzītas apsūdzības zaimošanā. Kad viņš dedzīgi runāja par Jēzu, daži padomes locekļi kļuva dusmīgi un iecerēja viņu nogalināt. Kad viņu vadīja uz nāvi nomētāšanai ar akmeņiem, Stefans pacēla acis uz debesīm un ieraudzīja Jēzu stāvam pie Dieva labās rokas, dodot viņam spēku un mierinājumu stāties pretī viņa nāvei.mocekļa nāve.

Šis spēcīgais stāsts no kristīgās vēstures parāda, cik svarīgs ir mierinātājs - Svētais Gars -, kas dod ticīgajiem spēku un pārliecību grūtos brīžos. Visā Bībelē mēs atrodam daudzus pantus, kuros uzsvērta Svētā Gara kā mierinātāja jeb Paraklēta loma. Šajā rakstā mēs aplūkosim dažus no šiem pantiem, iedalot tos pēc dažādiem veidiem, kā Svētais Gars darbojas.mūs mierina un atbalsta.

Svētais Gars ir mūsu mierinātājs

Bībelē vārds "Paraklēts" ir atvasināts no grieķu valodas vārda "paraklētos", kas nozīmē "tas, kurš ir aicināts līdzās" vai "tas, kurš aizlūdz mūsu labā". Jāņa evaņģēlijā Jēzus sauc Svēto Garu par Parakletu, uzsverot Gara kā palīga, aizstāvja un mierinātāja lomu saviem sekotājiem pēc Viņa aiziešanas no šīs pasaules. Paraklēts ir būtiska kristiešu dzīves sastāvdaļa.ticību, jo Svētais Gars turpina vadīt, mācīt un atbalstīt ticīgos visā viņu garīgajā ceļojumā.

Jāņa ev. 14:16-17

"Un Es lūgšu Tēvu, un Viņš jums dos citu Palīgu, lai Viņš būtu ar jums mūžīgi, patiesības Garu, ko pasaule nevar uzņemt, jo tā Viņu neredz un nepazīst. Jūs Viņu pazīsit, jo Viņš mājo pie jums un būs jūsos."

Skatīt arī: 12 būtiskākie Bībeles panti par izlīgumu

Jāņa 14:26

"Bet Palīgs, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs manā vārdā, Viņš jums visu mācīs un visu, ko Es jums esmu sacījis, jums atgādinās.""

Jāņa 15:26

"Bet, kad nāks Palīgs, ko Es jums sūtīšu no Tēva, patiesības Gars, kas nāk no Tēva, Viņš liecinās par mani.""

Jāņa ev. 16:7

"Tomēr es jums patiesību saku: tas jums nāk par labu, ka es aizeju, jo, ja es neaiziešu, tad Palīgs nenāks pie jums. Bet, ja es aiziešu, tad es sūtīšu viņu pie jums.""

Svētais Gars kā mierinātājs skumju un bēdu laikā

2. Korintiešiem 1:3-4

"Slavēts lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, žēlsirdības Tēvs un visas mierināšanas Dievs, kas mūs mierina visās mūsu bēdās, lai mēs varētu mierināt tos, kas ir kādā bēdā, ar to mierinājumu, ar kādu mūs mierina Dievs."

Psalmi 34:18

"Tas Kungs ir tuvu salauztajiem sirdīs un glābj garā satriektos."

Svētais Gars kā mierinātājs, kas dod spēku un drosmi

Apustuļu darbi 1:8

"Bet jūs saņemsiet spēku, kad Svētais Gars nāks pār jums, un jūs būsiet mani liecinieki Jeruzalemē un visā Jūdejā un Samarijā, un līdz pat zemes galam.""

Efeziešiem 3:16

"Lai Viņš pēc savas godības bagātības dotu jums stiprinājumu ar spēku savā Garā jūsu iekšienē."

Svētais Gars kā mierinātājs, kas sniedz vadību un gudrību

Jāņa 16:13

"Kad nāks patiesības Gars, Viņš jūs ievedīs visā patiesībā, jo Viņš nerunās pats no sevis, bet visu, ko dzirdēs, runās, un Viņš jums pasludinās, kas notiks.""

1.Korintiešiem 2:12-13

"Bet mēs neesam saņēmuši pasaules garu, bet Garu, kas ir no Dieva, lai saprastu to, ko Dievs mums ir dāvājis par brīvu. Un mēs to nododam vārdos, kurus māca nevis cilvēciskā gudrība, bet Gars, skaidrojot garīgās patiesības tiem, kas ir garīgi."

Svētais Gars kā mierinātājs, kas nes mieru un prieku

Romiešiem 14:17

"Jo Dieva valstība nav ēst un dzert, bet taisnība, miers un prieks Svētajā Garā.""

Romiešiem 15:13

"Lai cerības Dievs jūs piepilda ar visu prieku un mieru ticībā, lai Svētā Gara spēkā jūs bagātotos cerībā."

Vēstulē galatiešiem 5:22-23

"Bet Gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, lēnprātība, atturība; pret tādām lietām nav likuma.""

Svētā Gara loma

Jesajas 61:1-3

"Tā Kunga Gara Gars ir pār mani, jo Tas Kungs mani svaidīja, lai nestu labo vēsti nabagiem; Viņš mani sūtīja, lai saveltu salauztās sirdis, lai pasludinātu gūstekņiem brīvību un cietuma atvēršanu tiem, kas ir sasaistīti; lai pasludinātu Tā Kunga labvēlības gadu un mūsu Dieva atriebības dienu; lai mierinātu visus, kas sēro; lai sniegtu tiem, kas sēro Ciānā, - lai dotu tiem.skaistu galvassegu pelnu vietā, prieka eļļu sēru vietā, slavas tērpu vājuma vietā, lai tos sauc par taisnības ozoliem, par Tā Kunga stādījumu, lai Viņš tiktu pagodināts.""

Romiešiem 8:26-27

"Tāpat arī Gars mums palīdz mūsu vājumā. Jo mēs nezinām, par ko lūgt, kā mums vajadzētu, bet pats Gars aizlūdz par mums ar nopūtām, kas ir pārāk dziļas vārdiem. Un tas, kas pēta sirdis, zina, kāds ir Gara prāts, jo Gars aizlūdz par svētajiem saskaņā ar Dieva gribu.""

2. Korintiešiem 3:17-18

"Bet Tas Kungs ir Gars, un kur ir Tā Kunga Gars, tur ir brīvība. Un mēs visi ar neapklātu seju, uzlūkojot Tā Kunga godību, topam pārvērsti vienā tēlā no vienas godības pakāpes otrā. Jo tas nāk no Tā Kunga, kas ir Gars."

Secinājums

Izmantojot šos Bībeles pantus, mēs gūstam dziļāku izpratni par Svētā Gara kā mierinātāja jeb Paraklēta lomu ticīgo dzīvē. Saskaroties ar dažādiem izaicinājumiem un pārbaudījumiem mūsu dzīvē, ir svarīgi atcerēties, ka Svētais Gars ir tur, lai sniegtu mierinājumu, spēku, vadību un mieru. Paļaujoties uz Svēto Garu, mēs varam piedzīvot prieku un pārliecību, kas nāk no dziļaun pastāvīgas attiecības ar Dievu.

Lūgšana, lai saņemtu Svēto Garu

Dārgais Debesu Tēvs,

Šodien es nāku Tavas priekšā ar pazemīgu un nožēlojamu sirdi, atzīstot, ka esmu grēcinieks, kam nepieciešama Tava žēlastība un žēlsirdība. Kungs, es atzīstu savus grēkus, trūkumus un neveiksmes. Es esmu kritušais, kas neatbilst Tavai godībai, un man ir patiesi žēl manis pieļauto ļaunumu.

Tēvs, es ticu Tavam Dēlam Jēzum Kristum, kurš nāca uz šīs zemes, dzīvoja bezgrēcīgu dzīvi un labprātīgi nomira pie krusta par maniem grēkiem. Es ticu Viņa augšāmcelšanai un tam, ka Viņš tagad sēž pie Tavas labās rokas un aizlūdz par mani. Jēzu, es ticu un uzticos Tev kā savam Kungam un Glābējam. Lūdzu, piedod man par maniem grēkiem un šķīsti mani ar Savām dārgajām asinīm.

Svētais Gars, es Tevi aicinu savā sirdī un savā dzīvē. Piepildi mani ar Savu klātbūtni un vadi mani pa taisnības ceļu. Dod man spēku novērsties no savas grēcīgās dabas un dzīvot dzīvi, kas Tevi pagodina. Māci mani, mierini mani un vadi mani Savā patiesībā.

Pateicos Tev, Tēvs, par Tavu apbrīnojamo mīlestību un par pestīšanas dāvanu caur Jēzu Kristu. Es esmu pateicīgs par iespēju tikt sauktam par Tavu bērnu un būt daļai no Tavas mūžīgās valstības. Palīdzi man augt ticībā un liecināt par Tavu mīlestību un žēlastību savā ikdienas dzīvē.

Skatīt arī: Grēks Bībelē

Es lūdzu par to visu dārgajā un varenajā Jēzus Kristus, mana Kunga un Glābēja, vārdā. Amen.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.