17 iedvesmojoši Bībeles panti par adopciju

John Townsend 08-06-2023
John Townsend

Adopcija vecākiem ir neticami vērtīga pieredze, taču tas var būt arī grūts un emocionāls process. Par laimi, Bībele piedāvā iedvesmojošus pantus par adopciju, kas var palīdzēt tiem, kuri dodas šajā ceļā, rast mierinājumu un spēku. Šeit ir daži no iedvesmojošākajiem Bībeles pantiem par adopciju, sākot no Dieva mīlestības pret bāreņiem līdz pat Viņa mīlestībai pret mums kā Viņa paša adoptētiem bērniem.

Bībele skaidri runā par to, ka Dievam ir svarīgi bāreņi. Jēkaba 1:27 ir teikts: "Reliģija, ko Dievs, mūsu Tēvs, atzīst par šķīstu un nevainojamu, ir šī: rūpēties par bāreņiem un atraitnēm viņu bēdās un sargāt sevi no pasaules netīrības." Šis pants atgādina adoptētājiem par viņu īpašo lomu rūpēs par neaizsargātiem bērniem - lomu, kas tiks atalgota gan tagad, gan mūžībā.

Adopciju nevajadzētu veikt vieglprātīgi vai ērtības dēļ, bet gan patiesas mīlestības un līdzjūtības dēļ pret tiem, kam tas ir nepieciešams (1. Jņ. 3:17). Adoptētājiem ir nopietni jāuztver sava apņemšanās nodrošināt stabilu mājas vidi, kurā bērns var augt briedumā ar visu viņam nepieciešamo mīlestību.

Bībele mums sniedz skaistu priekšstatu par adopciju. Neatkarīgi no tā, cik salauztu dzīvi esam piedzīvojuši, Dievs mūs vajā ar savu mīlestību un adoptē savā ģimenē, kad mēs pieņemam Jēzu par savu Glābēju (Rom.8:15-17). Mēs esam pieņemti no žēlastības Debesu Tēva mīlošajās rokās, kurš ļoti rūpējas par mūsu labklājību; šīs dziļās patiesības izpratne var dot mums cerībugrūti laiki.

Ir daudz iedrošinošu Bībeles pantu par adopciju, kas mums atgādina par Dieva dziļo līdzjūtību pret neaizsargātiem bērniem un galu galā par to, kā Viņš mūs ir pieņēmis savā ģimenē caur ticību Jēzum Kristum. Neatkarīgi no tā, vai apsverat iespēju adoptēt bērnu, vai arī jums ir nepieciešams atgādinājums par Dieva mīlestību pret jums - šie Bībeles panti par adopciju dos jums cerību, neskatoties uz izaicinājumiem, ar kuriem jūs, iespējams, saskaraties.

Bībeles panti par adopciju

Efeziešiem 1:3-6

Slavēts lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūs Kristū ir svētījis ar visu garīgo svētlaimi debesīs, kā Viņš mūs Viņā izredzējis pirms pasaules radīšanas, lai mēs būtu svēti un nevainojami Viņa priekšā. Mīlestībā Viņš mūs ir nolēmis pieņemt Sev par bērniem caur Jēzu Kristu, pēc savas gribas nodoma, lai slavētu Viņa godības godu.žēlastību, ar kuru Viņš mūs ir svētījis Mīļotajā.

Jāņa 1:12-13

Bet visiem, kas Viņu pieņēma, kas ticēja Viņa Vārdam, Viņš deva tiesības kļūt par Dieva bērniem. Kurš piedzima ne no asinīm, ne no miesas gribas, ne no cilvēka gribas, bet no Dieva.

Jāņa 14:18

"Es jūs neatstāšu kā bāreņus, Es nāksim pie jums."

Skatīt arī: Brīvība Kristū: Galatiešiem 5:1 atbrīvojošais spēks

Romiešiem 8:14-17

Jo visi, kurus vada Dieva Gars, ir Dieva dēli. Jo jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal kristos bailēs, bet esat saņēmuši adopcijas Garu kā dēli, caur kuru mēs saucam: "Abba, Tēvs!" Pats Gars ar mūsu garu apliecina, ka esam Dieva bērni, un, ja bērni, tad mantinieki - Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki, ja vien mēs kopā ar Viņu ciešam, lailai arī mēs tiktu pagodināti līdz ar Viņu.

Romiešiem 8:23

Un ne tikai radība, bet arī mēs paši, kam ir Gara pirmpienākumi, iekšēji stenam, ar nepacietību gaidot adopciju par bērniem, mūsu miesas izpirkšanu.

Romiešiem 9:8

Tas nozīmē, ka nevis miesas bērni ir Dieva bērni, bet gan apsolījuma bērni tiek uzskatīti par pēcnācējiem.

Galatiešiem 3:26

Jo Kristū Jēzū jūs visi ticībā esat Dieva bērni.

Vēstulē galatiešiem 4:3-7

Tāpat arī mēs, kad bijām bērni, bijām pakļauti pasaules elementārajiem principiem. Bet, kad bija pienācis laika pilnīgs laiks, Dievs sūtīja savu Dēlu, dzimušu no sievas, dzimušu zem bauslības, lai izpirktu tos, kas bija pakļauti bauslībai, un lai mēs saņemtu adopciju par bērniem. Un, tā kā jūs esat bērni, Dievs ir sūtījis sava Dēla Garu mūsu sirdīs, saucot: "Abba! Tēvs!" Tā jūs esat.vairs ne vergs, bet dēls, un, ja dēls, tad mantinieks caur Dievu.

1 Jāņa 3:1

Redzi, kādu mīlestību Tēvs mums ir devis, lai mēs tiktu saukti par Dieva bērniem, un mēs tādi arī esam. Iemesls, kādēļ pasaule mūs nepazīst, ir tas, ka tā nepazina Viņu.

Rūpes par bāreņiem

5. Mozus 10:18

Viņš izpilda taisnību bāreņiem un atraitnēm, mīl viesi, dodot viņam pārtiku un apģērbu.

Psalms 27:10

Jo mans tēvs un mana māte mani ir atstājuši, bet Kungs mani uzņems.

Psalmi 68:5-6

Bezbērnu tēvs un atraitņu aizbildnis ir Dievs savā svētajā mājoklī. Dievs vientuļnieku iekārto mājās.

Psalms 82:3

Dodiet taisnību vājajiem un bāreņiem, aizstāviet cietušo un trūcīgo tiesības.

Jesajas 1:17

Mācieties darīt labu; meklējiet taisnību, novērsiet apspiešanu; nesiet taisnību bāreņiem, aizstāviet atraitnes lietu.

Jēkaba 1:27

Tīra un neaptraipīta reliģija Dieva, Tēva, priekšā ir šāda: apmeklēt bāreņus un atraitnes viņu bēdās un turēt sevi šķīstus no pasaules.

Adopcijas piemēri Bībelē

Estera 2:7

Viņš audzināja Hadašu, tas ir, Esteri, sava tēvoča meitu, jo viņai nebija ne tēva, ne mātes. Jaunai sievietei bija skaista figūra, un uz viņu bija jauki skatīties, un, kad viņas tēvs un māte nomira, Mordekajs viņu paņēma par savu meitu.

Apustuļu darbi 7:20-22

Šajā laikā Mozus piedzima, un viņš bija skaists Dieva priekšā. Un trīs mēnešus viņš tika audzināts sava tēva namā, un, kad viņš bija atklāts, faraona meita viņu adoptēja un audzināja kā savu dēlu. Un Mozus bija mācīts visās ēģiptiešu gudrībās, un viņš bija varens vārdos un darbos.

Lūgšana par adoptētajiem bērniem

Debesu Tēvs,

Mēs šodien nākam Tavā priekšā ar pateicīgām sirdīm, atzīstot Tavu dziļo mīlestību un līdzjūtību pret visiem Taviem bērniem. Pateicamies par adopcijas dāvanu, kas atspoguļo Tavu mīlestību pret mums kā Taviem adoptētiem bērniem ticībā Jēzum Kristum.

Kungs, lūdzam par tiem, kuri apsver iespēju adoptēt, lai Tu vadītu viņu soļus un piepildītu viņu sirdis ar patiesu mīlestību un līdzjūtību pret bērniem, kam nepieciešama adopcija. Lai viņi atrod spēku, gudrību un pacietību, kad viņi tiek galā ar sarežģīto adopcijas procesu.

Skatīt arī: 30 Bībeles panti, kas palīdz mums mīlēt vienam otru

Lai viņi piedzīvo Tavu mīlestību, mierinājumu un aizsardzību, gaidot uz mūžīgo ģimeni. Lūdzu, ieliksim viņus mīlošu un uzticīgu vecāku rokās, kuri palīdzēs viņiem augt Tavā mīlestībā un žēlastībā.

Tiem, kas jau ir atvēruši savas sirdis un mājas, lai adoptētu bērnus, lūdzam turpināt Tavas svētības un vadību. Palīdzi viņiem būt par mīlestības, stabilitātes un atbalsta avotu saviem adoptētajiem bērniem, parādot viņiem tādu pašu žēlastību un žēlsirdību, kādu Tu esi parādījis mums.

Tēvs, mēs lūdzamies par pasauli, kurā tiek aprūpēti neaizsargātie, kurā bez tēva palikušie atrod ģimeni un kurā ir daudz mīlestības. Lai Tava mīlestība ir katra adopcijas stāsta dzinējspēks, un lai tos, kas adoptē, svētī un iedrošina Tavs Vārds.

Jēzus vārdā mēs lūdzam. Amen.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.