19 Bībeles panti par Kristību

John Townsend 15-06-2023
John Townsend

Kristība ir svarīgs baznīcas sakraments, ko iezīmē ūdens ceremonija, ar kuru ticīgais tiek ievadīts kristīgajā baznīcā. Šie Bībeles panti par Kristību mudina cilvēkus nožēlot grēkus, paļauties uz Jēzu un saņemt Svēto Garu.

Jānis Kristītājs iegremdēja ūdenī cilvēkus, kuri nožēloja savus grēkus un atgriezās pie Dieva. Šī ceremonija simbolizēja Jēzus Kristus nāvi, apbedīšanu un augšāmcelšanos (Rom.6:1-14).

Pirmie Kristus sekotāji tika kristīti ar ūdeni, kas simbolizēja to, ka, lai gan viņi bija garīgi miruši savu grēku dēļ, ticībā Kristum viņi tika uzmodināti jaunai dzīvei.

Skatīt arī: 67 pārsteidzoši Bībeles panti par mīlestību

Jānis Kristītājs saviem sekotājiem teica, ka Jēzus, Dieva Jērs, nāks, lai paņemtu pasaules grēkus (Jņ.1:29), un Viņš kristīs cilvēkus ar uguni. Jāņa pravietojums piepildījās Vasarsvētku dienā, kad tūkstošiem cilvēku novērsās no saviem grēkiem un saņēma Svētā Gara kristību.

Turpmākie Rakstu panti palīdz mums labāk izprast Kristības nozīmi.

Kristības Raksti

Lūkas ev. 3:21-22

Kad visi ļaudis bija kristīti un arī Jēzus bija kristīts un lūdza Dievu, tad atvērās debesis, un Svētais Gars nolaidās uz Viņu miesīgā veidā kā balodis, un no debesīm atskanēja balss: "Tu esi Mans mīļais Dēls, un ar Tevi Man labpatika."

Marka 16:16

Kas tic un tiek kristīts, tas tiks pestīts, bet, kas netic, tas tiks nosodīts.

Mateja ev. 28:19-20

Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, mācīdami tās ievērot visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu ar jums mūžīgi līdz pasaules galam.

Apustuļu darbi 2:41

Un tie, kas pieņēma Viņa vārdu, tika kristīti, un tanī dienā piepulcējās apmēram trīs tūkstoši dvēseļu.

Efeziešiem 4:4-6

Ir viena miesa un viens Gars, tāpat kā jūs esat aicināti uz vienu cerību, kad esat aicināti; viens Kungs, viena ticība, viena kristība; viens Dievs un visu Tēvs, kas ir pār visiem, caur visiem un visos.

1.Pēt.3:21

Kristība, kas tam atbilst, tagad jūs glābj nevis kā netīrumu noņemšana no miesas, bet kā lūgums Dievam pēc labas sirdsapziņas caur Jēzus Kristus augšāmcelšanos.

Atgriezieties un kristieties

Apustuļu darbi 2:38

Un Pēteris tiem sacīja: "Atgriezieties no grēkiem un ikviens no jums lai top kristīts Jēzus Kristus vārdā savu grēku piedošanai, un jūs saņemsiet Svētā Gara dāvanu."

Ap.d.22:16

Un tagad, kāpēc jūs gaidāt? Celieties un kristieties un nomazgājiet savus grēkus, piesaucot Viņa vārdu.

Kristīts Kristū

Romiešiem 6:3-4

Vai jūs nezināt, ka mēs visi, kas esam kristīti Jēzū Kristū, esam kristīti Viņa nāvē? Tātad mēs kopā ar Viņu kristībā esam aprakti nāvē, lai, tāpat kā Kristus Tēva godības spēkā augšāmcēlies no miroņiem, arī mēs dzīvotu jaunā dzīvē.

1.Korintiešiem 12:13

Jo vienā Garā mēs visi esam kristīti vienā miesā - jūdi vai grieķi, vergi vai brīvi - un visi esam dzerti no viena Gara.

Skatīt arī: Radikāls aicinājums: māceklības izaicinājums Lūkas evaņģēlijā 14:26

Vēstulē galatiešiem 3:26-27

Jo Kristū Jēzū jūs visi ticībā esat Dieva bērni. Jo visi, kas esat kristīti Kristū, Kristū esat tērpušies.

Kolosiešiem 2:11-12

Viņā jūs esat apgraizīti ar apgraizīšanu, kas veikta bez rokām, noņemot miesas miesu, ar Kristus apgraizīšanu, kristībā līdz ar Viņu apglabāti, un ar Viņu arī augšāmcelti ticībā uz Dieva, kas Viņu uzmodināja no miroņiem, vareno darbību.

Svētā Gara kristība

Jāņa 1:33

Es pats Viņu nepazinu, bet Tas, kas mani sūtīja kristīt ar ūdeni, man sacīja: "Tas, uz kura tu redzi, ka Gars nolaižas un paliek, tas ir tas, kas kristī ar Svēto Garu."

Jāņa ev. 3:5

Jēzus atbildēja: "Patiesi, patiesi, patiesi Es jums saku: ja neviens nav dzimis no ūdens un Gara, tas nevar ieiet Dieva valstībā."

Lūkas ev. 3:16

Jānis tiem visiem atbildēja, sacīdams: "Es jūs kristīšu ar ūdeni, bet nāk Tas, kas ir varenāks par mani, kura sandalu siksnu es neesmu cienīgs atraisīt. Viņš jūs kristīs ar Svēto Garu un uguni."

Apustuļu darbi 1:5

Jo Jānis kristīja ar ūdeni, bet jūs tiksiet kristīti ar Svēto Garu ne pēc daudzām dienām.

Apustuļu darbi 2:3-4

Viņi redzēja kaut ko tādu, kas šķita uguns mēles, kas atdalījās un apstājās uz katra no viņiem. Visi viņi tika piepildīti ar Svēto Garu un sāka runāt citās mēlēs, jo Gars deva viņiem iespēju.

Apustuļu darbi 19:4-6

Un Pāvils sacīja: "Jānis kristīja ar grēku nožēlas kristību, sacīdams ļaudīm, lai tic tam, kam bija jānāk pēc viņa, tas ir, Jēzum." To dzirdēdami, viņi tika kristīti Kunga Jēzus vārdā. Un, kad Pāvils bija uzlicis uz viņiem rokas, Svētais Gars nāca pār viņiem, un viņi sāka runāt mēlēs un pravietot.

Titam 3:5

Viņš mūs izglāba nevis mūsu taisnības darbu dēļ, bet pēc savas žēlastības, ar atdzimšanas mazgāšanu un atjaunošanu Svētajā Garā.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.