20 Bībeles panti par paklausību vecākiem

John Townsend 01-06-2023
John Townsend

Bībelē ir teikts, ka mums jāpaklausa saviem vecākiem daudzu iemeslu dēļ. Pirmkārt un galvenokārt, tas ir Dieva bauslis. 2. Mozus 20:12 ir teikts: "Cieni savu tēvu un savu māti, lai tu ilgi dzīvotu zemē, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev dod." Šis ir pirmais bauslis ar apsolījumu, un to nevajadzētu uztvert vieglprātīgi.

Mūsu paklausības ieguvumi ir dažādi. Salamana pamācībās 3:1-2 ir teikts, ka paklausība nodrošinās ilgu un pārtikušu dzīvi. Turklāt Vēstulē efeziešiem 6:1-3 ir teikts, ka paklausība ir cieņas un goda apliecinājums. Paklausot saviem vecākiem, mēs saņemsim Dieva svētību.

Arī nepaklausības sekas ir nozīmīgas. 2. Mozus 20:12 ir teikts, ka par nepaklausību mēs saņemsim īsāku dzīvi. Kad mēs nepaklausām saviem vecākiem, mēs nepaklausām Dievam un pārkāpjam Viņa baušļus.

Šie Bībeles paklausības principi būtiski atšķiras no Amerikas kultūras standartiem, kas paredz autonomiju un individuālismu. Amerikā mēs augstu vērtējam neatkarību un paļaušanos uz sevi. Mūs māca domāt patstāvīgi un sekot savām vēlmēm. Taču Bībele māca mums pakļauties autoritātei un sekot to cilvēku gudrībai, kas bijuši pirms mums.

Kā mēs varam veicināt bērnu paklausību kristīgā ģimenē? Pirmkārt un galvenokārt, mums pašiem jābūt paklausības paraugam. Ja mēs vēlamies, lai mūsu bērni paklausītu mums, mums pašiem jābūt paklausīgiem Dievam. Turklāt mums jābūt konsekventiem savās prasībās un disciplīnā. Mums arī jābūt pacietīgiem un mīlošiem, vienmēr norādot saviem bērniem atpakaļ uz evaņģēliju.

Bībeles panti par paklausību vecākiem

2. Mozus 20:12

Cieni savu tēvu un savu māti, lai tev būtu ilgas dienas zemē, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev dod.

5. Mozus 5:16

Godā savu tēvu un savu māti, kā Tas Kungs, tavs Dievs, tev pavēlējis, lai tavas dienas būtu garas un lai tev labi klātos zemē, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev dod.

Salamana pamācības 3:1-2

Mans dēls, neaizmirsti manu mācību, bet lai tava sirds tur manus baušļus, jo tie tev pievienos dienas, mūža gadus un mieru.

Salamana pamācības 6:20

Mans dēls, turies pie sava tēva baušļa un neatstāj savas mātes mācību.

Salamana pamācības 13:1

Gudrs dēls dzird tēva pamācību, bet ņirgāties gribētājs neklausa pārmetumus.

Salamana pamācības 15:20

Gudrs dēls ir priecīgs tēvs, bet neprātīgs cilvēks nicina savu māti.

Mateja ev. 15:4

Jo Dievs ir pavēlējis: "Cieni savu tēvu un savu māti!" un: "Kas apvaino tēvu vai māti, tam jāmirst."

Marka 7:9-13

Un viņš tiem sacīja: "Jums ir skaists veids, kā noraidīt Dieva bausli, lai iedibinātu savu tradīciju! Jo Mozus teica: "Cieni savu tēvu un savu māti"; un: "Kas apvaino tēvu vai māti, tam noteikti jāmirst." Bet jūs sakāt: "Ja cilvēks saka savam tēvam vai savai mātei: "Ko tu no manis gribētu iegūt, tas ir, Corban" (tas ir, nodots Dievam) - tad jūs vairs neļaujiet viņam darītkaut ko savam tēvam vai mātei, tā padarot Dieva vārdu par spēkā neesošu ar savu tradīciju, ko esat nodevuši. Un daudz ko tādu jūs darāt.""

Efeziešiem 6:1-3

Bērni, paklausiet saviem vecākiem Kungā, jo tas ir pareizi. "Cieni savu tēvu un māti!" (tas ir pirmais bauslis ar apsolījumu), "lai tev labi klājas un lai tu ilgi dzīvotu zemē."

Kolosiešiem 3:20

Bērni, paklausiet saviem vecākiem visā, jo tas patīk Tam Kungam.

Sekas par nepaklausību vecākiem

2. Mozus 21:17

Kas nolād savu tēvu vai savu māti, tam jāmirst.

3. Mozus 20:9

Jo ikviens, kas nolād savu tēvu vai savu māti, tiks sodīts ar nāvi; viņš ir nolādējis savu tēvu vai savu māti; viņa asinis ir uz viņa.

5. Mozus 21:18-21

Ja kādam cilvēkam ir stūrgalvīgs un nepaklausīgs dēls, kas neklausa sava tēva vai savas mātes balsi, un, lai gan viņi viņu pamāca, viņš viņus neklausa, tad viņa tēvs un viņa māte viņu satvers un izvedīs pie savas pilsētas vecākajiem pie tās vietas vārtiem, kur viņš dzīvo, un viņi sacīs savas pilsētas vecākajiem: "Šis mūsu dēls ir stūrgalvīgs un nepaklausīgs, viņšViņš neklausa mūsu balsij, viņš ir izvirtulis un dzērājs." Tad visi pilsētas ļaudis viņu nomētā ar akmeņiem līdz nāvei. Tā jūs attīrīsit ļaunumu no sava vidus, un viss Israēls dzirdēs un baidīsies.

Salamana pamācības 20:20

Ja kāds nolād savu tēvu vai savu māti, viņa lukturis tiks nodzēsts pilnīgā tumsībā.

Skatīt arī: Stāvot stingri Dieva klātbūtnē: Devokācija par 5. Mozus 31:6

Salamana pamācības 30:17

Acs, kas izsmej tēvu un nicina paklausīt mātei, tiks izķerta ielejas kraukļiem un apēsta grifiem.

Nepaklausība vecākiem ir pazemota prāta pazīme

Romiešiem 1:28-31

Un, tā kā viņi neuzskatīja par piemērotu atzīt Dievu, Dievs tos nodeva pazemotam prātam, lai darītu to, ko nedrīkst darīt. Viņi bija pilni visādas netaisnības, ļaunuma, mantkārības, ļaunprātības. Viņi ir pilni skaudības, slepkavības, ķildas, viltus, ļaunprātības. Viņi ir baumotāji, apmelotāji, Dieva ienaidnieki, nekaunīgi, augstprātīgi, augstprātīgi, lepni, ļaunuma izdomātāji, nepaklausīgi vecākiem, neprātīgi, neticīgi,bezkaislīgs, nežēlīgs.

2. Timotejam 3:1-5

Bet saprotiet, ka pēdējās dienās nāks grūti laiki. Jo cilvēki būs sevis mīlētāji, naudas mīlētāji, lepni, augstprātīgi, aizvainojoši, aizskaroši, nepaklausīgi saviem vecākiem, nepateicīgi, nesvētīgi, bezdievīgi, bezkaislīgi, nepateicīgi, apmelojoši, bez paškontroles, nežēlīgi, nemīloši labu, nodevīgi, vieglprātīgi, uzpūtušies iedomībā, vairāk baudu mīļotāji nekā Dieva mīlētāji, kam irdievbijības izskats, bet tās spēka noliegšana. Izvairieties no šādiem cilvēkiem.

Pakļaušanās autoritātei un māceklis ir labi

Ebrejiem 12:7-11

Tas ir disciplīnas dēļ, kas jums jācieš. Dievs izturas pret jums kā pret dēliem. Jo kurš gan ir dēls, kuru tēvs nedisciplinē? Ja jūs paliekat bez disciplīnas, kurā visi ir piedalījušies, tad jūs esat nelikumīgi bērni un ne dēli.

Bez tam mums ir bijuši zemes tēvi, kuri mūs disciplinēja, un mēs viņus cienījām. Vai gan mēs daudz vairāk nedrīkstam pakļauties garu Tēvam un dzīvot?

Skatīt arī: Ko Bībelē nozīmē vārds Cilvēka Dēls?

Jo viņi mūs disciplinēja uz īsu brīdi, kā viņiem likās labāk, bet Viņš mūs disciplinē mūsu labā, lai mēs dalītos Viņa svētumā. Šobrīd visas disciplīnas šķiet drīzāk sāpīgas nekā patīkamas, bet vēlāk tās dod mierīgus taisnības augļus tiem, kas ar tām ir apmācīti.

1.Pēt.5:5

Tāpat arī jūs, kas esat jaunāki, esiet pakļauti vecākajiem. Apģērbieties cits pret citu pazemībā, jo "Dievs pretojas augstprātīgajiem, bet pazemīgajiem dod žēlastību".

Jēzus paklausīja saviem vecākiem

Lūkas 2:49-51

Un Viņš [Jēzus] tiem sacīja: "Kāpēc jūs mani meklējāt? Vai jūs nezinājāt, ka man jābūt sava Tēva namā?" Un tie nesaprata, ko Viņš tiem runāja. Un Viņš devās ar viņiem un nāca uz Nācareti, un bija tiem padevīgs. Un Viņa māte to visu glabāja savā sirdī.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.