20 Bībeles panti par pārpilnību

John Townsend 31-05-2023
John Townsend

Bībelē aprakstītā pārpilnā dzīve ir dzīve, kas piepildīta ar mērķi, prieku un mieru. Tā ir dzīve, ko nenozīmē materiālā bagātība vai panākumi, bet gan dziļa piepildījuma un apmierinātības sajūta. Kad Jēzus saka, ka Viņš ir nācis, lai dotu mums pilnvērtīgu dzīvi (Jņ.ev.10:10), Viņš runā par dzīvi, kas piepildīta ar visām Dieva piedāvātajām svētībām, ieskaitot attiecības ar Viņu,brīvība no grēka un nāves - dzīve, kas pavadīta, palīdzot Dievam piepildīt Viņa nodomus uz zemes.

Skatīt arī: 21 Bībeles pants par laulības pārkāpšanu

Kā mēs varam piedzīvot šo pārpilnības dzīvi? Bībele piedāvā vairākus pamatprincipus, kas var palīdzēt mums dzīvot pārpilnībā. Mēs tiekam mudināti meklēt vispirms Dieva valstību un Viņa taisnību (Mt.6:33), paļauties uz Dieva nodrošinājumu (Fil.4:19) un dzīvot dāsnu un pateicīgu dzīvi (2.Kor.9:6-8).

Papildus šiem praktiskajiem soļiem ir svarīgi arī uzturēt dziļas, personiskas attiecības ar Dievu. Tas nozīmē veltīt laiku lūgšanai, Bībeles lasīšanai, kā arī pavadīt laiku dievkalpojumos un kopībā ar citiem ticīgajiem. Kad mēs tuvojamies Dievam, Viņš pārveido mūsu sirdis un prātus un dod mums spēku un gudrību, kas nepieciešama, lai dzīvotu pārpilnībā.

Pārpilnība svētību un nodrošinājums

5. Mozus 28:11

Tas Kungs jums dāvās bagātīgu labklājību - jūsu dzemdes augļus, jūsu lopu mazuļus un jūsu zemes ražu - zemē, ko Viņš zvērēja dot jūsu senčiem.

Psalms 23:5

Tu klāj galdu manu ienaidnieku priekšā. Tu svaidi manu galvu ar eļļu, mans kauss pārplūst.

Salamana pamācības 3:9-10

Godā Kungu ar savu bagātību, ar visu savu ražas pirmajiem augļiem; tad jūsu klēts piepildīsies līdz malām, un jūsu mucas pārpildīsies ar jaunu vīnu.

Skatīt arī: 16 Bībeles panti par mierinātāju

Mt.ev.6:33

Bet meklējiet vispirms Viņa valstību un Viņa taisnību, un tas viss jums tiks dots.

Filipiešiem 4:19

Un mans Dievs apmierinās visas jūsu vajadzības pēc savas godības bagātības Kristū Jēzū.

Jēkaba 1:17

Katra laba un pilnīga dāvana ir no augšienes, no debesu gaismu Tēva, kas nemainās kā mainīgas ēnas.

Bagātīga dāsnums

Lūkas 6:38

Dodiet, un tas jums tiks dots. Labs mērs, saspiests, sakratīts, pārpildīts, tiks ielikts jūsu klēpī. Jo ar to mēru, ko jūs lietojat, jums tiks izmērīts atpakaļ.

2. Korintiešiem 9:6-8

Un runa ir par to, ka, kas sēj taupīgi, tas arī pļaus taupīgi, un, kas sēj bagātīgi, tas arī pļaus bagātīgi. Katram jādod tā, kā viņš savā sirdī nolēmis, nevis negribīgi vai piespiedu kārtā, jo Dievs mīl priecīgu devēju. Un Dievs var jums darīt bagātīgu visu žēlastību, tā ka jūs, būdami visos laikos un visās lietās pietiekami, varat būt bagātīgi katrā labā darbā.

Mīlestības un prieka pārpilnība

Jāņa ev. 10:10

Zaglis nāk tikai zagt, nogalināt un pazudināt. Es esmu nācis, lai viņiem būtu dzīvība un lai viņiem būtu dzīvība pārpilnībā.

Romiešiem 15:13

Lai cerības Dievs jūs piepilda ar visu prieku un mieru, kad jūs paļaujaties uz Viņu, lai jūs pārpildītu cerība ar Svētā Gara spēku.

1.Korintiešiem 13:13

Un tagad paliek trīs: ticība, cerība un mīlestība. Bet vislielākā no tām ir mīlestība.

Kolosiešiem 2:2

Mans mērķis ir, lai viņi tiktu iedrošināti sirdī un vienoti mīlestībā, lai viņiem būtu pilnīgas izpratnes bagātība, lai viņi varētu iepazīt Dieva noslēpumu, proti, Kristu.

Vēstulē galatiešiem 5:22-23

Bet Gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība un atturība. Pret šādām lietām nav likuma.

Žēlastības un žēlsirdības pārpilnība

Efeziešiem 2:4-7

Bet Dievs, būdams žēlastības pilns, lielās mīlestības dēļ, ar kādu Viņš mūs mīlēja, pat tad, kad mēs bijām miruši savos pārkāpumos, Viņš darīja mūs dzīvus līdz ar Kristu, un, pateicoties žēlastībai, jūs esat pestīti, un uzmodināja mūs kopā ar Viņu un sēdināja mūs kopā ar Viņu debesīs Kristū Jēzū, lai nākamajos laikos parādītu savas žēlastības neizmērojamo bagātību laipnībā pret mums Kristū Jēzū.

Romiešiem 5:20

Bauslība tika ieviesta, lai grēks pieaugtu. Bet tur, kur pieauga grēks, vēl vairāk pieauga žēlastība.

Titam 3:4-7

Bet, kad parādījās Dieva, mūsu Glābēja, laipnība un mīlestība, Viņš mūs izglāba nevis mūsu taisnības dēļ, bet savas žēlastības dēļ. Viņš mūs izglāba ar atdzimšanas un atjaunošanas mazgāšanu Svētajā Garā, ko Viņš dāsni izlēja uz mums caur Jēzu Kristu, mūsu Glābēju, lai mēs, Viņa žēlastības attaisnoti, kļūtu par mantiniekiem ar mūžīgās dzīvības cerību.

Miera pārpilnība

Psalms 37:11

Bet lēnprātīgie iemantos zemi un priecāsies par pārpilnību un mieru.

Jesajas 26:3

Tu uzturēsi pilnīgā mierā tos, kuru prāts ir nelokāms, jo viņi paļaujas uz Tevi.

Jesajas 32:17

Taisnības auglis būs miers; taisnības sekas būs klusums un paļāvība mūžīgi.

Jāņa 14:27

Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu. Es jums nedodu to, ko dod pasaule. Lai jūsu sirdis nav nemierīgas un lai jūs nebīstas.

Lūgšana par bagātīgu dzīvi

Dārgais Dievs,

Šodien es nāku pie Tevis ar pateicības pilnu sirdi par visu, ko Tu man esi darījis. Es esmu tik pateicīgs par dzīves dāvanu un par iespēju piedzīvot visu, ko Tu man esi sagatavojis.

Es lūdzu, lai Tu palīdzi man dzīvot pārpilnu dzīvi, kas piepildīta ar Tavu mieru, prieku un mērķi. Es zinu, ka patiesu pārpilnību nesniedz materiālā bagātība vai panākumi, bet gan dziļa piepildījuma un apmierinātības sajūta Tevī.

Palīdzi man meklēt vispirms Tavu valstību un Tavu taisnību, paļaujoties uz Tavu nodrošinājumu un dzīvojot dāsnumā un pateicībā. Dod man gudrību un spēku, kas man nepieciešams, lai izkoptu dziļas, personiskas attiecības ar Tevi un dzīvotu dzīvi, kas ir patiesi pārpilna.

Pateicos par Tavu mīlestību, žēlastību un svētību. Es lūdzu, lai es varētu piedzīvot visu, ko Tu man dāvā, un lai es varētu dzīvot pilnvērtīgi Tavā vārdā.

Amen.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.