20 Bībeles panti par paškontroli

John Townsend 09-06-2023
John Townsend

Paškontrole ir Gara auglis, kas minēts Vēstulē galatiešiem 5:22-23. Tā ir spēja kontrolēt savas domas, emocijas un rīcību.

Ir daudzi faktori, kas var veicināt paškontroles zudumu. Dažiem cilvēkiem to var izraisīt stress, nogurums vai izsalkums. Citi vienkārši nekad nav iemācījušies efektīvi pārvaldīt savus impulsus un emocijas.

Neatkarīgi no iemesla, paškontroles zudums var radīt nopietnas sekas. Cilvēkiem, kuriem ir grūtības paškontroles jomā, bieži vien ir bezcerības un izmisuma sajūta. Tas var novest pie kaitīgas uzvedības, piemēram, atkarības, pārēšanās, azartspēļu un pat vardarbības. Tas var arī sabojāt personīgās attiecības un kavēt karjeras attīstību.

Par laimi, tiem, kas vēlas atgūt kontroli pār savu dzīvi, ir pieejama palīdzība. Ar Svētā Gara palīdzību un Dieva vārda norādījumiem ir iespējams iemācīties, kā pārvaldīt impulsus un izdarīt labāku izvēli.

Bībele mums saka, ka mēs varam sevi kontrolēt, uzticoties un paļaujoties uz Dievu (Salamana pamācības 3:5-6), ļaujoties Gara vadībai (Galatiešiem 5:16) un dzīvojot mīlestībā (Galatiešiem 5:13-14). Kad mēs praktizējam paškontroli, mēs dzīvojam paklausībā Dieva Vārdam. Tas ir Dievam patīkami un nes Viņa svētību mūsu dzīvē (Lūkas 11:28; Jēkaba 1:25).

Ja tu vēlies sevi kontrolēt saskaņā ar Bībeli, sāc ar to, ka paļaujies uz Dievu. Lūdzies par Viņa palīdzību un lūdz Viņu, lai Viņš dod tev spēku. Tad ļaujies, lai tevi vada Gars, un staigā mīlestībā. Kad tu to darīsi, tu iepriecināsi Dievu un baudīsi Viņa svētības savā dzīvē!

Paškontrole ir Dieva dāvana

Vēstulē galatiešiem 5:22-23

Bet Gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, lēnprātība, atturība; pret tādām lietām nav likuma.

2. Timotejam 1:7

Jo Dievs mums ir devis nevis baiļu garu, bet gan spēka, mīlestības un savaldības garu.

Titam 2:11-14

Jo ir parādījusies Dieva žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem, māca mūs atteikties no bezdievības un pasaulīgām kaislībām un dzīvot savaldīgi, godīgi un dievbijīgi šajā laikmetā, gaidot mūsu svētīgo cerību, mūsu lielā Dieva un Pestītāja Jēzus Kristus godības parādīšanos, kas sevi par mums atdeva, lai atpestītu mūs no visas bezdievības un šķīstītu sev tautu, laiViņa īpašums, kas ir dedzīgi labiem darbiem.

Bībeles panti par paškontroles praktizēšanu

Salamana pamācības 3:5-6

Uzticieties Tam Kungam no visas sirds un nepaļaujieties uz savu saprašanu. Visos savos ceļos atzīstiet Viņu, un Viņš taisnos jūsu ceļus.

Rom.12:1-2

Tādēļ es jūs, brāļi, Dieva žēlastības dēļ aicinu, lai jūs savas miesas nodotu kā dzīvu, svētu un Dievam tīkamu upuri, kas ir jūsu garīgais dievkalpojums. Nevienošanos šajā pasaulē, bet pārveidošanos ar sava prāta atjaunošanu, lai jūs pārbaudīdami varētu atpazīt, kas ir Dieva griba, kas ir labs, tīkams un pilnīgs.

1. Korintiešiem 9:25-27

Katrs sportists visās lietās vingrinās paškontrolē. Viņi to dara, lai saņemtu gaistošu vainagu, bet mēs - neglābjamu. Tā arī es neskrienu bezmērķīgi, es neboksēju kā tāds, kas sit gaisu. Bet es disciplinēju savu ķermeni un turu to zem kontroles, lai pēc citu sludināšanas pats netiktu diskvalificēts.

Vēstulē galatiešiem 5:13-16

Jo jūs, brāļi, esat aicināti uz brīvību.

Tikai neizmantojiet savu brīvību kā iespēju miesai, bet ar mīlestību kalpojiet cits citam. Jo visa bauslība ir piepildīta vienā vārdā: "Tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu." Un tu mīli savu tuvāko kā sevi pašu.

Bet, ja jūs viens otru sakodīsit un apēdīsit, raugieties, lai jūs viens otru neapēdīsit.

Bet es saku: staigājiet pēc Gara, un jūs neapmierināsiet miesas kārības.

Titam 1:8

Bet viesmīlīgs, labā mīļotājs, savaldīgs, taisns, svēts un disciplinēts.

1.Pēt.4:7-8

Tuvojas visu lietu gals; tādēļ esiet savaldīgi un apķērīgi savu lūgšanu dēļ. Bet pāri visam turpiniet dedzīgi mīlēt cits citu, jo mīlestība aizsedz daudz grēku.

2. Pētera 1:5-7

Tieši tādēļ dariet visu iespējamo, lai jūsu ticība tiktu papildināta ar tikumiem, tikumi - ar zināšanām, zināšanas - ar savaldību, savaldība - ar stingrību, stingrība - ar dievbijību, dievbijība - ar brālīgu mīlestību, bet brālīgā mīlestība - ar mīlestību.

Skatīt arī: 35 noderīgi Bībeles panti par gavēni

Jēkaba 1:12

Svētīgs tas cilvēks, kas paliek nelokāms pārbaudījumā, jo, izturējis pārbaudījumu, viņš saņems dzīvības vainagu, ko Dievs ir apsolījis tiem, kas Viņu mīl.

Bībeles panti par dusmu kontrolēšanu

Salamans Mācītājs 7:9

Savā garā nesteidzieties dusmoties, jo dusmas iemājo muļķu sirdīs.

Salamana pamācības 16:32

Kas lēni dusmojas, tas ir labāks par varenajiem, un kas pārvalda savu garu, tas ir labāks par to, kas ieņem pilsētu.

Salamana pamācības 29:11

Muļķis dod pilnu vaļu savam garam, bet gudrs cilvēks to klusībā apslāpē.

Jēkaba 1:19-20

Ziniet, mani mīļie brāļi, lai katrs cilvēks ir ātrs dzirdēt, lēns runāt, lēns dusmoties, jo cilvēka dusmas nerada Dieva taisnību.

Bībeles panti par seksuālās iekāres kontroli

1.Korintiešiem 6:18-20

Bēdziet no netiklības. Ikviens cits grēks, ko cilvēks izdara, ir ārpus miesas, bet netiklis cilvēks grēko pret savu miesu. Vai tad jūs nezināt, ka jūsu miesa ir Svētā Gara templis jūsos, kuru jūs esat saņēmuši no Dieva? Jūs neesat savējie, jo esat pirkti par dārgu cenu. Tāpēc slavējiet Dievu savā miesā.

1.Korintiešiem 7:1-5

Bet par lietām, par kurām jūs rakstījāt: "Ir labi, ka vīrietim nav dzimumattiecību ar sievieti." Bet netiklības kārdinājuma dēļ katram vīrietim ir jābūt savai sievai un katrai sievai savam vīram. Vīram ir jāatdod sievai viņas laulības tiesības, un tāpat arī sievai savam vīram.

Jo sievai nav varas pār savu miesu, bet vīram ir vara pār savu miesu. Tāpat arī vīram nav varas pār savu miesu, bet sievai ir vara pār savu miesu.

Neatņemiet viens otram, izņemot, ja vien, iespējams, vienojaties uz ierobežotu laiku, lai jūs varētu veltīt sevi lūgšanai, bet pēc tam atkal sanāciet kopā, lai sātans nevarētu jūs kārdināt jūsu paškontroles trūkuma dēļ.

2.Tim.2:22

Tāpēc bēdziet no jaunības kaislībām un tiecieties pēc taisnības, ticības, mīlestības un miera kopā ar tiem, kas piesauc Kungu no tīras sirds.

Skatīt arī: 5 soļi garīgajai atjaunošanai - Bībeles lifts

Bībeles panti par pretošanos kārdinājumiem

Salamana pamācības 25:28

Cilvēks bez paškontroles ir līdzīgs pilsētai, kurā ielauzies un kura palikusi bez mūriem.

1.Korintiešiem 10:13

Tevi nav piemeklējusi neviena kārdināšana, kas nebūtu parasta cilvēkam. Dievs ir uzticīgs, un Viņš neļaus tev tikt kārdinātam pāri savām spējām, bet līdz ar kārdinājumu Viņš dos arī glābšanās ceļu, lai tu varētu to izturēt.

Lūgšana par paškontroli

Debesu Tēvs,

Šodien es nāku pie Tevis, lūdzot spēku un paškontroli.

Paldies par atgādinājumu Tavā Vārdā, kas saka, lai es būtu stiprs un drosmīgs, jo Tu esi ar mani.

Man ir vajadzīgs Tava Svētā Gara spēks, kas darbotos manī, lai es nepadotos kārdinājumam, bet uzvarētu ļaunumu ar Tavu labestību.

Palīdzi man vērst skatienu uz Jēzu, manas ticības autoru un pilnveidotāju, kas Viņam dāvātā prieka dēļ izturēja krustu.

Palīdzi man izturēt pārbaudījumus un kārdinājumus, ar kuriem es sastopos, lai es varētu pagodināt Tevi ar savu dzīvi.

Dārgajā Jēzus Vārdā es lūdzu: Amen.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.