20 Bībeles panti par Svēto Rakstu iedvesmu

John Townsend 10-06-2023
John Townsend

A. V. Tozers (A. W. Tozer) reiz teica: "Bībele nav tikai Dieva iedvesmota cilvēciska grāmata; tā ir dievišķa grāmata, ko Dievs mums ir devis." Tas ir neticami spēcīgs apgalvojums, kas uzsver Bībeles nozīmi mūsu, kristiešu, dzīvē. Bībele ir Dieva iedvesmots vārds, kas nozīmē, ka tā ir uzticams patiesības un gudrības avots, kas nāk tieši no paša Dieva.

Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc Bībele ir tik uzticams patiesības avots, ir tas, ka tās gudrība nāk no Dieva, nevis no cilvēka. Bībeli nerakstīja cilvēku grupa, kas sanāca kopā un izlēma, ko tajā iekļaut. Tā vietā Bībeli iedvesmoja Svētais Gars, un tajā ir Dieva pašatklāsmes vārdi par Sevi. Tāpēc mēs varam uzticēties Bībelei.mācīt mums patiesību par Dievu un Viņa plānu mūsu dzīvei.

Vēl viens iemesls, kāpēc Bībele ir tik svarīga grāmata, ir tas, ka tajā ir viss, kas mums jāzina par kristīgo ticību, lai dzīvotu dievbijīgu dzīvi. Bībele nav tikai stāstu grāmata vai vēstures grāmata. Tā ir dzīvs dokuments, kas māca mums, kā dzīvot kā kristiešiem. Dievs izmanto Svētos Rakstus, lai mācītu mums kristīgo ticību, lai mēs varētu pieaugt tuvāk Viņam un piedzīvot.Viņa mīlestība un žēlastība.

Ja tu esi kristietis, tad Bībelei vajadzētu būt iedrošinājuma un spēka avotam tavā dzīvē. Bībele nav tikai noteikumu grāmata vai darāmo lietu saraksts. Tā ir spēcīga liecība par dzīvā Dieva darbu. Kad tu lasi Bībeli, tu lasi dzīves vārdus, kuriem ir spēks mainīt tavu dzīvi uz visiem laikiem.

Svarīgākie Bībeles panti par Svēto Rakstu iedvesmu

2. Timotejam 3:16-17

Visi Raksti ir Dieva iedvesti un noderīgi mācībai, pārmetumiem, pamācībai, labošanai un audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu kompetents un sagatavots katram labam darbam.

Citi svarīgi Bībeles panti par Svēto Rakstu iedvesmu

Mateja 4:4

Bet Viņš atbildēja: "Ir rakstīts: ne ar maizi vien cilvēks dzīvos, bet ar katru vārdu, kas nāk no Dieva mutes.""

Jāņa 17:17

Svētī viņus patiesībā, jo Tavs vārds ir patiesība.

Apustuļu darbi 1:16

Brāļi, vajadzēja piepildīties Rakstiem, ko Svētais Gars iepriekš runāja caur Dāvida muti par Jūdu, kurš kļuva par vadoni tiem, kas arestēja Jēzu.

1.Korintiešiem 2:12-13

Bet mēs neesam saņēmuši pasaules garu, bet Garu, kas ir no Dieva, lai saprastu to, ko Dievs mums dāvājis par velti. Un mēs to nododam vārdos, kurus māca nevis cilvēciskā gudrība, bet Gars, skaidrojot garīgās patiesības tiem, kas ir garīgi.

1 Tesaloniķiešiem 2:13

Un mēs arī pastāvīgi pateicamies Dievam par to, ka jūs, saņēmuši Dieva vārdu, ko dzirdējāt no mums, pieņēmāt to nevis kā cilvēku vārdu, bet kā to, kas tas patiesībā ir - Dieva vārdu, kas darbojas jūsos, ticīgie.

2.Pēt.1:20-21

Vispirms zinot, ka neviens Rakstu pravietojums nav radies no kāda paša interpretācijas. Jo neviens pravietojums nekad nav radies no cilvēka gribas, bet cilvēki ir runājuši no Dieva, Svētā Gara vadīti.

Skatīt arī: 19 Bībeles panti, kas palīdzēs jums pārvarēt kārdinājumus

2. Pētera 3:15-15

Un mūsu Kunga pacietību uzskatiet par pestīšanu, kā arī mūsu mīļais brālis Pāvils jums rakstīja saskaņā ar viņam doto gudrību, kā viņš to dara visās savās vēstulēs, kad tajās runā par šīm lietām. Tajās ir dažas grūti saprotamas lietas, ko nezinātāji un nestabilai cilvēki sagroza savai pazušanai, tāpat kā viņi sagroza citus Rakstus.

Bībeles panti par Svētā Gara iedvesmu

2 Samuēla 23:2

Tā Kunga Gars runā caur mani, Viņa vārds ir uz manas mēles.

Ījaba 32:8

Bet tas ir gars cilvēkā, Visvarenā elpa, kas liek viņam saprast.

Jeremijas 1:9

Tad Tas Kungs izstiepa savu roku un pieskārās manai mutei. Un Tas Kungs man sacīja: "Redzi, Es esmu ielicis savus vārdus tavā mutē."

Mt.ev.10:20

Jo ne jūs runājat, bet jūsu Tēva Gars runā caur jums.

Lūkas 12:12

Jo Svētais Gars tieši tajā stundā jūs mācīs, ko jums vajadzētu sacīt.

Jāņa 14:26

Bet Palīgs, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs manā vārdā, Viņš jums visu mācīs un visu, ko Es jums esmu sacījis, jums atgādinās.

Skatīt arī: 50 iedvesmojoši Bībeles panti par prieku, kas pabaro jūsu dvēseli

Jāņa 16:13

Kad nāks patiesības Gars, Viņš jūs ievedīs visā patiesībā, jo Viņš nerunās pats no sevis, bet visu, ko dzirdēs, to runās, un Viņš jums pasludinās, kas jums notiks.

1 Jāņa 4:1

Mīļotie, neticiet katram garam, bet pārbaudiet garus, vai tie ir no Dieva, jo daudzi viltus pravieši ir izgājuši pasaulē.

Svēto Rakstu iedvesma Vecajā Derībā

2. Mozus 20:1-3

Un Dievs sacīja visus šos vārdus: "Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, kas tevi izvedu no Ēģiptes, no verdzības zemes. Tev nebūs citu dievu Manā priekšā."

2. Mozus 24:3-4

Mozus nāca un stāstīja tautai visus Tā Kunga vārdus un visus noteikumus. Un visa tauta atbildēja vienā balsī un sacīja: "Visus vārdus, ko Tas Kungs ir sacījis, mēs pildīsim." Un Mozus pierakstīja visus Tā Kunga vārdus.

Jeremijas 36:2

Paņem ritekli un uzraksti uz tā visus vārdus, ko Es tev esmu runājis par Israēlu, par Jūdu un par visām tautām no tās dienas, kad Es tev pirmo reizi runāju, no Josijas dienām līdz pat šai dienai.

Ecēhiēla 1:1-3

Trīsdesmitajā gadā, ceturtajā mēnesī, mēneša piektajā dienā, kad es biju trimdinieku vidū pie Chebāras kanāla, man atvērās debesis, un es redzēju Dieva vīzijas. Mēneša piektajā dienā (tas bija ķēniņa Joahina trimdas piektais gads) Tā Kunga vārds nāca pie priestera Ecehiēla, Buzi dēla, Kaldeju zemē pie Chebāras kanāla, un Tā Kunga rokabija pār viņu tur.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.