21 pants no Bībeles par Dieva Vārdu - Bībeles lappuses

John Townsend 30-05-2023
John Townsend

Laikā, kad pasaulē arvien pieaug bezdievība, ir daudz svarīgāk nekā jebkad agrāk ņemt vērā Dieva vārdu.

Dieva vārds ir spīdeklis mūsu kājām un gaisma mūsu ceļiem (Ps.119:105). Tas ir drošs pamats, uz kura mēs varam būvēt savu dzīvi (2.Tim.3:16).

Ja mēs atstājam novārtā Dieva vārdu, mēs atstājam novārtā to, kam ir spēks mainīt mūsu dzīvi. Dieva vārdam ir spēks mūs notiesāt par grēku, mācīt mums patiesību un vest mūs taisnībā (Ps.119:9-11). Tas ir dzīvs un darbīgs, asāks par jebkuru divsviru zobenu (Ebr.4:12), spējīgs mūs notiesāt par grēku un kliedēt mūsu sevis maldināšanu.

Nebūsim līdzīgi tiem, kas atstumj Dieva vārdu, tā vietā dodot priekšroku tukšajiem šīs pasaules apsolījumiem. Dārgosim Dieva vārdu, slēpdami to savā sirdī, lai mēs negrēkotu pret Viņu (Ps.119:11).

Pārdomājiet šādus Bībeles pantus par Dieva Vārdu, lai palīdzētu jums saglabāt to savā sirdī.

Dieva vārds sniedz norādījumus un vadību

Dieva vārds ir kā karte, kas sniedz norādījumus un virzienu. Tas mums rāda ceļu, pa kuru iet un no kā izvairīties. Kad esam apmaldījušies, tas ir tur, lai vadītu mūs atpakaļ uz pareizā ceļa. Un, kad jūtamies vientuļi, tas ir tur, lai mūs mierinātu un atgādinātu mums, ka Dievs ir ar mums.

Jesajas 55:11

Tāds būs mans vārds, kas iziet no manas mutes; tas neatgriezīsies pie manis tukšs, bet tas paveiks to, ko es esmu nolēmis, un tam, kam es to sūtīju, tas sekos.

Psalms 119:105

Tavs vārds ir gaismeklis manām kājām un gaisma manam ceļam.

Ījaba 23:12

Es neesmu atkāpies no Viņa lūpu pavēlēm, Viņa mutes vārdus esmu vērtējis vairāk nekā savu dienišķo maizi.

Mateja 4:4

Ne ar maizi vien cilvēks dzīvos, bet ar katru vārdu, kas nāk no Dieva mutes.

Lūkas 11:28

Viņš atbildēja: "Svētīgi tie, kas klausās Dieva vārdu un paklausa to."

Jāņa 17:17

Svētī viņus patiesībā, jo Tavs vārds ir patiesība.

Dieva vārds ir mūžīgā patiesība

Dieva vārds ir mūžīgs un patiess. Tas nekad nemainās un vienmēr ir aktuāls. Tas ir stingrs pamats, uz kuru mēs varam paļauties neatkarīgi no tā, kas notiek mūsu dzīvē.

Psalms 119:160

Tavs vārds ir patiesība, un visi Tavi taisnīgie noteikumi ir mūžīgi.

Salamana pamācības 30:5

Katrs Dieva vārds ir patiess; Viņš ir vairogs tiem, kas pie Viņa patveras.

Jesajas 40:8

Zāle nokalst, zieds nokalst, bet mūsu Dieva vārds paliek mūžīgi.

Mateja 24:35

Debesis un zeme pāries, bet mani vārdi nepāries.

Dieva vārds palīdz mums cīnīties pret grēku

Dieva vārds caururbj mūsu sirdis un prātus, atklājot mums patiesību. Tas mūs notiesā par mūsu grēkiem un norāda mums uz Jēzu Kristu kā vienīgo glābšanas ceļu.

Psalms 119:11

Es esmu saglabājis Tavu vārdu savā sirdī, lai negrēkotu pret Tevi.

2. Timotejam 3:16

Visi Raksti ir Dieva iedvesti un noderīgi mācībai, pārmetumiem, labošanai un audzināšanai taisnībā.

Kolosiešiem 3:16

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, mācīdami un pamācīdami cits citu visā gudrībā, dziedādami psalmus, himnas un garīgas dziesmas, ar pateicību sirdīs Dievam.

Ebrejiem 4:12

Jo Dieva vārds ir dzīvs un darbīgs, asāks par jebkuru divslīpju zobenu, kas caururbj līdz dvēseles un gara, locītavu un smadzeņu šķelšanai un spēj izprast sirds domas un nodomus.

Efeziešiem 6:17

Ņemiet glābšanas bruņu cepuri un Gara zobenu, kas ir Dieva vārds.

Jēkaba 1:21-22

Tādēļ atbrīvojieties no visas morālās netīrības un ļaunuma, kas ir tik izplatīts, un pazemīgi pieņemiet jums iedēstīto vārdu, kas var jūs glābt. Ne tikai klausieties vārdu un tādējādi maldiniet paši sevi. Dariet to, ko tas saka.

Studējiet un māciet Dieva vārdu

Kad mēs pārdomājam Dieva vārdu, tā spēks mūs pārveido (Rom.12:2). Mēs kļūstam līdzīgāki Kristum un esam labāk sagatavoti kalpot Viņam.

Skatīt arī: 25 Bībeles panti, lai atjaunotu savu prātu Kristū

1.Korintiešiem 2:13

Un mēs to pasniedzam ar vārdiem, kurus māca nevis cilvēciskā gudrība, bet gan Gars, skaidrojot garīgās patiesības tiem, kas ir garīgi.

2.Tim.2:15

Dariet visu iespējamo, lai parādītu sevi Dievam kā cienījamu, kā strādnieku, kuram nav vajadzības kaunēties, kas pareizi rīkojas ar patiesības vārdu.

Romiešiem 10:17

Tātad ticība nāk no dzirdēšanas, un dzirdēšana - no Kristus vārda.

Ap.d.17:11

Bet šie jūdi bija cēlāki nekā Tesalonikas iedzīvotāji; viņi uzņēma vārdu ar visu dedzību, ik dienas pētīdami Rakstus, lai pārliecinātos, vai tas tā ir.

Titam 1:1-3

Pāvils, Dieva kalps un Jēzus Kristus apustulis, Dieva izredzēto ticības un patiesības atziņas dēļ, kas atbilst dievbijībai, cerībā uz mūžīgo dzīvību, ko Dievs, kas nekad nemelo, apsolīja pirms mūžības sākuma un īstajā laikā parādīja savā Vārdā ar sludināšanu, kas man ir uzticēta pēc mūsu Glābēja Dieva pavēles.

Kristiešu citāti par Dieva vārdu

"Labi saprasts un reliģiski ievērots Dieva Vārds ir īsākais ceļš uz garīgu pilnību. Un mēs nedrīkstam izvēlēties dažus iecienītākos pantus, izslēdzot citus. Nekas cits kā visa Bībele nevar padarīt par pilnvērtīgu kristieti." -. A. V. Tozers

"Dieva Vārds ir kā lauva. Tev nav jāaizstāv lauva. Tev tikai jāļauj lauvai vaļu, un tā pati sevi aizstāvēs." - - Čārlzs Spurgons

"Bībele ir Dieva balss, kas uzrunā mūs tikpat patiesi, kā tad, ja mēs to dzirdētu dzirdami." - - Džons Viklifs

Skatīt arī: 51 būtisks Bībeles pants par svētdarīšanu

"Tāpēc visi Svētie Raksti parāda, kā Dievs ar Savu Vārdu piedāvā un dāvā mums visu labo." - - Jānis Kalvins

"Dieva vārds ir kā āmurs, kas sadragā mūsu pretestības klinti, un uguns, kas iznīcina mūsu pretestību." - - Džons Knokss

Lūgšana, lai glabātu Dieva vārdu savā sirdī

Dārgais Dievs,

Tu esi mūžīgās patiesības avots. Tu esi labs un gudrs, un caur savu vārdu esi atklājis savu gudrību. Pateicos Tev par Tavu patiesību. Tā ir gaismeklis manām kājām un gaisma manam ceļam.

Palīdzi man glabāt Tavus vārdus savā sirdī. Lai es dzīvotu pēc katra vārda, kas nāk no Tavas mutes.

Palīdzi man glabāt Tavu vārdu savā sirdī, lai es negrēkotu pret Tevi. Palīdzi man sekot Tavam ceļam un paklausīt Tavām pavēlēm.

Jēzus vārdā, Āmen.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.