23 Bībeles panti par žēlastību

John Townsend 11-06-2023
John Townsend

Vārdnīcā žēlastība ir definēta kā "brīva un nepelnīta Dieva labvēlība, kas izpaužas kā grēcinieku glābšana un svētību dāvāšana." Citiem vārdiem sakot, žēlastība ir Dieva nepelnīta laipnība. Tā ir Viņa dāvana mums, kas tiek dota brīvi un bez jebkādiem nosacījumiem.

Dieva žēlastība pret mums izriet no Viņa rakstura. Dievs ir "žēlsirdīgs un žēlsirdīgs, lēns dusmoties un pilns pastāvīgas mīlestības" (2. Mozus 34:6). Dievs vēlas dāvāt svētības savai radībai (Psalmi 103:1-5). Viņš priecājas par savu kalpu labklājību (Psalmi 35:27).

Dieva augstākais žēlastības akts ir pestīšana, ko Viņš sniedz caur Jēzu Kristu. Bībelē ir teikts, ka mēs esam pestīti no žēlastības caur ticību Jēzum (Efeziešiem 2:8). Tas nozīmē, ka mūsu pestīšana nav nopelnīta vai pelnīta; tā ir Dieva dāvana par brīvu. Un kā mēs saņemam šo dāvanu? Ar ticību Jēzum Kristum. Kad mēs uzticamies Viņam, Viņš piedod mūsu grēkus un dod mums mūžīgo dzīvi.(Jņ.ev.3:16).

Dieva svētības mēs piedzīvojam arī caur žēlastības dāvanām (Efeziešiem 4:7). Grieķu valodas vārdi žēlastība (charis) un garīgās dāvanas (charismata) ir savstarpēji saistīti. Garīgās dāvanas ir Dieva žēlastības izpausmes, kas paredzētas, lai stiprinātu un veidotu Kristus miesu. Jēzus dod vadītājus draudzei, lai sagatavotu savus sekotājus kalpošanai. Kad katrs cilvēks izmanto saņemtās garīgās dāvanas, tā tiekdraudze aug mīlestībā uz Dievu un cits uz citu (Ef.4:16).

Kad mēs saņemam Dieva žēlastību, tā maina visu. Mums tiek piedots, mēs tiekam mīlēti un mums tiek dāvāta mūžīgā dzīvība. Mēs saņemam arī garīgās dāvanas, kas ļauj mums kalpot citiem un celt Kristus miesu. Augot mūsu izpratnei par Dieva žēlastību, lai aug arī mūsu pateicība par visu, ko Viņš ir darījis mūsu labā.

Dievs ir žēlīgs

2.Laiku 30:9

Jo Tas Kungs, tavs Dievs, ir žēlīgs un žēlīgs, Viņš neatgriezīs savu vaigu no tevis, ja tu atgriezīsies pie Viņa.

Nehemijas 9:31

Bet Tu savā lielajā žēlsirdībā nepadari tiem galu un neatstāj tos, jo Tu esi žēlīgs un žēlsirdīgs Dievs.

Jesajas 30:18

Bet Kungs ilgojas būt jums žēlīgs, tādēļ Viņš celsies, lai izrādītu jums žēlsirdību. Jo Kungs ir taisnības Dievs. Svētīgi visi, kas Viņu gaida!

Jāņa ev. 1:16-17

No savas žēlastības pilnības Viņš mūs visus ir svētījis, dodot mums vienu svētību pēc otras. Dievs caur Mozu deva Bauslību, bet žēlastība un patiesība nāca caur Jēzu Kristu.

Glābts ar žēlastību

Romiešiem 3:23-25

Jo visi ir grēkojuši un trūkst Dieva godības, un tiek attaisnoti Viņa žēlastībā kā dāvanā, caur izpirkšanu, kas ir Kristū Jēzū, kuru Dievs ar Savām asinīm ielicis kā gandarījumu, lai ticībā to pieņemtu. Tas bija, lai parādītu Dieva taisnību, jo Viņš savā dievišķajā iecietībā bija pārlaidis iepriekšējos grēkus.

Skatīt arī: 38 Bībeles panti, kas iedvesmo pārliecībai

Romiešiem 5:1-2

Tādēļ, tā kā ticībā esam attaisnoti, mums ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu. Caur Viņu mēs ticībā esam ieguvuši arī pieeju šai žēlastībai, kurā stāvam, un mēs priecājamies Dieva godības cerībā.

Skatīt arī: 34 aizraujoši Bībeles panti par debesīm

Romiešiem 11:5-6

Tā arī pašlaik ir atlikums, kas ir izredzēts no žēlastības. Bet, ja tas ir no žēlastības, tad vairs ne uz darbu pamata; citādi žēlastība vairs nebūtu žēlastība.

Efeziešiem 2:8-9

Jo žēlastībā jūs esat pestīti ticībā. Un tas nav jūsu pašu nopelns, tā ir Dieva dāvana, nevis darbu rezultāts, lai neviens nevar lepoties.

2. Timotejam 1:8-10

Tāpēc nekaunieties no liecības par mūsu Kungu, nedz no manis, viņa ieslodzītā, bet piedalieties ciešanās par evaņģēliju ar Dieva spēku, kas mūs izglāba un aicināja uz svēto aicinājumu ne mūsu darbu dēļ, bet sava nodoma un žēlastības dēļ, ko Viņš mums devis Kristū Jēzū pirms mūžības sākuma un kas tagad ir parādījusies, parādoties mūsu Pestītājam Kristum Jēzum, kasatcēla nāvi un ar evaņģēlija palīdzību atnesa dzīvību un nemirstību.

Titam 3:5-7

Viņš mūs izglāba ne mūsu taisnības darbu dēļ, bet pēc savas žēlastības, ar atdzimšanas mazgāšanu un atjaunošanu Svētajā Garā, ko Viņš bagātīgi izlēja uz mums caur Jēzu Kristu, mūsu Glābēju, lai, Viņa žēlastības attaisnoti, mēs kļūtu mantinieki pēc mūžīgās dzīvības cerības.

Dzīve ar Dieva žēlastību

Romiešiem 6:14

Jo grēkam nebūs varas pār jums, jo jūs neesat zem bauslības, bet zem žēlastības.

1.Korintiešiem 15:10

Bet ar Dieva žēlastību es esmu tas, kas esmu, un Viņa žēlastība pret mani nav bijusi veltīga. Gluži otrādi, es strādāju vairāk nekā jebkurš no viņiem, lai gan ne es, bet Dieva žēlastība ir ar mani.

2. Korintiešiem 9:8

Un Dievs var darīt jums bagātīgu visu žēlastību, lai jūs, būdami visos laikos un visās lietās pilnīgi un vienmēr, būtu bagātīgi visos labajos darbos.

2. Korintiešiem 12:9

Bet Viņš man sacīja: "Pietiek tev manas žēlastības, jo mans spēks ir pilnīgs vājumā." Tādēļ es vēl labprātāk lepojos ar saviem trūkumiem, lai Kristus spēks balstītos uz mani.

2. Timotejam 2:1-2

Tu, mans bērns, stiprinies ar žēlastību, kas ir Kristū Jēzū, un to, ko esi dzirdējis no manis daudzu liecinieku klātbūtnē, uztici uzticīgiem vīriem, kas spēs mācīt arī citus.

Titam 2:11-14

Jo ir parādījusies Dieva žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem, māca mūs atteikties no bezdievības un pasaulīgām kaislībām un dzīvot savaldīgi, godīgi un dievbijīgi šajā laikmetā, gaidot mūsu svētīgo cerību, mūsu lielā Dieva un Pestītāja Jēzus Kristus godības parādīšanos, kas sevi par mums atdeva, lai atpestītu mūs no visas bezdievības un šķīstītu sev tautu, laiViņa īpašums, kas ir dedzīgi labiem darbiem.

Ebrejiem 4:16

Tad ar paļāvību tuvosimies žēlastības tronim, lai saņemtu žēlastību un atrastu žēlastību, kas palīdzēs mums grūtā brīdī.

Jēkaba 4:6

Bet Viņš dod lielāku žēlastību. Tāpēc ir teikts: "Dievs pretojas augstprātīgajiem, bet pazemīgajiem dod žēlastību."

Žēlastības dāvanas

Romiešiem 6:6-8

Tā kā mums ir dažādas dāvanas, kas atšķiras atkarībā no mums dotās žēlastības, izmantosim tās: ja pravietošana - proporcionāli savai ticībai; ja kalpošana - kalpošanā; tas, kas māca, - savā mācīšanā; tas, kas pamāca, - savā pamācībā; tas, kas palīdz, - savā pamācībā; tas, kas ziedo, - dāsnumā; tas, kas vada, - ar dedzību; tas, kas dara žēlsirdības darbus, - ar dzīvesprieku.

1. Korintiešiem 12:4-11

Ir dažādas dāvanas, bet tas pats Gars; ir dažādas kalpošanas formas, bet tas pats Kungs; ir dažādas darbības, bet tas pats Dievs, kas dod spēku visiem.

Katram tiek dota Gara izpausme kopējam labumam. Jo vienam caur Garu tiek dota gudrības izteikšana, citam - atziņas izteikšana saskaņā ar to pašu Garu, citam - ticība saskaņā ar to pašu Garu, citam - dziedināšanas dāvanas saskaņā ar vienu Garu, citam - brīnumu darīšana, citam - pravietošana, citam - prasme atšķirtgariem, citam - dažādu veidu mēlēm, citam - valodu skaidrošanai.

Visus šos cilvēkus pilnvaro viens un tas pats Gars, kas katram piešķir to, kā Viņš vēlas.

Efeziešiem 4:11-13

Un Viņš ir devis apustuļus, praviešus, evaņģēlistus, ganus un skolotājus, lai sagatavotu svētos kalpošanas darbam, Kristus miesas celšanai, līdz mēs visi sasniegsim ticības vienotību un Dieva Dēla atziņu, nobriedušu vīrišķību, Kristus pilnības auguma mēru.

1.Pēt.4:10-11

Tā kā katrs ir saņēmis dāvanu, lietojiet to, lai kalpotu cits citam kā labi Dieva daudzveidīgās žēlastības pārvaldnieki: kas runā, kā tie, kas runā Dieva vēsti; kas kalpo, kā tie, kas kalpo ar spēku, ko Dievs dod, - lai visā tiktu pagodināts Dievs caur Jēzu Kristu. Viņam pieder gods un vara mūžīgi mūžos. Amen.

Žēlastības svētība

4. Mozus 6:24-26

Lai Kungs jūs svētī un sargā, lai Kungs apgaismo jūs ar savu vaigu un ir jums žēlīgs, lai Kungs pavērš pret jums savu vaigu un dod jums mieru.

Kristiešu citāti par žēlastību

"Žēlastība ir brīva un nepelnīta Dieva labvēlība, kas mums dāvā svētības, kuras mēs neesam pelnījuši." - - Jānis Kalvins

"Žēlastība nav prece, kas būtu jādala vai jātirgo; tā ir neizsmeļams avots, kas burbuļo mūsos un dod mums jaunu dzīvību." - - Džonatans Teilors

"Žēlastība nav tikai piedošana. Žēlastība ir arī spēja darīt to, kas ir pareizi." - - Džons Pīpers

"Cilvēks var krist grēkā, bet bez žēlastības palīdzības viņš nevar piecelties." - - Džons Bunjans

"Visas kristieša balvas debesīs ir viņa nopelns, pateicoties mīlošā Tēva suverēnai žēlastībai." - - John Blanchard

Lūgšana par Dieva žēlastību

Es atzīstu, ka man ir vajadzīga tava žēlastība un piedošana. Es esmu grēkojis pret tevi un saviem līdzcilvēkiem. Es esmu bijis egoistisks un savtīgs, savas vajadzības liekot augstāk par draugu un ģimenes vajadzībām. Pateicos, ka tava žēlastība man ir pietiekama. Palīdzi man staigāt pa taviem ceļiem un.dzīvot katru dienu ar žēlastību, ko Tu dod, lai es Tevi slavētu visā, ko daru. Amen.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.