24 Bībeles panti par dzīvi

John Townsend 01-06-2023
John Townsend

Bībelē ir daudz sakāmā par dzīvi! Dzīve ir kas vairāk nekā tikai mūsu fiziskā eksistence. Tā ir garīga, jēgpilna un mērķtiecīga eksistences kvalitāte.

Mēs varam dzīvot pārpilnu dzīvi, sekojot Dieva pavēlēm un dzīvojot saskaņā ar Viņa gribu attiecībā uz mūsu dzīvi. Tas ietver dzīvi attiecībās ar Viņu un citiem cilvēkiem, izmantojot savas dāvanas un talantus, lai kalpotu Viņa mērķiem, un paļaujoties uz Viņu, ka Viņš mūs ikdienā nodrošinās.

Bībele sola mūžīgo dzīvi tiem, kas tic Jēzum Kristum. Tā ir dzīve, kas sākas tagad un turpinās mūžīgi, piepildīta ar prieku, mieru un mīlestību.

Mēs dalāmies Kristus dzīvē caur ticību, ticot Viņam un Viņa upurim par mums pie krusta. Kad mēs Viņu pieņemam savā sirdī, Viņš nāk dzīvot mūsos un dāvā mums jaunu un bagātīgu dzīvi!

Skatīt arī: 35 iedrošinoši Bībeles panti

Bībeles panti par dzīvības elpu

1. Mozus 2:7

Tad Tas Kungs Dievs izveidoja cilvēku no zemes putekļiem un iedvesa viņa nāsīs dzīvības elpu, un cilvēks kļuva par dzīvu radību.

Bībeles panti par bagātīgu dzīvi

Jāņa ev. 10:10

Zaglis nāk tikai zagt, nogalināt un pazudināt; Es esmu nācis, lai viņiem būtu dzīvība un lai viņiem būtu dzīvība pilnīgā spēkā.

Psalms 36:9

Jo pie Tevis ir dzīvības avots, Tavā gaismā mēs redzam gaismu.

Jeremijas 29:11

"Jo Es zinu plānus, kas Man ir ar jums," saka Tas Kungs, "Es zinu plānus, lai jums palīdzētu un nekaitētu, plānus, lai jums dotu cerību un nākotni.""

Jēkaba 1:12

Svētīgs tas cilvēks, kas paliek nelokāms pārbaudījumā, jo, izturējis pārbaudījumu, viņš saņems dzīvības vainagu, ko Dievs ir apsolījis tiem, kas Viņu mīl.

Salamana pamācības 21:21

Kas tiecas pēc taisnības un labestības, tas atradīs dzīvību, taisnību un godu.

Bībeles panti par mūžīgo dzīvi

Jāņa ev. 3:16-17

Jo Dievs tik ļoti pasauli mīlēja, ka Viņš deva savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jo Dievs nav sūtījis savu Dēlu pasaulē, lai pasaule tiktu nosodīta, bet lai pasaule caur Viņu tiktu pestīta.

Jāņa 11:25-26

Jēzus sacīja viņai: "Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība. Kas man tic, lai arī mirst, tomēr dzīvos, un ikviens, kas dzīvo un tic man, nemirs mūžīgi." Vai tu tam tici?"

Jāņa 17:3

Un tā ir mūžīgā dzīvība, ka viņi pazīst Tevi, vienīgo patieso Dievu, un Jēzu Kristu, ko Tu esi sūtījis.

Romiešiem 6:23

Jo grēka alga ir nāve, bet Dieva dāvātā dāvana ir mūžīgā dzīvība Kristū Jēzū, mūsu Kungā.

Romiešiem 8:11

Un, ja jūsos dzīvo Gars Tā, kas uzmodināja Jēzu no miroņiem, tad Tas, kas uzmodināja Kristu no miroņiem, dos dzīvību arī jūsu mirstīgajām miesām sava Gara dēļ, kas dzīvo jūsos.

1 Jāņa 2:25

Un to Viņš mums apsolīja - mūžīgo dzīvību.

1 Jāņa 5:11-13

Un tā ir liecība, ka Dievs mums ir devis mūžīgo dzīvību, un šī dzīvība ir Viņa Dēlā. Kam ir Dēls, tam ir dzīvība; kam nav Dieva Dēla, tam nav dzīvības. To es rakstu jums, kas ticat Dieva Dēla Vārdam, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīgā dzīvība.

1 Jāņa 5:20

Un mēs zinām, ka Dieva Dēls ir nācis un devis mums saprašanu, lai mēs Viņu, kas ir patiess, iepazītu, un mēs esam Viņā, kas ir patiess, Viņa Dēlā Jēzū Kristū. Viņš ir patiesais Dievs un mūžīgā dzīvība.

1.Tim.6:12

Cīnieties ticības labajā cīņā. Satveriet mūžīgo dzīvību, uz kuru esat aicināti un kuru jūs apliecinājāt daudzu liecinieku klātbūtnē.

Bībeles panti par dalīšanos Kristus dzīvē

Galatiešiem 2:20

Es esmu krustā sists līdz ar Kristu, un vairs nedzīvoju es, bet Kristus dzīvo manī. Dzīvi, ko tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva Dēlu, kas mani mīlēja un atdeva sevi par mani.

Kolosiešiem 3:3-4

Jo jūs esat miruši, un jūsu dzīvība ir apslēpta kopā ar Kristu Dievā. Kad parādīsies Kristus, kas ir jūsu dzīvība, tad arī jūs parādīsieties līdz ar Viņu godībā.

Jāņa ev. 6:35

Jēzus tiem sacīja: "Es esmu dzīvības maize; kas nāk pie manis, tam nebūs izsalkt, un, kas man tic, tam nebūs slāpēt nekad."

Jāņa evaņģēlijs 8:12

Jēzus atkal uz tiem runāja, sacīdams: "Es esmu pasaules gaisma. Kas seko man, tas nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma."

Jāņa 14:6

Jēzus viņam sacīja: "Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība, un neviens nenāk pie Tēva, kā vien caur Mani."

Romiešiem 8:10

Bet, ja Kristus ir jūsos, tad jūsu miesa ir mirusi grēka dēļ, bet jūsu gars ir dzīvs taisnības dēļ.

Filipiešiem 1:21

Jo man dzīvot ir Kristus un mirt ir ieguvums.

Mt.ev.16:25

Jo, kas grib glābt savu dzīvību, tas to pazaudēs, bet, kas savu dzīvību zaudē Manis dēļ, tas to atradīs.

2. Korintiešiem 5:17

Tādēļ, ja kāds ir Kristū, tas ir jauns radījums. Vecais ir pagājis, redzi, jaunais ir nācis.

Skatīt arī: 25 spēcinoši Bībeles panti par Dieva klātbūtni

Kristiešu citāti par mūžīgo dzīvi

"Mūžīgā dzīvība nav atlīdzība par labajiem darbiem, ko esam darījuši, bet gan Dieva dāvana tiem, kas Viņu mīl."" - A. V. Tozers

"Es esmu pārliecināts, ka nekas ar mums nevar notikt ārpus Dieva mūžīgā nodoma." - K. S. Lūiss

"Mūžīgā dzīve ir ne tikai mūžīga dzīve, bet arī dzīve ciešā sadraudzībā ar Dievu." - Čārlzs Spurgons

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.