25 Bībeles panti, lai atjaunotu savu prātu Kristū

John Townsend 04-06-2023
John Townsend

Bībele saka, ka mums ir jāatjauno mūsu prāts Kristū (Rom.12:2). Bet kāpēc tas ir svarīgi? Un ko vispār nozīmē atjaunot mūsu prātu Kristū? Šeit ir trīs iemesli, kāpēc mūsu prāta atjaunošana ir tik svarīga, kā arī trīs konkrēti soļi, ko mēs varam darīt, lai to īstenotu.

Mūsu prāta atjaunošana ir svarīga, jo tā ļauj mums vērst savas domas un jūtas uz augšāmceltām lietām, nevis uz zemes lietām (Kol.3:2). Pārāk bieži mūsu prātus pārņem rūpes, nemiers un stress par šīs pasaules lietām. Bet, kad mēs Kristū atjaunojam savu prātu, mēs varam koncentrēties uz patiesi svarīgām lietām, piemēram, uz mūsu attiecībām ar Dievu un citiem.

Otrkārt, mūsu prāta atjaunošana ir svarīga, jo tā palīdz mums labāk saprast un pielietot Dieva Vārdu (Ps.119:11). Kad mūsu prāts ir piepildīts ar Bībeles patiesību, mēs esam labāk sagatavoti pieņemt gudrus lēmumus un dzīvot tā, lai tas patiktu Dievam.

Skatīt arī: Svarīgākie Bībeles panti par desmitajām devām un upuriem - Bībeles lappuse

Visbeidzot, mūsu prāta atjaunošana ir svarīga, jo tā ļauj mums stingri pretoties ienaidnieka meliem (Ef.6:11-12). Velns mēģinās mūs maldināt un aizvilināt prom no Dieva. Bet, ja mūsu prāts ir atjaunots Kristū, mēs varam pretoties viņa meliem un palikt uzticīgi Dievam.

Kā mēs varam atjaunot savu prātu Kristū? Lūk, trīs konkrēti soļi:

1. Lūdzieties, lai Dievs pārveido jūsu prātu (Fil.4:8).

2. Piepildiet savu prātu ar Dieva vārdu (Jozuas 1:8).

3. Visas dienas garumā pārdomājiet Svētos Rakstus (Psalmi 1:2).

Veicot šos soļus, mēs sāksim redzēt pārmaiņas savā domāšanā. Mēs spēsim pievērsties augstāk esošām lietām un dzīvot tā, kā tas patīk Dievam.

Bībeles panti par mūsu prāta atjaunošanu Kristū

Rom.12:2

Neatbilstiet šai pasaulei, bet pārveidojieties ar sava prāta atjaunošanu, lai pārbaudīdami jūs varētu atpazīt, kas ir Dieva griba, kas ir labs, tīkams un pilnīgs.

Kolosiešiem 3:2

Uzstādiet savas domas uz to, kas ir augšā, nevis uz to, kas ir virs zemes.

Filipiešiem 4:8

Visbeidzot, brāļi, viss, kas ir patiess, viss, kas ir godājams, viss, kas ir taisnīgs, viss, kas ir šķīsts, viss, kas ir tīrs, viss, kas ir jauks, viss, kas ir slavējams, ja ir kāda izcilība, ja ir kaut kas slavēšanas vērts, domājiet par to.

Jozuas 1:8

Šī Bauslības grāmata lai neatkāpjas no tavas mutes, bet tu to pārdomā dienu un nakti, lai tu rūpīgi darītu visu, kas tajā rakstīts. Jo tad tev veiksies tavā ceļā, un tad tev labi veiksies.

Psalmi 1:1-2

Svētīgs tas cilvēks, kas nestaigā ļaundaru padomos, nestāv grēcinieku ceļā un nesēž ņirgātāju krēslā, bet viņa prieks ir Tā Kunga bauslībā, un par Viņa bauslību viņš pārdomā dienu un nakti.

Efeziešiem 4:22-24

Atmetiet savu veco "es", kas pieder jūsu iepriekšējam dzīvesveidam un ir samaitāts ar viltus kārībām, un atjaunojieties sava prāta garā, un ietērpieties jaunajā "es", kas radīts pēc Dieva līdzības patiesā taisnībā un svētumā.

Skatīt arī: 25 iedvesmojoši Bībeles panti par dievkalpojumu

Salamana pamācības 3:4-5

Uzticieties Tam Kungam no visas sirds un nepaļaujieties uz savu saprašanu, visos savos ceļos atzīstiet Viņu, un Viņš taisnos jūsu ceļus.

Bībeles panti garīgai atjaunošanai

2. Korintiešiem 5:17

Tādēļ, ja kāds ir Kristū, tas ir jauns radījums. Vecais ir pagājis, redzi, jaunais ir nācis.

Titam 3:5

Viņš mūs izglāba nevis mūsu taisnības darbu dēļ, bet pēc savas žēlastības, ar atdzimšanas mazgāšanu un atjaunošanu Svētajā Garā.

Bībeles panti, kā pretoties pārbaudījumiem un kārdinājumiem

Psalms 119:11

Es esmu saglabājis Tavu vārdu savā sirdī, lai negrēkotu pret Tevi.

1.Korintiešiem 10:13

Tevi nav piemeklējusi neviena kārdināšana, kas nebūtu parasta cilvēkam. Dievs ir uzticīgs, un Viņš neļaus tev tikt kārdinātam pāri savām spējām, bet līdz ar kārdinājumu Viņš dos arī glābšanās ceļu, lai tu varētu to izturēt.

Jēkaba 1:2-4

Uzskatiet to par prieku, mani brāļi, kad jūs sastopaties ar dažādiem pārbaudījumiem, jo jūs zināt, ka jūsu ticības pārbaudījums rada izturību. Un lai izturība pilnībā izpaužas, lai jūs būtu pilnīgi un pilnīgi, kam nekā netrūkst.

Efeziešiem 6:11

Uzvelciet visas Dieva bruņas, lai jūs varētu pretoties velna iecerēm.

1 Jāņa 4:4

Bērniņi, jūs esat no Dieva un esat tos uzvarējuši, jo Tas, kas ir jūsos, ir lielāks par to, kas ir pasaulē.

Bībeles vārsmas, lai jūsu prāts būtu mierīgs

Psalms 23:3

Viņš atjauno manu dvēseli. Viņš ved mani taisnības ceļiem sava vārda dēļ.

Jesajas 26:3

Tu uztur nevainojamu mieru tam, kura prāts ir vērsts uz Tevi, jo viņš paļaujas uz Tevi.

Jeremijas 29:11

Jo Es zinu plānus, kas man ir ar jums, saka Tas Kungs, - plānus, kas ir labumam, nevis ļaunumam, lai jums dotu nākotni un cerību.

2. Timotejam 1:7

Jo Dievs mums ir devis nevis baiļu garu, bet gan spēka, mīlestības un savaldības garu.

Bībeles panti, lai pievērstu mūsu uzmanību Dievam

Mt.ev.6:33

Bet meklējiet vispirms Dieva valstību un Viņa taisnību, un tas viss jums tiks pielikts.

Lūkas 9:62

Jēzus viņam sacīja: "Neviens, kas pieliek savu roku pie arkla un skatās atpakaļ, nav derīgs Dieva valstībai."

Bībeles panti, kas palīdz mums būt neatlaidīgiem

Romiešiem 8:28

Un mēs zinām, ka Dievs visās lietās darbojas par labu tiem, kas Viņu mīl un kas ir aicināti pēc Viņa nodoma.

Ebrejiem 10:35-36

Tādēļ neatmetiet savu paļāvību, kam ir liels atalgojums. Jo jums ir vajadzīga izturība, lai, kad būsiet izpildījuši Dieva gribu, jūs varētu saņemt apsolīto.

2. Korintiešiem 4:16-18

Tāpēc mēs nezaudējam drosmi. Lai gan mūsu ārējais "es" iet bojā, mūsu iekšējais "es" atjaunojas dienu no dienas. Jo šīs vieglās, īslaicīgās ciešanas sagatavo mums mūžīgu godības svaru, kas nav salīdzināms, jo mēs raugāmies nevis uz redzamo, bet uz neredzamo. Jo redzamais ir pārejošs, bet neredzamais ir mūžīgs.

Filipiešiem 3:20-21

Bet mūsu pilsonība ir debesīs, un no turienes mēs gaidām Glābēju, Kungu Jēzu Kristu, kurš mūsu zemo miesu pārvērtīs, lai tā būtu līdzīga Viņa godības miesai, ar spēku, kas Viņam ļauj pat pakļaut visu sev.

Bībeles panti, lai censtos sasniegt svētumu

1.Pēt.1:13-16

Tādēļ, sagatavodami savu prātu darbam un būdami prātīgi, pilnībā paļaujieties uz žēlastību, kas jums tiks sniegta pēc Jēzus Kristus atklāsmes. Kā paklausīgi bērni nepadodieties savas agrākās nezināšanas kaislībām, bet, kā Tas, kas jūs aicinājis, ir svēts, tā arī jūs esiet svēti visā savā rīcībā, jo ir rakstīts: "Jūs būsiet svēti, jo Es esmu svēts."

Es ceru, ka šie Bībeles panti palīdzēs jums atjaunot savu prātu Kristū, pretoties kārdinājumiem un piepildīs jūs ar Dieva mieru. Lai gūtu vēl lielāku iedrošinājumu, veltiet laiku pārdomām par šādiem kristīgo autoru citātiem par to, kādu labumu sniedz prāta atjaunošana Kristū.

Kristiešu citāti par prāta atjaunošanu

"Prāts ir pati sava vieta, un pats par sevi tas var radīt paradīzi no elles, elli no debesīm." - - Džons Miltons

"Prāts ir kaujas lauks, un sātans plosās pret mums ar saviem meliem un maldiem. Bet mums ir uzvara Kristū, un mēs varam atjaunot savu prātu ar Dieva Vārda patiesību." - -. Uzraugs Nī (Watchman Nee)

"Mēs nevaram domāt vienu un gribēt citu. Vienīgais gribēšanas akts iedarbina ķēdes reakciju, kas ietekmē visu mūsu domāšanas procesu. Prāta atjaunošana nav jaunu ideju apgūšana, bet gan gribēšana ticēt tam, ko jau zinām." - -. A. V. Tozers

"Tu esi radīts, lai tevi mīlētu. Tu esi radīts mūžīgai dzīvei. Atjaunini savu prātu par sevi, lai varētu atspīdēt tavas būtības patiesība." - -. Terēze no Avilas

"Mūsu prāta atjaunošana nav acumirklīga pārvērtība, bet gan process, kas ilgst visu mūžu, un mums tam ir jāļaujas, ja ceram, ka mūsu dzīvē būs redzami Kristus pestīšanas augļi." - -. Dītrihs Bonhēfers

"Lai mainītu savu sirdi, vispirms mums ir jāmaina savs prāts." - - Augustīns no Hipo

"Ja tu domā, ka esi uzvarēts, tu esi uzvarēts. Ja tu domā, ka neuzdrošināsies, tu neuzdrošināsies. Ja tev patīk uzvarēt, bet tu domā, ka nevari, ir gandrīz droši, ka tev neizdosies. Dzīves cīņās ne vienmēr uzvar spēcīgākais vai ātrākais; Bet agrāk vai vēlāk uzvar tas, kurš domā, ka var." - - K. S. Lūiss

Lūgšana, lai atjaunotu savu prātu Kristū

Slavēts lai ir Dievs, kurš ir labs, mīlošs un laipns! Kurš izrāda līdzjūtību pret tiem, kas ir vāji un vārgi. Kurš ir spējīgs pārveidot manas vājās un zemās domas.

Kungs, es atzīstu, ka ne vienmēr esmu bijis pateicīgs par Tavu labestību un ne vienmēr esmu domājis par Tavu mīlestību tik daudz, cik man vajadzētu. Dažreiz es ļauju, lai mani pārņem trauksmainas un bailīgas domas, un aizmirst, ka Tu visu kontrolē.

Paldies par Tavu spēju pārveidot manu prātu un palīdzēt man koncentrēties uz to, kas ir labs un Tev tīkams.

Lūdzu, atjauno manu prātu Kristū, lai es labāk kalpotu Tev un sekotu Tavai gribai.

Jēzus vārdā es lūdzos: Amen.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.