25 Bībeles panti par zvēra zīmi - Bībeles lappuses

John Townsend 31-05-2023
John Townsend

Atklāsmes grāmatā ir vairāki panti, kuros Antikrists ir aprakstīts kā no jūras izaugošs zvērs, kas iezīmēs savus sekotājus ar zīmēm uz viņu rokām un pieres. Šajos Bībeles pantos ir aprakstīts Antikrista izskats, viņa vara un viņa mēģinājums valdīt pār pasauli.

Kas ir Antikrists?

Antikrists parādīsies kā cilvēks, kas uzdodas par Dievu. Viņš būs varens un kontrolēs visu pasauli.

Ideja par pasaulīgu valdnieku, kas pretojas Dievam un vajā Viņa sekotājus, pirmo reizi ir atrodama Daniēla grāmatā. Viņš "runās lielus vārdus pret Visaugstāko un nogurdinās Visaugstākā svētos, un domās mainīt laikus un likumus" (Dan.7:25).

Daži jūdu rakstnieki attiecināja šo pravietojumu uz Palestīnas hellēnisma valdnieku Antiohs IV, bet citi agrīnie kristiešu rakstnieki attiecināja Daniēla pravietojumu uz Romas imperatoru Neronu un citiem politiskajiem līderiem, kuri vajāja kristiešus.

Šos līderus sauca par antikristiem, jo viņi bija pret Jēzu un Viņa sekotājiem.

1 Jāņa 2:18

Bērni, tā ir pēdējā stunda, un, kā jūs esat dzirdējuši, ka nāk antikrists, tā tagad ir nākuši daudzi antikristi. Tādēļ mēs zinām, ka tā ir pēdējā stunda.

1 Jāņa 2:22

Kas cits ir melis, ja ne tas, kas noliedz, ka Jēzus ir Kristus? Tas ir antikrists, kas noliedz Tēvu un Dēlu.

Apustulis Pāvils brīdināja draudzi par vadoni, kurš ne tikai iestāsies pret Kristu, bet arī vilinās cilvēkus pielūgt viņu kā dievu.

2 Tesaloniķiešiem 2:3-4

Lai neviens jūs nekādā veidā nemaldina. Jo tā diena nenāks, ja vien vispirms nenāks sacelšanās un neatklāsies bezdievības cilvēks, pazudināšanas dēls, kas stājas pretī un paaugstina sevi pret katru tā saukto dievu vai pielūgsmes objektu, tā ka viņš ieņem vietu Dieva templī, pasludinādams sevi par Dievu.

Atklāsmes grāmatā Antikrists ir aprakstīts kā spēcīgs līderis, kas kontrolēs pasauli un tās ekonomiku. Viņš ir attēlots kā Zvērs, kas nāk no jūras un ir apvienojies ar Sātanu, lielo Pūķi, lai valdītu pār pasauli. Viņi kopā maldina pasauli un ievilina cilvēkus viltus pielūgsmē.

Atklāsmes gr.13:4

Un viņi pielūdza pūķi, jo viņš bija devis savu varu zvēram, un viņi pielūdza zvēru, sacīdami: "Kas ir līdzīgs zvēram un kas var cīnīties pret to?"

Ko jūs varat darīt, lai sagatavotos Antikrista atnākšanai?

Visā vēsturē Dieva tauta ir bijusi apspiesta un vajāta no pasaules vadoņu puses. Bībelē ir daudz rakstīts par to, kā pretoties pasaules kārdinājumiem un pastāvēt ticībā.

Skatīt arī: Bībeles panti par diakoniem - Bībeles lappuses

Kristieši pretojas pasaules vadībai un dēmoniskajai ietekmei, uzticoties Jēzum Kristum un gatavojoties Viņa valstībai ar savu ticību un labiem darbiem. Pretstāvēšana Kristum jebkurā laikmetā nav nosacījums satraukumam, bet gan iespēja tuvoties Dievam un stingri pastāvēt ticībā, praktizējot Jēzus mācību mīlēt Dievu, mīlēt citus un pat mīlēt tos, kas mūs vajā.

Tiem, kas iztur līdz galam, tiks dāvāts dzīvības kronis.

Jēkaba 1:12

Svētīgs tas cilvēks, kas paliek nelokāms pārbaudījumā, jo, izturējis pārbaudījumu, viņš saņems dzīvības vainagu, ko Dievs ir apsolījis tiem, kas Viņu mīl.

Atklāsmes 2:10

Nebīstieties no tā, kas jums nāksies ciest. Lūk, velns dažus no jums grasās iemest cietumā, lai jūs tiktu pārbaudīti, un desmit dienas jums būs ciešanas. Es jums dodu dzīvības vainagu. Es jums dodu dzīvības vainagu, un jūs būsiet uzticīgi līdz nāvei.

Dievs atalgos tos, kuri paliek uzticīgi Jēzum Kristum. Mums nav jāuztraucas par pasaules pagaidu stāvokli vai vadītājiem, kuri noliedz Kristu un Viņa Valstību. Dievs atbalstīs savus sekotājus vajāšanās nākotnē, tāpat kā Viņš to ir darījis pagātnē.

Šie Bībeles panti par Zvēra zīmi var palīdzēt mums labāk izprast kristiešu vajāšanu un to, kā to izturēt ar drosmīgu ticību.

Kas ir zvēra zīme?

Atklāsmes gr.13:16-17

Viņš [jūras zvērs] arī piespieda visus, mazus un lielus, bagātus un nabagus, brīvus un vergus, saņemt zīmi uz labās rokas vai uz pieres, lai neviens nevarētu ne pirkt, ne pārdot, ja viņam nav zīmes.

Lai saprastu Zvēra zīmi, mums ir jāsaprot vairāki svarīgi simboli, kas atrodami Bībelē.

Atklāsmes grāmata ir sarakstīta apokaliptiskās literatūras žanrā, kas ir izteikti simbolisks rakstīšanas stils. Apokalipse nozīmē "pacelt plīvuru." Jānis izmanto vairākus simbolus, kas atrodami visā Bībelē, lai "atklātu" garīgo konfliktu, kas norisinās starp Dieva valstību un šīs pasaules valstībām.

Romas kultūrā zīme (charagma) tika veidota uz vaska zīmoga vai iezīmēta ar zīmogdzelzi identifikācijas nolūkos, līdzīgi kā mūsdienās varētu izmantot logotipu.

Tas nozīmē, ka ikviens, kurš saņem zvēra zīmi, tiek identificēts kā zvēra valstības loceklis un tādējādi drīkst iesaistīties viņa valsts tirdzniecībā. Tiem, kuri atsakās būt uzticīgi zvēram un pūķim, kam viņš kalpo, ir aizliegts piedalīties zvēra valsts ekonomikā.

Ko nozīmē skaitļi 666?

Zvēra zīme Atklāsmes grāmatā ir skaitlis 666, kas tiek iezīmēts uz rokas un pieres. Tas tiek izmantots, lai identificētu tos, kas seko jūras zvēram un piedalās viņa ekonomikā.

Atklāsmes gr.13:18-19

Tas prasa gudrību. Ja kādam ir izpratne, lai viņš aprēķina zvēra skaitli, jo tas ir cilvēka skaitlis. Viņa skaitlis ir 666.

Skaitlis 6 Bībelē simbolizē "cilvēku", bet skaitlis 7 simbolizē pilnību. 6. dienā Dievs radīja cilvēku.

1. Mozus 1:27,31

Tā Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla... Tad Dievs redzēja visu, ko Viņš bija radījis, un patiesi, tas bija ļoti labi. Tā nu vakars un rīts bija sestā diena.

Cilvēkam bija jāstrādā sešas dienas. Septītā nedēļas diena bija noteikta kā sabats, svēta atpūtas diena.

2. Mozus 20:9-10

Sešas dienas tev jāstrādā un jādara visi darbi, bet septītā diena ir sabats Tam Kungam, tavam Dievam. Tajā tev nebūs darīt nekādu darbu - ne tev, ne tavam dēlam, ne tavai meitai, ne tavam dēlam, ne tavai meitai, ne tavam kalpam, ne tavai kalponei, ne tavam lopam, ne taviem viesiem, kas ir tavos vārtos.

Skaitlis 666 simboliski simbolizē cilvēka varas un darba augstumu. Tā ir zīme civilizācijai, ko izveidojušas cilvēku zināšanas, neatkarīgi no Dieva. Tie, kas saņem zvēra zīmi, piedalās dumpīgajā valstībā, kas atsakās atzīt Dievu vai pakļauties Dieva varai. Tā ir karojoša pret Dievu un Viņa svētajiem.

Atklāsmes 13:5-8

Un zvēram tika dota mute, kas izrunāja augstprātīgus un zaimojošus vārdus, un tam tika ļauts īstenot varu četrdesmit divus mēnešus. Tas atvēra savu muti, lai izrunātu zaimus pret Dievu, zaimojot Viņa vārdu un Viņa mājokli, tas ir, tos, kas mīt debesīs.

Arī tai tika ļauts karot ar svētajiem un tos iekarot. Un tai tika dota vara pār visām ciltīm un tautām, valodām un tautām, un visi, kas dzīvo virs zemes, to pielūgs, visi, kuru vārds nav ierakstīts pirms pasaules radīšanas nokautā Jēra dzīvības grāmatā.

Lai gan tie, kas nēsā zvēra zīmi, kādu laiku var gūt labklājību, piedaloties zvēra valstības ekonomikā, viņu gals būs iznīcība.

Atklāsmes gr.14:9-11

Ja kāds pielūgs zvēru un tā tēlu un saņems zīmi uz savas pieres vai uz rokas, tas arī dzers Dieva dusmu vīnu, kas pilns izliets Viņa dusmu kausā, un tiks mocīts ar uguni un sēru svēto eņģeļu un Jēra priekšā. Un viņu mokas dūmi celsies augšup mūžīgi mūžīgi, un tiem nebūs miera ne dienā, ne naktī, šiezvēra un tā tēla pielūdzēji, un ikviens, kas saņem tā vārda zīmi.

Kas ir Dieva zīme?

Atšķirībā no zvēra zīmes tiem, kas ir uzticīgi Dievam, arī tiek dota zīme.

Atklāsmes gr.9:4

Viņiem tika pavēlēts nekaitēt zemes zālei, ne zaļajiem augiem, ne kokiem, bet tikai tiem cilvēkiem, kuriem uz pieres nav Dieva zīmoga.

Tāpat kā zvērs ar savu zīmi identificē tos, kas to nēsā, ar savu vadoni, tā arī Dieva zīme ir Dieva zīme. Vecajā Derībā izraēliešiem tika pavēlēts iezīmēt savas rokas un pieres kā piemiņu par Dieva glābjošo žēlastību, atgādinot viņiem par to, kā Dievs viņus izglāba no verdzības Ēģiptē.

2. Mozus 13:9

Un tas jums būs kā zīme uz jūsu rokas un kā piemiņas zīme starp jūsu acīm, lai Tā Kunga likums būtu jūsu mutē. Jo ar stipru roku Tas Kungs jūs izveda no Ēģiptes.

Arī Mozus 5. Mozus grāmatā uzdod izraēliešiem iezīmēt savas rokas un pieres ar Dieva bauslību, lai atgādinātu, ka jābīstas Dieva un jāievēro Viņa baušļi.

5. Mozus 6:5-8

Tev būs mīlēt Kungu, savu Dievu, no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un no visa sava spēka. Un šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, būs tavā sirdī. Tu tos centīgi mācīsi saviem bērniem un runāsi par tiem, kad tu sēdēsi savā namā un kad tu staigāsi pa ceļu, kad tu gulēsi un kad tu celsies. Tu tos piesienēsi kā zīmi uz savas rokas, un tie būskā frontlets starp acīm.

Pieres (frontlets) apzīmēšana simbolizē savu domu un uzskatu veidošanu saskaņā ar Dieva likumu. Kristieši tiek mudināti dalīties Kristus prātā, domāt kā Jēzus, daloties Viņa pazemībā un vēlmē mīlēt un kalpot cits citam.

Filipiešiem 2:1-2

Tātad, ja ir kāds iedrošinājums Kristū, kāds mierinājums no mīlestības, kāda līdzdalība Garā, kāda mīlestība un līdzjūtība, tad papildiniet manu prieku ar to, ka esat vienā prātā, ka jums ir viena mīlestība, ka esat pilnīgi vienoti un vienprātīgi.

Rokas iezīmēšana simbolizē paklausību, Dieva likuma īstenošanu. Patiesu Dieva sekotāju var atpazīt pēc viņa paklausības darbiem. Dzīvē, kas ir uzticīgā paklausībā, atspoguļojas Dieva tēls.

Jēkaba 1:22-25

Bet esiet vārda darītāji, nevis tikai klausītāji, sevi maldinot. Jo, ja kāds ir vārda klausītājs, bet ne darītājs, tas ir līdzīgs cilvēkam, kas vērīgi uzlūko savu dabisko seju spogulī. Jo viņš uzlūko sevi un aiziet prom, un uzreiz aizmirst, kāds viņš bija. Bet tas, kas ielūkojas pilnīgajā bauslībā, brīvības bauslībā, un ir neatlaidīgs, nav klausītājs, kas aizmirst, bet darītājs, kas darbojas, viņštiks svētīti viņa dara.

Skatīt arī: Māceklības ceļš: Bībeles panti, kas stiprina jūsu garīgo izaugsmi

Tie, kas pieder Dievam, tiks veidoti pēc Kristus tēla.

Romiešiem 8:29

Jo tos, kurus Viņš iepriekš paredzēja, Viņš arī nolemj darīt līdzīgus sava Dēla tēlam, lai Viņš būtu pirmdzimtais starp daudziem brāļiem.

Kas ir Zvērs Atklāsmes grāmatā?

Atklāsmes grāmatā ir aprakstīti divi galvenie zvēri. Pirmais zvērs ir Jūras zvērs, politiskais līderis, kuram sātans (pūķis) ir devis varu un pilnvaras, lai viņš kādu laiku valdītu.

Atklāsmes 13:1-3

Un es redzēju zvēru, kas izauga no jūras, ar desmit ragiem un septiņām galvām, ar desmit diadēmām uz ragiem un zaimojošiem vārdiem uz galvām. Un zvērs, ko es redzēju, bija kā leopards; tā kājas bija kā lāča kājas, un tā mute bija kā lauvas mute. Un tam pūķis deva savu varu, savu troni un lielu varu. Vienai no tā galvām šķita, ka tai ir nāvīga brūce, bet tās nāvīgā brūce bijadziedināts, un visa zeme brīnījās, jo tie sekoja zvēram.

Otrais zvērs, Zemes zvērs, ir viltus pravietis, kas reklamē pirmo Zvēru, mudinot cilvēkus to pielūgt.

Atklāsmes 13:11-14

Tad es redzēju citu zvēru, kas izauga no zemes. Tam bija divi ragi kā jātniekam, un tas runāja kā pūķis. Tas savā klātbūtnē īsteno visu pirmā zvēra varu un liek zemei un tās iedzīvotājiem pielūgt pirmo zvēru, kura nāves brūce bija dziedināta. Tas dara lielas zīmes, pat liek ugunij no debesīm nokrist uz zemi cilvēku priekšā, un ar zīmēm, kas tam ļautsdarboties zvēra klātbūtnē, tas maldina tos, kas dzīvo uz zemes, liekot tiem veidot tēlu zvēram, kas tika ievainots ar zobenu un tomēr palika dzīvs.

Atklāsmes grāmatas simbolisms balstās uz Daniēla vīziju par četrām politiskajām varām, no kurām katru pārstāv cits zvērs.

Daniēla 7:17

Šie četri lielie zvēri ir četri ķēniņi, kas celsies no zemes.

Daniēla 7:2-7

Daniēls sacīja: "Es redzēju savā nakts vīzijā, un redzi, četri debesu vēji viļņoja lielo jūru. Un no jūras iznāca četri lieli zvēri, kas atšķīrās viens no otra. Pirmais bija kā lauva, un tam bija ērgļa spārni.

Tad, kā es skatījos, tam tika noplēsti spārni, un tas tika pacelts no zemes un celts uz divām kājām kā cilvēks, un tam bija dots cilvēka prāts. Un redzi, cits zvērs, otrs, līdzīgs lācim. Tas bija pacelts uz vienu pusi. Tā mutē starp zobiem bija trīs ribas, un tam bija sacīts: "Celies, apēd daudz gaļas!" Un tas bija pacelts uz otru pusi.

Pēc tam es redzēju, un redzi, cits, kā leopards, ar četriem putna spārniem uz muguras. Un tam zvēram bija četras galvas, un tam bija dota vara. Pēc tam es redzēju nakts vīzijās, un redzi, ceturtais zvērs, briesmīgs un šausmīgs, un ārkārtīgi spēcīgs. Tam bija lieli dzelzs zobi; tas apēda un salauza gabalos un ar savām kājām apzīmogoja to, kas bija palicis. Tas atšķīrās no visiemzvēri, kas bija pirms tā, un tam bija desmit ragi.

Daniēla vīzijā zvēri (politiskie spēki) uz kādu laiku iegūst varu pār zemi, bet viņu valdīšanai pienāks gals.

Daniēla 7:11-12

Un, kā es skatījos, zvērs tika nonāvēts, un tā miesa tika iznīcināta un nodota sadedzināšanai ugunī. Bet pārējiem zvēriem tika atņemta vara, bet viņu dzīvība tika pagarināta uz laiku un uz laiku.

Pēc tam, kad Senais no dienām (Dievs) uzvar zemes valstības, Viņš dod Cilvēka Dēlam varu un varu valdīt zemes tautām mūžīgi.

Daniēla 7:13-14

Es redzēju nakts vīzijās, un redzi, ar debesu mākoņiem nāca kāds, kas līdzīgs cilvēka dēlam, un viņš nāca pie Seno dienu vecākā un tika Viņa priekšā uzrādīts. Un Viņam tika dota vara, godība un valstība, lai visas tautas, nācijas un valodas Viņam kalpotu; Viņa vara ir mūžīga vara, kas nepāriet, un Viņa valstība tāda, kas netiks iznīcināta.

"Zvēru" politiskā vara tiek pretstatīta "cilvēciskajai" Cilvēka Dēla valdīšanai. Cilvēce tika radīta pēc Dieva tēla un tai tika dota vara, lai valdītu un pārvaldītu pārējo Dieva radību.

1. Mozus 1:26

Tad Dievs sacīja: "Darīsim cilvēku pēc mūsu tēla, pēc mūsu līdzības. Un lai viņiem ir vara pār jūras zivīm un debesu putniem, un pār mājlopiem, un pār visu zemi, un pār visu rāpuli, kas rāpo pa zemi." Un Dievs sacīja: "Un lai viņiem ir vara pār jūras zivīm un debesu putniem, un pār mājlopiem, un pār visu zemi, un pār visu rāpuli, kas rāpo pa zemi."

Tā vietā, lai paklausītu Dievam un veidotu civilizāciju, kas atspoguļotu Dieva tēlu, Ādams un Ieva klausīja sātanam, kas bija čūska, zemes zvērs, un paši izlēma, kas ir labs un kas ļauns. Tā vietā, lai izmantotu varu, ko Dievs viņiem bija devis, lai valdītu pār zemes zvēriem, viņi pakļāvās zvēriem, un cilvēce sāka izturēties "zvēriski" viena pret otru.

1. Mozus 3:1-5

Bet čūska bija viltīgāka par jebkuru citu lauka zvēru, ko Tas Kungs Dievs bija radījis. Viņš sacīja sievietei: "Vai tiešām Dievs ir teicis: "Jums nebūs ēst ne no viena koka dārzā?""

Un sieva sacīja čūskai: "Mēs drīkstam ēst no dārza koku augļiem, bet Dievs sacīja: "No koka, kas ir dārza vidū, tev nebūs ēst, un tu tam neesi pieskāries, lai tu nemirtu.""

Bet čūska sacīja sievai: "Tu noteikti nemirsi, jo Dievs zina, ka tad, kad tu no tā ēdīsi, tev atvērsies acis, un tu būsi kā Dievs, zinādams labu un ļaunu."

Romiešiem 1:22-23

Apgalvodami, ka ir gudri, viņi kļuva par muļķiem un iemainīja nemirstīgā Dieva godību pret tēliem, kas līdzinās mirstīgiem cilvēkiem, putniem, dzīvniekiem un rāpuļiem.

Valstības, kas radās pēc cilvēka krišanas, tika celtas, lai godinātu cilvēka, nevis Dieva varenību. Bābeles tornis kļuva par šādu civilizāciju arhetipu.

1. Mozus 11:4

Nāciet, celsim sev pilsētu un torni ar virsotni debesīs, un darīsim sev vārdu, lai mēs netiktu izkliedēti pa visu zemi.

Daniēla apokaliptiskā vīzija par zvēru valstībām un Jāņa vīzija Atklāsmes grāmatā atklāj saviem lasītājiem garīgas patiesības. Cilvēku valstības ir sātana ietekmē sacēlušās pret Dievu. Sātans vilina cilvēkus veidot civilizācijas, lai godinātu radību, nevis Radītāju.

Kas ir Cilvēka Dēls?

Jēzus ir Cilvēka Dēls, kas apustulim Jānim atklāsmes grāmatā sniedz redzējumus. Cilvēka Dēls tiesā zemes tautas, pļaujot taisnos, kas ir uzticīgi Dievam, un iznīcinot "zemes zvērus", kas pretojas Dieva valdīšanai. Beigās Jēzus valdīs pār zemi kopā ar tiem, kas paliks uzticīgi līdz galam.

Atklāsmes 1:11-13

"Rakstiet to, ko redzat, grāmatā un sūtiet septiņām draudzēm: Efezai, Smirnai, Pergāmai, Tiatīrai, Sardai, Filadelfijai un Laodikejam."

Tad es pagriezos, lai ieraudzītu balsi, kas uz mani runāja, un, pagriezies, es ieraudzīju septiņus zelta kvēlspulkstenīšus, un starp kvēlspulkstenīšiem bija kāds līdzīgs cilvēka dēlam, tērpies garā tērpā un ar zelta siksnu ap krūtīm.

Atklāsmes gr.14:14-16

Tad es skatījos, un redzi, balts mākonis, un uz tā sēdēja kāds, kas līdzīgs cilvēka dēlam, ar zelta kroni galvā un asu sirpi rokā. Un cits eņģelis iznāca no svētnīcas un skaļā balsī aicināja to, kas sēdēja uz mākoņa: "Ieliec savu sirpi un pļauj, jo ir pienākusi pļaujas stunda, jo zemes raža ir pilnīgi nobriedusi." Un tas, kas sēdēja uz mākoņa, šūpoja savusirpis pāri zemei, un zeme tika pļauta.

Atklāsmes 19:11-21

Tad es redzēju debesis atvērtas, un redzi, balts zirgs! Tas, kas sēž uz tā, saucas Ticīgs un Patiess, un taisnībā Viņš spriež un karo. Viņa acis ir kā uguns liesma, un uz Viņa galvas ir daudz diadēmu, un Viņam ir uzrakstīts vārds, ko neviens nezina, tikai Viņš pats. Viņš ir tērpies drēbēs, kas iemērktas asinīs, un vārds, ar kuru Viņš tiek saukts, ir Dieva Vārds.

Un debesu karaspēks, tērpies smalkās drānās, balti un šķīsti, sekoja Viņam uz baltiem zirgiem. No Viņa mutes nāk ass zobens, ar ko satriekt tautas, un Viņš tās pārvaldīs ar dzelzs zizli. Viņš staigās pa Dieva Visvarenā dusmības dusmu vīna spiedi. Uz Viņa drēbēm un uz Viņa augšstilba ir rakstīts vārds: Ķēniņu Ķēniņš un kungu Kungs.

Tad es redzēju eņģeli, kas stāvēja saulē, un viņš skaļā balsī aicināja visus putnus, kas lidoja tieši virs galvas: "Nāciet, pulcējieties uz lielo Dieva mielastu, lai ēstu ķēniņu miesu, kapteiņu miesu, vareno cilvēku miesu, zirgu un to jātnieku miesu, visu cilvēku miesu, gan brīvo, gan vergu, gan mazu, gan lielu."

Un es redzēju zvēru un zemes ķēniņus ar viņu karaspēku, kas bija sapulcējušies karam pret to, kas sēdēja uz zirga, un pret viņa karaspēku. Un zvēru sagūstīja, un līdz ar to arī viltus pravieti, kas tā klātbūtnē bija darījis zīmes, ar kurām viņš maldināja tos, kas bija saņēmuši zvēra zīmi, un tos, kas pielūdza tā tēlu.

Šos divus dzīvus iemeta uguns ezerā, kas deg ar sēru. Un pārējos nonāvēja zobens, kas nāca no mutes tam, kas sēdēja uz zirga, un visi putni tika apēsti ar viņu gaļu.

Secinājums

Rezumējot, zvēra zīme ir simbols, kas identificē cilvēkus, kuri ar savām domām un rīcību pretojas Dievam un Viņa baznīcai. Tie, kas saņem zīmi, pievienojas Antikristam un viņa centieniem novērst pielūgsmi no Dieva un pievērsties sev. Turpretī Dieva zīme ir simbols, kas tiek dots cilvēkiem, kuri tic Dieva žēlastībai un ticībā īsteno Dieva likumus.

Dievs galu galā iznīcinās zemes valstības, kas pretojas Dieva valdīšanai. Dievs nodibinās savu mūžīgo valstību caur Jēzu Kristu, Cilvēka Dēlu, kuram ir dota vara valdīt tautām.

Papildu resursi

Turpmākās grāmatas sniedz vairāk noderīgu komentāru, lai izprastu zvēra zīmi un tās ietekmi uz mūsdienu kristiešu dzīvi.

G.K. Bīla Atklāsmes grāmata (The Book of Revelation by G.K. Beale)

The NIV Application Commentary: Revelation by Craig Keener

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.