25 Bībeles pantiņi mierinājumam grūtos laikos

John Townsend 04-06-2023
John Townsend

Šie Bībeles panti mierinājumam ir bijuši iedrošinājuma avots cilvēkiem cauri laikiem. Dzīve var būt grūta, un dažreiz var šķist, ka esam vieni savās cīņās. Taču šādos brīžos var būt neticami mierinoši atcerēties, ka Dievs ir ar mums. Viņš ir mūsu galvenais mierinājuma avots. Bībelē ir apsolījumi, kas mums atgādina, ka mēs nekad neesam vieni, un sniedz mums cerību.ka mums ir jāturpina.

Viens no mierinošākajiem pantiem Bībelē ir atrodams 5. Mozus 31:6: "Esi stiprs un drosmīgs, nebīsties un nebaidies no tiem, jo Tas Kungs, tavs Dievs, ir tas, kas iet ar tevi, Viņš tevi neatstās un nepametīs."

Arī Psalmi 23:4 sniedz mierinājumu, atgādinot mums par Dieva pastāvīgo klātbūtni: "Pat ja es eju cauri tumšākajam ielejai, es nebaidīšos no ļauna, jo Tu esi ar mani; Tavs zizlis un Tavs spieķis mani mierina."

Jesajas 41:10 ir sniegta pārliecība, kad jāsaskaras ar grūtiem apstākļiem: "Nebīsties, jo Es esmu ar tevi, nebīsties, jo Es esmu tavs Dievs, Es tevi stiprināšu, Es tev palīdzēšu."

Kad mēs piedzīvojam grūtības, ir viegli krist izmisumā, taču mums kā kristiešiem ir pieejami neskaitāmi apsolījumi no Svētajiem Rakstiem, kas sniedz mierinājuma vārdus.

Lai šie Bībeles panti par mierinājumu kalpo kā atgādinājums, ka mēs varam uzticēties Dievam ikvienā situācijā, zinot, ka Dievs nekad mūs neatstās un nepametīs, un ka Dieva Gara klātbūtne būs ar mums mūžīgi (Jņ.ev.14:15-17).

Bībeles panti mierinājumam

2. Korintiešiem 1:3-4

Slavēts lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, žēlsirdības Tēvs un visas mierināšanas Dievs, kas mūs mierina visās mūsu bēdās, lai mēs varētu mierināt tos, kas ir kādā bēdā, ar to mierinājumu, ar kādu mūs mierina Dievs.

Psalms 23:4

Pat ja es eju cauri tumšākajam ielejai, es nebaidīšos no ļauna, jo Tu esi ar mani; Tavs zizlis un Tavs spieķis mani mierina.

Skatīt arī: 35 iedrošinoši Bībeles panti

Psalms 71:21

Tu palielināsi manu varenību un atkal mani mierināsi.

Psalms 119:50

Tas ir mans mierinājums manās ciešanās, ka Tavs apsolījums dod man dzīvību.

Psalms 119:76

Lai Tava nelokāmā mīlestība mani mierina saskaņā ar Tavu apsolījumu savam kalpam.

Jesajas 12:1

Tajā dienā tu sacīsi: "Es Tev pateicos, Kungs, par to, ka, lai gan Tu dusmojies uz mani, Tavas dusmas novērsās, lai Tu mani mierinātu.

Jesajas 49:13

Dziediet priekā, debesis, un līksmojiet, zeme, dziediet, kalni, jo Kungs ir iepriecinājis Savu tautu un žēlojies par saviem cietējiem!

Jesajas 61:1-2

Tā Kunga Dieva Gars ir pār mani, jo Kungs mani ir svaidījis, lai nestu labo vēsti nabagiem; Viņš mani ir sūtījis apsaitēt salauztās sirdis, pasludināt gūstekņiem brīvību un ieslodzītajiem cietuma atvēršanu, pasludināt Tā Kunga labvēlības gadu un mūsu Dieva atriebības dienu, mierināt visus, kas skumst.

Jeremijas 31:13

Tad jaunavas priecāsies dejā, un jaunieši un vecie būs jautri. Es viņu bēdas pārvērtīšu priekā, Es viņus mierināšu un skumjas aizstāšu ar līksmību.

Mateja 5:4

Svētīgi tie, kas sēro, jo tie tiks mierināti.

2. Korintiešiem 13:11

Visbeidzot, brāļi, priecājieties. Tiecieties pēc atjaunošanas, mieriniet cits citu, vienojieties savā starpā, dzīvojiet mierā, un mīlestības un miera Dievs būs ar jums.

2 Tesaloniķiešiem 2:16-17

Bet lai pats mūsu Kungs Jēzus Kristus un Dievs, mūsu Tēvs, kas mūs mīlējis un devis mums mūžīgu mierinājumu un labu cerību žēlastībā, mierina jūsu sirdis un stiprina tās visos labajos darbos un vārdos.

Filemonam 1:7

Jo es esmu guvis daudz prieka un mierinājuma no tavas mīlestības, mans brālis, jo svēto sirdis ir atspirdzinātas caur tevi.

Vairāk mierinošu Bībeles pantu

5. Mozus 31:8-9

Tas Kungs pats iet jums pa priekšu un būs ar jums; Viņš nekad jūs neatstās un nepametīs. Nebīstieties, nenobīstieties, nepadodieties.

Ījaba 5:11

Viņš uzceļ augstu tos, kas ir pazemīgi, un tos, kas bēdājas, paceļ drošībā.

Psalmi 9:9-10

Tas Kungs ir patvērums apspiestajiem, cietoksnis bēdu laikā. Tie, kas zina Tavu vārdu, paļaujas uz Tevi, jo Tu, Kungs, nekad neesi atstājis tos, kas Tevi meklē.

Psalms 27:1

Kungs ir mana gaisma un mana pestīšana - no kā man baidīties? Kungs ir manas dzīves cietoksnis - no kā man baidīties?

Skatīt arī: Dieva mīlestības apskāviens zaudējuma brīdī: 25 mierinoši Bībeles panti par nāvi

Psalms 27:12

Tas Kungs ir mana gaisma un mana pestīšana, no kā man baidīties? Tas Kungs ir manas dzīvības cietoksnis, no kā man baidīties?

Psalmi 145:18-19

Tas Kungs ir tuvu visiem, kas Viņu piesauc, visiem, kas Viņu piesauc patiesībā. Viņš piepilda to vēlmes, kas Viņu bīstas, Viņš dzird viņu saucienu un glābj tos.

Jesajas 41:10

Nebīsties, jo Es esmu ar tevi, nebīsties, jo Es esmu tavs Dievs, Es tevi stiprināšu, Es tev palīdzēšu, Es tevi atbalstīšu ar savu taisno labo roku.

Jesajas 43:1-2

Nebīsties, jo Es tevi esmu atpircis, Es tevi esmu aicinājis vārdā, tu esi Mans. Kad tu iesi cauri ūdeņiem, Es būšu ar tevi, un, kad tu iesi cauri upēm, tās tevi neaizskalos. Kad tu iesi cauri ugunij, tu netiksi sadedzināts, liesmas tevi nesadedzinās.

Jāņa 16:22

Tā arī jums tagad ir bēdas, bet Es jūs atkal redzēšu, un jūsu sirdis priecāsies, un jūsu prieku neviens jums neatņems.

Kolosiešiem 1:11

Lai jūs tiekat stiprināti ar visu spēku pēc Viņa godības varenības, lai jums būtu visa izturība un pacietība ar prieku.

Ebrejiem 13:5-6

Jo Dievs ir teicis: "Es nekad tevi neatstāšu, nekad tevi nepametīšu." Tāpēc mēs ar pārliecību sakām: "Tas Kungs ir mans palīgs, es nebaidīšos. Ko tikai mirstīgie var man nodarīt?"

Svētais Gars ir mūsu mierinātājs

Jāņa 14:15-17

Ja jūs Mani mīlat, jūs turēsit Manus baušļus. Un Es lūgsim Tēvu, un Viņš jums dos citu Palīgu, lai Viņš būtu ar jums mūžīgi, patiesības Garu, ko pasaule nevar uzņemt, jo tā Viņu neredz un nepazīst. Jūs Viņu pazīsit, jo Viņš mājo pie jums un būs jūsos.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.