25 iedvesmojoši Bībeles panti par dievkalpojumu

John Townsend 30-05-2023
John Townsend

Pielūgsme ir svarīgs aspekts ticīgo attiecībās ar Dievu. Tā ir veids, kā paust savu mīlestību, pielūgsmi un pateicību Dievam. Ir daudz Bībeles pantu par pielūgsmi, kas runā par tās nozīmi un par to, kā mums tai ir jānotiek.

Viens no šādiem pantiem ir atrodams Jāņa evaņģēlija 4:23, kur teikts: "Bet nāk stunda, un tā jau ir klāt, kad īstie pielūdzēji pielūgs Tēvu garā un patiesībā, jo Tēvs meklē tādus, kas Viņu pielūgs." Dievs meklē tos, kas Viņu pielūgs ar patiesumu un sirsnību.

Vēstulē romiešiem 12:1 ir teikts: "Tādēļ es jūs, brāļi, Dieva žēlastības dēļ aicinu, lai jūs savas miesas nododat kā dzīvu, svētu un Dievam patīkamu upuri, kas ir jūsu garīgais dievkalpojums." Patiess dievkalpojums ietver pilnīgu sevis piedāvāšanu Dievam, nevis tikai mūsu vārdus vai dziesmas. Dievs mūs ir nošķīris no pasaules, lai mēs Viņam kalpotu. Kad mēs mīlam citus, esam dāsni ar savu mantu un palīdzam tiem, kam tas ir nepieciešams,mēs pielūdzam Dievu tā, kā Viņš to iecerējis (Jesajas 58:1-12).

Kā ticīgajiem ir ļoti svarīgi, lai mēs katrā dzīves aspektā par prioritāti izvirzītu pielūgsmi, pietuvojoties tai ar godbijīgu un dievbijīgu attieksmi. Atcerēsimies pielūgt Dievu garā un patiesībā un pilnībā ziedot sevi Viņam kā dzīvu upuri. Lai mūsu pielūgsme ir Viņam tīkams upuris un nes Viņam godu.

Bībeles panti par dievkalpojumu

2. Mozus 15:11

Kurš no dieviem ir Tev līdzīgs, Kungs, kurš ir Tev līdzīgs, dižens savā svētumā, brīnišķīgs savos godības darbos, darot brīnumus?

5. Mozus 6:13

Tev būs bīties Tā Kunga, sava Dieva, Viņam kalpot un turēties pie Viņa, un pie Viņa vārda tev būs zvērēt.

1.Laiku 16:29

Piešķirot Tam Kungam Viņa vārdam pienākošos godu, nesiet upuri un nāciet Viņa pagalmos.

2.Laiku 7:3

Kad visi izraēlieši ieraudzīja uguni, kas plūda lejā, un Tā Kunga godības pilno klātbūtni, viņi krita ar seju uz zemes un pielūdza Dievu.

Jesajas 58:6-7

Vai tas nav gavēnis, ko Es izvēlos, lai atraisītu ļaunuma važas, lai atraisītu jūga siksnas, lai palaistu apspiestos brīvībā un salauztu katru jūgu? Vai tas nav dalīties ar izsalkušo savā maizē un ievest savā namā bezpajumtnieku nabagu; kad tu redzi kailu, apsedz viņu un neslēpies pats no savas miesas?

Psalmi par dievkalpojumu

Psalms 5:7

Bet es, pateicoties Tavai lielajai mīlestībai, varu ienākt Tavā namā; godbijībā es noliecos Tavā svētnīcā.

Psalms 29:2

Piešķirt Tam Kungam Viņa vārdam pienākošos godu, pielūgt To Kungu Viņa svētuma krāšņumā.

Skatīt arī: Populārākie Bībeles panti

Psalms 66:4

Visa zeme Tev noliecas, Tevi slavē, Tevi slavē, Tavu vārdu slavē.

Psalms 86:9

Visas tautas, ko Tu esi radījis, nāks un pielūgs Tevi, Kungs, tās nesīs godu Tavam vārdam.

Psalms 86:12

Es Tevi slavēšu, Kungs, mans Dievs, no visas sirds; es slavēšu Tavu vārdu mūžīgi.

Psalmi 95:2-3

Nāksim Viņa priekšā ar pateicību un slavēsim Viņu ar mūziku un dziesmām. Jo Kungs ir liels Dievs, liels Ķēniņš pār visiem dieviem.

Psalms 95:6

Nāciet, nolieksimies, lai pielūgtu Dievu, mūsu Radītāju.

Psalms 96:9

Pielūdziet Kungu svētuma krāšņumā, drebiet Viņa priekšā, visa zeme!

Psalms 99:9

Paaugstiniet Kungu, mūsu Dievu, un pielūdziet Viņa svētajā kalnā, jo Kungs, mūsu Dievs, ir svēts.

Psalms 100:2

Pielūdziet To Kungu ar prieku, nāciet Viņa priekšā ar priecīgām dziesmām.

Psalms 145:2

Katru dienu es Tevi svētīšu un slavēšu Tavu vārdu mūžīgi mūžos.

Psalms 150:2

Slavējiet Viņu par Viņa varenajiem darbiem, slavējiet Viņu saskaņā ar Viņa izcilo varenību.

Bībeles panti Jaunajā Derībā par dievkalpojumu

Mt.ev.4:10

Tad Jēzus viņam sacīja: "Ej projām, sātan! Jo ir rakstīts: Tev būs pielūgt Kungu, savu Dievu, un Viņam vien kalpot."

Jāņa ev. 4:23-24

Tomēr tuvojas laiks, un tas jau ir pienācis, kad īstie pielūdzēji pielūgs Tēvu garā un patiesībā, jo tie ir tādi pielūdzēji, kādus Tēvs meklē. Dievs ir gars, un Viņa pielūdzējiem jāpielūdz garā un patiesībā.

Romiešiem 12:1

Tādēļ es jūs, brāļi un māsas, mudinu, lai Dieva žēlastības dēļ jūs ziedotu savas miesas kā dzīvu, svētu un Dievam tīkamu upuri - tas ir jūsu patiesais un pareizais dievkalpojums.

Kolosiešiem 3:16

Lai Kristus vēsts bagātīgi mājo jūsu vidū, kad jūs mācāt un pamāca cits citu ar visu gudrību psalmos, himnās un dziesmās no Gara, ar pateicību sirdīs dziedot Dievam.

Ebrejiem 12:28

Tādēļ, tā kā mēs saņemam valstību, kuru nevar satricināt, būsim pateicīgi un pielūgsim Dievu ar cieņu un bijību.

Ebrejiem 13:15

Tādēļ caur Jēzu pastāvīgi nesīsim Dievam slavas upuri - to lūpu augļus, kas atklāti apliecina Viņa vārdu.

Atklāsmes gr.4:11

Tu, mūsu Kungs un Dievs, esi cienīgs saņemt slavu, godu un varu, jo Tu esi radījis visas lietas, un ar Tavu gribu tās ir radītas un ir radītas.

Atklāsmes gr.7:11-12

Un visi eņģeļi stāvēja ap troni, ap vecajiem un četrām dzīvajām radībām, un tie krita uz savām sejām troņa priekšā un pielūdza Dievu, sacīdami: "Amen! Svētība un gods, un gudrība, un pateicība, un gods, un vara, un spēks mūsu Dievam mūžīgi mūžos!" Amen."

Pielūgsmes lūgšana

Dārgais Visuvarenais Dievs,

Mēs nākam Tevis priekšā, lai Tevi slavētu un pielūgtu. Tu esi vienīgais patiesais Dievs, Visuma Radītājs un visas dzīvības avots. Tavs spēks un varenība ir neizmērojami, un mēs apbrīnojam Tavu varenību.

Mēs pateicamies Tev par Tavu labestību un žēlastību, par neskaitāmajām svētībām, ko Tu mums dāvā. Mēs pateicamies par Tavu mīlestību, kas ir bezgalīga un mūžīga. Mēs pateicamies par Tavu žēlastību, kas piepilda mūsu sirdis ar prieku un cerību.

Mēs lūdzam, lai Tu arī turpmāk vadītu mūs pa ceļu, ko Tu mums esi iezīmējis. Lai mūsu dzīvē notiek Tava griba un lai mēs kalpojam Tev ar visu savu sirdi, dvēseli, prātu un spēku.

Mēs lūdzam, lai Tavs vārds tiktu pacilāts un pagodināts visā zemē. Lai nāk Tava valstība un notiek Tava griba kā debesīs, tā arī virs zemes.

Mēs apliecinām Tev visu godu, slavu un slavu, kas pienākas Tavam svētajam Vārdam. Tu esi visa mūsu pielūgsmes cienīgs, un mēs priecājamies par privilēģiju nākt Tavā priekšā lūgšanā.

Skatīt arī: 19 iedvesmojoši Bībeles panti par Pateicības dienu

Jēzus vārdā mēs lūdzam: Amen.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.