25 sirdi sildoši Bībeles panti par ģimeni

John Townsend 12-06-2023
John Townsend

Bībelē ir daudz sakāmā par ģimeni. Patiesībā Dieva Vārds ir pilns gudrības un norādījumu ikvienam ģimenes dzīves posmam. Neatkarīgi no tā, vai esat neprecējies, precējies vai esat vecāks, Bībelē ir kas sakāms, kas jūs iedrošinās un svētīs.

Viena no svarīgākajām lietām, ko Bībele mums māca par ģimenēm, ir tā, ka tās ir Dieva svētības avots. Dievs "ieceļ vientuļos ģimenēs" (Psalmi 68:6), svētī bērnus, kas paklausa saviem vecākiem (2. Mozus 20:12), un svētī vecākus ar bērniem (Psalmi 127:3-5). Dievs ir radījis ģimenes, lai tās mums būtu mīlestības, atbalsta un spēka avots.

Diemžēl ne visas ģimenes atbilst šim ideālam. Dažreiz mūsu laulātie vai bērni mūs vīlās. Citreiz mums var būt saspīlētas attiecības ar vecākiem vai brāļiem un māsām. Kad mūsu ģimenes neattaisno mūsu cerības, var būt grūti tikt galā. Taču pat šādās situācijās Bībele mums ir ko teikt, lai mūs iedrošinātu.

Vēstulē efeziešiem 5:25-30 mēs lasām, ka vīriem ir jāmīl savas sievas tāpat, kā Kristus mīlēja draudzi un atdeva sevi par to. Šis pants mums saka, ka pat tad, ja mūsu laulātie ir nepilnīgi, mēs joprojām esam aicināti viņus mīlēt bez nosacījumiem.

Līdzīgi Kol.3:21 mēs lasām, ka tēviem nav jālūdz savi bērni, bet jāaudzina viņus ar disciplīnu un pamācību, kas nāk no Tā Kunga. Šis pants mums saka, ka pat tad, ja mūsu bērni nepaklausa, mēs joprojām esam aicināti mīlēt un rūpēties par viņiem, kā arī pamācīt viņus Dieva ceļos.

Bībele ir pilna ar norādījumiem, kā mīlēt savus ģimenes locekļus pat tad, kad mūsu ģimene neatbilst mūsu cerībām. Dievs vienmēr ir ar mums, pat tad, kad mūsu ģimene mūs ir pievīlusi. Bībele mums atgādina, ka mēs neesam vieni savās cīņās un ka Dievs saprot, ko mēs piedzīvojam.

Tāpēc, ja jums ir grūtības ģimenes attiecībās, ziniet, ka varat vērsties pie Bībeles, lai saņemtu mierinājumu un vadību. Es lūdzos, lai šie Bībeles panti par ģimeni būtu jums iedrošinājuma avots.

Skatīt arī: 32 būtiskākie Bībeles panti līderiem - Bībeles lappuses

Bībeles panti par ģimeni

1. Mozus 2:24

Tāpēc vīrs atstās savu tēvu un savu māti un turēsies pie savas sievas, un viņi kļūs viena miesa.

1. Mozus 18:19

Jo es viņu esmu izredzējis, lai viņš pavēlētu saviem bērniem un savai saimei pēc viņa turēt Tā Kunga ceļu, darot taisnību un taisnību, lai Tas Kungs atnestu Ābrahamam to, ko Viņš viņam apsolījis.

2. Mozus 20:12

Cieni savu tēvu un savu māti, lai tev būtu ilgas dienas zemē, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev dod.

5. Mozus 6:4-9

Klausies, Israēl, dzirdi: Kungs, mūsu Dievs, ir viens Kungs, un tev būs mīlēt Kungu, savu Dievu, no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un no visa sava spēka. Un šie vārdi, ko Es tev šodien pavēlu, lai paliek tavā sirdī, un tu tos centīgi mācīsi saviem bērniem... Un tev tie būs rakstīti uz tava nama durvju stenderiem un uz taviem vārtiem.

Psalmi 68:6

Dievs ģimenēs iekārto vientuļos.

Psalms 103:13

Kā tēvs izrāda līdzjūtību saviem bērniem, tā Kungs izrāda līdzjūtību tiem, kas Viņu bīstas.

Psalmi 127:3-5

Redzi, bērni ir Tā Kunga mantojums, dzemdes auglis - atalgojums. Kā bultas karotāja rokā ir viņa jaunības bērni. Svētīgs tas vīrs, kas ar tiem piepilda savu trīsi! Viņš netiks apkaunots, kad viņš runās ar saviem ienaidniekiem vārtos.

Salamana pamācības 22:6

Audziniet bērnu ceļā, pa kuru viņam jāiet, un viņš no tā neatkāpsies pat tad, kad būs vecs.

Maleahija 4:6

Un Viņš pievērsīs tēvu sirdis viņu bērniem un bērnu sirdis viņu tēviem.

Mateja ev. 7:11

Ja tad jūs, kas esat ļauni, protat saviem bērniem dot labas dāvanas, cik daudz vairāk jūsu Tēvs, kas ir debesīs, dos labas lietas tiem, kas Viņu lūdz!

Marka 3:25

Ja nams ir sašķelts pats pret sevi, tas nevar pastāvēt.

Marka 10:13-16

Un tie nesa pie Viņa bērnus, lai Viņš tos aptaustītu, bet mācekļi tos aizrādīja. Bet Jēzus, to redzēdams, sašutās un sacīja viņiem: "Ļaujiet bērniem nākt pie Manis, netraucējiet viņiem, jo tādiem pieder Dieva valstība. Patiesi, patiesi Es jums saku: kas nepieņem Dieva valstību kā bērns, tas tajā neieies." Un Viņš ņēma tos rokās un svētīja, liekotviņa rokas uz tiem.

Jāņa 13:34-35

Jaunu bausli Es jums dodu, lai jūs cits citu mīlētu: kā Es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs cits citu mīlētu. No tā visi cilvēki pazīs, ka jūs esat Mani mācekļi, ja jums būs mīlestība vienam pret otru.

Jāņa ev. 15:12-13

Mana pavēle ir šāda: Mīliet cits citu, kā Es jūs esmu mīlējis. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ka kāds atdod savu dzīvību par saviem draugiem.

Apustuļu darbi 10:2

Viņš un visa viņa ģimene bija dievbijīgi un dievbijīgi; viņš dāsni ziedoja tiem, kam tas bija nepieciešams, un regulāri lūdza Dievu.

Romiešiem 8:15

Jo jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai krist atpakaļ bailēs, bet jūs esat saņēmuši adopcijas Garu kā dēli, caur kuru mēs saucam: "Abba! Tēvs!"

1.Korintiešiem 7:14

Jo neticīgs vīrs kļūst svēts savas sievas dēļ, un neticīga sieva kļūst svēta sava vīra dēļ. Citādi jūsu bērni būtu nešķīsti, bet, kā ir, viņi ir svēti.

Kolosiešiem 3:18-21

Sievas, pakļaujieties saviem vīriem, kā tas pienākas Kungam. Vīri, mīliet savas sievas un neesiet pret tām bargi. Bērni, paklausiet saviem vecākiem visā, jo tas patīk Kungam. Tēvi, nekaitiniet savus bērnus, lai viņi nenobīstas.

Efeziešiem 5:25-30

Vīri, mīliet savas sievas, kā Kristus mīlējis baznīcu un atdevis sevi par to, lai Viņš to svētī, šķīstīdams ar mazgāšanu ūdenī ar vārdu, lai Viņš varētu baznīcu parādīt sev krāšņumā, bez traipa, bez grumbiņas vai kādas citas lietas, lai tā būtu svēta un bez vainas. Tāpat arī vīriem jāmīl savas sievas kā savas miesas. Kas mīlviņa sieva mīl pati sevi. Jo neviens nekad nav ienīdis savu miesu, bet baro un kopj to, tāpat kā Kristus kopj baznīcu.

Efeziešiem 6:1-4

Bērni, paklausiet saviem vecākiem Kungā, jo tas ir pareizi. "Cieniet savu tēvu un māti," (tas ir pirmais bauslis ar apsolījumu), "lai jums labi klājas un lai jūs ilgi dzīvotu zemē." Tēvi, nekaitiniet savus bērnus, bet audziniet tos Tā Kunga audzināšanā un pamācībā.

Skatīt arī: 38 Bībeles panti, kas iedvesmo pārliecībai

1.Tim.3:2-5

Tādēļ pārraugam ir jābūt nevainojamam, vienas sievas vīram. Viņam ir labi jārūpējas par savu saimniecību. Ja kāds neprot saimniekot savā saimniecībā, kā gan viņš rūpēsies par Dieva draudzi?

1.Tim.5:8

Bet, ja kāds nenodrošina savus radiniekus, īpaši savus mājiniekus, tas ir noliedzis ticību un ir sliktāks par neticīgo.

Titam 2:3-5

Tāpat arī vecākām sievietēm jābūt godbijīgām uzvedībā, nevis apmelotājām un daudz vīna verdzenēm. Viņām jāmāca, kas ir labs, lai tās mudinātu jaunās sievietes mīlēt savus vīrus un bērnus."

Ebrejiem 12:7

Tas ir disciplīnas dēļ, kas jums ir jācieš. Dievs izturas pret jums kā pret dēliem. Jo kurš gan ir dēls, kuru tēvs nedisciplinē? Ja jūs paliekat bez disciplīnas, tad jūs esat nelikumīgi bērni, nevis dēli.

Jēkaba 1:19

Ziniet, mani mīļie brāļi: lai katrs cilvēks ir ātrs dzirdēt, lēns runāt, lēns dusmoties.

1.Pēt.3:1-7

Tāpat arī jūs, sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem, lai, ja arī daži neklausa vārdam, tad, redzot jūsu cieņpilno un šķīsto izturēšanos, viņi bez vārda tiktu iegūti ar savu sievu uzvedību.

Lai jūsu rotāšana nav ārēja - matu pīšana, zelta rotas vai apģērbs, ko jūs valkāat, bet lai jūsu rotāšana ir sirds apslēptā persona ar lēnprātīga un klusa gara nemirstīgo skaistumu, kas Dieva priekšā ir ļoti dārgs.

Jo tā mēdza rotāties svētās sievietes, kas cerēja uz Dievu, pakļaujoties saviem vīriem, kā Sāra pakļāvās Ābrahāmam, saucot viņu par kungu. Un jūs esat viņas bērni, ja darāt labu un nebaidāties no nekā, kas ir biedējošs.

Tāpat, vīri, dzīvojiet ar savām sievām saprotoši, izrādot cieņu sievietei kā vājākam traukam, jo viņas kopā ar jums ir dzīvības žēlastības mantinieces, lai jūsu lūgšanas netiktu traucētas.

Svētības lūgšana par jūsu ģimeni

Debesu Tēvs,

Visas labās lietas nāk no jums.

Svētī mūsu ģimeni ar laimi, labu veselību, mīlestību un finansiālu stabilitāti.

Lai mūsu ģimene paliek stipra grūtos brīžos un priecājas labos brīžos. Lai mūsu ģimene ir atbalsts viens otram un vienmēr meklē pie Tevis vadību un norādījumus.

Jēzus vārdā es lūdzu: Amen.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.