25 spēcinoši Bībeles panti par Dieva klātbūtni

John Townsend 02-06-2023
John Townsend

Dieva klātbūtne ir neticama dāvana, kas var mūs mierināt, stiprināt un dot spēku grūtos brīžos. Turpmākie Bībeles panti par Dieva klātbūtni māca mūs par daudzajiem ieguvumiem, ko sniedz kopā būšana ar Dievu. No Mozus līdz pat jaunavai Marijai - katrs no viņiem saskārās ar spēcīgu saikni ar Dievu.

2. Mozus 3:2-6 Mozus ganīja sava tēvoča ganāmpulku, kad viņš ieraudzīja degošu krūmu, kas nebija izdzisis no uguns. Viņš tam pietuvojās un dzirdēja, ka Dievs uz viņu runā. Šī pieredze deva Mozum spēku, kad viņš sāka savu misiju Dieva vadībā izvest Izraēlu no verdzības Ēģiptē.

Arī Elija piedzīvoja neticamu tikšanos ar Dievu 1. Ķēn. 19:9-13, kur viņš tikās ar Dievu Horeba kalnā pēc tam, kad bēga no Ezabeles draudiem pret viņu. Tur esot, Elija dzirdēja lielu vētru, bet tad saprata, ka "Kungs nav vējā", un vēlāk atrada Viņu "klusā, klusā balsī". Tieši šeit Elija guva mierinājumu Dieva klātbūtnē un ieguva spēku un drosmi turpināt savu dzīvi.viņa pravietiskā kalpošana.

Marija, Jēzus māte, saņēma eņģeļa apmeklējumu, kas viņai pavēstīja, ka viņa būs stāvoklī ar Mesiju (Lk.1:26-38). Caur šo pieredzi viņa atzina, ka Dievam nav nekā neiespējama.

Skatīt arī: 54 Bībeles panti par patiesīgumu

Psalma 16:11 Dāvids saka: "Tu man atklāj dzīves ceļu, Tu mani piepildīsi ar prieku Savā klātbūtnē, ar mūžīgām baudām pie Tavas labās rokas." Dāvids piedzīvo Tā Kunga prieku, kad viņš ir Dieva klātbūtnē.

Jēkaba 4:8 ir teikts: "Tuvojieties Dievam, un Viņš tuvosies jums," kas tieši runā par tuvināšanos Dievam caur lūgšanu vai meditāciju, lai mēs varētu sajust Viņa mierinošo apskāvienu ap sevi neatkarīgi no tā, ar ko saskaramies. Meklējot intīmus brīžus ar Dievu, mēs atveram sevi skaidrāk dzirdēt Viņa balsi, kā arī sajust Viņa mierinājumu.

Vēstulē ebrejiem 10:19-22 tiek runāts par to, kā Jēzus mums pavēra ceļu uz Svēto Svēto Svēto: "Tādēļ, brāļi un māsas, ar paļāvību tuvosimies žēlastības troņa istabā, lai saņemtu žēlastību un atrastu žēlastību, kad mums vajadzīga palīdzība." Jēzus visiem ticīgajiem - gan toreiz, gan tagad - deva iespēju piekļūt personīgām attiecībām ar Dievu, neskatoties uz mūsu grēkiem vai trūkumiem, lai Viņš varētusniedziet palīdzību, kad vien nepieciešams!

Skatīt arī: Bībeles vārsmas par dziedināšanu

No šiem Bībeles pantiem par Dieva klātbūtni ir skaidrs, ka atrašanās kopā ar Dievu dod mums cerību neatkarīgi no apstākļiem. Mūsdienās cilvēki piedzīvo Dieva klātbūtni, lūdzot, pārdomājot Svētos Rakstus, kopīgi pielūdzot dievkalpojumus baznīcā vai vienkārši runājot tieši ar Dievu visas dienas garumā. Laika veltīšana klusām pārdomām ļauj mums būt atvērtiem Dieva klātbūtnei pat haosa vidū.mūsu pasaule.

Bībeles panti par Dieva klātbūtni

2. Mozus 33 :13-14

Tad nu, ja es esmu atradis labvēlību Tavās acīs, tad, lūdzu, rādi man tagad Savus ceļus, lai es Tevi iepazītu un atrastu labvēlību Tavās acīs. Ņem vērā arī to, ka šī tauta ir Tava tauta." Un Viņš sacīja: "Mana klātbūtne ies ar jums, un Es jums došu atpūtu." Un Viņš sacīja: "Es jums dodu atpūtu." Un Es jums devu atpūtu.

5. Mozus 31:6

Esi stiprs un drosmīgs. Nebīsties un nebaidies no tiem, jo Tas Kungs, tavs Dievs, ir tas, kas iet ar tevi. Viņš tevi neatstās un nepametīs.

Jozuas 1:9

Vai Es jums neesmu pavēlējis: "Esiet stipri un drosmīgi, nebaidieties un nebīstieties, jo Tas Kungs, jūsu Dievs, ir ar jums, lai kur jūs arī ietu!""

Psalms 16:11

Tu dari man zināmu dzīves ceļu; Tavā klātbūtnē ir prieka pilnība, pie Tavas labās rokas ir mūžīgi prieki.

Psalms 23:4

Pat ja es eju pa nāves ēnas ieleju, es nebaidīšos no ļauna, jo Tu esi ar mani, Tavs zizlis un Tavs spieķis mani mierina.

Psalms 46:10

Klusējiet un ziniet, ka Es esmu Dievs. Es būšu paaugstināts starp tautām, Es būšu paaugstināts virs zemes!

Psalmi 63:1-3

Ak, Dievs, Tu esi mans Dievs, dedzīgi es meklēju Tevi, mana dvēsele slāpst pēc Tevis, mana miesa izslāpa pēc Tavas klātbūtnes. Sausā un nogurušā zemē, kur nav ūdens. Tā es uzlūkoju Tevi svētnīcā, uzlūkojot Tavu spēku un godību.

Psalmi 73:23-24

Tomēr es pastāvīgi esmu ar Tevi, Tu tur manu labo roku. Tu mani vadi ar savu padomu, un pēc tam Tu mani uzņemsi godībā.

Psalms 145:18

Kungs ir tuvu visiem, kas Viņu piesauc, visiem, kas Viņu piesauc patiesībā.

Psalmi 139:7-8

Kur man aiziet no Tava Gara vai kur man bēgt no Tavas klātbūtnes? Ja es uzkāpšu debesīs, Tu esi tur! Ja es gribu gulēt Šeolā, Tu esi tur!

Jesajas 41:10

Nebīsties, jo Es esmu ar tevi, nebīsties, jo Es esmu tavs Dievs, Es tevi stiprināšu, Es tev palīdzēšu, Es tevi atbalstīšu ar savu taisno labo roku.

Jesajas 43:2

Kad tu iesi cauri ūdeņiem, Es būšu ar tevi, un cauri upēm, tās tevi neappludinās; kad tu iesi cauri ugunij, tu neapdegsi, un liesma tevi neiznīcinās.

Jeremijas 29:13

Jūs mani meklēsiet un atradīsiet, kad meklēsiet mani no visas sirds.

Jeremijas 33:3

Sauc Mani, un Es tev atbildēšu un pateikšu tev lielas un apslēptas lietas, ko tu vēl nezināji.

Sofonija 3:17

Tas Kungs, tavs Dievs, ir tavā vidū, varens, kas tevi glābs; Viņš priecāsies par tevi ar līksmību, Viņš nomierinās tevi ar savu mīlestību, Viņš priecāsies par tevi ar skaļu dziedāšanu.

Mateja ev. 28:20

Un redzi, Jēzus tiem sacīja: "Es esmu ar jums mūžīgi līdz mūža galam."

Jāņa ev. 10:27-28

Manas avis dzird manu balsi, un es tās pazīstu, un tās man seko. Es tām dodu mūžīgo dzīvību, un tās nekad nepazudīs, un neviens tās neizraus no manas rokas.

Jāņa 14:23

Jēzus viņam atbildēja: "Ja kas Mani mīl, tas turēs Manu vārdu, un Mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie Viņa un dzīvosim pie Viņa."

Jāņa 15:5

Kas paliek manī un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs neko nevarat darīt.

Apustuļu darbi 3:20-21

Lai atnāk atspirdzinājuma laiki no Tā Kunga klātbūtnes un lai Viņš sūtītu jums iecelto Kristu, Jēzu, kuru debesīm jāuzņem, līdz pienāks laiks atjaunot visu to, par ko Dievs jau sen ir runājis ar savu svēto praviešu mutēm.

Ebrejiem 4:16

Tad ar paļāvību tuvosimies žēlastības tronim, lai saņemtu žēlastību un atrastu žēlastību, kas palīdzēs mums grūtā brīdī.

Ebrejiem 10:19-22

Tādēļ, brāļi, tā kā mums ir paļāvība ieiet svētajās vietās caur Jēzus asinīm, pa jauno un dzīvo ceļu, ko Viņš mums atvēris caur priekškaru, tas ir, caur savu miesu, un tā kā mums ir liels priesteris pār Dieva namu, tad ar patiesu sirdi, pilnīgā ticībā, ar savu sirdi, kas apslacīta no ļaunas sirdsapziņas, un savu miesu, kas nomazgāta ar tīruūdens.

Ebrejiem 13:5

Turiet savu dzīvi brīvu no mīlestības uz naudu un esiet apmierināti ar to, kas jums ir, jo Viņš ir teicis: "Es jūs nekad nepametīšu un neatstāšu."

Jēkaba 4:8

Tuvojieties Dievam, un Viņš tuvosies jums. Šķīstiet savas rokas, jūs, grēcinieki, un šķīstiet savas sirdis, jūs, divkosīgie.

Atklāsmes gr.3:20

Redzi, es stāvu pie durvīm un klauvēju; ja kāds dzird manu balsi un atver durvis, es ieiešu pie viņa un ēdu ar viņu, un viņš ar mani.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.