26 Bībeles panti par pieticību

John Townsend 04-06-2023
John Townsend

Bībele māca, ka pieticība ir svarīga gan vīriešiem, gan sievietēm. 1. Timotejam 2:9-10 Pāvils saka: "Es gribu, lai arī sievietes ģērbjas pieticīgi, pieklājīgi un pieklājīgi, ne ar pītiem matiem vai zeltu, vai pērlēm, vai dārgām drēbēm, bet ar labiem darbiem, kas atbilst sievietēm, kuras apliecina, ka pielūdz Dievu." Viņš turpina 11. pantā saka, ka sievietes rotāšanai jābūt "ne ar ārējām rotām, kākā pīti mati un valkā zelta rotaslietas un smalkas drēbes."

Problēma, kas saistīta ar nevērību, ir tā, ka tā var novērst gan vīriešu, gan sieviešu uzmanību. Tā var likt mums pievērst uzmanību nepareizām lietām un var izraisīt mūsu savstarpējo objektivizāciju. Ja mēs ģērbjamies pieticīgi, ir lielāka iespēja, ka mūs uztvers kā cilvēkus, nevis kā priekšmetus.

Bībele arī māca mums būt pieticīgiem savā runā. Vēstulē efeziešiem 4:29 Pāvils saka: "Neļaujiet, lai no jūsu mutes izskanētu nekādas nelietderīgas runas, bet tikai tādas, kas noderētu citu uzcelšanai atbilstoši viņu vajadzībām, lai tās nāktu par labu tiem, kas klausās." Mums vajadzētu izvairīties no vārdiem, kas ir aizvainojoši vai kas varētu likt citiem paklupt.

Visbeidzot, Bībele māca mums būt pieticīgiem savā uzvedībā. 1. Pēt. 4:3 Pēteris saka: "Jo jūs jau iepriekš esat pietiekami daudz laika pavadījuši, darot to, ko pagāni labprāt dara - dzīvojot izvirtībā, iekāres, dzērumā, dzērumā, orģijās, kautiņos un pretīgā elkdievībā." Mēs esam aicināti dzīvot svētu dzīvi, nošķirti no pasaules. Tas nozīmē, ka mūsu uzvedībai ir jāatšķiras no tiem, kuri nepazīst Dievu.

Pieticība ir svarīga, jo tā ļauj mums koncentrēties uz patiesi svarīgām lietām un palīdz mums izturēties ar cieņu vienam pret otru. Pieticība apģērbā, runā un uzvedībā vērš mūsu uzmanību uz Dieva godināšanu, nevis uz citu cilvēku atzinības meklēšanu.

Turpmākajos Bībeles pantos par pieticību ir sniegti papildu norādījumi par to, kā pretoties pasaules vilinājumam uz izšķērdīgāku dzīvesveidu.

Bībeles panti par pieticīgu ģērbšanos

1.Tim.2:9-10

Tāpat arī sievietēm vajadzētu rotāties pieklājīgā apģērbā, pieticīgi un atturīgi, ne ar pītiem matiem un zeltu vai pērlēm, vai dārgiem tērpiem, bet ar to, kas pienākas sievietēm, kas apliecina dievbijību, - ar labiem darbiem.

1.Pēt.3:3-4

Lai jūsu rotāšana nav ārēja - matu pīšana, zelta rotas vai apģērbs, ko jūs valkāat, bet lai jūsu rotāšana ir sirds apslēptā persona ar lēnprātīga un klusa gara nemirstīgo skaistumu, kas Dieva priekšā ir ļoti dārgs.

Jeremijas 4:30

Un tu, pamestniek, ko tu domā ar to, ka tu tērpies bārkstīs, ka tu rotājies ar zelta rotām, ka tu krāso savas acis? Tu velti sevi izgrezno.

Psalms 119:37

Atgriez manas acis no skatīšanās uz bezvērtīgām lietām un dāvā man dzīvību savos ceļos.

Skatīt arī: Gara augļi - Bībeles lifete

Salamana pamācības 11:22

Kā zelta gredzens cūkas purnā ir skaista sieviete bez diskrētuma.

Salamana pamācības 31:25

Viņas apģērbs ir spēks un cieņa, un viņa smejas par nākamo laiku.

Salamana pamācības 31:30

Krāšņums ir mānīgs, un skaistums ir tukšs, bet sieviete, kas bīstas Kunga, ir slavējama.

Bībeles panti par pieticīgu runu

Efeziešiem 4:29

Neļaujiet, lai no jūsu mutēm izskanētu nekādas neveselīgas runas, bet tikai tās, kas ir noderīgas citu cilvēku celšanai atbilstoši viņu vajadzībām, lai tās nāktu par labu tiem, kas klausās.

1.Tim.4:12

Neļaujiet, lai neviens jūs nicina jūsu jaunības dēļ, bet rādiet ticīgajiem piemēru runā, uzvedībā, mīlestībā, ticībā un šķīstībā.

Bībeles panti par pieticīgu uzvedību

1.Korintiešiem 10:31

Tātad, neatkarīgi no tā, vai jūs ēdat, dzerat vai ko darāt, visu dariet Dieva godam.

1. Pētera 5:5-6

Tāpat arī jūs, kas esat jaunāki, esiet pakļauti vecākajiem. Apģērbieties, jūs visi, ar pazemību cits pret citu, jo "Dievs stājas pretī augstprātīgajiem, bet pazemīgajiem dod žēlastību." Tāpēc pazemojieties zem Dieva varenās rokas, lai Viņš noteiktā laikā jūs varētu paaugstināt.

Titam 2:3-5

Tāpat arī vecākām sievietēm jābūt godbijīgām uzvedībā, nevis apmelotājām un daudz vīna verdzēm. Viņām jāmāca, kas ir labs, un tā jāmāca jaunās sievietes mīlēt savus vīrus un bērnus, būt atturīgām, šķīstām, strādāt mājās, laipnām un paklausīgām saviem vīriem, lai Dieva vārds netiktu apgrēcināts.

1 Tesaloniķiešiem 4:2-8

Jo tāda ir Dieva griba, jūsu svētdarīšana: lai jūs atturētos no netiklības, lai katrs no jums protētu valdīt savu miesu svētumā un godā, nevis iekāres kaislībā kā pagāni, kas nepazīst Dievu; lai neviens šajā lietā nepārkāpj un neaizskar savu brāli, jo Kungs ir atriebējs visās šajās lietās, kā mēs jums iepriekš sacījām un svinīgi brīdinājām.Jo Dievs mūs nav aicinājis nešķīstībā, bet svētumā. Tādēļ, kas to neievēro, tas neievēro nevis cilvēku, bet Dievu, kas jums dod savu Svēto Garu.

1.Tim.3:2

Tāpēc priekšniekam jābūt nevainojamam, vienas sievas vīram, apzinīgam, atturīgam, savaldīgam, godājamam, viesmīlīgam, spējīgam mācīt.

Skatīt arī: Miera atrašana Dieva rokās: Devokācija par Mt.ev.6:34 - Bībeles lappuse

Salamana pamācības 31:3-5

Nedodiet savu spēku sievietēm, savus ceļus tiem, kas iznīcina ķēniņus. Nav ķēniņiem, Lemuēls, nav ķēniņiem lemts dzert vīnu vai valdniekiem lietot stipros dzērienus, lai viņi, dzerot, neaizmirstu, kas ir nolemts, un neizkropļotu visu cietušo tiesības.

1.Korintiešiem 6:20

Jo jūs esat izpirkti par dārgu cenu. Tāpēc pagodiniet Dievu savā miesā.

Pretoties miesas kaislībām

Romiešiem 13:14

Bet tērpieties Kungā Jēzū Kristū un neaizliedziet miesai apmierināt tās kārības.

1.Pēt.2:11

Mīļotie, es jūs kā ceļiniekus un trimdiniekus mudinu atturēties no miesas kaislībām, kas cīnās pret jūsu dvēseli.

Galatiešiem 5:13

Jo jūs, brāļi, esat aicināti uz brīvību. Tikai neizmantojiet savu brīvību kā iespēju miesai, bet ar mīlestību kalpojiet cits citam.

1 Jāņa 2:16

Jo viss, kas ir pasaulē, - miesas kārības, acu kārības un lepnums par īpašumiem - nav no Tēva, bet no pasaules.

Titam 2:11-12

Jo ir parādījusies Dieva žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem un māca mūs atteikties no bezdievības un pasaulīgām kaislībām un dzīvot savaldīgu, taisnu un dievbijīgu dzīvi šajā laikmetā.

1.Korintiešiem 6:19-20

Vai arī jūs nezināt, ka jūsu miesa ir Svētā Gara templis jūsos, kuru jūs esat saņēmuši no Dieva? Jūs neesat savējie, jo esat pirkti par dārgu cenu. Tāpēc slavējiet Dievu savā miesā.

Neatbilst pasaulei

Rom.12:1-2

Tādēļ es jūs, brāļi, Dieva žēlastības dēļ aicinu, lai jūs savas miesas nodotu kā dzīvu, svētu un Dievam tīkamu upuri, kas ir jūsu garīgais dievkalpojums. Nevienošanos šajā pasaulē, bet pārveidošanos ar sava prāta atjaunošanu, lai jūs pārbaudīdami varētu atpazīt, kas ir Dieva griba, kas ir labs, tīkams un pilnīgs.

3. Mozus 18:1-3

Un Tas Kungs runāja uz Mozu, sacīdams: "Runā Israēla tautai un saki viņiem: "Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs. Tev nebūs darīt tā, kā viņi dara Ēģiptes zemē, kur tu dzīvoji, un tev nebūs darīt tā, kā viņi dara Kanaāna zemē, uz kuru Es tevi vedu. Tev nebūs staigāt pēc viņu likumiem. Tev būs sekot maniem likumiem un ievērot manus likumus un staigāt pēc tiem. Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs."

Praktizējiet pazemību

Rom.12:3

Jo ar man doto žēlastību es ikvienam no jums saku, lai nedomā par sevi augstāk, nekā viņam vajadzētu domāt, bet lai domā ar skaidru prātu, katrs pēc Dieva dotās ticības mērauklas.

Jēkaba 4:6

Bet Viņš dod lielāku žēlastību. Tāpēc ir teikts: "Dievs pretojas augstprātīgajiem, bet pazemīgajiem dod žēlastību."

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.