26 svarīgi Bībeles panti par goda izkopšanu

John Townsend 03-06-2023
John Townsend

Bībelē gods ir dziļi novērtēta īpašība, kas bieži vien tiek saistīta ar cieņu, cieņu un paklausību. Svētajos Rakstos ir daudz piemēru par cilvēkiem, kuri izrādīja godu savā dzīvē, un viņu stāsti mūs iedvesmo arī mūsdienās. Viens no šādiem stāstiem ir atrodams 1. Mozus grāmatā, kur mēs lasām par Jāzepu un viņa ceļu no verdzības līdz kļūšanai parĒģiptes komandiera vietnieks.

Jāzeps bija ļoti godprātīgs un godājams vīrs, pat saskaroties ar kārdinājumiem un nelaimēm. Kad brāļi viņu pārdeva verdzībā, viņš palika uzticīgs Dievam un galu galā ieguva varu Potifara mājsaimniecībā. Lai gan Potifara sieva viņu kārdināja nodot sava kunga uzticību, Jāzeps atteicās no viņas uzmākšanās un izvēlējās ievērot savas saistības pret Dievu un savu ģimeni.darba devējs.

Vēlāk, kad Jāzepu nepatiesi apsūdzēja noziegumā un ieslodzīja cietumā, viņš atkal apliecināja savu nelokāmo goda apziņu, iztulkojot divu ieslodzīto līdzgaitnieku sapņus un lūdzot tikai to, lai viņi atceras viņu, kad tiks atbrīvoti. Galu galā Jāzepa spēja saglabāt savu godu un uzticību Dievam noveda pie tā, ka viņš tika paaugstināts uz varas pozīciju Ēģiptē, kur viņš varēja glābt savusģimeni un visu tautu no bada.

Jāzepa stāsts uzsver goda un godīguma nozīmi mūsu dzīvē, un ir daudzi Bībeles panti, kas runā par šo tēmu. Šajā rakstā mēs aplūkosim dažus no spēcīgākajiem Bībeles pantiem par godu un to, ko tie var mums iemācīt par godprātīgu un cieņas pilnu dzīvi.

Godiniet Dievu

1 Samuēla 2:30

Tādēļ Tas Kungs, Israēla Dievs, paziņo: "Es apsolīju, ka tavs nams un tava tēva nams ieies un izies manā priekšā mūžīgi," bet tagad Tas Kungs paziņo: "Tālu no manis, jo tos, kas mani godā, es godāšu, bet tos, kas mani nicina, es nicināšu."

Psalms 22:23

"Jūs, kas bīstaties Tā Kunga, slavējiet Viņu! Visi Jēkaba pēcnācēji, godiniet Viņu! Godiniet Viņu, visi Israēla pēcnācēji!"

Salamana pamācības 3:9

"Godā Kungu ar savu bagātību un ar visu savu ražas pirmajiem augļiem."

Skatīt arī: 5 soļi garīgajai atjaunošanai - Bībeles lifts

Salamana pamācības 14:32

"Kas apspiež nabagu, tas apvaino savu Radītāju, bet, kas ir dāsns pret trūkumcietējiem, tas Viņu godina."

Maleahija 1:6

"Dēls godā savu tēvu un vergs savu kungu. Ja Es esmu tēvs, kur man pienākas gods? Ja Es esmu kungs, kur man pienākas cieņa?" saka Tas Kungs, Visvarenais: "Tas jūs, priesteri, izrādāt nicinājumu Manam vārdam. Bet jūs jautājat: "Kā mēs esam izrādījuši nicinājumu Tavam vārdam?""

1.Korintiešiem 6:19-20

"Vai tad jūs nezināt, ka jūsu miesa ir Svētā Gara templis jūsos, kuru jūs esat saņēmuši no Dieva? Jūs neesat savējie, jo jūs esat pirkti par dārgu cenu. Tāpēc pagodiniet Dievu savā miesā."

1.Korintiešiem 10:31

"Tātad, vai jūs ēdat, vai dzerat, vai ko darāt, visu dariet Dievam par godu."

Skatīt arī: Bībeles panti par diakoniem - Bībeles lappuses

Ebrejiem 12:28

"Tāpēc, tā kā mēs saņemam valstību, kas nav satricināma, būsim pateicīgi un godbijīgi pielūgsim Dievu ar cieņu un bijību."

Atklāsmes gr.4:9-11

"Kad vien dzīvās radības nodod slavu, godu un pateicību Tam, kas sēž tronī un kas dzīvo mūžīgi mūžos, divdesmit četri vecākie krīt Viņa priekšā, kas sēž tronī, un pielūdz To, kas dzīvo mūžīgi mūžos. Viņi noliek savus vainagus troņa priekšā un saka: "Tu esi cienīgs, mūsu Kungs un Dievs, saņemt slavu, godu un varu, jo Tu esi radījis visas lietas un ar Saviemgribas tie ir radīti un tiem ir sava būtība.""

Godā savu tēvu un māti

2. Mozus 20:12

"Cieni savu tēvu un savu māti, lai tev būtu ilgas dienas zemē, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev dod."

Salamana pamācības 19:26

"Kas dara vardarbību pret savu tēvu un aizdzen prom savu māti, tas ir dēls, kas dara kaunu un apkauno."

Salamana pamācības 20:20

"Ja kāds nolād savu tēvu vai māti, tad viņa lukturis izdzisīs tumsā."

Salamana pamācības 23:22

"Klausies tēvu, kas tev devis dzīvību, un nevajag nicināt savu māti, kad viņa būs veca."

Efeziešiem 6:1-2

Bērni, paklausiet saviem vecākiem Kungā, jo tas ir pareizi. "Cieni savu tēvu un māti!" (tas ir pirmais bauslis ar apsolījumu), "lai tev labi klājas un lai tu ilgi dzīvotu zemē."

Kolosiešiem 3:20

"Bērni, paklausiet saviem vecākiem visā, jo tas patīk Tam Kungam."

1.Tim.5:3-4

"Piešķiriet pienācīgu atzinību tām atraitnēm, kurām patiešām ir vajadzīga palīdzība. Bet, ja atraitnei ir bērni vai mazbērni, tiem vispirms jāmācās īstenot savu reliģiju, rūpējoties par savu ģimeni un tādējādi atmaksājot saviem vecākiem un vecvecākiem, jo tas ir Dievam tīkams."

Godiniet savu mācītāju

1 Tesaloniķiešiem 5:12-13

Lūdzam jūs, brāļi, cienīt tos, kas strādā jūsu vidū, kas ir pār jums Kungā un jūs pamāca, un mīlot viņus ļoti augstu cienīt viņu darba dēļ.

Ebrejiem 13:17

Paklausiet saviem priekšniekiem un pakļaujieties viņiem, jo viņi sargā jūsu dvēseles kā tie, kam būs jāsniedz atskaite. Lai viņi to dara ar prieku, nevis ar nopūtām, jo tas jums nenāks par labu.

Vēstulē galatiešiem 6:6

"Tas, kas māca vārdu, lai dalās visā labajā ar to, kas māca."

1.Tim.5:17-19

Vecākie, kas labi valda, lai tiek uzskatīti par divkārša goda cienīgiem, īpaši tie, kas strādā sludināšanā un mācīšanā. Jo Raksti saka: "Tev nebūs uzmācīt vērsi, kad tas pļauj labību," un: "Strādnieks ir pelnījis savu algu." Nepieļauj apsūdzību pret kādu vecāko, ja vien tā nav pamatota ar divu vai trīs liecinieku liecībām.

Goda iestāde

Marka 12:17

Un Jēzus tiem sacīja: "Atdodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder." Un tie brīnījās par Viņu.

Romiešiem 13:1

"Ikvienam ir jāpakļaujas varas iestādēm, jo katra vara nāk no Dieva, un tos, kas ieņem varas amatus, ir iecēlis Dievs."

Rom.13:7

"Katram atdod to, ko esi parādā: ja esi parādā nodokļus, tad samaksā nodokļus; ja ienākumus, tad ienākumus; ja cieņu, tad cieņu; ja godu, tad godu."

1.Tim.2:1-2

"Vispirms es aicinu, lai lūgšanas, lūgšanas, aizlūgšanas, aizlūgumi un pateicības tiktu izteiktas par visiem cilvēkiem, par ķēniņiem un visiem, kas ieņem augstus amatus, lai mēs dzīvotu mierīgu un klusu dzīvi, dievbijīgu un cieņpilnu visos veidos.""

Titam 3:1

"Atgādiniet viņiem, lai viņi ir pakļauti valdniekiem un autoritātēm, lai ir paklausīgi, lai ir gatavi katram labam darbam."

1.Pēt.2:17

Godā visus. Mīli brālību. Bīsties Dieva. Godā imperatoru.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.