27 Bībeles panti par bērniem

John Townsend 01-06-2023
John Townsend

Bērni ir Tā Kunga svētība. Viņi ir dāvana, un mums viņi ir jāciena kā dāvana.

Mūsu bērni nav mūsu pašu īpašums. Viņi pieder Dievam, un mums viņi ir atbilstoši jāaudzina. Tas nozīmē mācīt viņiem kristīgo ticību un ieaudzināt viņos morālās vērtības, kas palīdzēs viņiem izaugt par atbildīgiem pieaugušajiem.

Visbeidzot, mums ir jāatceras, ka arī mēs paši esam Dieva bērni, tāpēc mums ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā mūsu zemes bērniem. Dievs mūs mīl bez nosacījumiem, un mums ir pienākums dzīvot tā, lai mēs Viņam patiktu.

Šie Bībeles panti par bērniem ir brīnišķīgs atgādinājums par Dieva mīlestību pret mums un par svētībām, ko Viņš dāvā saviem bērniem.

Bērni ir svētība

Psalmi 127:3-5

Redzi, bērni ir Tā Kunga mantojums, dzemdes auglis - atalgojums. Kā bultas karotāja rokā ir viņa jaunības bērni. Svētīgs tas vīrs, kas ar tiem piepilda savu trīsi! Viņš netiks apkaunots, kad viņš runās ar saviem ienaidniekiem vārtos.

Salamana pamācības 17:6

Mazbērni ir vecu cilvēku kronis, un bērnu gods ir viņu tēvi.

Jāņa 16:21

Kad sieviete dzemdē, viņai ir bēdas, jo ir pienākusi viņas stunda, bet, kad viņa ir dzemdējusi bērnu, viņa vairs neatceras ciešanas, jo priecājas, ka pasaulē ir nācis cilvēks.

3 Jāņa 1:4

Man nav lielāka prieka kā dzirdēt, ka mani bērni staigā patiesībā.

Bībeles panti par bērnu audzināšanu

2. Mozus 20:12

Cieni savu tēvu un savu māti, lai tev būtu ilgas dienas zemē, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev dod.

5. Mozus 6:6-7

Un šie vārdi, ko Es tev šodien pavēlu, lai paliek tavā sirdī. Un tu tos mācīsi saviem bērniem un par tiem runāsi, kad tu sēdēsi savā namā, kad tu staigāsi pa ceļu, kad tu gulēsi un celsies.

Skatīt arī: 39 Bībeles panti par uzticēšanos Dievam - Bībeles lappuses

Jesajas 54:13

Visus jūsu bērnus mācīs Kungs, un jūsu bērniem būs liels miers.

Salamana pamācības 1:8-9

Klausies, mans dēls, sava tēva pamācību un neatstāj savas mātes mācību, jo tās ir grezns vainags tavai galvai un piekariņš tavam kaklam.

Salamana pamācības 13:24

Kas netaupa zizli, tas ienīst savu dēlu, bet, kas viņu mīl, cītīgi viņu audzina.

Salamana pamācības 20:11

Pat bērns sevi atpazīst pēc saviem darbiem, pēc tā, vai viņa uzvedība ir šķīsta un pareiza.

Skatīt arī: Svarīgākie Bībeles panti par desmitajām devām un upuriem - Bībeles lappuse

Salamana pamācības 22:6

Audziniet bērnu ceļā, pa kuru viņam jāiet, un viņš no tā neatkāpsies pat tad, kad būs vecs.

Salamana pamācības 22:15

Neprātība ir saistīta ar bērna sirdi, bet disciplīnas zizlis to aizdzen tālu no viņa.

Salamana pamācības 29:15

Rokturis un rājiens dod gudrību, bet bērns, kas atstāts pats sev, dara kaunu savai mātei.

Salamana pamācības 29:17

Disciplinē savu dēlu, un viņš dos tev atpūtu; viņš dos prieku tavai sirdij.

Efeziešiem 6:1-4

Bērni, paklausiet saviem vecākiem Kungā, jo tas ir pareizi. "Cieniet savu tēvu un māti," (tas ir pirmais bauslis ar apsolījumu), "lai jums labi klājas un lai jūs ilgi dzīvotu zemē." Tēvi, nekaitiniet savus bērnus dusmās, bet audziniet tos Tā Kunga audzināšanā un pamācībā.

Kolosiešiem 3:20

Bērni, paklausiet saviem vecākiem visā, jo tas patīk Tam Kungam.

2. Timotejam 3:14-15

Bet jūs turpiniet turēties pie tā, ko esat iemācījušies un kam esat stingri ticējuši, zinādami, no kā esat to iemācījušies un kā jau no bērnības esat iepazinuši svētos rakstus, kas spēj jūs darīt gudrus pestīšanai caur ticību Jēzum Kristum.

Dieva sirds bērniem

Mt.ev.18:10

Skatieties, lai jūs nenicinātu nevienu no šiem mazajiem. Jo Es jums saku, ka debesīs viņu eņģeļi vienmēr redz mana Tēva, kas ir debesīs, vaigu.

Marka 10:13-16

Un tie nesa pie Viņa bērnus, lai Viņš tos aptaustītu, bet mācekļi tos aizrādīja. Bet Jēzus, to redzēdams, sašutās un sacīja viņiem: "Ļaujiet bērniem nākt pie Manis, netraucējiet viņiem, jo tādiem pieder Dieva valstība. Patiesi, patiesi Es jums saku: kas nepieņem Dieva valstību kā bērns, tas tajā neieies." Un Viņš ņēma tos rokās un svētīja, liekotviņa rokas uz tiem.

Mt.ev.19:14

Bet Jēzus sacīja: "Ļaujiet bērniem nākt pie Manis un neliedziet viņiem, jo tādiem pieder debesu valstība."

Apsolījumi Dieva bērniem

Jāņa 1:12

Bet visiem, kas Viņu pieņēma un ticēja Viņa Vārdam, Viņš deva tiesības kļūt par Dieva bērniem.

Romiešiem 8:14-17

Jo visi, kurus vada Dieva Gars, ir Dieva dēli. Jo jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal kristos bailēs, bet esat saņēmuši adopcijas Garu kā dēli, caur kuru mēs saucam: "Abba, Tēvs!" Pats Gars ar mūsu garu apliecina, ka esam Dieva bērni, un, ja bērni, tad mantinieki - Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki, ja mēs kopā ar Viņu ciešam, lailai arī mēs tiktu pagodināti līdz ar Viņu.

2. Korintiešiem 6:18

Un es jums būšu tēvs, un jūs man būsiet dēli un meitas, saka Tas Kungs Visvarenais.

Galatiešiem 3:26

Jo Kristū Jēzū jūs visi ticībā esat Dieva bērni.

Efeziešiem 1:5

Viņš mūs ir nolēmis pieņemt par bērniem caur Jēzu Kristu saskaņā ar savu gribu.

1 Jāņa 3:1

Redzi, kādu mīlestību Tēvs mums ir devis, lai mēs tiktu saukti par Dieva bērniem, un mēs tādi arī esam. Iemesls, kādēļ pasaule mūs nepazīst, ir tas, ka tā nepazina Viņu.

1 Jāņa 3:9-10

Neviens, kas dzimis no Dieva, nepraktizē grēkošanu, jo Dieva sēkla paliek viņā, un viņš nevar turpināt grēkot, jo ir dzimis no Dieva. No tā ir redzams, kas ir Dieva bērni un kas velna bērni: kas nepraktizē taisnību, nav no Dieva, tāpat kā tas, kas nemīl savu brāli.

Lūgšana par bērniem

Dārgais Debesu Tēvs, mēs pateicamies Tev par bērnu svētību. Viņi ir dārga dāvana no Tevis, un mēs zinām, ka Tu tos īpaši mīli. Mēs lūdzam, lai Tu viņus sargā un pasargā no ļaunuma. Vadi viņus un palīdzi augt gudrībā un žēlastībā. Māci viņus mīlēt citus tā, kā viņi mīl paši sevi, un vienmēr paļauties uz Tavu labestību un žēlastību. Amen.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.